87 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

87 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark. Geoforum er en

ideel forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografi sk information.

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

Tlf. 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

redaktør:

Sekretariatschef

Jacob Gadd

Geoforum Danmark

jag@geoforum.dk

Grafi ker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Forsidefoto:

”Verdens smerte”

Fotograferet af Lars Brodersen

Trykkeri

KLS Grafi sk Hus A/S

Jernholmen 42 A

Postboks 1183

2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 29 00

Fax 36 34 29 10

www.kls.dk

Oplag: 1.600

Kommende numre

Deadline

Nr. 88 13. september 2007

Nr. 89 18. oktober 2007

Nr. 90 15. november 2007

Se annoncepriser på

www.geoforum.dk

Indholdsfortegnelse

Leder ....................................................................................... 3

Hvad er EC GI & GIS Workshop ...................................................... 4

Tips og Tricks i Kartografi en ........................................................... 6

Grundlæggende GIS ...................................................................... 7

Tak til jordbrugsakademikerne ........................................................8

Kortdage - tilmeld dig nu! ........................................................... 9

Kortdagsprogram ......................................................................10

ICC2007 i Moskva den 23. internationale kartografi kongres ........... 12

Københavns kommune atter i enegang ........................................14

Nyt fra virksomhederne .............................................................16

Geoforum arrangement ............................................................ 18

Mødekalender .......................................................................... 19

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Michael Israelson, Intergraph, misrael.israelson@intergraph.com

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, hsp@kvl.dk

Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dk

Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dk

Mads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dk

Suppleanter

Dorthe Krøyer, HNG I/S, dkb@hng.dk

Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dk

Udvalgsformænd

Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Grontmij | Carl Bro A/S, boo@grontmij-carlbro.dk

Arrangementsgruppe Øst

Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfi rma A/S, llf@tvilum.dk

Arrangementsgruppe Vest

Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dk

Tidsskriftsgruppen

Henning Sten Hansen, DMU, AAU, hsh@dmu.dk

Uddannelsesudvalg

Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dk

Politisk udvalg

Mads Staunskjær, Scankort, mst@scankort.dk

INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forskningsudvalg

Hans Skov-Petersen, KVL, hsp@kvl.dk

3D udvalg

Lars Flemming, COWI, lrfl @cowi.dk

geoforum.dk87 • september 2007

More magazines by this user
Similar magazines