FRITIDSFACILITETERNE I FREDENSBORG KOMMUNE BILAG

fredensborg.dk

FRITIDSFACILITETERNE I FREDENSBORG KOMMUNE BILAG

syddansk universitet

institut for idræt og biomekanik

fritidsfaciliteterne i

fredensborg kommune

bilag

2013:1


Bilag 1. Metoderne for spørgeskemaundersøgelserne

I dette bilag præsenteres fremgangsmåden for de fire spørgeskemaundersøgelser, som er

gennemført som en del af undersøgelsen af fritids- og idrætsfaciliteter i Fredensborg Kommune.

1. Facilitetsundersøgelsen

Spørgeskemaet til idræts- og fritidsfaciliteterne blev sendt til samtlige haller, idrætsanlæg, skoler,

klubhuse, spejderhytter, foreningshuse mv. i kommunen med udgangspunkt i kommunens oversigt

over faciliteter. Undersøgelsen blev gennemført elektronisk, og der blev gennemført to rykkerunder,

inden den blev afsluttet i oktober 2012. I alt blev skemaet sendt til 77 faciliteter, og 49 af disse

besvarede skemaet (heraf har 7 dog kun besvaret dele af skemaet). Samlet giver dette en

svarprocent på 64 %. Svarprocenten er dermed noget lavere end ved lignende

facilitetsundersøgelser, men samtidig er denne undersøgelse gennemført blandt en bredere vifte af

faciliteter end de øvrige undersøgelser, som primært har omfattet større idrætshaller og anlæg.

Denne undersøgelse adskiller sig fra tidligere undersøgelser ved, at respondenterne har besvaret en

stor del af spørgsmålene for hvert af de lokaler og anlæg, som den enkelte facilitet omfatter, hvilket

giver mulighed for at få mere detaljerede oplysninger om de faciliteter, der har besvaret skemaet.

Som det ses i den nedenstående tabel, er det fortrinsvis blandt de mindre faciliteter, at svarprocenten

er lav, mens langt de fleste af de større faciliteter og skoler har besvaret skemaet. Alligevel betyder

svarprocenten, at det ikke er muligt at give et dækkende billede af anvendelsesgraden af samtlige

faciliteter. Da de største og væsentligste faciliteter i overvejende grad er med, er det dog muligt at

give et meningsfyldt overblik. Analysen er imidlertid baseret på et lavt antal af respondenter, og

derfor er der i samtlige analyser anvendt det specifikke antal af besvarelser og ikke den procentuelle

del.


Udsendte og besvarede spørgeskemaer fordelt på facilitetstype

Antal

udsendte

Antal

besvarede

Andel

besvarede

Skole

Hal

Idrætsanlæg

Tennisbaner

Klubhuse

Foreningshuse

mv.*

Ridecentre mv.

Spejderhytter

Speciallokaler/

anlæg**

9 5 4 6 12 20 5 7 9 77

6 5 3 5 8 9 4 3 6 49

67 % 100 % 75 % 83 % 67 % 45 % 80 % 43 % 67 %

*Dækker over foreningshuse og lokaler, kulturhuse, biblioteker. ** Dækker over atletikanlæg, skydelokaler, hundetræning,

petanquebaner, motocross.

2. Brugerundersøgelsen

Spørgeskemaet til de organiserede brugere af faciliteterne blev sendt til foreninger, aftenskoler og

kommunale institutioner (i det følgende benævnt som ’brugere’), som benytter fritids- og

idrætsfaciliteter i kommunen. Navne og mailadresser på foreninger, institutioner m.fl. blev oplyst af

Fredensborg Kommune.

Formålet med denne del af undersøgelsen var at afdække,

hvilke faciliteter de organiserede ’brugere’ benytter;

hvornår og hvor meget de benyttede faciliteter bruges;

samt deres vurdering af og holdning til faciliteterne og deres anvendelse.

Ligesom ved facilitetsundersøgelsen er der tale om et elektronisk spørgeskema, som brugerne fik

tilsendt et link til pr. mail. Efterfølgende blev der udsendt to rykkermails. Undersøgelsen blev

afsluttet i oktober 2012. I alt blev mailen med opfordring til at besvare spørgeskemaet sendt til 202

brugere. 59 % af disse har svaret, hvilket må ses som en tilfredsstillende svarprocent. Lidt over en

tredjedel af besvarelserne kommer fra idrætsforeningerne, mens kulturforeningerne tegner sig for

knap 20 % af besvarelserne, og spejdere, aftenskoler samt øvrige fritids- eller hobbyforeninger

tilsammen står for en tilsvarende andel. De resterende 25 % kommer fra kommunale institutioner og

øvrige kommunale indsatser (se nedenstående tabel). Samlet repræsenterer undersøgelsen dermed

en bred vifte af organiserede brugere af idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen.

I alt


Fordeling af besvarelser i spørgeskemaet til foreninger og kommunale institutioner

Antal Andel Procentfordeling

mellem

besvarelser

Idrætsforening 42 35 % 35,0 %

Aftenskole/oplysningsforbund 3 2,5 % 2,5 %

Spejdere mv. 5 4,2 % 4,2 %

Kulturforening 23 19,2 % 19,2 %

Fritids- eller hobbyforening 17 14,2 % 14,2 %

Fritidshjem eller fritidsklub, 10 8,3 % 8,3 %

Ungdomsklub/skole eller Ungecenter 1 ,8 % ,8 %

Daginstitution 13 10,8 % 10,8 %

Boligsocial indsats 2 1,7 % 1,7 %

Anden kommunal indsats 4 3,3 % 3,3 %

Besvarelser i alt 120 60,3 % 100,0 %

Ubesvaret 79 39,7 %

Udsendte spørgeskemaer i alt 199 100 %

Sammenligner vi svarfordelingen inden for hvert lokalområde, udgør besvarelserne fra

idrætsforeningerne en forholdsvis mindre andel i Kokkedal og i Humlebæk end i de andre

lokalområder, mens de kommunale institutioner udgør en forholdsvis meget større andel af

besvarelserne i Kokkedal end i de øvrige lokalområder.


Fordelingen af de besvarede spørgeskemaet på brugertyper, opdelt på lokalområder

Flere

lokal-

områder

Fredens-

borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

Idrætsforening 4 14 5 4 3 12 42

Aftenskole /

oplysningsforbund

Børne- eller ungdoms-

forening (korps mv.)

dal

Nivå

36.4% 34.1% 26.3% 50.0% 23.1% 42.9% 35.0%

Alle

1 2 0 0 0 0 3

9.1% 4.9% .0% .0% .0% .0% 2.5%

0 2 0 1 1 1 5

.0% 4.9% .0% 12.5% 7.7% 3.6% 4.2%

Kulturforening 3 7 5 2 2 4 23

Fritids- eller

hobbyforening

Fritidshjem eller

fritidsklub

Ungdomsklub eller -

skole eller Ungecenter

27.3% 17.1% 26.3% 25.0% 15.4% 14.3% 19.2%

1 6 5 1 1 3 17

9.1% 14.6% 26.3% 12.5% 7.7% 10.7% 14.2%

1 4 2 0 0 3 10

9.1% 9.8% 10.5% .0% .0% 10.7% 8.3%

0 0 0 0 0 1 1

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%

Daginstitution 0 3 2 0 5 3 13

.0% 7.3% 10.5% .0% 38.5% 10.7% 10.8%

Boligsocial indsats 0 0 0 0 1 1 2

Anden kommunal

indsats

.0% .0% .0% .0% 7.7% 3.6% 1.7%

1 3 0 0 0 0 4

9.1% 7.3% .0% .0% .0% .0% 3.3%

I alt 11 41 19 8 13 28 120

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fordelingen af de besvarede spørgeskemaet på brugertyper, opdelt på lokalområder

Flere

lokal-

områder

Fredens

-borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

dal

Nivå Total

Idrætsforening 4 14 5 4 3 12 42

36.4% 34.1% 26.3% 50.0% 23.1% 42.9% 35.0%

Fritids- og kulturforening 5 17 10 4 4 8 48

45.5% 41.5% 52.6% 50.0% 30.8% 28.6% 40.0%

Kommunal institution 2 10 4 0 6 8 30

18.2% 24.4% 21.1% .0% 46.2% 28.6% 25.0%

Total 11 41 19 8 13 28 120

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


3. Borgerundersøgelsen

Grundlaget for analysen af voksne borgeres anvendelse af idræts- og fritidsfaciliteter samt deres

ønsker og behov i forbindelse med dette er en spørgeskemaundersøgelse udsendt til et tilfældigt

udsnit af kommunens borgere. Undersøgelsen blev gennemført i oktober og november 2012, hvor

spørgeskemaet blev udsendt til 2994 borgere over 16 år. Respondenterne fik tilsendt et brev med

posten med informationer om undersøgelsen og en webadresse og et kodeord til at besvare

spørgeskemaet via internettet. Der blev ikke udsendt rykkerbreve. Dette er sammen med det

forhold, at spørgeskemaet kun kunne besvares elektronisk (via internettet), de væsentligste

forklaringer på, at kun 25 pct. af de til undersøgelsen udtrukne borgere besvarede skemaet. Dette

svarer helt til andre tilsvarende undersøgelser, hvor samme fremgangsmåde er anvendt. Til

sammenligning gav en lignende undersøgelse i Rudersdal Kommune, hvor der blev udsendt en

rykker, en besvarelsesprocent på 36 pct., og en landsdækkende undersøgelse af befolkningens

idrætsvaner, hvor borgerne både fik mulighed for at besvare spørgeskemaet på papir og også blev

rykket flere gange gav en besvarelsesprocent på 43 pct. Det er givetvis i højere grad borgere, der er

aktive i forskellige kultur- og idrætsaktiviteter, der har besvaret spørgeskemaet, end borgere der er

forholdsvis inaktive, og derfor må det antages, at andelen af borgerne, der ifølge besvarelserne

deltager i de forskellige aktiviteter, er lidt højere end det virkeligt forekommende.

Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om:

Personens idræts-, fritids- og kulturvaner.

Personens benyttelse af forskellige typer af faciliteter, anlæg, naturområder mv. til idræt, motion

og anden kultur- og fritidsaktivitet.

Personens ønsker og holdninger i forhold til lokaler, anlæg og fritidsfaciliteter i bred forstand.

Personens baggrund (køn, alder, uddannelse, arbejde mv.).

Besvarelserne fordeler sig næsten ligeligt mellem de fire lokalområder: Fredensborg (28),

Humlebæk (23), Nivå (23) og Kokkedal (27) (se nedenstående figur). Lidt flere kvinder (55 pct.)

end mænd (45 pct.) har svaret. 44 pct. af respondenterne er ældre end 60 år, 46 pct. er mellem 31 og

60 år, og kun 10 pct. er mellem 18 og 30 år. Dette afviger betydeligt fra fordelingen i kommunen.

Der er således forholdsvis færre unge og midaldrende mellem 21 og 40 år, der har besvaret

spørgeskemaet, i forhold til denne aldersgruppes andel i kommunen (11 pct. mod 22 pct.), og


forholdsvis flere i aldersgruppen 61 til 70 år i sammenligning med fordelingen i kommunen (31 pct.

mod 17 pct.) (se nedenstående figur). Denne aldersfordeling forklarer, at 32 pct. af respondenterne

er folkepensionister eller efterlønsmodtagere, mens en næsten tilsvarende andel (34 pct.) er

funktionær eller tjenestemand. Til gengæld er der forholdsvis få faglærte og ufaglærte arbejdere (9

pct.) og meget få arbejdsledige, på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst (5 pct.). Næsten

halvdelen af respondenterne har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, og godt en

fjerdedel har en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Kun hver tiende af

respondenterne har ikke anden uddannelse end folkeskolen.

Fordelingen af besvarelserne af spørgeskemaet til

borgere i Fredensborg Kommune, opdelt på

lokalområder (pct.)

Fredensborg

Humlebæk

Kokkedal

Nivå

Allerød

0,7

Hillerød 0,3

Hørsholm 0,3

Kvistgård

0,9

19,4

23,3

28,3

27

0 5 10 15 20 25 30


Respondenternes fordeling efter alder, sammenlignet

med aldersfordelingen i Fredensborg Kommune (pct.)

16-20 år

21-30 år

31-40 år

41-50 år

51-60 år

61-70 år

71-80 år

81 år og ældre

3,4

4,8

3,3

8,6

7

8

7,5

4. Skoleelevundersøgelsen

8,4

10,1

14,2

20,6

18,4

18,2

19,6

17,3

30,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Andel i kommunen Besvaret spørgeskemaet

Undersøgelsen af skoleelever er gennemført blandt alle elever i 4. til 9. klasse på de kommunale

skoler i Fredensborg kommune mellem den 30. oktober og den 23. november 2012. I det

oprindelige undersøgelsesdesign var det hensigten, at eleverne skulle have mulighed for at besvare

spørgeskemaet i skoletiden, som det er foregået i lignende undersøgelser i en række andre

kommuner. Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre, og derfor blev proceduren ændret. Alle elever

fik en seddel med hjem med information om undersøgelsen, og der blev lagt et informationsbrev og

et link til spørgeskemaet på både skole- og elevintra. Når eleverne klikkede på linket, oprettede de

sig selv som respondenter i undersøgelsen. Eleverne fik dermed information om undersøgelsen på

skolen, men besvarede spørgeskemaet derhjemme.

Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om bl.a.,

hvilke organiserede og ikke-organiserede idræts- og fritidsaktiviteter skoleeleverne deltager i,

hvilke steder (faciliteter, rum og anlæg) skoleeleverne går til idræt og anden fritidsaktivitet,

skoleelevernes ønsker til fritidsfaciliteterne,

og skoleelevernes alder, køn, familiesituation, bopæl, forældres idræts- og fritidsdeltagelse mv.


Den anvendte metode til gennemførelsen af undersøgelsen har den ulempe, at det ikke er muligt at

kontrollere, hvem der klikker sig ind på spørgeskemaet. I princippet er der derfor mulighed for, at

andre end målgruppen kan besvare skemaet, eller at den samme elev svarer flere gange. Risikoen

mindskes dog af, at linket er lagt på skolernes og elevernes intranet, hvilket begrænser risikoen for

udefrakommende svar. Derudover tyder den relativt jævne fordeling af besvarelserne på tværs af

køn og klassetrin på, at undersøgelsen har ramt den tiltænkte målgruppe.

Den anvendte fremgangsmåde har dog naturligt nok resulteret i en betydeligt lavere svarprocent,

end hvis eleverne havde fået mulighed for at udfylde skemaerne i skoletiden med en større

usikkerhed i de statistiske analyser til følge. I alt har 592 elever besvaret hele spørgeskemaet,

hvilket giver en samlet svarprocent på 24 %. Derudover havde 149 børn besvaret dele af

spørgeskemaet. Da frafaldet for de flestes vedkommende skete relativt tidligt i spørgeskemaet, er

det valgt udelukkende at basere analysen på de besvarelser, som er helt gennemførte. Som man kan

se på fordelingen af besvarelser, er der dog en relativ jævn fordeling både på tværs af klassetrin og

køn. På trods af den lave svarprocent antages undersøgelsen alligevel at kunne give brugbar viden

om børnenes fritidsvaner og brug af fritidsfaciliteter. Svarprocenten varierer en del på tværs af

skoler, hvor særligt Nivå Skole skiller sig ud med en svarprocent, der er væsentligt højere end

gennemsnittet. Derudover har 4., 5. og 6. klasse eleverne en lidt højere svarprocent end de ældste

klasser.

Andel af skoleelever – 4. til 9. klassetrin - som

besvarede spørgeskemaet, opdelt på skoler (pct.)

I alt

Ullerødskolen

Møllevejens Skole

Langebjergskolen

Nivå skole

Kokkedal Skole

Humlebæk Skole

Fredensborg skole

Endrupskolen

8,1

21

17,1

21

18,3

24

32

29,3

64,7

0 10 20 30 40 50 60 70


Bilag 2: Supplerende tabeller fra facilitetsundersøgelsen

Tabel 1: Antal som oplyser mangel på materiale og udstyr fordelt på type af lokale/anlæg

Lokale/anlæg Antal med mangler

Mødelokale 9 13

Klublokale 6 22

Hal 4 10

Idrætslokale/gymnastiksal 1 7

Fodboldbaner 0 18

Atletikanlæg 0 4

Skydelokale/anlæg 1 4

Golfanlæg 0 2

Ridebane/anlæg 2 3

Petanquebane 2 2

Motorsportsanlæg 1 2

Tennisbane 4 6

Skaterbane 0 1

Spejderhytte 1 3

Teaterscene 1 2

Musiklokale 1 5

Computer/medielokale 1 2

Hundetræningsanlæg 2 2

Tabel 2: Faciliteternes anvendelse fordelt på lokalområder

I meget høj

Antal faciliteter med

det pågældende

lokale/anlæg i alt

I høj grad I nogen grad Ved ikke I alt

grad

Fredensborg 77 % 8 % 0 % 15 % 100 % (N=13)

Humlebæk 71 % 14 % 0 % 15 % 100 % (N=7)

Nivå 67 % 25 % 8 % 0 % 100 % (N=12)

Kokkedal 64 % 36 % 0 % 0 % 100 % (N=11)


Tabel 3. Andelen af brugerne (foreninger og institutioner), som benytter de forskellige

facilitetstyper, opdelt på lokalområder

Klublokale, foreningshus,

mødelokale

Gymnastiksal / andet

idrætslokale

Flere

lokal-

områder

Fredens-

borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

dal

Nivå

5 22 5 3 5 12 52

45.5% 53.7% 26.3% 37.5% 38.5% 42.9% 43.3%

4 11 3 1 7 10 36

36.4% 26.8% 15.8% 12.5% 53.8% 35.7% 30.0%

Idrætshal 5 8 3 3 6 6 31

Naturen (ruter, skoven,

vandet mm.)

45.5% 19.5% 15.8% 37.5% 46.2% 21.4% 25.8%

1 9 2 0 4 9 25

9.1% 22.0% 10.5% .0% 30.8% 32.1% 20.8%

Boldbane 2 5 3 1 6 7 24

18.2% 12.2% 15.8% 12.5% 46.2% 25.0% 20.0%

Foredragssal 5 5 0 0 2 2 14

45.5% 12.2% .0% .0% 15.4% 7.1% 11.7%

Musiklokale 2 2 1 0 1 2 8

18.2% 4.9% 5.3% .0% 7.7% 7.1% 6.7%

Teaterscene 1 1 1 0 2 4 9

9.1% 2.4% 5.3% .0% 15.4% 14.3% 7.5%

Udstillingslokale 3 2 1 1 0 0 7

27.3% 4.9% 5.3% 12.5% .0% .0% 5.8%

Spejderhytter 1 1 2 1 1 4 10

9.1% 2.4% 10.5% 12.5% 7.7% 14.3% 8.3%

Svømmefacilitet 2 3 1 0 1 4 11

18.2% 7.3% 5.3% .0% 7.7% 14.3% 9.2%

Motionsrum / fitness 2 0 1 0 2 0 5

18.2% .0% 5.3% .0% 15.4% .0% 4.2%

Atletikanlæg / løbebane 0 1 1 0 1 3 6

.0% 2.4% 5.3% .0% 7.7% 10.7% 5.0%

Tennisbane 1 0 0 0 0 1 2

9.1% .0% .0% .0% .0% 3.6% 1.7%

Strandsportfacilitet 1 0 0 0 1 2 4

9.1% .0% .0% .0% 7.7% 7.1% 3.3%

Ridebaneanlæg 1 3 0 0 1 1 6

9.1% 7.3% .0% .0% 7.7% 3.6% 5.0%

Skydelokale / anlæg 1 0 0 0 1 2 4

9.1% .0% .0% .0% 7.7% 7.1% 3.3%

Golfanlæg 0 1 0 0 0 0 1

Alle


.0% 2.4% .0% .0% .0% .0% .8%

Hundetræningsanlæg 1 0 0 1 1 0 3

9.1% .0% .0% 12.5% 7.7% .0% 2.5%

Lystbåde- og havneanlæg 0 1 1 0 0 3 5

.0% 2.4% 5.3% .0% .0% 10.7% 4.2%

Motorsportsanlæg 1 0 0 0 0 0 1

9.1% .0% .0% .0% .0% .0% .8%

Skateranlæg 1 1 1 0 0 3 6

9.1% 2.4% 5.3% .0% .0% 10.7% 5.0%

Klatrevæg 1 0 0 0 0 2 3

9.1% .0% .0% .0% .0% 7.1% 2.5%

Andre anlæg / faciliteter 1 5 10 3 0 5 24

9.1% 12.2% 52.6% 37.5% .0% 17.9% 20.0%


Tabel 4. Hvilke af nedenstående typer af anlæg, faciliteter, lokaler eller steder benytter

foreningen / institutionen, opdelt på lokalområder?

Klublokale, foreningshus,

mødelokale

Gymnastiksal / andet

idrætslokale

Idræts-

forening

Fritids- og

kultur-

forening

Kommunal

institution

Alle

21 25 6 52

50.0% 52.1% 20.0% 43.3%

12 6 18 36

28.6% 12.5% 60.0% 30.0%

Idrætshal 15 3 13 31

Naturen (Afmærkede ruter,

skoven, vandet mm.)

35.7% 6.3% 43.3% 25.8%

3 4 18 25

7.1% 8.3% 60.0% 20.8%

Boldbane 4 1 19 24

9.5% 2.1% 63.3% 20.0%

Foredragssal 0 7 7 14

.0% 14.6% 23.3% 11.7%

Musiklokale 0 3 5 8

.0% 6.3% 16.7% 6.7%

Teaterscene 0 5 4 9

.0% 10.4% 13.3% 7.5%

Udstillingslokale 0 5 2 7

.0% 10.4% 6.7% 5.8%

Spejderhytter 1 4 5 10

2.4% 8.3% 16.7% 8.3%

Svømmefacilitet 3 2 6 11

7.1% 4.2% 20.0% 9.2%

Motionsrum / fitness 2 1 2 5

4.8% 2.1% 6.7% 4.2%

Atletikanlæg 0 0 6 6

.0% .0% 20.0% 5.0%

Tennisbane 2 0 0 2

4.8% .0% .0% 1.7%

Strandsportfacilitet 1 0 3 4

2.4% .0% 10.0% 3.3%

Ridebaneanlæg 1 1 4 6

2.4% 2.1% 13.3% 5.0%

Skydeanlæg 2 0 2 4

4.8% .0% 6.7% 3.3%

Golfanlæg 1 0 0 1


2.4% .0% .0% .8%

Hundetræningsanlæg 0 2 1 3

.0% 4.2% 3.3% 2.5%

Lystbåde- og havneanlæg 2 2 1 5

4.8% 4.2% 3.3% 4.2%

Motorsportsanlæg 0 0 1 1

.0% .0% 3.3% .8%

Skateranlæg 0 0 6 6

.0% .0% 20.0% 5.0%

Klatrevæg 0 0 3 3

.0% .0% 10.0% 2.5%

Andre anlæg / lokaler 7 14 3 24

16.7% 29.2% 10.0% 20.0%


Tabel 5. Kan de eksisterende faciliteter i kommunen, dække foreningens/institutionens behov,

opdelt på lokaleområder?

Flere

lokal-

områder

Fredens-

borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokkedal Nivå Alle

Ja 6 24 8 4 8 13 63

54.5% 60.0% 42.1% 50.0% 61.5% 48.1% 53.4%

Nej 5 14 11 4 4 11 49

45.5% 35.0% 57.9% 50.0% 30.8% 40.7% 41.5%

Ved ikke 0 2 0 0 1 3 6

.0% 5.0% .0% .0% 7.7% 11.1% 5.1%

N = 11 40 19 8 13 27 118

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Tabel 6. Hvilke lokaler eller anlæg mangler der i kommunen, for at foreningen/institutionen kan

få dækket sine behov?

N = Pct.

Idrætshal 15 12,5

Gymnastiksal / andet idrætslokale 14 11,7

Klublokale, foreningshus, mødelokale 11 9,2

Svømmefacilitet 10 8,3

Boldbane 5 4,2

Teaterscene 5 4,2

Motionsrum / fitnesslokale 4 3,3

Klatrevæg 4 3,3

Udstillingslokale 3 2,5

Skateranlæg / bane 2 1,7

Musiklokale 1 0.8

Spejderhytte 1 0,8

Hundetræningsanlæg 1 0,8

Lystbåde- og havneanlæg 1 0,8

Tennisbane 1 0,8

Atletikanlæg 0 0

Strandsportfacilitet 0 0

Foredragssal 0 0

Ridebaneanlæg 0 0

Skydelokaler / anlæg 0 0

Golfanlæg 0 0

Motorsportsanlæg 0 0

Andre anlæg / faciliteter 19 15,8

Total 120 100.0

Hvilke andre anlæg / faciliteter mangler?

"Bokselokale med klubhus"

"Der mangler først og fremmest et centralt beliggende spillested, der kan anvendes til vores

forestillinger - helst også vores løbende prøvearbejde"

"Et lokale hvor lyset kan reguleres"

"Gymnastikhal med fast opstillede redskaber og springgrave."

"Humlebæk Roklubs nuværende lokaler er for små tril nuværende aktivitet"

"Jordstykke til dyrkning af pil og et tørt lokale til opbevaring af materialer"

"Klatrevæg med større kapacitet"

"Klublokale i forbindelse med hal,samt fast opstillet bordtennis borde"

"Kunstgræsbane er must for en fodboldklub årgang 2012"

"Kunstgræsbaner"


"Lokalet mangler lys, det er uoptimalt det er depot samtidig med anvendelse og øget fleksibilitet vil

være en fordel"

"Overdækket multibane"

"Plant areal tæt ved de meget tunge agilityforhindringer."

"Spejderhytte svarende til Gurredams faciliteter"

"Større klublokale”

"Tennishal"

"Toilet og badeforhold"

"Undervisning lokale til mere end 50 börn"

"Værksteds-/ateliefaciliteter"


Tabel 7. Andel af brugere (foreninger eller institutioner), som har svaret, at der mangler

forskellige typer af faciliteter, opdelt på lokalområder

Flere

områder

Fredens-

borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

Idrætshal 2 4 1 2 1 5 15

Gymnastiksal / andet

idrætslokale

Klublokale, foreningshus,

mødelokale

dal

Nivå

18.2% 9.8% 5.3% 25.0% 7.7% 17.9% 12.5%

1 4 3 1 1 4 14

9.1% 9.8% 15.8% 12.5% 7.7% 14.3% 11.7%

0 4 1 1 1 4 11

.0% 9.8% 5.3% 12.5% 7.7% 14.3% 9.2%

Musiklokale 0 0 0 0 0 1 1

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%

Teaterscene 0 1 2 0 1 1 5

.0% 2.4% 10.5% .0% 7.7% 3.6% 4.2%

Udstillingslokale 0 1 1 1 0 0 3

.0% 2.4% 5.3% 12.5% .0% .0% 2.5%

Spejderhytter 0 0 0 0 1 0 1

.0% .0% .0% .0% 7.7% .0% .8%

Boldbane 1 2 0 0 0 2 5

9.1% 4.9% .0% .0% .0% 7.1% 4.2%

Svømmefacilitet 1 3 1 0 2 3 10

9.1% 7.3% 5.3% .0% 15.4% 10.7% 8.3%

Motionsrum / fitness 1 0 1 1 0 1 4

9.1% .0% 5.3% 12.5% .0% 3.6% 3.3%

Tennisbane 0 0 0 0 0 1 1

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%

Hundetræningsanlæg 0 0 1 0 0 0 1

.0% .0% 5.3% .0% .0% .0% .8%

Lystbåde- og havneanlæg 0 1 0 0 0 0 1

.0% 2.4% .0% .0% .0% .0% .8%

Skateranlæg 0 1 0 0 1 0 2

.0% 2.4% .0% .0% 7.7% .0% 1.7%

Klatrevæg 0 2 2 0 0 0 4

.0% 4.9% 10.5% .0% .0% .0% 3.3%

Andre anlæg / faciliteter 2 2 6 3 3 3 19

18.2% 4.9% 31.6% 37.5% 23.1% 10.7% 15.8%

Alle


Tabel 8. Andel af foreninger / institutioner som har svaret, at der mangler forskellige typer af

faciliteter, forenings- og institutionstyper, opdelt på idrætsforeninger, fritids- og

kulturforeninger og kommunale institutioner

Idræts-

forening

Fritids- og

kulturforening

Kommunal

institution

Idrætshal 10 1 4 15

Gymnastiksal / andet

idrætslokale

Klublokale, foreningshus,

mødelokale

Alle

23.8% 2.1% 13.3% 12.5%

6 3 5 14

14.3% 6.3% 16.7% 11.7%

5 6 0 11

11.9% 12.5% .0% 9.2%

Musiklokale 0 0 1 1

.0% .0% 3.3% .8%

Teaterscene 0 2 3 5

.0% 4.2% 10.0% 4.2%

Udstillingslokale 0 3 0 3

.0% 6.3% .0% 2.5%

Spejderhytter 0 1 0 1

.0% 2.1% .0% .8%

Boldbane 2 0 3 5

4.8% .0% 10.0% 4.2%

Svømmefacilitet 1 2 7 10

2.4% 4.2% 23.3% 8.3%

Motionsrum / fitness 1 0 3 4

2.4% .0% 10.0% 3.3%

Tennisbane 1 0 0 1

2.4% .0% .0% .8%

Hundetræningsanlæg 0 1 0 1

.0% 2.1% .0% .8%

Lystbåde- og havneanlæg 0 0 1 1

.0% .0% 3.3% .8%

Skateranlæg 0 0 2 2

.0% .0% 6.7% 1.7%

Klatrevæg 1 0 3 4

2.4% .0% 10.0% 3.3%

Andre anlæg / lokaler 11 7 1 19

26.2% 14.6% 3.3% 15.8%


Tabel 9. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring, ’at holde faciliteten i god

vedligeholdelsesstand’, opdelt på facilitetstyper

Skole

Hal

Idrætsanlæg

Tennisbane

Klubhus

Foreningshus, bibliotek,

kulturhus mv.

Ridecenter/

Ridebaneanlæg

Spejderhytte

Øvrige specialanlæg/

lokaler

I alt

Meget

stor/stor

udfordring

En

udfordring

Mindre/

ingen

udfordring

Ved

ikke/ikke

relevant

0 3 3 0 6

1 4 0 0 5

2 0 0 0 2

3 1 0 1 5

2 3 0 1 6

1 2 1 4 8

2 0 0 0 2

2 1 0 0 3

3 2 0 1 6

I alt

16 16 4 7 43


Tabel 10. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring, ’at sikre en god drift og økonomi

for faciliteten’, opdelt på facilitetstyper

Skole

Hal

Idrætsanlæg

Tennisbane

Klubhus

Foreningshus, bibliotek,

kulturhus mv.

Ridecenter/

Ridebaneanlæg

Spejderhytte

Øvrige specialanlæg/

lokaler

I alt

Meget

stor/stor

udfordring

En

udfordring

Mindre/

ingen

udfordring

Ved

ikke/ikke

relevant

I alt

2 2 2 0 6

3 2 0 0 5

1 0 0 1 2

0 0 2 3 5

1 2 2 1 6

0 1 1 6 8

2 0 0 0 2

0 1 1 1 3

2 1 1 2 6

11 9 9 14 43


Tabel 11. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring, ’at få kommunal støtte og

opbakning til drift og udvikling’, opdelt på facilitetstyper

Skole

Hal

Idrætsanlæg

Tennisbane

Klubhus

Foreningshus, bibliotek,

kulturhus mv.

Ridecenter/

Ridebaneanlæg

Spejderhytte

Øvrige specialanlæg/

lokaler

I alt

Meget

stor/stor

udfordring

En

udfordring

Mindre/

ingen

udfordring

Ved

ikke/ikke

relevant

I alt

0 2 1 3 6

0 0 3 2 5

2 0 0 0 2

4 0 0 1 5

0 1 3 2 6

1 2 0 5 8

1 0 0 1 2

1 0 2 0 3

3 0 3 0 6

12 5 12 14 43

Tabel 12. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring, ’at sikre god

vedligeholdelsesstandard’, opdelt på lokalområder

Meget

stor/stor

udfordring

En

udfordring

Mindre/

ingen

udfordring

Ved ikke/ikke

relevant

Fredensborg 5 (38,5 %) 4 (30,8 %) 1 (7,7 %) 3 (23,1%) 13

Humlebæk 1 (14,3 %) 5 (71,4 %) 0 1 (14,3 %) 7

Nivå 6 (50 %) 3 (25 %) 1 (8,3 %) 2 (16,7 %) 12

Kokkedal 4 (36,4 % 4 (36,4 %) 2 (18,2 %) 1 (9,1 %) 11

16 16 4 7 43

I alt


Tabel 13. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring ’at sikre en god drift og økonomi’,

opdelt på lokalområder

Meget

stor/stor

udfordring

En

udfordring

Mindre/

ingen

udfordring

Ved ikke/ikke

relevant

Fredensborg 4 (30,8 %) 2 (15,4 %) 3 (23,1 %) 4 (30,8 %) 13

Humlebæk 1 (14,3 %) 3 (42,9 %) 2 (28,6 %) 1 (14,3) 7

Nivå 1 (8,3 %) 3 (25 %) 3 (25 %) 5 (41,7%) 12

Kokkedal 2 (18,2 %) 3 (27,3 %) 2 (18,2 %) 4 (36,4 %) 11

I alt 8 11 10 14 43

Tabel 14. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring ’at få kommunens støtte og

opbakning’, opdelt på lokalområder

Meget

stor/stor

udfordring

En

udfordring

Mindre/

ingen

udfordring

Ved ikke/ikke

relevant

Fredensborg 5 (38,5%) 1 (7,7 %) 3 (23,1 %) 4 (30,8 %) 13

Humlebæk 1 (14,3 %)) 3 (42,9 %) 2 (28,6 %) 1 (14,3 %) 7

Nivå 3 (25 %) 1 (8,3 %) 6 (50 %) 5 (41,7 %) 12

Kokkedal 2 (18,2 %) 2 (18,8 %) 3 (27,3 %) 1 (9,1 %) 11

11 7 14 11 43

I alt

I alt


Tabel 15. Hvad gør foreningen / institutionen som oftest, hvis den ikke får brug for de tider, den

har fået tildelt. Opdelt på facilitetstyper (pct.)

Foreningshus /

mødelokale

Gymnastiksal

Idrætshal

Institution

Klubhus / lokale

Natur / vand / havn

Skole

Specialfacilitet

Spejderhytte

Stadion / fodboldbane

Teaterlokale /

musiklokale

Vi

afmelder

tiden

Vi bytter

tiden

med

andre

brugere

Vi låner

tiden ud

til andre

brugere

Vi gør

ikke

noget

Andet,

skriv

hvad:

Ved

ikke/ikke

relevant

Total

19 1 0 1 3 8 32

59% 4% 4% 10% 25% 100%

6 1 0 2 3 3 15

40% 7% 0% 13% 20% 20% 100%

9 0 2 4 6 13 34

26% 0% 6% 12% 18% 38% 100%

1 0 0 1 0 2 4

25% 0% 0% 25% 0% 50% 100%

3 0 0 2 2 5 12

25% 0% 0% 17% 17% 42% 100%

0 0 1 1 0 17 19

0% 0% 5% 5% 0% 89% 100%

4 0 1 5 1 3 14

29% 0% 7% 36% 7% 21% 100%

0 0 1 2 3 12 18

0% 0% 6% 11% 17% 67% 100%

0 0 1 1 2 3 7

0% 0% 14% 14% 29% 43% 100%

2 0 0 3 1 3 9

22% 0% 0% 33% 11% 33% 100%

2 0 1 1 2 0 6

33% 0% 17% 17% 33% 0% 100%


Bilag 3. Supplerende tabeller fra brugerundersøgelsen

Tabel 1: Fordeling af besvarelser

Antal Andel

Procentfordeling

mellem besvarelser

Idrætsforening 42 35 % 35,0 %

Aftenskole/oplysningsforbund 3 2,5 % 2,5 %

Spejdere mv. 5 4,2 % 4,2 %

Kulturforening 23 19,2 % 19,2 %

Fritids- eller hobbyforening 17 14,2 % 14,2 %

Fritidshjem eller fritidsklub, 10 8,3 % 8,3 %

Ungdomsklub/skole eller Ungecenter 1 ,8 % ,8 %

Daginstitution 13 10,8 % 10,8 %

Boligsocial indsats 2 1,7 % 1,7 %

Anden kommunal indsats 4 3,3 % 3,3 %

Besvarelser i alt 120 60,3 % 100,0 %

Ubesvaret 79 39,7 %

Udsendte spørgeskemaer i alt 199 100 %


Tabel 2. Fordelingen af de besvarede spørgeskemaet på brugertyper, opdelt på lokalområder

Flere

lokal-

områder

Fredens-

borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

Idrætsforening 4 14 5 4 3 12 42

Aftenskole /

oplysningsforbund

Børne- eller ungdoms-

forening (korps mv.)

dal

Nivå

36.4% 34.1% 26.3% 50.0% 23.1% 42.9% 35.0%

Alle

1 2 0 0 0 0 3

9.1% 4.9% .0% .0% .0% .0% 2.5%

0 2 0 1 1 1 5

.0% 4.9% .0% 12.5% 7.7% 3.6% 4.2%

Kulturforening 3 7 5 2 2 4 23

Fritids- eller

hobbyforening

Fritidshjem eller

fritidsklub

Ungdomsklub eller -

skole eller Ungecenter

27.3% 17.1% 26.3% 25.0% 15.4% 14.3% 19.2%

1 6 5 1 1 3 17

9.1% 14.6% 26.3% 12.5% 7.7% 10.7% 14.2%

1 4 2 0 0 3 10

9.1% 9.8% 10.5% .0% .0% 10.7% 8.3%

0 0 0 0 0 1 1

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%

Daginstitution 0 3 2 0 5 3 13

.0% 7.3% 10.5% .0% 38.5% 10.7% 10.8%

Boligsocial indsats 0 0 0 0 1 1 2

Anden kommunal

indsats

.0% .0% .0% .0% 7.7% 3.6% 1.7%

1 3 0 0 0 0 4

9.1% 7.3% .0% .0% .0% .0% 3.3%

I alt 11 41 19 8 13 28 120

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Tabel 3. Fordelingen af de besvarede spørgeskemaer på brugertyper, opdelt på lokalområder

Flere

lokal-

områder

Fredens

-borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

dal

Nivå Total

Idrætsforening 4 14 5 4 3 12 42

36.4% 34.1% 26.3% 50.0% 23.1% 42.9% 35.0%

Fritids- og kulturforening 5 17 10 4 4 8 48

45.5% 41.5% 52.6% 50.0% 30.8% 28.6% 40.0%

Kommunal institution 2 10 4 0 6 8 30

18.2% 24.4% 21.1% .0% 46.2% 28.6% 25.0%

Total 11 41 19 8 13 28 120

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabel 4. Har brugeren særlige lokaler, som tilhører brugeren selv? (Fx tumlesal, værksted, multibane etc.)

N = Pct.

Ja 16 13.3

Nej / ikke svaret 103 85.8

Ved ikke 1 .8

Total 120 100.0

Tabel 5. Hvor ofte benytter foreningen/institutionen lokaler eller anlæg uden for kommunen?

N = Pct.

Flere gange om ugen 20 16.9

En gang om ugen 16 13.6

Enkelte gange om måneden 14 11.9

Sjældnere end én gang om måneden 21 17.8

Aldrig 36 30.5

Ved ikke/ikke relevant 11 9.3

Total 118 100.0


Tabel 6. Hvor ofte benytter foreningen/institutionen lokaler eller anlæg uden for kommunen?

Idræts-

forening

Fritids- og

kultur-

forening

Kommunal

institution

Flere gange om ugen 12 4 4 20

Alle

29.3% 8.3% 13.8% 16.9%

En gang om ugen 2 8 6 16

Enkelte gange om

måneden

Sjældnere end én gang

om måneden

4.9% 16.7% 20.7% 13.6%

4 7 3 14

9.8% 14.6% 10.3% 11.9%

5 8 8 21

12.2% 16.7% 27.6% 17.8%

Aldrig 17 15 4 36

41.5% 31.3% 13.8% 30.5%

Ved ikke/ikke relevant 1 6 4 11

2.4% 12.5% 13.8% 9.3%

N = 41 48 29 118

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Tabel 7. Hvor ofte benytter foreningen/institutionen lokaler eller anlæg uden for kommunen?

Flere

lokal-

områder

Fredens

-borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

dal

Nivå Alle

Flere gange om ugen 4 3 2 3 1 7 20

36.4% 7.5% 10.5% 37.5% 7.7% 25.9% 16.9%

En gang om ugen 1 7 3 0 1 4 16

Enkelte gange om

måneden

Sjældnere end én gang

om måneden

9.1% 17.5% 15.8% .0% 7.7% 14.8% 13.6%

0 5 2 0 3 4 14

.0% 12.5% 10.5% .0% 23.1% 14.8% 11.9%

2 6 4 3 2 4 21

18.2% 15.0% 21.1% 37.5% 15.4% 14.8% 17.8%

Aldrig 4 16 5 2 2 7 36

36.4% 40.0% 26.3% 25.0% 15.4% 25.9% 30.5%

Ved ikke/ikke relevant 0 3 3 0 4 1 11

.0% 7.5% 15.8% .0% 30.8% 3.7% 9.3%

N = 11 40 19 8 13 27 118

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabel 8. Hvilke faciliteter benytter foreningen / institutionen?

N = Pct.

Idrætshal 31 25.8

Gymnastiksal / andet idrætslokale 36 30.0

Klublokale, foreningshus, mødelokale 52 43.3

Foredragssal 14 11.7

Musiklokale 8 6.7

Teaterscene 9 7,5

Udstillingslokale 7 5,8

Spejderhytte 10 8,3

Boldbane 24 20,0

Svømmefacilitet 11 9,2

Motionsrum / fitnesslokale 5 4,2

Atletikanlæg 6 5,0

Tennisbane 2 1,7


Strandsportfacilitet 4 3,3

Ridebaneanlæg 6 5,0

Skydelokaler / anlæg 4 3,3

Golfanlæg 1 0,8

Hundetræningsanlæg 3 2,5

Lystbåde- og havneanlæg 5 4,2

Motorsportsanlæg 1 0,8

Skateranlæg / bane 6 5,0

Klatrevæg 3 2,5

Naturen (Afmærkede ruter, skoven, vandet mm.) 25 20,8

Andre anlæg / faciliteter 24 20,0


Hvilke andre anlæg eller faciliteter:

"alle kommunens faciliteter afhængig af udbudt aktivitet"

"bibliotek"

"Biografen, opbevaringslokaler"

"Espergærde gymnasium"

"Esrum Sø"

"Fælleshus, Ravnsbjerggårdsvej 155"

"formningslokale på en skole"

"Frisbee golfbanen på Fredtoften"

"Humle Bio"

"Ingen, men håber på et sted til os."

"Kantine på Frb skole"

"Klasselokaler på skolen"

"Klatrevæg"

"landevej"

"Låner lokale på ungdomsskole. Møllevej i Nivå"

"legepladser, parker i området, Snoezelhuset i Helsingør, naturlegepladsen Egehjorten"

"Legepladser"

"Min have om sommeren og formningslokale på skole om vinteren"

"mødelokale på fredensborg bibliotek"

"Nive Å og Gammel hus"

"Parken ved Egedal"

"Parkeringsareal med store huller"

"Private lokaler hvis egnede kommunale lokaler ikke kan anvises til holdaktiviteten"

"Private"

"Selskabslokale da Fredensborg Kommune ikke kan stille lokale til rådighed"

"Sheltere i lokalområdet"

"skolekøkken"

"Tidligere boldbaner omkring vores spejderhus"


Tabel 9. Andelen af brugerne, som benytter de forskellige facilitetstyper, opdelt på lokalområder

Klublokale, foreningshus,

mødelokale

Gymnastiksal / andet

idrætslokale

Flere

lokal-

områder

Fredens-

borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

dal

Nivå

Alle

5 22 5 3 5 12 52

45.5% 53.7% 26.3% 37.5% 38.5% 42.9% 43.3

4 11 3 1 7 10 36

36.4% 26.8% 15.8% 12.5% 53.8% 35.7% 30.0

Idrætshal 5 8 3 3 6 6 31

Naturen (ruter, skoven,

vandet mm.)

45.5% 19.5% 15.8% 37.5% 46.2% 21.4% 25.8

1 9 2 0 4 9 25

9.1% 22.0% 10.5% .0% 30.8% 32.1% 20.8

Boldbane 2 5 3 1 6 7 24

18.2% 12.2% 15.8% 12.5% 46.2% 25.0% 20.0

Foredragssal 5 5 0 0 2 2 14

45.5% 12.2% .0% .0% 15.4% 7.1% 11.7

Musiklokale 2 2 1 0 1 2 8

18.2% 4.9% 5.3% .0% 7.7% 7.1% 6.7%

Teaterscene 1 1 1 0 2 4 9

9.1% 2.4% 5.3% .0% 15.4% 14.3% 7.5%

Udstillingslokale 3 2 1 1 0 0 7

27.3% 4.9% 5.3% 12.5% .0% .0% 5.8%

Spejderhytter 1 1 2 1 1 4 10

9.1% 2.4% 10.5% 12.5% 7.7% 14.3% 8.3%

Svømmefacilitet 2 3 1 0 1 4 11

18.2% 7.3% 5.3% .0% 7.7% 14.3% 9.2%

Motionsrum / fitness 2 0 1 0 2 0 5

18.2% .0% 5.3% .0% 15.4% .0% 4.2%

Atletikanlæg / løbebane 0 1 1 0 1 3 6

%

%

%

%

%

%


.0% 2.4% 5.3% .0% 7.7% 10.7% 5.0%

Tennisbane 1 0 0 0 0 1 2

9.1% .0% .0% .0% .0% 3.6% 1.7%

Strandsportfacilitet 1 0 0 0 1 2 4

9.1% .0% .0% .0% 7.7% 7.1% 3.3%

Ridebaneanlæg 1 3 0 0 1 1 6

9.1% 7.3% .0% .0% 7.7% 3.6% 5.0%

Skydelokale / anlæg 1 0 0 0 1 2 4

9.1% .0% .0% .0% 7.7% 7.1% 3.3%

Golfanlæg 0 1 0 0 0 0 1

.0% 2.4% .0% .0% .0% .0% .8%

Hundetræningsanlæg 1 0 0 1 1 0 3

9.1% .0% .0% 12.5% 7.7% .0% 2.5%

Lystbåde- og havneanlæg 0 1 1 0 0 3 5

.0% 2.4% 5.3% .0% .0% 10.7% 4.2%

Motorsportsanlæg 1 0 0 0 0 0 1

9.1% .0% .0% .0% .0% .0% .8%

Skateranlæg 1 1 1 0 0 3 6

9.1% 2.4% 5.3% .0% .0% 10.7% 5.0%

Klatrevæg 1 0 0 0 0 2 3

9.1% .0% .0% .0% .0% 7.1% 2.5%

Andre anlæg / faciliteter 1 5 10 3 0 5 24

9.1% 12.2% 52.6% 37.5% .0% 17.9% 20.0

%


Tabel 10. Hvilke af nedenstående typer af anlæg, faciliteter, lokaler eller steder benytter foreningen /

institutionen, opdelt på lokalområder

Klublokale, foreningshus,

mødelokale

Gymnastiksal / andet

idrætslokale

Idræts-

forening

Fritids- og

kultur-

forening

Kommunal

institution

Alle

21 25 6 52

50.0% 52.1% 20.0% 43.3%

12 6 18 36

28.6% 12.5% 60.0% 30.0%

Idrætshal 15 3 13 31

Naturen (Afmærkede ruter,

skoven, vandet mm.)

35.7% 6.3% 43.3% 25.8%

3 4 18 25

7.1% 8.3% 60.0% 20.8%

Boldbane 4 1 19 24

9.5% 2.1% 63.3% 20.0%

Foredragssal 0 7 7 14

.0% 14.6% 23.3% 11.7%

Musiklokale 0 3 5 8

.0% 6.3% 16.7% 6.7%

Teaterscene 0 5 4 9

.0% 10.4% 13.3% 7.5%

Udstillingslokale 0 5 2 7

.0% 10.4% 6.7% 5.8%

Spejderhytter 1 4 5 10

2.4% 8.3% 16.7% 8.3%

Svømmefacilitet 3 2 6 11

7.1% 4.2% 20.0% 9.2%

Motionsrum / fitness 2 1 2 5

4.8% 2.1% 6.7% 4.2%

Atletikanlæg 0 0 6 6

.0% .0% 20.0% 5.0%

Tennisbane 2 0 0 2

4.8% .0% .0% 1.7%

Strandsportfacilitet 1 0 3 4

2.4% .0% 10.0% 3.3%


Ridebaneanlæg 1 1 4 6

2.4% 2.1% 13.3% 5.0%

Skydeanlæg 2 0 2 4

4.8% .0% 6.7% 3.3%

Golfanlæg 1 0 0 1

2.4% .0% .0% .8%

Hundetræningsanlæg 0 2 1 3

.0% 4.2% 3.3% 2.5%

Lystbåde- og havneanlæg 2 2 1 5

4.8% 4.2% 3.3% 4.2%

Motorsportsanlæg 0 0 1 1

.0% .0% 3.3% .8%

Skateranlæg 0 0 6 6

.0% .0% 20.0% 5.0%

Klatrevæg 0 0 3 3

.0% .0% 10.0% 2.5%

Andre anlæg / lokaler 7 14 3 24

16.7% 29.2% 10.0% 20.0%


Tabel 11. Andel af brugerne, som har valgt de forskellige typer af faciliteter som de vigtigste, brugeren

benytter ( N)

1. nævnte 2. nævnte 3. nævnte I alt

Foreningshus / mødelokale 18 11 10 39

Idrætshal 22 10 4 36

Natur / vand / havn 8 7 8 23

Specialfacilitet - udendørs 12 3 4 19

Skole 11 3 3 17

Gymnastiksal 10 7 0 17

Klubhus / lokale 7 6 1 14

Stadion / fodboldbane 5 5 2 12

Spejderhytte 7 1 0 8

Institution 3 0 2 5

Teaterlokale 5 1 1 7


Tabel 12. Hvor vigtig er de faciliteter, som foreningen / institutionen har angivet som en af de tre

vigtigste

Foreningshus /

mødelokale

Meget vigtig -

vi har intet

alternativ

Vigtig - men

vi har

alternativ

Mindre

vigtig

Slet ikke

vigtig

Total

19 8 3 0 30

63% 27% 10% 0% 100%

Gymnastiksal 14 0 0 14

100% 0% 0% 0% 100%

Skole 13 0 0 13

100% 0% 0% 0% 100%

Idrætshal 31 1 0 32

97% 3% 0% 0% 100%

Spejderhytte 6 1 0 7

86% 14% 0% 0% 100%

Teaterlokale / musiklokale 5 0 1 6

83% 0% 17% 0% 100%

Klubhus / lokale 9 1 0 1 11

82% 9% 0% 9% 100%

Specialfacilitet 12 2 1 15

80% 13% 7% 0% 100%

Natur / vand / havn 11 7 1 19

58% 37% 5% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 5 2 2 9

56% 22% 22% 0% 100%

Institution 0 3 1 4

0% 75% 25% 0% 100%


Tabel 13. Kan de eksisterende faciliteter i kommunen, dække foreningens/institutionens behov, opdelt

på forenings- og institutionstyper

Idrætsforening Fritids- og

kulturforening

Kommunal

institution

Ja 15 32 16 63

Alle

36.6% 66.7% 55.2% 53.4%

Nej 24 14 11 49

58.5% 29.2% 37.9% 41.5%

Ved ikke 2 2 2 6

4.9% 4.2% 6.9% 5.1%

N = 41 48 29 118

p < .07

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabel 14. Kan de eksisterende faciliteter i kommunen, dække foreningens/institutionens behov, opdelt

på lokaleområder

Flere

lokal-

områder

Fredens-

borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokkedal Nivå Alle

Ja 6 24 8 4 8 13 63

54.5% 60.0% 42.1% 50.0% 61.5% 48.1% 53.4%

Nej 5 14 11 4 4 11 49

45.5% 35.0% 57.9% 50.0% 30.8% 40.7% 41.5%

Ved ikke 0 2 0 0 1 3 6

.0% 5.0% .0% .0% 7.7% 11.1% 5.1%

N = 11 40 19 8 13 27 118

p < .7

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Tabel 15. Hvilke lokaler eller anlæg mangler der i kommunen, for at foreningen/institutionen kan få

dækket sine behov?

N = Pct.

Idrætshal 15 12,5

Gymnastiksal / andet idrætslokale 14 11,7

Klublokale, foreningshus, mødelokale 11 9,2

Svømmefacilitet 10 8,3

Boldbane 5 4,2

Teaterscene 5 4,2

Motionsrum / fitnesslokale 4 3,3

Klatrevæg 4 3,3

Udstillingslokale 3 2,5

Skateranlæg / bane 2 1,7

Musiklokale 1 0.8

Spejderhytte 1 0,8

Hundetræningsanlæg 1 0,8

Lystbåde- og havneanlæg 1 0,8

Tennisbane 1 0,8

Atletikanlæg 0 0

Strandsportfacilitet 0 0

Foredragssal 0 0

Ridebaneanlæg 0 0

Skydelokaler / anlæg 0 0

Golfanlæg 0 0

Motorsportsanlæg 0 0

Andre anlæg / faciliteter 19 15,8

Total 120 100.0

Hvilke andre anlæg / faciliteter mangler?

"Bokselokale med klubhus"

"Der mangler først og fremmest et centralt beliggende spillested, der kan anvendes til vores

forestillinger - helst også vores løbende prøvearbejde"

"Et lokale hvor lyset kan reguleres"

"Gymnastikhal med fast opstillede redskaber og springgrave."

"Humlebæk Roklubs nuværende lokaler er for små tril nuværende aktivitet"


"Jordstykke til dyrkning af pil og et tørt lokale til opbevaring af materialer"

"Klatrevæg med større kapacitet"

"Klublokale i forbindelse med hal,samt fast opstillet bordtennis borde"

"Kunstgræsbane er must for en fodboldklub årgang 2012"

"Kunstgræsbaner"

"Lokalet mangler lys, det er uoptimalt det er depot samtidig med anvendelse og øget fleksibilitet vil

være en fordel"

"Overdækket multibane"

"Plant areal tæt ved de meget tunge agilityforhindringer."

"Spejderhytte svarende til Gurredams faciliteter"

"Større klublokale”

"Tennishal"

"Toilet og badeforhold"

"Undervisning lokale til mere end 50 börn"

"Værksteds-/ateliefaciliteter"


Tabel 16. Andel af brugere som har svaret, at der mangler forskellige typer af faciliteter, opdelt på

lokalområder

Flere

områder

Fredens-

borg

Humle-

bæk

Karlebo Kokke-

Idrætshal 2 4 1 2 1 5 15

Gymnastiksal / andet

idrætslokale

Klublokale, foreningshus,

mødelokale

dal

Nivå

Alle

18.2% 9.8% 5.3% 25.0% 7.7% 17.9% 12.5

1 4 3 1 1 4 14

9.1% 9.8% 15.8% 12.5% 7.7% 14.3% 11.7

0 4 1 1 1 4 11

.0% 9.8% 5.3% 12.5% 7.7% 14.3% 9.2%

Musiklokale 0 0 0 0 0 1 1

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%

Teaterscene 0 1 2 0 1 1 5

.0% 2.4% 10.5% .0% 7.7% 3.6% 4.2%

Udstillingslokale 0 1 1 1 0 0 3

.0% 2.4% 5.3% 12.5% .0% .0% 2.5%

Spejderhytter 0 0 0 0 1 0 1

.0% .0% .0% .0% 7.7% .0% .8%

Boldbane 1 2 0 0 0 2 5

9.1% 4.9% .0% .0% .0% 7.1% 4.2%

Svømmefacilitet 1 3 1 0 2 3 10

9.1% 7.3% 5.3% .0% 15.4% 10.7% 8.3%

Motionsrum / fitness 1 0 1 1 0 1 4

9.1% .0% 5.3% 12.5% .0% 3.6% 3.3%

Tennisbane 0 0 0 0 0 1 1

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%

Hundetræningsanlæg 0 0 1 0 0 0 1

.0% .0% 5.3% .0% .0% .0% .8%

Lystbåde- og havneanlæg 0 1 0 0 0 0 1

.0% 2.4% .0% .0% .0% .0% .8%

Skateranlæg 0 1 0 0 1 0 2

.0% 2.4% .0% .0% 7.7% .0% 1.7%

%

%


Klatrevæg 0 2 2 0 0 0 4

.0% 4.9% 10.5% .0% .0% .0% 3.3%

Andre anlæg / faciliteter 2 2 6 3 3 3 19

18.2% 4.9% 31.6% 37.5% 23.1% 10.7% 15.8

%


Tabel 17. Andel af foreninger / institutioner som har svaret, at der mangler forskellige typer af faciliteter,

forenings- og institutionstyper

Idræts-

forening

Fritids- og

kultur-

forening

Kommunal

institution

Idrætshal 10 1 4 15

Gymnastiksal / andet

idrætslokale

Klublokale, foreningshus,

mødelokale

Alle

23.8% 2.1% 13.3% 12.5%

6 3 5 14

14.3% 6.3% 16.7% 11.7%

5 6 0 11

11.9% 12.5% .0% 9.2%

Musiklokale 0 0 1 1

.0% .0% 3.3% .8%

Teaterscene 0 2 3 5

.0% 4.2% 10.0% 4.2%

Udstillingslokale 0 3 0 3

.0% 6.3% .0% 2.5%

Spejderhytter 0 1 0 1

.0% 2.1% .0% .8%

Boldbane 2 0 3 5

4.8% .0% 10.0% 4.2%

Svømmefacilitet 1 2 7 10

2.4% 4.2% 23.3% 8.3%

Motionsrum / fitness 1 0 3 4

2.4% .0% 10.0% 3.3%

Tennisbane 1 0 0 1

2.4% .0% .0% .8%

Hundetræningsanlæg 0 1 0 1

.0% 2.1% .0% .8%

Lystbåde- og havneanlæg 0 0 1 1

.0% .0% 3.3% .8%

Skateranlæg 0 0 2 2

.0% .0% 6.7% 1.7%

Klatrevæg 1 0 3 4

2.4% .0% 10.0% 3.3%


Andre anlæg / lokaler 11 7 1 19

26.2% 14.6% 3.3% 15.8%


Tabel 18. Hvad gør foreningen / institutionen som oftest, hvis den ikke får brug for de tider, den har fået

tildelt. Opdelt på facilitetstyper (pct.)

Foreningshus /

mødelokale

Vi

afmelder

tiden

Vi bytter

tiden

med

andre

brugere

Vi låner

tiden ud

til andre

brugere

Vi gør

ikke

noget

Andet,

skriv

hvad:

Ved

ikke/ikk

e

relevant

Total

19 1 0 1 3 8 32

59% 4% 4% 10% 25% 100%

Gymnastiksal 6 1 0 2 3 3 15

40% 7% 0% 13% 20% 20% 100%

Idrætshal 9 0 2 4 6 13 34

26% 0% 6% 12% 18% 38% 100%

Institution 1 0 0 1 0 2 4

25% 0% 0% 25% 0% 50% 100%

Klubhus / lokale 3 0 0 2 2 5 12

25% 0% 0% 17% 17% 42% 100%

Natur / vand / havn 0 0 1 1 0 17 19

0% 0% 5% 5% 0% 89% 100%

Skole 4 0 1 5 1 3 14

29% 0% 7% 36% 7% 21% 100%

Specialfacilitet 0 0 1 2 3 12 18

0% 0% 6% 11% 17% 67% 100%

Spejderhytte 0 0 1 1 2 3 7

0% 0% 14% 14% 29% 43% 100%

Stadion / fodboldbane 2 0 0 3 1 3 9

Teaterlokale /

musiklokale

22% 0% 0% 33% 11% 33% 100%

2 0 1 1 2 0 6

33% 0% 17% 17% 33% 0% 100%


Tabel 19. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med FACILITETEN SOM HELHED?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfred

s

Meget

utilfreds

Ved

ikke /

ikke

relevant

Total

15 13 2 0 0 1 31

48% 42% 6% 0% 0% 3% 100%

Gymnastiksal 2 6 4 0 1 1 14

14% 43% 29% 0% 7% 7% 100%

Idrætshal 5 15 6 3 2 2 33

15% 45% 18% 9% 6% 6% 100%

Institution 2 1 0 0 1 0 4

50% 25% 0% 0% 25% 0% 100%

Klubhus / lokale 4 4 3 0 0 1 12

33% 33% 25% 0% 0% 8% 100%

Natur / vand / havn 6 4 2 0 1 6 19

32% 21% 11% 0% 5% 32% 100%

Skole 3 7 3 0 0 1 14

21% 50% 21% 0% 0% 7% 100%

Specialfacilitet 8 4 0 0 1 4 17

47% 24% 0% 0% 6% 24% 100%

Spejderhytte 1 5 1 0 0 0 7

14% 71% 14% 0% 0% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 2 4 3 0 0 0 9

22% 44% 33% 0% 0% 0% 100%

Teaterlokale / musiklokale 1 2 2 0 0 1 6

17% 33% 33% 0% 0% 17% 100%

Alle 61 73 29 3 6 24 196

31% 37% 15% 2% 3% 12% 100%


Tabel 20. Andel af foreninger og institutioner, som er enige eller meget enige i række udsagn om idræts-

og fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune.

N er tallet for det antal foreninger og institutioner, som har besvaret spørgsmålet. P udtrykker den statistiske

sandsynlighed for, at forskellen er en statistisk tilfældighed. I tabellen er det udelukkende den andel af den pågældende

brugertype, som har svaret, at de er enig eller meget enige i udsagnet, som er medtaget.

Børn og unge skal tilgodeses før voksne ved lokale-

og anlægsfordelingen

Det er først og fremmest foreninger/institutioner fra

lokalområdet, der skal tilgodeses ved fordelingen af

lokaler og anlæg

Brugergrupperne bør i højere grad selv stå for

fordelingen af lokaler og anlæg frem for kommunen

De foreninger, der kan markere sig på landsplan, skal

tilgodeses med de øve- og træningstider, de har brug

for

Foreninger/institutioner, der har vundet hævd på en

facilitet, skal tilgodeses først i tildelingen af tider

Foreninger/institutioner, som kan fylde faciliteterne

ud, bør tilgodeses før foreninger/institutioner, hvor

forholdsvis få deltager

Faciliteterne skal i højere grad give plads til dem, der

ikke dyrker deres fritidsaktivitet i en forening

Det er vigtigt at tilgodese nye foreninger,

institutioner, aktiviteter og hold, når lokaler og anlæg

skal fordeles

Vores fritidsaktiviteter bliver hæmmet af, at der også

foregår andre ting i faciliteterne

Der er et dårligt forhold til de øvrige brugere af

faciliteterne

Det er ikke afgørende, at der er personale i faciliteter

eller på anlæg

Idræts-

forening

Fritids- og

kultur-

forening

Kom-

munal

institu-tion

N = P <

50.0% 41.7% 68.0% 97 .2

89.7% 85.4% 72.0% 105 .5

29.0% 36.4% 15.0% 84 .3

37.8% 28.6% 13.6% 94 .3

41.7% 55.0% 21.7% 99 .05

52.8% 38.5% 33.3% 93 .6

14.7% 5.9% 23.5% 85 .2

48.6% 53.8% 63.2% 95 .5

28.1% 38.9% 26.7% 83 .5

19.4% 8.0% 8.3% 68 .3

58.1% 65.6% 52.6% 82 .9


Cafeterier og kiosker kan erstattes med automater 53.8% 43.5% 22.2% 58 .3

Stemningen og atmosfæren på faciliteterne i

Fredensborg er meget positiv og god

Mange af faciliteterne passer ikke til vores

aktiviteters krav og behov

Der skal skabes flere udendørsfaciliteter (fx

mountainbike- og løberuter, bådbroer mv.) til

udendørs motion og friluftsliv

Der er behov for flere specialiserede anlæg og

faciliteter, som opfylder moderne krav i den

pågældende aktivitet

Der er behov for flere mindre og lokale faciliteter,

der kan bruges til forskellige aktiviteter og formål

76.7% 71.0% 78.6% 75 9

29.4% 21.4% .0% 78 .05

53.6% 50.0% 85.0% 74 .1

69.0% 40.7% 88.9% 74 .05

54.5% 65.4% 85.0% 68 .2


Bilag 21: Andel af foreningerne og institutionerne, som benytter de forskellige idrætsfaciliteter i

kommunen

Idrætsfacilitet Antal

foreninger /

institutioner

Idrætshaller

Andel af alle

respondenter

Fredensborghallen 6 5,0

Baunebjerghallen 4 3,3

Holmegårdshallen 7 5,8

Niverødsgårdhallen 12 10

NKK-hallen 5 4,2

Humlebækhallen 2 1,7

Endruphallen 6 5,0

Langebjerghallen 4 3,3

Egedalshallen 9 7,5

Andre inden for kommunen 3 2,5

Egen hal

Fredensborg skoles gymnastiksal

Nivåhøj hallen (2)

Alle kommunen faciliteter

Andre haller uden for kommunen 2 1,7

Bølgen i Ålsgården, Helsingør Ungdomsskole

Grøndalscentret

Gymnastiksal

Fredensborg Skole (sal A eller B) 10 8,3

Langebjergskolen 2 1,7

Humlebæk skole (IND) 7 5,8


Humlebæk skole (UD) 3 2,5

Nivå Skole Syd 4 3,3

Kokkedal Skole Vest 7 5,8

’Laden’ 6 5,0

Nivåhøj III 3 2,5

NKK-hallen - opvarmningssal 3 2,5

Nivå Skole Vest 3 2,5

Egedalshallen - gymnastiksal 7 5,8

Anden gymnastiksal / andet idrætslokale i kommunen 9 7,5

Bio-sal

Den gamle biograf

Egne lokaler

Karsemosegård

Lokale 414, Baunebjergvej

Nivå Skole Syd, Tumlesalen (2)

NKK hallen

Smilehullets sal

Anden gymnastiksal udenfor kommunen 1 0,8

Bio. kælder

Klubhus

Atletik klubhus – Fredensborg Stadion 0 0

Bannebjerggård - klubhus 0 0

Karsemosegård - klubhus 1 0,8

Nivå Strandpark – fritidshus tursejlere 0 0

Klubhus vandski, Nivå strandpark 2 1,7

Klubhus roning – Nivå Strandpark 2 1,7

Fritidshus bådelaug og surfere, Nivå Strandpark 0 0

Klubhus, Humlebæk Roklub 1 0,8


Klubhus, Sejlklubben Esrum Sø 1 0,8

Klublokale golf, Nivå 0 0

Klublokale, golf, Fredensborg 0 0

Bådehus, Sletten Havn 0 0

Klubhus, Fredensborg Roklub 1 0,8

Asminderød Kro 2 1,7

Strandvejskirkens foreningslokaler 3 2,5

Egedalshallens foreningslokale 5 4,2

Klubhus Karlebo Idrætsanlæg 2 1,7

Klubhus ved Kejserdal 1 0,8

Femkløveren 1 0,8

Græstedgård 1 0,8

Fiskerhuset

Det gule hus 1 0,8

Foreningshus, Nørredamsvej 8 6,7

Strandlyst 8 6,7

Egedal 5 4,2

Klubhus, Sørupvej

Mødelokale / sal ved Humlebæk Bibliotek 6 5,0

Mødelokale på Fredensborg Bibliotek 7 5,8

Mødelokale, Egedalshallen 4 3,3

Mødelokale, NKK-hallen 1 0,8

Mødelokale Kokkedal Skole Vest 2 1,7

Børnekulturhuset ved Karlebo skole 1 0,8

Andre klublokaler, foreningshuse eller mødelokaler inden for kommunen 21 17,5


Fredensborg Bio (7)

Baunebjerg Skole

Egne lokale (Ungecenter)

Et kosteskab i Baunebjerghallens kantinebygning

Fælleshus

Frivillig Center

Jobhuset, Byvejen 14

Klubhus Dykning, Nivå Strandpark

Klubhus, tennis, Humlebæk

Lindehuset

Musiklokale, Nivå Skole Syd

Nivå Skole Syd, lokale 20

Spejderhytterne i Humlebæk

Strandlyst + festsal på Humlebæk Skole

Ungdomsklubben

Andre klublokaler, foreningshuse eller mødelokaler uden for kommunen 0 0

Foredragssale

Humlebæk biblioteks sal 7 5,8

Fredensborg Bio 3 2,5

Fredensborg Bibliotek (lokale A og B) 8 6,7

Anden foredragssal i kommunen 8 6,7

Egedal

Holmegårdsskolens kantine

Egne lokaler /Ungecenter

Kantinen i jobhuset og Niverødgård skole

Lindehuset

Rådhuskælderen

Tigersalen Nivå Skole Syd

Vores egen fællessal i Børnehusene Endrup: Laden

Anden foredragssal udenfor kommunen 0 0

Udstillingslokaler

Humlebæk Bibliotek 4 3,3

Fredensborg Bio - kælder 2 1,7

Fredensborg Bio - sal 1 0,8

Andet udstillingslokale i kommunen 4 3,3

Lindehuset Fredensborg

Skolen på Mariehøj


Værelserne i Egedal

Andet udstillingslokale udenfor kommunen 1 0,8

Hillerød Hotel – SOPU

Musiklokale

Musikboule

Musiklokale, Kokkedal Skole Øst 2 1,7

Musiklokale, Kokkedal Skole Vest 1 0,8

Musiklokale, Nivå Skole Nord 2 1,7

Musiklokale Nivå Skole Syd 2 1,7

Musiklokale Humlebæk Skole (UD) 1 0,8

Musiklokale Humlebæk Skole (IND) 2 1,7

Musiklokale Langebjergskolen 1 0,8

Musiklokale Fredensborg Skole 2 1,7

Musiklokale Endrupskolen 2 1,7

Andet musiklokale inden for kommunen 4 3,3

Egne lokaler (Ungecenter)

Fredensborg Bio

Musikskolen i Egedalshallen

Andet musiklokale uden for kommunen 1 0,8

Rungsted Gymnasium

Teaterscener / lokaler

Teaterhuset Kalvehaven 3 2,5

Teaterscene indendørs Fredensborg skole

Teaterscene indendørs Humlebæk Skole (IND)


Teaterscene indendørs Humlebæk Skole (UD) 2 1,7

Teaterscene indendørs Nivå Skole Nord

Teaterscene udendørs Humlebæk Skole (IND)

Teaterscene udendørs ved Fredensborg / Hegelsminde

Teaterscene udendørs på Fredtoften

Teaterlokale 414 på Humlebæk skole (UD) 1 0,8

Teater- og dramalokale Kokkedal Skole Vest

Teatersal Kokkedal Skole Øst 1 0,8

Anden teatersal i kommunen 1 0,8

Asminderød Kro

Egen scene (Ungecenter)

Gymnastiksale – Kokkedal Skole, Egedal og salen i Egedalshallen

Anden teatersal udenfor kommunen 1 0,8

K-salen på Espergærde Gymnasium

Spejderhytter

Græstedgård 2 1,7

Lerhytten 2 1,7

Spejderhytten, Nederste Torpenvej 4 3,3

Spejderhytte, Bøgelyvej 1 0,8

Spejderhytte, Benediktevej 2 1,7

Spejderhytte, Asminderødgade 1 0,8

Femkløveren 1 0,8

Andre spejderhytter i kommunen 2 1,7

Alle kommunens faciliteter afhængig af udbud aktivitet

Andre spejderhytte udenfor kommunen 2 1,7

Gurredam spejdercenter

Vidnæsdam, Gl. Holte


Stadions og boldbaner

Karlebo Idrætsanlæg 2 1,7

Karsemosegård Idrætsanlæg 6 5,0

Bannebjerggård (Humlebæk Stadion) 5 4,2

Fredensborg Stadion 4 3,3

Fodboldbane ved Nivå Skole Nord 5 4,2

Fodboldbane Nivå Skole Syd 3 2,5

Fodboldbane ved Kokkedal Skole Vest 2 1,7

Egedalsbanen, Kokkedal Skole Øst 3 2,5

Andre boldbaner inden for kommunen 6 5,0

Boldbane ved Asminderød skole

Boldbanen bag Endrupskolen

Boldbanen ved Smilehullet, Nivå Syd

Humlebæk skole IND – idrætsanlæg

Humlebæk skole

Kunstgræsbanen på Humlebæk Stadion

Stenbanen i Islandshøjparken

Andre boldbaner uden for kommunen

Svømmefaciliteter

Svømmeanlægget ved Bjerre Strand 2 1,7

Nivå Havn 3 2,5

Anden svømmefacilitet i kommunen 3 2,5

Breelteparken

Veksebo Svømmecenter (2)

Anden svømmefacilitet uden for kommunen 5 4,2

Hillerød svømmehal

Hørsholm svømmehal (5)

Helsingør svømmehal (2)

Rudersdals svømmefaciliteter

Motionsrum / fitnesscenter


Motionsrum ved Langebjerghallen 1 0,8

Motionsrum i klubhus ved Fredensborg Stadion

Andet motionsrum inden for kommunen 3 2,5

Lets move, form og figur

Lokale G4 med redskaber i Egedalshallen

Vort lokale i Egedalshallen

Andet motionsrum uden for kommunen 1 0,8

Form og Figur, Hørsholm

Petanquebane

Petanquebane, Fredensborg

Petanquebane, Humlebæk

Boulebane Nivå

Anden petanquebane inden for kommunen

Anden petanquebane uden for kommunen

Atletikanlæg

Atletikanlæg, Fredensborg Stadion 1 0,8

Løbebane ved Egedalshallen

Løbebane ved Nivå Skole Syd 3 2,5

Andre atletikanlæg / løbebaner inden for kommunen 2 1,7

Humlebæk skole IND

Karlebo atletikbaner, løbebaner

Andre atletikanlæg / løbebaner uden for kommunen

Tennisbaner

Baner ved Græstedgård 1 0,8

Baner ved Nivå Skole Nord 2 1,7

Baner ved Fredensborg Stadion

Baner ved Humlebæk Bjerre Strand


Baner ved Karlebo

Andre tennisbaner inden for kommunen 1 0,8

Mikkelborg

Andre tennisbaner uden for kommunen

Strandsportsfaciliteter

Strandhåndboldbane ved Egedalshallen 2 1,7

Andre strandsportsfaciliteter inden for kommunen 2 1,7

Nivå strand og Beach Volley (2)

Andre strandsportsfaciliteter uden for kommunen 0 0

Ridebaneanlæg

Barthahus Ridecenter 1 0,8

Digelsgård Ridecenter 1 0,8

Farasi Ridecenter

Aulholm Ridecenter 1 0,8

Andre ridebaneanlæg i kommunen 2 1,7

Hesselrød rideskole, Langstrupgård (2)

Skydebanegård

Andre ridebaneanlæg uden for kommunen 1 0,8

Rideskole i Hillerød

Skydelokaler / anlæg

Skydelokale Kejserdal 2 1,7

Skydelokale Karlebo 1 0,8

Skydelokale Kokkedal Skole Vest 1 0,8

Bueskydningsanlæg Femkløveren 1 0,8

Andre skydelokaler / anlæg i kommunen

Andre skydelokaler / anlæg uden for kommunen


Golfanlæg

Anlæg ved Fredensborg Golfklub 1 0,8

Anlæg ved Nivå Golfklub

Andet golfanlæg inden for kommunen

Andet golfanlæg uden for kommunen

Hundetræningsanlæg

Kejserdal 1 0,8

Fredtoften

Femkløveren 1 0,8

Hundetræningsanlæg Karlebo

Andet hundetræningsanlæg inden for kommunen 1 0,8

Andet hundetræningsanlæg uden for kommunen

Lystbåde- og havneanlæg

Sletten Havn

Humlebæk Havn 1 0,8

Nivå Havn 3 2,5

Esrum Sø Havn 2 1,7

Andre havneanlæg inden for kommunen

Motorsportsanlæg

Kejserdal 1 0,8

Andet motorsportsanlæg inden for kommunen

Andet motorsportsanlæg uden for kommunen

Skateranlæg

Skateranlæg Endrupvej i Fredensborg

Skateranlæg Nedersted Torpenvej i Humlebæk 3 2,5


Andet skateranlæg inden for kommunen 2 1,7

Skaterramper ved Nivå Skole Nord

Andet skateranlæg uden for kommunen 1 0,8

Helsingør

Vapnagård

Klatrevægge

Klatrevæg ved Ungecenter 3 2,5

Klatrevæg Baunebjerg Skole 2 1,7

Klatrevæg Slotsvænget

Anden klatrevæg inden for kommunen

1 0,8

Anden klatrevæg uden for kommunen 1 0,8

Klipper i Sverige

Naturområder

Benytter naturområder 24 20,0

"Diverse skove i Nordsjælland"

"Egnede naturområder afhængig af udbudt aktivitet"

"Esrum sø & Fredensborg slotsparken. Fælles områder omkring søen ex

Kongens Bøge & Dronningens Bøge"

"Glenten Slotsparken Grønholt skov Egehjorten Strand, havn Humlebæk"

"Gribskov Eghjorten naturlegeplads Stranden ved Nivå Havn Engen mellem

Nivå og Kokkedal Shelterne mellem Nivå og Humlebæk Dyrehaven

Egebæksvang Skov Fredtoften"

"Knorrenborg Vang, grønholt Vang og danstrup hegn"

"Knurreborg vang, Fredensborg slotspark, skoven ved Lundely"

"Knurrenborg Vang Slotsparken"

"Knurrenborg Vang Slotsparken, Humlebæk strand, naturlegepladsen Egehjorten,


Nøddebo"

"Lave skov Krogerupskovene Årstidens haver og marker Peder Mads strand i

Humlebæk"

"Lave skov, Nivå Strand, Sletten Strand, Skoven ved Nivå Kirke"

"laveskov Kirkeskoven / krogerup"

"Lokal områderne, skoven , kohave, området ved Krogerup, Slotsparken. Jeg

repræsenterer en dagpleje, måske lidt atypisk,"

"lundeskoven slotsparken"

"Nærområde åen ved Kokkedal Mikkelborg strand, Nivå strand"

"nivå fredningen"

"Øresund"

"Primært naturen omkring spejderhytten, skoven ved kirken og området omkring

åen. Når vi er på ture, anvender vi naturligvis den natur, der er omkring det

pågældende sted. Når turene går til Gurredam spejdercenter, er det naturen der

omkring."

"Skov ved Kokkedal station Hele det grønne område langs kokkedal å Stranden

ved Mikkelborg Området ved Kokkedal slot"

"Skoven og lergravssøen v. Nivå"

"Skoven,strand, nærområdet"

"Skovene ved Kokkedal"

"Spejdercentret Gurredam, Gurre Lave Skov Naturen omkring

""Femkløveren"", herunder omkring Nive Mølle og Nivå Kirke Nivå Strand - og

andre spejderhytter/-arealer i fbm. spejderløb/arrangementer"


"Sydlige Sverige vores komm. strande Øresund skovene omkring os"

Andre anlæg eller faciliteter

Benytter andre anlæg eller faciliteter 23 19,2

"600 m2 mark til dyrkning af pil og tørt lokale til opbevaring af materialer"

"Af og til låner vi andre spejdergruppers hytter til en weekendtur eller lign. - både

indenfor og udenfor Fredensborg kommune."

"Børnekulturhuset Karlebo"

"Fælleshuset,Bofællesskabet Bakken.Selskabslokalet, Breelteparken.Marguritten

Keramik,Skovvænget 33,Fredensborg.Nivå Bibliotek.Stor sal Strandvejskirken."

"Formningslokalet på Baunebjergskolen i Humlebæk. Og udstillingslokale på

Biblioteket en gang årligt"

"Frisbee golf banen, Fredtoften, Fredtoftevej i Kokkedal"

"Gammelt hus, Byvejen 10, Nivå"

"Ingen Kun hvis vi har ekstra penge kan vi få lov til at betale os ind på et

toilet? Kommunen gør intet for at hjælpe os frivillige til at have et socialt

netværk eller få plads til alle de medlemmer der gerne vil ind hos os."

"Klatrevæggen i Baunebjerghallen Klatretårnet ved Bølgen i Ålsgårde

Klatrevæggen på Helsingør Ungdomsskole"

"Kun et par lokaler på ungdomsskolen på Møllevej i Nivå"

"nivågårdsskolens køkken"

"Privat"

"Selskabslokale i en boligforening"


"Snoezelhuset i Helsingør, Svømmehal i Hørsholm, ind imellem rideklub i

Hillerød"

"Vi benytter ikke andre"

"Vi benytter ikke idrætsanlæg, men gerne flere udstillingsfaciliteter"

"Vi bruger af og til flere lokaler på Humlebæk skole (UD) + anvender

Ungecentret i Nivå til weekender"

"Vi bruger ikke andre anlæg"

"vi holder møder på biblioteket"


Tabel 22. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i JANUAR

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 16 2 7 2 10 37

43% 5% 19% 5% 27% 100%

Gymnastiksal 7 9 0 0 0 16

44% 56% 100%

Idrætshal 26 6 0 1 2 35

74% 17% 3% 6% 100%

Institution 0 2 0 2 0 4

50% 50% 100%

Klubhus / lokale 8 3 0 2 1 14

57% 21% 14% 7% 100%

Natur / vand / havn 8 5 5 1 1 20

40% 25% 25% 5% 5% 100%

Skole 10 1 1 1 1 14

71% 7% 7% 7% 7% 100%

Specialfacilitet 6 3 1 2 6 18

33% 17% 6% 11% 33% 100%

Spejderhytte 4 3 1 0 0 8

50% 38% 12% 100%

Stadion / fodboldbane 4 1 1 1 2 9

44% 11% 11% 11% 22% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 100%


Tabel 23. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i FEBRUAR

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 11 2 9 2 8 32

34% 6% 28% 6% 25% 100%

Gymnastiksal 5 10 0 0 0 15

33% 67% 0% 0% 0% 100%

Idrætshal 26 7 0 1 0 34

76% 21% 0% 3% 0% 100%

Institution 0 2 0 2 0 4

0% 50% 0% 50% 0% 100%

Klubhus / lokale 7 1 0 2 2 12

58% 8% 0% 17% 17% 100%

Natur / vand / havn 7 6 2 2 2 19

37% 32% 11% 11% 11% 100%

Skole 9 3 1 1 0 14

64% 21% 7% 7% 0% 100%

Specialfacilitet 7 2 2 1 6 18

39% 11% 11% 6% 33% 100%

Spejderhytte 3 3 1 0 0 7

43% 43% 14% 0% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 2 0 2 2 3 9

22% 0% 22% 22% 33% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 24. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i MARTS

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 10 2 6 3 11 32

31% 6% 19% 9% 34% 100%

Gymnastiksal 4 11 0 0 0 15

27% 73% 0% 0% 0% 100%

Idrætshal 25 8 0 1 0 34

74% 24% 0% 3% 0% 100%

Institution 0 2 0 2 0 4

0% 50% 0% 50% 0% 100%

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12

67% 0% 0% 8% 25% 100%

Natur / vand / havn 9 5 2 2 1 19

47% 26% 11% 11% 5% 100%

Skole 9 3 1 0 1 14

64% 21% 7% 0% 7% 100%

Specialfacilitet 7 2 2 2 5 18

39% 11% 11% 11% 28% 100%

Spejderhytte 3 3 1 0 0 7

43% 43% 14% 0% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 2 0 2 2 3 9

22% 0% 22% 22% 33% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 25. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i APRIL

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 11 2 4 4 11 32

34% 6% 13% 13% 34% 100%

Gymnastiksal 5 8 0 0 2 15

33% 53% 0% 0% 13% 100%

Idrætshal 22 6 0 2 4 34

65% 18% 0% 6% 12% 100%

Institution 0 2 0 2 2 4

0% 50% 0% 50% 50% 100%

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12

67% 0% 0% 8% 25% 100%

Natur / vand / havn 12 3 2 2 0 19

63% 16% 11% 11% 0% 100%

Skole 9 2 1 0 2 14

64% 14% 7% 0% 14% 100%

Specialfacilitet 12 1 3 1 1 18

67% 6% 17% 6% 6% 100%

Spejderhytte 3 2 2 0 0 7

43% 29% 29% 0% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 4 0 2 2 1 9

44% 0% 22% 22% 11% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 26. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i MAJ

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 12 1 4 4 11 32

38% 3% 13% 13% 34% 100%

Gymnastiksal 4 8 0 0 3 15

27% 53% 0% 0% 20% 100%

Idrætshal 17 7 0 3 7 34

50% 21% 0% 9% 21% 100%

Institution 0 2 0 2 0 4

0% 50% 0% 50% 0% 100%

Klubhus / lokale 8 0 0 2 2 12

67% 0% 0% 17% 17% 100%

Natur / vand / havn 12 2 3 2 0 19

63% 11% 16% 11% 0% 100%

Skole 8 2 0 0 4 14

57% 14% 0% 0% 29% 100%

Specialfacilitet 12 2 1 1 2 18

67% 11% 6% 6% 11% 100%

Spejderhytte 3 2 1 0 1 7

43% 29% 14% 0% 14% 100%

Stadion / fodboldbane 5 1 1 2 0 9

56% 11% 11% 22% 0% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 26. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i JUNI

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 10 2 4 2 14 32

31% 6% 13% 6% 44% 100%

Gymnastiksal 2 7 0 0 6 15

13% 47% 0% 0% 40% 100%

Idrætshal 13 7 2 2 10 34

38% 21% 6% 6% 29% 100%

Institution 0 1 1 1 1 4

0% 25% 25% 25% 25% 100%

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12

67% 0% 0% 8% 25% 100%

Natur / vand / havn 11 3 4 1 0 19

58% 16% 21% 5% 0% 100%

Skole 6 2 0 1 5 14

43% 14% 0% 7% 36% 100%

Specialfacilitet 13 1 2 0 2 18

72% 6% 11% 0% 11% 100%

Spejderhytte 3 1 1 1 1 7

43% 14% 14% 14% 14% 100%

Stadion / fodboldbane 5 1 2 1 0 9

56% 11% 22% 11% 0% 100%

Teaterlokale / musiklokale 2 0 0 1 3 6

33% 0% 0% 17% 50% 100%


Tabel 27. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i JULI

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 5 1 3 2 21 32

16% 3% 9% 6% 66% 100%

Gymnastiksal 1 2 1 0 11 15

7% 13% 7% 0% 73% 100%

Idrætshal 5 5 2 2 20 34

15% 15% 6% 6% 59% 100%

Institution 0 2 0 1 1 4

0% 50% 0% 25% 25% 100%

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12

67% 0% 0% 8% 25% 100%

Natur / vand / havn 10 2 5 1 1 19

53% 11% 26% 5% 5% 100%

Skole 2 3 1 1 7 14

14% 21% 7% 7% 50% 100%

Specialfacilitet 12 2 2 0 2 18

67% 11% 11% 0% 11% 100%

Spejderhytte 2 1 1 1 2 7

29% 14% 14% 14% 29% 100%

Stadion / fodboldbane 4 1 3 1 0 9

44% 11% 33% 11% 0% 100%

Teaterlokale / musiklokale 0 1 1 1 3 6

0% 17% 17% 17% 50% 100%


Tabel 28. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i AUGUST

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 11 2 5 1 13 32

34% 6% 16% 3% 41% 100%

Gymnastiksal 3 5 0 0 7 15

20% 33% 0% 0% 47% 100%

Idrætshal 16 5 2 2 9 34

47% 15% 6% 6% 26% 100%

Institution 0 2 0 1 1 4

0% 50% 0% 25% 25% 100%

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12

67% 0% 0% 8% 25% 100%

Natur / vand / havn 10 4 4 1 0 19

53% 21% 21% 5% 0% 100%

Skole 4 2 0 1 7 14

29% 14% 0% 7% 50% 100%

Specialfacilitet 13 2 2 0 1 18

72% 11% 11% 0% 6% 100%

Spejderhytte 3 1 2 0 1 7

43% 14% 29% 0% 14% 100%

Stadion / fodboldbane 5 1 2 1 0 9

56% 11% 22% 11% 0% 100%

Teaterlokale / musiklokale 2 0 0 1 3 6

33% 0% 0% 17% 50% 100%


Tabel 29. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i SEPTEMBER

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 11 3 5 3 10 32

34% 9% 16% 9% 31% 100%

Gymnastiksal 4 8 0 0 3 15

27% 53% 0% 0% 20% 100%

Idrætshal 22 5 0 2 5 34

65% 15% 0% 6% 15% 100%

Institution 0 2 1 1 0 4

0% 50% 25% 25% 0% 100%

Klubhus / lokale 7 0 0 1 3 11

64% 0% 0% 9% 27% 100%

Natur / vand / havn 11 3 3 2 0 19

58% 16% 16% 11% 0% 100%

Skole 7 2 0 1 4 14

50% 14% 0% 7% 29% 100%

Specialfacilitet 13 1 3 1 0 18

72% 6% 17% 6% 0% 100%

Spejderhytte 3 2 1 0 1 7

43% 29% 14% 0% 14% 100%

Stadion / fodboldbane 4 2 1 2 0 9

44% 22% 11% 22% 0% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 30. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i OKTOBER

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 11 3 8 4 6 32

34% 9% 25% 13% 19% 100%

Gymnastiksal 5 10 0 0 0 15

33% 67% 0% 0% 0% 100%

Idrætshal 24 7 0 2 1 34

71% 21% 0% 6% 3% 100%

Institution 0 2 0 2 0 4

0% 50% 0% 50% 0% 100%

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12

67% 0% 0% 8% 25% 100%

Natur / vand / havn 11 3 2 2 1 19

58% 16% 11% 11% 5% 100%

Skole 9 3 1 0 1 14

64% 21% 7% 0% 7% 100%

Specialfacilitet 11 2 2 1 2 18

61% 11% 11% 6% 11% 100%

Spejderhytte 3 3 1 0 0 7

43% 43% 14% 0% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 3 0 1 2 3 9

33% 0% 11% 22% 33% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 31. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i NOVEMBER

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 11 3 6 3 9 32

34% 9% 19% 9% 28% 100%

Gymnastiksal 4 11 0 0 0 5

80% 220% 0% 0% 0% 100%

Idrætshal 25 8 0 1 0 34

74% 24% 0% 3% 0% 100%

Institution 0 2 0 2 0 4

0% 50% 0% 50% 0% 100%

Klubhus / lokale 7 1 0 1 3 12

58% 8% 0% 8% 25% 100%

Natur / vand / havn 9 4 3 2 1 19

47% 21% 16% 11% 5% 100%

Skole 9 3 1 0 1 14

64% 21% 7% 0% 7% 100%

Specialfacilitet 7 2 2 1 6 18

39% 11% 11% 6% 33% 100%

Spejderhytte 3 3 1 0 0 7

43% 43% 14% 0% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 2 0 1 2 4 9

22% 0% 11% 22% 44% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 32. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i DECEMBER

Flere

gange om

ugen

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total

En gang

om ugen

Mindst én

gang om

måneden

Få gange

om året

Bruges slet

ikke

Foreningshus / mødelokale 10 4 5 2 11 32

31% 13% 16% 6% 34% 100%

Gymnastiksal 5 10 0 0 0 15

33% 67% 0% 0% 0% 100%

Idrætshal 26 7 0 1 0 34

76% 21% 0% 3% 0% 100%

Institution 0 2 0 2 0 4

0% 50% 0% 50% 0% 100%

Klubhus / lokale 7 1 0 2 2 12

58% 8% 0% 17% 17% 100%

Natur / vand / havn 7 5 3 2 2 19

37% 26% 16% 11% 11% 100%

Skole 8 3 1 0 2 14

57% 21% 7% 0% 14% 100%

Specialfacilitet 6 2 3 1 6 18

33% 11% 17% 6% 33% 100%

Spejderhytte 4 2 1 0 0 7

57% 29% 14% 0% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 2 0 1 2 4 9

22% 0% 11% 22% 44% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 33. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med VEDLIGEHOLDELSEN AF FACILITETEN?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

14 12 3 0 0 2 31

45% 39% 10% 0% 0% 6% 100%

Gymnastiksal 0 8 4 0 1 1 14

0% 57% 29% 0% 7% 7% 100%

Idrætshal 7 14 7 1 4 0 33

21% 42% 21% 3% 12% 0% 100%

Institution 2 0 1 0 1 0 4

50% 0% 25% 0% 25% 0% 100%

Klubhus / lokale 3 4 3 0 0 2 12

25% 33% 25% 0% 0% 17% 100%

Natur / vand / havn 2 8 3 0 0 6 19

11% 42% 16% 0% 0% 32% 100%

Skole 3 5 4 1 0 1 14

21% 36% 29% 7% 0% 7% 100%

Specialfacilitet 4 6 3 1 0 3 17

24% 35% 18% 6% 0% 18% 100%

Spejderhytte 0 4 3 0 0 0 7

0% 57% 43% 0% 0% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 1 5 1 1 1 0 9

11% 56% 11% 11% 11% 0% 100%

Teaterlokale / musiklokale 0 0 0 3 1 2 6

0% 0% 0% 50% 17% 33% 100%

Alle 43 72 40 8 9 24 196

22% 37% 20% 4% 5% 12% 100%


Tabel 34. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med OMKLÆDNINGS- OG BADEFORHOLDENE?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

4 5 0 0 0 22 31

13% 16% 0% 0% 0% 71% 100%

Gymnastiksal 0 4 4 1 1 4 14

0% 29% 29% 7% 7% 29% 100%

Idrætshal 1 13 6 5 3 5 33

3% 39% 18% 15% 9% 15% 100%

Institution 0 1 0 0 1 2 4

0% 25% 0% 0% 25% 50% 100%

Klubhus / lokale 0 1 3 3 1 4 12

0% 8% 25% 25% 8% 33% 100%

Natur / vand / havn 0 3 1 1 1 13 19

0% 16% 5% 5% 5% 68% 100%

Skole 0 1 1 1 0 11 14

0% 7% 7% 7% 0% 79% 100%

Specialfacilitet 0 1 1 0 0 15 17

0% 6% 6% 0% 0% 88% 100%

Spejderhytte 0 0 0 0 0 7 7

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Stadion / fodboldbane 0 0 1 0 2 6 9

0% 0% 11% 0% 22% 67% 100%

Teaterlokale / musiklokale 0 0 0 1 0 5 6

0% 0% 0% 17% 0% 83% 100%

Alle 7 33 19 13 9 115 196

4% 17% 10% 7% 5% 59% 100%


Tabel 35. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med OPHOLDSRUM OG KLUBLOKALER?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

5 10 2 0 0 14 31

16% 32% 6% 0% 0% 45% 100%

Gymnastiksal 0 1 2 1 1 9 14

0% 7% 14% 7% 7% 64% 100%

Idrætshal 1 7 4 1 4 16 33

3% 21% 12% 3% 12% 48% 100%

Institution 0 1 0 0 0 3 4

0% 25% 0% 0% 0% 75% 100%

Klubhus / lokale 3 1 3 1 0 4 12

25% 8% 25% 8% 0% 33% 100%

Natur / vand / havn 0 3 1 0 1 14 19

0% 16% 5% 0% 5% 74% 100%

Skole 2 3 1 1 0 7 14

14% 21% 7% 7% 0% 50% 100%

Specialfacilitet 1 4 0 0 1 11 17

6% 24% 0% 0% 6% 65% 100%

Spejderhytte 0 4 2 0 0 1 7

0% 57% 29% 0% 0% 14% 100%

Stadion / fodboldbane 0 1 0 2 0 6 9

0% 11% 0% 22% 0% 67% 100%

Teaterlokale / musiklokale 0 1 0 2 0 3 6

0% 17% 0% 33% 0% 50% 100%

Alle 14 40 17 8 8 109 196

7% 20% 9% 4% 4% 56% 100%


Tabel 36. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med KIOSK, CAFETERIA OL.?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

3 2 0 0 0 26 31

10% 6% 0% 0% 0% 84% 100%

Gymnastiksal 0 0 0 1 1 12 14

0% 0% 0% 7% 7% 86% 100%

Idrætshal 2 4 2 1 3 21 33

6% 12% 6% 3% 9% 64% 100%

Institution 4 4

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Klubhus / lokale 1 0 1 0 0 10 12

8% 0% 8% 0% 0% 83% 100%

Natur / vand / havn 0 2 0 0 0 17 19

0% 11% 0% 0% 0% 89% 100%

Skole 0 1 1 0 0 12 14

0% 7% 7% 0% 0% 86% 100%

Specialfacilitet 0 0 0 0 0 17 17

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Spejderhytte 0 0 0 0 0 7 7

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Stadion / fodboldbane 1 0 1 0 0 7 9

11% 0% 11% 0% 0% 78% 100%

Teaterlokale / musiklokale 0 0 0 0 0 6 6

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Alle 8 11 5 2 4 166 196

4% 6% 3% 1% 2% 85% 100%


Tabel 37. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med RENGØRINGEN?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

12 12 5 0 0 2 31

39% 39% 16% 0% 0% 6% 100%

Gymnastiksal 0 5 5 1 1 2 14

0% 36% 36% 7% 7% 14% 100%

Idrætshal 3 11 8 6 3 2 33

9% 33% 24% 18% 9% 6% 100%

Institution 0 0 1 1 0 2 4

0% 0% 25% 25% 0% 50% 100%

Klubhus / lokale 0 5 0 2 0 5 12

0% 42% 0% 17% 0% 42% 100%

Natur / vand / havn 0 1 0 1 0 17 19

0% 5% 0% 5% 0% 89% 100%

Skole 3 2 4 4 0 1 14

21% 14% 29% 29% 0% 7% 100%

Specialfacilitet 2 1 2 0 0 12 17

12% 6% 12% 0% 0% 71% 100%

Spejderhytte 0 1 1 1 0 4 7

0% 14% 14% 14% 0% 57% 100%

Stadion / fodboldbane 0 0 1 1 0 7 9

0% 0% 11% 11% 0% 78% 100%

Teaterlokale / musiklokale 0 0 1 2 1 2 6

0% 0% 17% 33% 17% 33% 100%

Alle 24 43 35 22 5 67 196

12% 22% 18% 11% 3% 34% 100%


Tabel 38. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med FORHOLDET TIL OG KOMMUNIKATIONEN

MED PERSONALET?

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Foreningshus /

mødelokale

16 4 1 0 0 10 31

I % 52% 13% 3% 0% 0% 32% 100%

Gymnastiksal 5 4 3 0 0 2 14

Total

36% 29% 21% 0% 0% 14% 100%

Idrætshal 9 13 5 2 1 3 33

27% 39% 15% 6% 3% 9% 100%

Institution 1 1 1 0 0 1 4

25% 25% 25% 0% 0% 25% 100%

Klubhus / lokale 0 3 1 0 0 8 12

0% 25% 8% 0% 0% 67% 100%

Natur / vand / havn 0 3 0 0 0 16 19

0% 16% 0% 0% 0% 84% 100%

Skole 7 4 2 0 0 1 14

50% 29% 14% 0% 0% 7% 100%

Specialfacilitet 3 2 1 0 1 10 17

18% 12% 6% 0% 6% 59% 100%

Spejderhytte 0 1 0 0 0 6 7

0% 14% 0% 0% 0% 86% 100%

Stadion / fodboldbane 1 3 1 0 0 4 9

11% 33% 11% 0% 0% 44% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 2 0 0 0 1 6

50% 33% 0% 0% 0% 17% 100%

Alle 51 49 16 2 2 76 196

26% 25% 8% 1% 1% 39% 100%


Tabel 39. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med FACILITETENS EGNETHED TIL DE

AKTIVITETER, OSM i BENYTTER FACILITETEN TIL?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke

/ ikke

relevant

Total

17 6 7 0 0 1 31

55% 19% 23% 0% 0% 3% 100%

Gymnastiksal 5 5 1 1 1 1 14

36% 36% 7% 7% 7% 7% 100%

Idrætshal 11 10 5 2 4 1 33

33% 30% 15% 6% 12% 3% 100%

Institution 2 1 0 0 1 0 4

50% 25% 0% 0% 25% 0% 100%

Klubhus / lokale 2 5 1 1 0 3 12

17% 42% 8% 8% 0% 25% 100%

Natur / vand / havn 4 5 0 0 0 10 19

21% 26% 0% 0% 0% 53% 100%

Skole 4 6 2 2 0 0 14

29% 43% 14% 14% 0% 0% 100%

Specialfacilitet 7 5 0 0 1 4 17

41% 29% 0% 0% 6% 24% 100%

Spejderhytte 2 2 2 0 0 1 7

29% 29% 29% 0% 0% 14% 100%

Stadion / fodboldbane 3 2 2 0 0 2 9

33% 22% 22% 0% 0% 22% 100%

Teaterlokale / musiklokale 1 2 2 0 0 1 6

17% 33% 33% 0% 0% 17% 100%

Alle 68 61 23 6 7 31 196

35% 31% 12% 3% 4% 16% 100%


Tabel 40. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med TIDSPUNKTERNE FORENINGEN /

INSTITUTIONEN KAN ANVENDE FACILITETEN?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

17 8 3 0 1 2 31

55% 26% 10% 0% 3% 6% 100%

Gymnastiksal 4 3 1 3 1 2 14

29% 21% 7% 21% 7% 14% 100%

Idrætshal 7 7 5 11 3 0 33

21% 21% 15% 33% 9% 0% 100%

Institution 3 1 1 0 0 0 5

60% 20% 20% 0% 0% 0% 100%

Klubhus / lokale 2 6 0 0 0 3 11

18% 55% 0% 0% 0% 27% 100%

Natur / vand / havn 4 4 0 0 1 10 19

21% 21% 0% 0% 5% 53% 100%

Skole 7 3 3 0 0 1 14

50% 21% 21% 0% 0% 7% 100%

Specialfacilitet 5 3 0 0 2 7 17

29% 18% 0% 0% 12% 41% 100%

Spejderhytte 5 1 0 0 0 1 7

71% 14% 0% 0% 0% 14% 100%

Stadion / fodboldbane 4 3 0 0 0 2 9

44% 33% 0% 0% 0% 22% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 2 0 0 0 1 6

50% 33% 0% 0% 0% 17% 100%

Alle 72 48 18 14 8 36 196

37% 24% 9% 7% 4% 18% 100%


Tabel 41. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med LEDELSEN AF FACILITETEN?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke

/ ikke

relevant

Total

16 8 1 0 0 6 31

52% 26% 3% 0% 0% 19% 100%

Gymnastiksal 3 3 1 0 0 7 14

21% 21% 7% 0% 0% 50% 100%

Idrætshal 5 13 6 0 2 7 33

15% 39% 18% 0% 6% 21% 100%

Institution 1 2 0 0 0 1 4

25% 50% 0% 0% 0% 25% 100%

Klubhus / lokale 1 4 0 0 0 7 12

8% 33% 0% 0% 0% 58% 100%

Natur / vand / havn 1 3 0 0 0 15 19

5% 16% 0% 0% 0% 79% 100%

Skole 5 2 2 0 0 5 14

36% 14% 14% 0% 0% 36% 100%

Specialfacilitet 4 4 0 1 1 7 17

24% 24% 0% 6% 6% 41% 100%

Spejderhytte 1 1 0 0 0 5 7

14% 14% 0% 0% 0% 71% 100%

Stadion / fodboldbane 0 3 0 0 0 6 9

0% 33% 0% 0% 0% 67% 100%

Teaterlokale / musiklokale 2 2 0 0 0 2 6

33% 33% 0% 0% 0% 33% 100%

Alle 46 51 13 1 3 82 196

23% 26% 7% 1% 2% 42% 100%


Tabel 42. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med SERVICENIVEAUET?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

11 10 1 0 0 9 31

35% 32% 3% 0% 0% 29% 100%

Gymnastiksal 2 4 1 1 0 6 14

14% 29% 7% 7% 0% 43% 100%

Idrætshal 3 15 3 2 2 8 33

9% 45% 9% 6% 6% 24% 100%

Institution 0 3 0 0 0 1 4

0% 75% 0% 0% 0% 25% 100%

Klubhus / lokale 1 4 0 0 0 7 12

8% 33% 0% 0% 0% 58% 100%

Natur / vand / havn 0 2 1 0 0 16 19

0% 11% 5% 0% 0% 84% 100%

Skole 4 5 1 1 0 3 14

29% 36% 7% 7% 0% 21% 100%

Specialfacilitet 3 0 1 1 0 12 17

18% 0% 6% 6% 0% 71% 100%

Spejderhytte 0 1 0 0 0 6 7

0% 14% 0% 0% 0% 86% 100%

Stadion / fodboldbane 0 2 0 1 0 6 9

0% 22% 0% 11% 0% 67% 100%

Teaterlokale / musiklokale 0 3 0 0 0 3 6

0% 50% 0% 0% 0% 50% 100%

Alle 28 60 8 7 2 91 196

14% 31% 4% 4% 1% 46% 100%


Tabel 43. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med INDFLYDELSE PÅ LOKALE- OG

ANLÆGSFORDELINGEN?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

7 5 2 3 0 14 31

23% 16% 6% 10% 0% 45% 100%

Gymnastiksal 0 4 0 1 1 8 14

0% 29% 0% 7% 7% 57% 100%

Idrætshal 3 3 8 6 6 6 33

9% 9% 24% 18% 18% 18% 100%

Institution 0 0 0 0 1 3 4

0% 0% 0% 0% 25% 75% 100%

Klubhus / lokale 1 3 1 0 0 7 12

8% 25% 8% 0% 0% 58% 100%

Natur / vand / havn 0 1 0 0 1 17 19

0% 5% 0% 0% 5% 89% 100%

Skole 3 3 1 0 0 7 14

21% 21% 7% 0% 0% 50% 100%

Specialfacilitet 1 2 0 0 3 11 17

6% 12% 0% 0% 18% 65% 100%

Spejderhytte 1 0 1 0 0 5 7

14% 0% 14% 0% 0% 71% 100%

Stadion / fodboldbane 0 2 0 0 0 7 9

0% 22% 0% 0% 0% 78% 100%

Teaterlokale / musiklokale 1 4 0 0 0 1 6

17% 67% 0% 0% 0% 17% 100%

Alle 18 30 17 11 12 108 196

9% 15% 9% 6% 6% 55% 100%


Tabel 44. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med FACILITETENS BELIGGENHED I FORHOLD

TIL AFSTAND TIL BRUGERE OG TRANSPORTMULIGHEDER?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

14 10 1 2 1 3 31

45% 32% 3% 6% 3% 10% 100%

Gymnastiksal 7 4 2 0 0 1 14

50% 29% 14% 0% 0% 7% 100%

Idrætshal 6 13 3 7 1 3 33

18% 39% 9% 21% 3% 9% 100%

Institution 1 2 0 0 1 0 4

25% 50% 0% 0% 25% 0% 100%

Klubhus / lokale 6 3 1 0 0 2 12

50% 25% 8% 0% 0% 17% 100%

Natur / vand / havn 3 6 1 0 0 9 19

16% 32% 5% 0% 0% 47% 100%

Skole 3 7 0 1 1 2 14

21% 50% 0% 7% 7% 14% 100%

Specialfacilitet 5 1 3 0 1 7 17

29% 6% 18% 0% 6% 41% 100%

Spejderhytte 4 0 1 0 0 2 7

57% 0% 14% 0% 0% 29% 100%

Stadion / fodboldbane 4 0 2 0 0 3 9

44% 0% 22% 0% 0% 33% 100%

Teaterlokale / musiklokale 3 0 1 0 1 1 6

50% 0% 17% 0% 17% 17% 100%

Alle 62 53 19 11 7 44 196

32% 27% 10% 6% 4% 22% 100%


Tabel 45. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med INDFLYDELSE PÅ DRIFTEN AF FACILITETEN?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

5 4 1 2 0 19 31

16% 13% 3% 6% 0% 61% 100%

Gymnastiksal 1 1 2 0 1 9 14

7% 7% 14% 0% 7% 64% 100%

Idrætshal 1 5 4 4 4 15 33

3% 15% 12% 12% 12% 45% 100%

Institution 0 0 0 0 1 3 4

0% 0% 0% 0% 25% 75% 100%

Klubhus / lokale 1 3 2 0 0 6 12

8% 25% 17% 0% 0% 50% 100%

Natur / vand / havn 0 1 1 0 1 16 19

0% 5% 5% 0% 5% 84% 100%

Skole 1 4 0 1 0 8 14

7% 29% 0% 7% 0% 57% 100%

Specialfacilitet 4 3 1 0 2 7 17

24% 18% 6% 0% 12% 41% 100%

Spejderhytte 0 3 1 0 0 3 7

0% 43% 14% 0% 0% 43% 100%

Stadion / fodboldbane 0 1 2 0 0 6 9

0% 11% 22% 0% 0% 67% 100%

Teaterlokale / musiklokale 0 2 3 0 0 1 6

0% 33% 50% 0% 0% 17% 100%

Alle 15 32 20 7 9 113 196

8% 16% 10% 4% 5% 58% 100%


Tabel 46. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med INDRETNINGEN OG UDSMYKNINGEN?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

13 5 4 3 0 6 31

42% 16% 13% 10% 0% 19% 100%

Gymnastiksal 0 2 3 0 1 8 14

0% 14% 21% 0% 7% 57% 100%

Idrætshal 2 6 7 1 4 13 33

6% 18% 21% 3% 12% 39% 100%

Institution 1 0 1 0 0 2 4

25% 0% 25% 0% 0% 50% 100%

Klubhus / lokale 2 3 2 0 0 5 12

17% 25% 17% 0% 0% 42% 100%

Natur / vand / havn 0 2 1 0 0 16 19

0% 11% 5% 0% 0% 84% 100%

Skole 1 4 2 0 0 7 14

7% 29% 14% 0% 0% 50% 100%

Specialfacilitet 4 4 1 0 0 8 17

24% 24% 6% 0% 0% 47% 100%

Spejderhytte 1 2 1 1 0 2 7

14% 29% 14% 14% 0% 29% 100%

Stadion / fodboldbane 0 1 0 0 1 7 9

0% 11% 0% 0% 11% 78% 100%

Teaterlokale / musiklokale 1 1 1 2 0 1 6

17% 17% 17% 33% 0% 17% 100%

Alle 31 36 27 7 6 89 196

16% 18% 14% 4% 3% 45% 100%


Tabel 47. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med STEMNINGEN OG ATMOSFÆREN PÅ

FACILITETEN?

Foreningshus /

mødelokale

Meget

tilfreds

Tilfreds Både og Utilfreds Meget

utilfreds

Ved ikke /

ikke

relevant

Total

17 7 1 1 0 5 31

55% 23% 3% 3% 0% 16% 100%

Gymnastiksal 1 3 4 0 1 5 14

7% 21% 29% 0% 7% 36% 100%

Idrætshal 5 8 11 2 1 6 33

15% 24% 33% 6% 3% 18% 100%

Institution 1 0 0 2 0 1 4

25% 0% 0% 50% 0% 25% 100%

Klubhus / lokale 4 6 1 0 0 1 12

33% 50% 8% 0% 0% 8% 100%

Natur / vand / havn 3 4 0 0 0 12 19

16% 21% 0% 0% 0% 63% 100%

Skole 2 4 2 1 0 5 14

14% 29% 14% 7% 0% 36% 100%

Specialfacilitet 7 2 0 0 1 7 17

41% 12% 0% 0% 6% 41% 100%

Spejderhytte 2 3 1 0 0 1 7

29% 43% 14% 0% 0% 14% 100%

Stadion / fodboldbane 1 3 0 0 0 5 9

11% 33% 0% 0% 0% 56% 100%

Teaterlokale / musiklokale 2 2 0 0 0 2 6

33% 33% 0% 0% 0% 33% 100%

Alle 54 50 22 6 3 61 196

28% 26% 11% 3% 2% 31% 100%


Tabel 48. Er der nogle redskaber eller noget udstyr der mangler i for

at foreningen / institutionen kan udføre sine aktiviteter?

Nej Ja, Ved

kke/ikke

relevant

Total

Foreningshus / mødelokale 20 7 4 31

65% 23% 13% 100%

Gymnastiksal 8 3 3 14

57% 21% 21% 100%

Idrætshal 19 12 2 33

58% 36% 6% 100%

Institution 3 1 0 4

75% 25% 0% 100%

Klubhus / lokale 7 3 2 12

58% 25% 17% 100%

Natur / vand / havn 9 3 7 19

47% 16% 37% 100%

Skole 5 7 2 14

36% 50% 14% 100%

Specialfacilitet 8 5 4 17

47% 29% 24% 100%

Spejderhytte 4 3 0 7

57% 43% 0% 100%

Stadion / fodboldbane 6 1 2 9

67% 11% 22% 100%

Teaterlokale / musiklokale 1 6 0 7

14% 86% 0% 100%

Alle 109 52 35 196

56% 27% 18% 100%


Tabel 49. ’Børn og unge skal tilgodeses før voksne ved lokale- og anlægsfordelingen’

N = Pct.

Meget enig 24 21.8

Enig 26 23.6

Både / og 35 31.8

Uenig 11 10.0

Meget uenig 1 .9

Ved ikke 13 11.8

Total 110 100.0

"Der skal voksne til at få tingene til at fungere"

"Det er det forhåbentlig enighed om :-)"

"Det er vigtigt at børn og unge får en sund og aktiv livsstil."

"Dette er dog kun gældende i forbindelse mht. tider, så børn og unge træner tidligt og voksne sent."

"I henhold til lovgivningen"

"Klubberne har et ansvar i forhold til at vi bliver ældre og ældre og et godt netværk i klubberne kombineret med idræt

og aktivitet kan give mange ældre et sygdomsfrit liv i lang tid."

"Kommer an på målgruppe"

"Men sådan fungerer det ikke!"

"NKB har fyldte ungdomshold og disse skal prioriteres. Samtidig er det set at hvis en tid rykkes for et motionist hold,

så ødelægges dette hold fuldstændig. Det er vigtigt, at have samme tider år for år"


Tabel 50. ’Det er først og fremmest foreninger/institutioner fra lokalområdet, der skal tilgodeses ved

fordelingen af lokaler og anlæg’

N = Pct.

Meget enig 50 45.5

Enig 38 34.5

Både / og 12 10.9

Uenig 4 3.6

Meget uenig 1 .9

Ved ikke 5 4.5

Total 110 100.0

"der burde være faciliteter til alle"

"Kommer an på, om aktiviten kun findes i få kommuner."

"Korrekt, det skal være lokale klubber, som skal prioriteres og ikke udefra kommende selvom det kan være inden for

samme kommune - lokalt skal prioriteres"

"Lokaler og anlæg er kommunale, derfor for hele kommunens borgere"

"Men altså ikke kun foreninger/institutioner - også uorganiserede"


Tabel 51. ’Brugergrupperne bør i højere grad selv stå for fordelingen af lokaler og anlæg frem for

kommunen’

N = Pct.

Meget enig 7 6.4

Enig 17 15.5

Både / og 25 22.7

Uenig 24 21.8

Meget uenig 11 10.0

Ved ikke 26 23.6

Total 110 100.0

"Det bliver vanskeligt for smalle grupper at komme til"

"Det bør være kommunen for at have en ""uvildig"" instans til at tage vare på tiderne"

"Det gøres i vid udstrækning allerede, men det er måske ikke ideelt. Svært at svare på. Kræver

uddybning"

"Det kunne give et støtte rivegilde."

"Men kan ikke læige se hvem der skal have opgaven"

"Vi oplever, at det p.t. fungerer fint."


Tabel 52. ’De foreninger, der kan markere sig på landsplan, skal tilgodeses med de øve- og træningstider,

de har brug for’

N = Pct.

Meget enig 10 9.1

Enig 17 15.5

Både / og 24 21.8

Uenig 24 21.8

Meget

uenig

19 17.3

Ved ikke 16 14.5

Total 110 100.0

"Afhænger at medlems antallet, deltager og plads hænger ikek nødvendigvis sammen"

"Andre skal også have en chance - ellers kommer de små ind i en negativ spiral og mister yderligere

medlemmer"

"Enig, men der skal også være plads til alle og hvem skal træffe afgørelse om hvordan man skal markere sig

på landsplan. Kan jo gøres på mange måder"

"Enig, såfremt kommunen rådede over uanede mængder af faciliteter, hvilket ikke er tilfældet. Vores forening

råder over flere danmarksmestre og spillere, som ligger i toppen af Europa. Men har naturligvis forståelse for

at vi som en lille forening med 60 medlemmer ikke kan lægge belæg på mange yderligere haltider på grund af

vores sportslige succeser"

"NKBadminton har ungdomsspillere, som er i toppen i Danmark"

"Ragnarock markerer sig internationalt - men det skal ikke ske i samarbejde med og ikke på bekostning af

andre aktiviteter."

"træningsfaciliteterne bør være lige tilgængelige for alle"

"Vi er nødt til at tilgodese de foreninger der kan markere sig på landsplan, hvis vi ønsker at skabe en god

eksponering for kommunen. Det kan også være med til at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo."


Tabel 53. ’Foreninger/institutioner, der har vundet hævd på en facilitet, skal tilgodeses først i tildelingen

af tider’

N = Pct.

Meget enig 21 19.1

Enig 21 19.1

Både / og 26 23.6

Uenig 18 16.4

Meget uenig 13 11.8

Ved ikke 11 10.0

Total 110 100.0

"afhænger at tilgang af medlemmer m.v"

"I princippet ja, men risiko er at klubber ""bare"" beholder tider, for at være sikre på at have dem og at

udnyttelsen derfor ikke er optimal"

"Ja, såfremt de kan udnytte faciliteterne."

"Jeg vil nok blive utilfreds, hvis en af de tider vi har kæmpter længe for at få blev taget fra os - men jeg vil også

respektere en central prioritering, så der kan tages højde for ændringer i behov og muligheder"

"Men der skal sikres en god dialog med alle berørte parter."

"NKBadminton har baseret sig på bestemte tider og det er meget vigtigt, at disse tider er de samme fra år til år,

så man ved hvad man kan regne med."


Tabel 54. ’Foreninger/institutioner, som kan fylde faciliteterne ud, bør tilgodeses før

foreninger/institutioner, hvor forholdsvis få deltager’

N = Pct.

Meget enig 20 18.2

Enig 20 18.2

Både / og 29 26.4

Uenig 15 13.6

Meget uenig 9 8.2

Ved ikke 17 15.5

Total 110 100.0

"Det må være vigtigt at faciliteterne bliver benyttet af så mange som muligt."

"For ellers bliver de små aldrig store...."

"Helt enig. Deprimerende at stå med 30 børn der tripper for at komme på gulvet og så skulle vente på 4 personer

60+, der lige skal serve færdig..."

"Men med dårlige træningstider kan en forening lige så godt lukke"

"NKB har holdene fyldt ud"

"Som en ""lille"" klub har vi stort besvær med at få gode træningstimer"


Tabel 55. ’Faciliteterne skal i højere grad give plads til dem, der ikke dyrker deres fritidsaktivitet i en

forening’

N = Pct.

Meget enig 5 4.5

Enig 6 5.5

Både / og 24 21.8

Uenig 24 21.8

Meget uenig 26 23.6

Ved ikke 25 22.7

Total 110 100.0

"Både og.. da der knapt nok er plads nok til dem der er i forening"

"Nej, de der ikke dyrker deres fritidsaktiviteter i en forening må også leve med at komme til når foreningerne

ikke er der."

"NKB er en forening og det er vigtigt, at klubben ved hvad man kan regne med."


Tabel 56. ’Det er vigtigt at tilgodese nye foreninger, institutioner, aktiviteter og hold, når lokaler og

anlæg skal fordeles’

N = Pct.

Meget enig 9 8.2

Enig 42 38.2

Både / og 33 30.0

Uenig 8 7.3

Meget uenig 3 2.7

Ved ikke 15 13.6

Total 110 100.0

"En forening mister mulighed for at servicere, hvis der skal udstedes garantier til nye foreninger. Kummunen bør

kende begrænsningen for nye tiltag"

"hvad vil man så gøre når de nye, bliver gamle foreninger"

"Ikke på beksotning af eksisterende aktiviteter."

"Kun hvis der er ledig kapacitet i lokalerne. Der bør ikke stoppes aktiviteter for at forsøge at få en ny type aktiviteter

op at stå."

"NKB er en kendt klub i lokalområdet og skal prioriteres frem for at nye klubber kan tage tider."

"Svært at svare på, når vi som forening ikke føler der er relevant plads nok til os"


Tabel 57. ’Vores fritidsaktiviteter bliver hæmmet af, at der også foregår andre ting i faciliteterne’

N = Pct.

Meget enig 13 11.8

Enig 14 12.7

Både / og 24 21.8

Uenig 22 20.0

Meget uenig 10 9.1

Ved ikke 27 24.5

Total 110 100.0

"Der må meget gerne foregå andre aktiviteter når der ikke er badminton. Eneste ulempe er harpiks på gulvene"

"Det er svært at gøre stedet til sit eget og da vi træner på bare fødder er det et problem at der ikke er ordentlig rent"

"Det kommer helt an på hvad ""andre ting er"". Kan ikke svare generelt herpå."

"det sker jo ikke i dag, svaret er hvis det skal ske fremadrettet"

"Humlebæk kunstforening har ret til at blokere Humlebæk bibliotek i visse perioder.

"Men vi har p.t. godt samarbejde med skolen om tilrettelæggelsen."

"på grund af vi har lokalet på 1. sal, så kan situationen tit reddes"

"Vi deler gerne med andre - og respekterer at andre også skal kunne komme til!"

"Vi deler som regel bad/omklædning med de brugerne af gymnasstiksalen."

"vi skal desværre ofte tage hensyn til f.eks. skolens terminsprøver og er derfor nødsaget til at aflyse vores

aktiviteter. Ganske ofte kommer disse aflysninger også alt for sent i forhold til hvad der er angivet i Fredensborg

reglerne."


Tabel 58. ’Det er ikke afgørende, at der er personale i faciliteter eller på anlæg’

N = Pct.

Meget enig 21 19.1

Enig 28 25.5

Både / og 17 15.5

Uenig 12 10.9

Meget uenig 4 3.6

Ved ikke 28 25.5

Total 110 100.0

"gerne personer,der medvirker til god adfærd og omganstone, passer på , vedligeholder med brugere i

fællesskab"

"Ikke i forbindelse med vores aktviteter"

"Kommer an på hvilken type anlæg, der er tale om."

"Svært at svare på, da vi aldrig har oplevet personale på de faciliteter vi er på, undtagen når der skal åbnes eller

lukkes."

"Tilstedeværelse af personale kan lette mange ting"

"Vi har selv medarbejderne med"


Tabel 59. ’Cafeterier og kiosker kan erstattes med automater ’

N = Pct.

Meget enig 9 8.2

Enig 17 15.5

Både / og 13 11.8

Uenig 10 9.1

Meget uenig 9 8.2

Ved ikke 52 47.3

Total 110 100.0

"De unge skal møde mennesker ansvarlige"

"Der er ikke cafe/kiosk i den hal vi benytter eller på frisbee golf banen, så en automat ville være et skridt op i

serviceniveau"

"Dog svært med sund mad"

"Har selv madpakker med"

"Ville gerna have kantine, men har aldrig oplevet det, undtagen een gang om året til Hjemmeopvisning i

Langebjerghallen"


Tabel 60. ’Stemningen og atmosfæren på faciliteterne i Fredensborg er meget positiv og god’

N = Pct.

Meget enig 15 13.6

Enig 41 37.3

Både / og 16 14.5

Uenig 3 2.7

Ved ikke 35 31.8

Total 110 100.0

"Fin på Femkløveren. Kender ikke nok til hvordan det er på andre inst."

"Helt umuligt at sige noget generelt om. Vi skaber selv en god stemning, hvor vi er, men det kan Fredensborg

Kommune ikke tage skyggen af ære for !"

"så længe forvaltnningen ikke blander sig"


Tabel 61. ’Der er et dårligt forhold til de øvrige brugere af faciliteterne’

N = Pct.

Meget enig 4 3.6

Enig 5 4.5

Både / og 11 10.0

Uenig 31 28.2

Meget uenig 17 15.5

Ved ikke 42 38.2

Total 110 100.0

"gælder dele af Nivå Havn"

"Vi har et problem med torsdage hvor man er meget uvillig til at rydde op til kl. 19. hvor vi skal ind"

"Vi har haft lidt uoverensstemmelser med en forening som fyldt rekvisitrummet som vi benytter som ekstra hal - dette

er dog for længst løst - vi har får brudt vores opbevaringsrum op og blev bestjålet, tyvene må have haft nøgler til

selve hallen"


Tabel 62. ’Mange af faciliteterne passer ikke til vores aktiviteters krav og behov’

N = Pct.

Meget enig 9 8.2

Enig 7 6.4

Både / og 20 18.2

Uenig 28 25.5

Meget uenig 14 12.7

Ved ikke 32 29.1

Total 110 100.0

"Faciliteterne er i forfald og pinagtige ift nabokommunerne !"

"På grund af vi er en kunstnerforening"

"Vi har et stort behov for at få etableret en gymnastikhal i kommunen, så vi ikke skal bruge 25% af vores træningstid

på at slæbe redskaber frem og tilbage. Dyr spildtid i både instruktørløn og slitage på redskaber. For slet ikke at nævne

alle de ildsjæle der desværre ofte bliver slukket efter et par års frivilligt arbejder under disse vilkår."


Tabel 63. ’Der skal skabes flere udendørsfaciliteter (fx mountainbike- og løberuter, bådbroer mv.) til

udendørs motion og friluftsliv’

N = Pct.

Meget enig 15 13.6

Enig 30 27.3

Både / og 16 14.5

Uenig 8 7.3

Meget uenig 5 4.5

Ved ikke 36 32.7

Total 110 100.0

"Faciliteterne bør bindes sammen af det udemærkede stisystem vi har. Det kune udnyttes meget bedre. Lys på

stierene ville være et sted at starte..."

"Har et stort ønske om flere ridestier i kommunen"

"Kommer ikke os til gode"

"Måske - og ikke for en hver pris..."

"Ny kajak / fritid klub Nivå havn"


Tabel 64. ’Der er behov for flere specialiserede anlæg og faciliteter, som opfylder moderne krav i den

pågældende aktivitet’

N = Pct.

Meget enig 21 19.1

Enig 26 23.6

Både / og 20 18.2

Uenig 5 4.5

Meget uenig 2 1.8

Ved ikke 36 32.7

Total 110 100.0

"Både indendørs og udendørs... men svært at tale om specialeisering når vi slet ikke får opfyldt selv de mest basale

behov... som varme, el, omklædning, indeklima osv osv....."

"Det kommer an på, hvad der lægges i det. Men vigtigt, at der skabes et centralt beliggende kultursted til

teaterforestillinger m.v., gerne ved Humlebæk Station"

"Jfr. ønsket om keramikovn"

"Kommunen mangler en svømmehal!!"

"Måske. Afhænger også af, hvem der skal betale: Kommunen eller private investorer."

"Vi har et stort behov for at få etableret en gymnastikhal i kommunen, så vi ikke skal bruge 25% af vores træningstid på

at slæbe redskaber frem og tilbage. Dyr spildtid i både instruktørløn og slitage på redskaber. For slet ikke at nævne alle

de ildsjæle der desværre ofte bliver slukket efter et par års frivilligt arbejder under disse vilkår."


Tabel 65. ’Der er behov for flere mindre og lokale faciliteter, der kan bruges til forskellige aktiviteter og

formål’

N = Pct.

Meget enig 22 20.0

Enig 24 21.8

Både / og 15 13.6

Uenig 6 5.5

Meget uenig 1 .9

Ved ikke 42 38.2

Total 110 100.0

"Værkstedsfaciliteter, hvor der ikke skal tages så store hensyn til gulvene - f.eks. maleklatter"


Tabel 66. ’I en samlet vurdering, opfylder de eksisterende faciliteter i Fredensborg kommune så de

behov, I har for at kunne udføre Jeres aktiviteter på tilfredsstillende vis?’

N = Pct.

I meget høj grad 13 11.9

I høj grad 38 34.9

I nogen grad 35 32.1

I begrænset grad 6 5.5

Slet ikke 6 5.5

Ved ikke / ikke relevant 11 10.1

Total 109 100.0

Tabel 67. ’I forhold til hvilke af de følgende forhold er der behov for forbedringer?’: Faciliteternes antal

N = Pct.

Meget stort behov 24 21.8

Stort behov 17 15.5

Nogen behov 20 18.2

Mindre behov 11 10.0

Slet ingen behov 5 4.5

Ved ikke/ikke relevant 33 30.0

Total 110 100.0

Tabel 68. ’I forhold til hvilke af de følgende forhold er der behov for forbedringer?’: Faciliteternes stand

N = Pct.

Meget stort behov 17 15.5

Stort behov 14 12.7

Nogen behov 38 34.5

Mindre behov 9 8.2

Slet ingen behov 5 4.5

Ved ikke/ikke relevant 27 24.5

Total 110 100.0


Tabel 69. ’I forhold til hvilke af de følgende forhold er der behov for forbedringer?’: Udstyr på

faciliteterne

N = Pct.

Meget stort behov 10 9.1

Stort behov 14 12.7

Nogen behov 31 28.2

Mindre behov 20 18.2

Slet ingen behov 7 6.4

Ved ikke/ikke relevant 28 25.5

Total 110 100.0

Tabel 70. ’I forhold til hvilke af de følgende forhold er der behov for forbedringer?: Faciliteternes

tilgængelighed’

N = Pct.

Meget stort behov 20 18.2

Stort behov 14 12.7

Nogen behov 22 20.0

Mindre behov 19 17.3

Slet ingen behov 7 6.4

Ved ikke/ikke relevant 28 25.5

Total 110 100.0

"Afklaring om lokalplan på Nivå Havn er nødvendig"

"Bygningerne vedligeholdes ikke ---det ligner noget fra det tidligere Østeuropa !"

"Da vi ligger i Langsrtup mose kan vi have tilkørsel og p problemer pga vand,er dog blevet stærkt forbedret"

"Der er behov for nogle specialindrettede faciliteter, så lokalerne egner sig til det de bliver brugt til."

"Der er nogle af faciliteterne, som ligger udenfor bymæssig bebyggelse. Derfor vigtig, at adgangsveje/-stier er

gode, herunder også hvad angår belysning."

"Det er kun qua kæmpe stort frivilligt arbejde, at vi kan holde foreningen og dens 500-600 medlemmer kørende"

"En ny hal i Kokkedal eller ved Nivå skole vil være meget relevant, da der er meget stort behov for haltider."

"Et stykke jord til dyrkning af pil og et lokale til opbevaring af materialer"

"Et velegnet lokale med klaver til mindre korkoncerter"

"for bordtennis et lokale hvor der kan være 6 fast opstillet borde så det er muligt at starte en ungdoms/veteran

afd."

"fysiske størrelse, musikanlæg"

"Ikke relevant"


"Jeg som formand kunne godt tænke mig et nemmere og mere åbent forhold til Naturfredningsforeningen og de

ønsker vi som roklub kunne ha i forhold til at gøre rosporten mere alsidig og afdække flere alders gruppers behov

på vandet. Som roer har vi en stor respekt for naturen og mener godt at en ""aktiv"" sø kan forenes med naturen

og det liv den beriger os med."

"nyt nøglesystem volder problemer"

"Placering af en badebro ved siden af vandskibroen, giver mange sikkerhedsproblemer for os. Badebroen bør

flyttes"

"Skilt ved Nivåvej om af FDF Karlebo er her. Det ville være en god ting for kommende medlemmer"

"Som anført laver foreningen kun få arrangementer på dansk grund (venskabsbyforening). Derfor ikke et stort

behov for lokaler."

"som det fremgår af de tidligere svar er vi tilfredse med badebroen men utilfredse med manglen på klubfaciliteter"

"Varmen er et problem om vinteren, det ville være rart at have nogen spejle på væggen (men med fodbold etc.

Går det ikke), det er lidt besværligt at vi kun kan komme ind når vi har træning (sommetider vil man jo gerne lige

hente noget i opbevaringsrummet)"

"ventilation i mødelokalet"

"vi er fuldt tilfredse"

"Vi mangler toiletforhold samt et sted til det sociale liv - vi bliver ikke hørt stedets brugere har det godt sammen,

men kommunen bremser muligheden for udvikling"

"Vores geografiske beliggenhed begrænser vores mulighed fr at benytte de øvrige anlæg i kommunen, da

infrastrukturen ikke er tilgodeset for landsognet, - manglende offentlige busser"

"Boksning betyder hellere et ringhjørne end et gadehjørne, derfor er der behov for klublokale, hvor de unge kan

udleve deres identitet."

"Deltager gerne i drøftelser herom."

"Der bliver brugt penge på de store eller dem der kender en politiker. Alle bør tages seriøst og alle bør have ret

til at komme til et toilet. Kommunen bør gå mere op i at finde løsninger på reglerne, frem for at dyrke regler og

konstant lukke døren. De frivillige bør ikke bruge så mange år på politik og konstant løbe ind i en knytnæve."

"Der burde bygges en idrætshal som tilgodeser både born, unge og ældres behov for at dyrke motion og pleje det

sociale netværk, især det sidste bliver glemt når beboerne bliver ældre, men stadig vil være / kan dyrke deres

interesser."

"Der mangler et borgerhus med åbne værksteder til f.eks. kreative aktiviteter som kunst og skiftende udstillinger

året rundt, lille fordragssal/teatersal og (biograf?) cafe. En del af aktiviteterne kan sikkert med ændringer gøres i

Fredensborg Biograf. Men der er booket af mange andre aktiviteter."

"Det bør ikke være ret til at aftenskoler (LOF, som eksempel) kan sætte sig på et lokale og så ikke bruge det! Der

bør ikike være en ret for en forening at blokere et lokale i en fat periode hvert år."

"Det må I meget undskylde, men det er der simpelthen ikke plads til. Jeg har skrevet et par sider, som jeg gerne

vil maile istedet. Kontakt mig venligst på mail, så fremsender jeg gerne mine forslag. Mail:


anders.leise@yahoo.dk"

"det skal jeg nok selv fortælle byrådet!"

"Det ville gavne os og landsognet , hvis der også var en idrætshal med flere aktivitetsmuligheder, beliggende ved

Karlebo idrætsanlæg. Og en svømmehal er et stort ønske, både af hensyn til undervisningen, men også af

hensyn til fritiden. Alle børn i en kommune, der ligger så tæt på havet, bør have obligatrisk svømmeundervisning i

skolen."

"det ville være en fordel at vi kunne bruge rummet uden for de reserveret tid hvis det er ledigt."

"Dialogmøderne viste med al ønskelig tydelighed, at kommunens faciliteter er i forfald over en bred kam. Det er

åbenlyst, at Fredensborg Kommune ikke prioriterer idrættens og dens faciliteter ---sørgerligt men sandt ! Tør

byrådet gøre noget eller vil man fortsat blot lade stå til ?"

"En grøn energi- fokuseret kommune som Fredensborg bør investere i mere og flere grønne anlæg til drift af

belysning på f.eks. Boldbaner og indendørs faciliteter - herunder drift af ventilationsanlæg og belysning. Solcellen

er opfundet og anlæg kan etableres med stor rentabilitet. En besparelse her kan give råderum til investering i

manglende faciliteter andre steder."

"En hal i Karlebo..."

"En ny idrætshal til brug for badminton og håndbold mm vil være meget relevant.Specielt hvis denne kommer til at

ligge i Kokkedal/Nivå området."

"En svømmehal vil være fantastisk at have i vores kommune. Det er synd og skam at vi skal tage til Hørsholm og

Helsingør for at kunne lære vores børn og unge at svømme."

"Etablering af fælles kampsports faciliteter i Nivå til de klubber der ligger her. Dette ville kunne bruges i

dagtimerne af f.eks. ældre gymnastik, legegrupper for dagplejere mv. forslaget har været fremme mange gange

uden held. Man ville kunne skabe gode rammer og få nogle af de unge væk fra gaden, samt skabe sikre rammer

at dyrke kampsport i fremfor de ikke tilfredsstillende rammer vi har i dag."

"Flere pladser til Kajakker på Nivå havn."

"Flexible rumløsninger kunne være en mulighed, så man kan dele en stor sal i 2eller flere små. Vi vil ofte gerne

dele i mindre hold (dog kun de gange hvor vi har instrutører nok)"

"Gerne bygninger hvor såvel idræts- og sportsaktiviteter kan foregå samtidig med såkaldte kulturelle aktiviteter.

Det kan give samarbejde på tværs af interesser."

"gerne flere tilbud som tilgodeser børn og unge det være sig plads til fysiske udfoldelser og plads til kreativitet"

"gerne nogen grad af brugerbetaling til vedligehold og forbedringer."

"Håber på et sted til korpset"

"Har ikke rigtigt nogle ideer, ville bare være fedt med flere muligheder, så der er flere timer at deles om under tag"

"Hvad hedder den sygdom, der lammer en blondine fra livet og ned? - Ægteskab!"

"I lyset af Fredensborg kommunes focus på børns sundhed og bevægelse, kan vi ikke blive ved at leve uden en

svømmehal i lokalområdet/ kommunen."

"I Nivå Kajakklub vil vi meget gerne bidrage til at der er et tættere samspil mellem kommune og klub. Begge parter


kan få noget ud af samarbejdet - og f.eks. så er Øresund et fantastisk sted, hvis der skal genoptrænes efter

operationer - mm. Sammen kan vi give mange flere end de 100 der i dag er medlemmer af Nivå Kajakklub

motionsmuligheder, samhørighed og netværk. Klubberne kan noget fitnesscentre ikke kan - og moderne

mennesker vil have medindflydelse også når de dyrker motion."

"Ikke lige p.t."

"Ingen p.t."

"Jeg savner den årlige foreningsdag på skolerne. Jeg blev selv medlem af den forening jeg nu er formand for ved

et sådant arrangement. Synes alt går for meget op i integrationens tegn. Istedet skulle vi lave en fritidsdag i en

weekend hvor alle foreninger kommer og stiller op på skolen, lidt ala det Kokkedal på vej gør nu, men på et

generelt kommunalt plan :)"

"Mange foreninger i Kokkedal har stor problem med nogle af deres aktiviteter."

"Mere fokus på og kommunal service til nyetablerede idætsforeninger. Også foreninger, der ikke satser på

konkurrence men på fællesskab og livskvalitet."

"Som en lille klub (30 medlemmer) har vi svært ved at få mere træningstid i fht de mere etablerede klubber."

"Sundhedshus til stor gavn og glæde for borgerne i Kommune, hvori der skal være mulighed for styrketræning

m.redskaber samt store lyse motionslokaler til forskellige holdaktviteter. Flere IT-lokaler mangler også til fremtidig

efterspørgsel for seniorer."

"Svømmehal, udendørs skaterbane, parkouranlæg,"

"Vi har et stort behov for at få etableret en gymnastikhal i kommunen, så vi ikke skal bruge 25% af vores

træningstid på at slæbe redskaber frem og tilbage. Det er meget dyr spildtid i både instruktørløn og slitage på

redskaber. For slet ikke at nævne alle de ildsjæle der desværre ofte bliver slukket efter blot et par års frivilligt

arbejder under disse vilkår. Derudover har vi hver uge næsten 100 gymnaster og trænere som rejser 1-3 gange

om ugen til København og Gladsaxe for at dyrke gymnastik under tidssvarende forhold(stationært opstillede

redskaber og springgrave). Det er en årlig udgift på en halv million kroner til lokaleleje og transport. En

gymnastikhal bør bygges i Nivå/Kokkedal-området, da her er stor ekspertise i mange forskellige

gymnastikgrene(Mandlig idrætsgymnastik, Kvindelig idrætsgymnastik, TeamGym, Springgymnast, Parkour,

Dansegymnastik)."

"Vi mangler flere udstillingsrum med store hvide vægge."


Bilag 4:

Supplerende figurer fra

spørgeskemaundersøgelsen af

voksne borgeres deltagelse i

kultur- og idrætsaktiviteter i

Fredensborg Kommune


Figur 1: Fordelingen af besvarelserne af spørgeskemaet

til borgere i Fredensborg Kommune, opdelt på

lokalområder (pct.)

Fredensborg

Humlebæk

Kokkedal

Nivå

Allerød

Hillerød

Hørsholm

Kvistgård

0,7

0,3

0,3

0,9

19,4

23,3

28,3

27

0 5 10 15 20 25 30


Figur 2. Hvem har svaret?

Respondenternes alder?

16-20 år

21-30 år

31-40 år

41-50 år

51-60 år

61-70 år

71-80 år

81 år og ældre

3,4

3,3

7

7,5

10,1

18,4

19,6

30,6

0 5 10 15 20 25 30 35


Figur 3. Respondenternes fordeling efter alder,

sammenlignet med aldersfordelingen i

Fredensborg Kommune (pct.)

16-20 år

21-30 år

31-40 år

41-50 år

51-60 år

61-70 år

71-80 år

81 år og ældre

3,4

4,8

3,3

7

8

7,5

8,6

8,4

10,1

14,2

20,6

18,4

18,2

19,6

17,3

30,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Andel i kommunen Besvaret spørgeskemaet


Figur 4. Hvem har svaret?

Køn

Kvinder

Mænd

45,3

54,7

0 10 20 30 40 50 60


Figur 5. Hvem har svaret?

Bor sammen med ægtefælle

Ja

Nej

27,2

72,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Figur 6. Hvem har svaret?

Har hjemmeboende børn

Ja

Nej

26,5

73,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Figur 7. Hvem har svaret?

Hovedbeskæftigelse

Selvstændig

Medarbejdende ægtefælle

Funktionær / tjenestemand

Faglært arbejder

Ufaglært arebjder

På orlov

Ledig på dagpenge

Ledig på kontanthjælp

Førtidspensionist

Folkeopnsionist / efterlønsmodtager

Hjemmearbejdende husmor / husfar

Under uddannelse / går i skole

Andet

1,2

1,5

0,4

1,5

0,6

0,8

2,9

4,8

7,2

5,7

7,9

33,7

31,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40


Figur 8. Hvem har svaret?

Højeste fuldførte uddannelse

8. - 10. klasse

Gymnasial uddannelse

Erhverevsfaglig uddannelse

AMU

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Lang videregående uddannelse

Anden uddannelse

0,3

4,7

7,5

10,7

10,8

16,1

22,2

27,7

0 5 10 15 20 25 30


Figur 9. Hvor ofte benytter borgere i Fredensborg

Kommune forskellige kulturtilbud (pct.)

Biograf

Bibliotek

Museum

Akvarium, zoo, dyrepark ol.

Forlystelsespark, oplevelsescenter ol.

Kunstudstillig / galleri

Koncert, musikarrangement ol.

Teater

Foredrag eller debatarrangement

Ande kultur- eller fritidsaktivitet (ikke idræt)

Sportsarrangement som tilskuder med billet

Medlemsaktiviteter i kulturforening

Cirkus

Aftenskoleundervisning

Benyttet et arkiv

Internetcafé ol.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Som regel hver uge Mindst en gang om måneden Mindst en gang i kvartalet

Mindst en gang om året Sjældent aldrig


Figur 10. Andelen af borgere i Fredensborg Kommune

og Danmark (hele landet) som inden for et år / en

måned har deltaget i forskellige kulturaktiviteter (pct.)

Biografen (år)

Arkiv (år)

Bibliotek (måned)

Tilskuer til sportsarrangement (år)

Forlystelsespark (år)

Zoo, dyrepark mv. (år)

Cirkus (år)

Aftenskole (år)

0 10 20 30 40 50 60 70

Danmark Fredensborg

Kilde:

Fredensborg Kommune: Denne undersøgelse.

Danmark: Kulturministeriet. Danskernes kulturvaner 2012.


Figur 11. Hvor går borgerne i Fredens-

borg Kommune til koncerter (pct.)

Andre steder uden for kommunen

Andre steder inden for kommunen

Fredensborg Slotskirke

Strandvejskirken

Fredensborg Bio

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45


Figur 12. Hvor går borgerne i Fredens-

borg Kommune på bibliotek (pct.)

Andet bibliotek udenfor kommunen

Andet bibliotek i kommunen

Nivå bibliotek

Kokkedal bibliotek

Humlebæk bibliotek

Fredensborg bibliotek

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45


Figur 13. Hvor går borgerne i Fredens-

borg Kommune i biografen (pct.)

Andre biografer

Humle Bio

0 10 20 30 40 50 60


Figur 14. Hvor går borgerne i

Fredensborg Kommune i teater (pct.)

Teaterforestilling udenfor kommunen

Teaterforestilling i kommunen

0 10 20 30 40 50


Figur 15. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune til aftenskoleundervisning (pct.)

Andre steder udenfor kommunen

Andre steder i kommunen

Foreningslokaler Nørredamsvej

Engdalshallen

Fredensborg bibliotek

Humlebæk Bibliotek

Strandlyst

Kokkedal Skole Øst

Kokkedal Skole Vest

Nivå skole Nord

Nivå skole Syd

Humlebæk skole (UD)

Humlebæk skole (IND)

Langebjergskolen

Fredensborg skole

Endrupskolen

0 1 2 3 4 5 6 7 8


Figur 16. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune på internetcafé (pct.)

Andet sted udenfor kommunen

Andet sted i kommunen

Skole / uddannelsesinstitution

En kommerciel internetcafé

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3


Figur 17. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune på kunstudstilling / galleri (pct.)

Andre steder udenfor kommunen

Andre steder i kommunen

Fredensborg Bibliotek

Humlebæk Bibliotek

Nivågård

Fredensborg Bio

Louisiane

0 10 20 30 40 50 60


Figur 18. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune på museum (pct.)

Andre museer udenfor kommunen

Andre museer i kommunen

Lokalhistorisk Museum

Ringovnen i Nivå

Louisiane

Nivåråds Malerisamling

0 10 20 30 40 50 60


Figur 19. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune på arkiv (pct.)

Andre arkiver udenfor kommunen

Andre arkiver i kommunen

Fredensborg Arkiverne

0 1 2 3 4 5 6 7 8


Figur 20. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune til sportsarrangementer (pct.)

Andre steder udenfor kommunen

Andre steder i kommunen

Fredensborg Stadion

Bannebjerggård

Karsemosegård Idrætsanlæg

Karlebo Idrætsanlæg

Egedalshallen

Langebjerghallen

Endruphallen

Humlebækhallen

NKK-Hallen

Niverødgaardshallen

Holmegaardshallen

Baunebjerghallen

Fredensborghallen

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18


Figur 21. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune til foredrag / debatarrangementer

(pct.)

Andre steder udenfor kommunen

Andre steder i kommunen

Fredensborg Bio

Nivå Bibliotek

Fredensborg Bibliotek

Humlebæk Bibliotek

0 5 10 15 20


Figur 22. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune i zoologisk have, akvarium, dyrehave

ol. (pct.)

Udenfor kommunen

I Fredensborg Kommune

0 10 20 30 40 50 60


Figur 23. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune til cirkus (pct.)

Udenfor kommunen

I Fredensborg Kommune

9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5


Figur 24. Hvor går borgerne i Fredensborg

Kommune i forlystelsespark (pct.)

Udenfor kommunen

I Fredensborg Kommune

0 10 20 30 40 50 60


Figur 25. Hvilken kulturforeninger er borgerne i

Fredensborg Kommune medlem af (pct.)

Anden type kulturforening

Lokalhistorisk forening

Teaterforening

Kunstforening

Musikforening / kor

0 2 4 6 8 10


Figur 26. Hvor stor betydning har følgende forhold for,

hvilke kultur- og fritidsfaciliteter, du benytter (pct.)

Det er god underholdning

Faciliteterne er pæne, velholdte og æstetisk inspirerende

Fleksible åbningstider

Prisen (det er billigt / gratis)

Stedet har et højt serviceniveau

Der er kort afstand

Der er en god restaurant / café ol.

Det er familie / børnevenligt

Mine venner / familie bruger også stedet / faciliteten

Der er mulighed for at gå til forskellige aktiviteter …

17,8

18,3

13,3

15,3

9,9

10,8

26

20,7

37,4

58,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Stor betydning Nogen betydning Lille betydning Ved ikke / ikke relevant


Figur 27. I hvor høj grad opfylder de eksisterende

kultur- og fritidsfaciliteter (ikke idrætsfaciliteter)

i Fredensborg Kommune dine behov (pct.)

Hele Fredensborg

2 13,3 30,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad

I begrænset grad I meget begrænset grad slet ikke

Ved ikke / ikke relevant


Figur 28. Er der behov for forbedringer af kultur- og

fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune (pct.)

Faciliteternes tilgængelighed

Faciliteternes udstyr

Faciliteternes stand

Antal faciliteter

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meget stort behov Stort behov Nogen behov

Mindre behov Slet ingen behov Ved ikke / ikke relevant


Figur 29. Dyrker du normalt motion,

idræt eller sport (pct.)

Alle

76,8 10,3 12,9

0 20 40 60 80 100

Ja Ja, men ikke for tiden Nej


Figur 30. Andel af voksne i Fredensborg Kommune, som

’normalt dyrker motion, idræt eller sport’, opdelt på

lokalområder (pct.)

Nivå

Kokkedal

Humlebæk

Fredensborg

Hele kommunen

70,6

80,1

76,2

80,7

76,7

0 20 40 60 80 100 120

Ja Ja, men ikke for tiden Nej


Figur 31. De mest dyrkede idræts- og motionsaktiviteter blandt

voksne i Fredensborg Kommune. Andel af voksne (pct.)

Vandreture

Jogging / motionsløb

Styrketræning

Svømning

Konditionstræning

Gymnastik

Cykelsport (ikke transport)

Anden aktivitet

Yoga, afspænding mv.

Spinning / kondicykel

Golf

Aerobic / workout

Dans

Badminton

Tennis

Sejlsport, windsurfing

Mountainbike

18,8

16,7

14

11,3

11,1

10,1

9,6

7,6

7,2

7

6,7

6,5

5,7

5

28,7

25,2

35,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40


Figur 32. De mindst dyrkede idræts- og motionsaktiviteter blandt

voksne i Fredensborg Kommune (pct.)

Fodbold

Jagt / Fiskeri

Vinterbadning

Kano, roning, kajak

Stavgang

Bowling

Ridning

Petanque

Skøjteløb

Rulleskøjteløb

Håndbold

Bordtennis

Billard / pool

Orienterinsløb

Basketball

Skydning

Volleyball

Boksning

Hockey / floorball

Klatring

Kampsport

Skateboard

Motorsport

Keglespil

Atletik

Krolf

Handicapidræt

0,1

0,1

0,3

0,3

0,40,7

0,8

0,8 1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4 1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

2,22,52,8

4,54,9

3,84

3,7

0 1 2 3 4 5 6


Figur 33. Motionsvaner Fredensborg Kommune og

Danmark (pct.)

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Motionsvaner 2011

Fredensborg 2012


7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

Figur 34. Motionsvaner Fredensborg Kommune og

Danmark (pct.)


Figur 35. Hvor ofte dyrker du normalt motion,

idræt eller sport (alle aktiviteter) ?

Hele Fredensborg Kommune

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 eller flere gange om ugen 3-4 gange om ugen

2 gange om ugen 1 gang om ugen

1-3 gange om måneden Sjældnere


Figur 36. I hvilken sammenhæng dyrker du din

motion, idræt eller sport? (pct.)

På egen hånd

Idrætsklub eller -forening

Fitnesscenter, danseinstitut ol.

Uformel gruppe

Anden sammenhæng

Aftenskole

11,1

7,9

5,4

30,7

28,1

60,9

0 10 20 30 40 50 60 70


Figur 37. Hvilke idrætsanlæg, idrætsfaciliteter, idrætslokaler eller

steder benytter borgerne i Fredensborg Kommune, når de dyrker

motion, idræt eller sport (pct.)

Naturen

Veje, gader, fortove ol.

Motionsrum/fitnesscenter

Svømmehal/svømmefaciliteter

Idrætshal

Andre anlæg og faciliteter

Gymnastiksal

Golfanlæg

Lystbåde- og havneanlæg

Tennis- og squashanlæg

Stadions / boldbane

Faciliteter på arbejdspladsen

Atletikanlæg / løbebane

Hundetræningsanlæg

Ridebaneanlæg

Petanquebane

Skydeanlæg/lokaler

Strandsportsfaciliteter

Motorsportsanlæg

Skateranlæg

0,5

1,7

1,8

1,8

2

2,8

2,4

2,1

4,9

5,9

5,7

7,110,5

0,5

15,9

13,6

12,5

28,3

38,2 50,2

0 10 20 30 40 50 60


Figur 38. Hvilke naturområder benytter borgerne i

Fredensborg Kommune til motion, idræt eller sport (pct.)

Kystområderne/strand

Slotsparken

Lave Skov

Nivå Strandenge

Knurrenborg Vang

Krogerup Skovene

Langstrupstien

Humlebæk Strand/Krogerup

Esrum Sø

Dageløkke Skov

Andre naturområder udenfor kommunen

Andre naturområder i kommunen

Grønholt Hegn

Grønholt Vang

Danstrup Hegn

Store Donsedam/Tokkekøb Hegn

Lergravssøerne

Fredtoften/Stasevang

Prinsesse Isabellaruten

Kirkelte Hegn

Cykelrute 36

Dronningeruten

Tour de Fredensborg

0 5 10 15 20


Figur 39. Hvor vil du helst dyrke motion, idræt

eller sport (max tre svar)? (pct.)

I naturen

Fitnesscenter ol.

Svømmehal

Parker og grønne områder

Veje, gader mv.

Hjemme

Særlig udendørs bane eller anlæg

Almindelig idrætshal

Gymnastiksal

Andet sted

På arbejdspladsen

0 10 20 30 40 50 60


Figur 40. Hvilken form for transport bruger du

typisk (oftest) for at komme hen til det sted,

hvor du dyrker motion, idræt eller sport?

Alle i Fredensborg Kommune

24,6 21,4 47,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gang(løb Cykel Bus/tog Bil Andet


Figur 41. Hvor lang transporttid har du til den idrætseller

motionsaktivitet, som du bruger mest tid på?

Alle i Fredensborg Kommune

19,1 18,4 37,3 16,1 3,14,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingen transporttid Under 5 min. 5-14 min 15-29 min.

30-45 min. Over 45 min. Ved ikke


Figur 42. Hvor stor betydning har følgende forhold for, hvor du

foretrækker at dyrke motion, idræt eller sport (pct.)?

Faciliteten er indrettet efter aktiviteten

Faciliteten er velholdt og ren

Jeg kan motionere / træne, når jeg selv ønsker det

Det er trygt og sikkert at færdes i og omkring faciliteten

Faciliteten har moderne udstyr og rekvisitter

Der er kort afstand til det sted, hvor jeg træner / …

Faciliteten hører til i det lokalsamfund, hvor jeg bor

Der er let adgang til natur eller grønne områder

Der er gode omklædnings- og badefaciliteter

Faciliteten er pæn og inspirerende

Faciliteten har et højt serviceniveau

Mine venner / familie bruger også faciliteten

Der er gode opholdsrum og klublokaler

Gode muligheder for forskellige kultur- og …

66

62,6

62,3

52,2

46,8

46,1

43,3

37,9

37,7

35,1

25,3

13,1

12,2

9,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Stor betydning Nogen betydning Lille betydning Ved ikke / ikke relevant


Figur 43. I hvor høj grad opfylder de eksisterende

idræts-faciliteter i Fredensborg Kommune dine behov

(pct.)

Hele Fredensborg

5,8 21,8 31,8 14,7 7,7 4,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad

I begrænset grad I meget begrænset grad slet ikke

Ved ikke / ikke relevant


Figur 44. Er der behov for forbedringer af

idrætsfaciliteterne i Fredensborg Kommune (pct.)

Faciliteternes tilgængelighed

Faciliteternes udstyr

Faciliteternes stand

Antal faciliteter

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meget stort behov Stort behov Nogen behov

Mindre behov Slet ingen behov Ved ikke / ikke relevant


Figur 45. Hvorfor dyrker de idræts- og motions-inaktive

ikke idræt og motion (pct. de idræts-inaktive)

Sport / motion interesserer mig ikke

Har ikke råd / er for dyrt

Har svært ved at få børnene passet

Bruger tiden på arbejdet / har for lidt fritid

Bruger tiden på familien

Bruger tiden på andre fritidsinteresser

Har dårligt helbred

Er for gammel

Er i dårlig form

Ved for lidt om sport / motion mv.

Mangler nogen at følges med

Savner passende tilbud / konkrete muligheder

Har ikke de rette faciliteter til sport / motion, der hvor jeg bor

Gider ikke

Holder pause - regner med at starte igen

Andre grunde

Ved ikke

0 5 10 15 20 25 30 35


Figur 46. Er du enig eller uenig i følgende udsagn om

idrætsfaciliteterne i Fredensborg Kommune? (pct.)

Det er en kommunal opgave, at der er et varieret udbud af

idrætsfaciliteter

Kommunen skal gøre endnu mere for at naturområderne er

inspirerende og velegnede til motio og idræt

Det bør i højere grad være muligt at booke en tid (online)

Voksne bør selv betale for at benytte kommunens

idrætsfaciliteter

Kommunen skal først og fremmest støtte børns og unges

idrætsdeltagelse ….

Større behov for at øge standarden og kvaliteten end bygge

nye anlæg

Kommunen bør overlade driften af faciliteterne til foreninger

eller virksomheder

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meget uenig Uenig Hverken enig eller uening Enig Meget enig


Figur 47. Hvor meget er du villig til at betale for at

benytte kommunens indendørs idrætsfaciliteter (alene

eller sammen med andre), hvis der blev indført

brugerbetaling på benyttelsen af anlæggene? (pct.)

Alle borgere i Fredensborg Kommune

19,9 40,2 26,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 kr. Max 25 kr. i timen Max 50 kr. i timen

max. 75 kr. i timen max 100 kr. i timen Mere end 100 kr. i timen


Figur 48. Hvordan vil du vurdere din

nuværende helbredstilstand i

almindelighed (pct.)

Alle

3 9 42,9 32,9 12,2

0 20 40 60 80 100

Dårlig Mindre god God Vældig god Fremragende


Figur 49. Har du et længerevarende

helbredsproblem eller handicap (pct.)

Alle

24,1 75,9

0 20 40 60 80 100

Ja Nej


Figur 50. Hvordan vil du vurdere din

nuværende fysiske form (kondition)

(pct.)

Alle

3 10,1 38,2 41,4 7,3

0 20 40 60 80 100

Meget dårlig Dårlig Nogenlunde God Virkelig god


Figur 51. Hvor ofte mødes du med familie,

venner og bekendte? (pct.)

Familie (uden for husstanden)

Naboer

Bekendte fra nærområdet

Bekendte fra en klub / forening

Kammerater fra studie / skole

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dagligt Ugentligt Månedligt Årligt Aldrig Ved ikke


Bilag 5: Supplerende tabeller fra undersøgelsen af voksne og

skoleelevers deltagelse i fritids-, kultur- og idrætsaktiviteter i

Fredensborg Kommune

Tabel 1. Deltagelse i kulturaktiviteter i Fredensborg Kommune, opdelt på fire lokalområder (pct.)

Fredensborg Humlebæk Kokkedal Nivå Alle P <

Kunstudstilling og galleri 6,1 9,5 7,4 11,8 8,5 0,05

Museum 6,8 11,6 6,0 15,4 9,5 0,02

Bibliotek 29,0 38,9 25,7 42,2 33,1 0.005

Omfatter kun aktiviteter, hvor der er en statistisk signifikant forskel mellem lokalområderne, er medtaget. Tallene

angiver den andel, der ’som regel hver uge’ eller ’mindst en gang om måneden’ har benyttet eller deltaget i aktiviteten.

Tabel 2. Andel af borgere i Fredensborg Kommune, som svarer, at de normalt dyrker motion,

idræt eller sport, opdelt efter borgernes vurdering af deres helbredstilstand.

Hvordan vil du vurdere din

nuværende helbredstilstand

i almindelighed?

Dyrker du normalt motion, idræt eller

sport?

Ja Ja, men ikke

for tiden

Nej Alle

Dårlig 7 6 9 22

31.8% 27.3% 40.9% 100.0%

Mindre god 33 12 20 65

50.8% 18.5% 30.8% 100.0%

God 233 39 38 310

75.2% 12.6% 12.3% 100.0%

Vældig god 204 14 20 238

85.7% 5.9% 8.4% 100.0%

Fremragende 77 3 8 88

87.5% 3.4% 9.1% 100.0%

Alle 554 74 95 723

76.6% 10.2% 13.1% 100.0%


Tabel 3. Deltagelse i idrætsaktiviteter i Fredensborg Kommune, opdelt på fire lokalområder

Dyrker du normalt motion, idræt eller

sport?

Fredens Humle- Kokke- Nivå Alle P <

-borg bæk dal

80.7 76.2 70.6 80.1 76.7 0,1

Hvilke former for motion, idræt eller

sport har du dyrket regelmæssigt inden

for de seneste 12 måneder?

Bowling 2.3 4.0 .5 5.4 2.8 0,03

Vandreture 38.1 34.7 28.3 41.5 35.3 0,05

Gymnastik 7.9 17.6 16.1 15.6 14.0 0,02

Styrketræning 28.8 29.5 18.0 25.2 25.3 0,03

Yoga, afspænding, meditation 13.0 13.1 5.9 8.2 10.1 0,04

Vinterbadning 2.8 8.0 2.0 4.1 4.0 0,02

Kano / Roning / Kajak 3.3 6.8 2.0 4.1 3.9 0,1

Ridning 5.1 1.1 1.5 .7 2.3 0,1

Mountainbike 8.4 5.1 2.0 4.1 5.0 0,02

Petanque eller Boule 1.9 1.7 1.0 5.4 2.3 0,04

Kun aktiviteter, hvor der er en statistisk signifikant forskel mellem lokalområderne, er medtaget

Tabel 4: Skoleelevers besvarelse af spørgeskemaet fordelt på skoler

Antal elever på Antal besvarede Andel besvarede

skolen

(%)

Endrupskolen 317 58 18,3

Fredensborg skole 427 125 29,3

Humlebæk Skole 391 82 21

Kokkedal Skole 426 73 17,1

Nivå skole 574 183 32

Langebjergskolen 273 57 21

Møllevejens Skole 17 11 64,7

Ullerødskolen 37 3 8,1

I alt 2462 592 24

Tabel 5: Skoleelevers besvarelser fordelt på køn

Køn Antal i alt Antal besvarede Andel besvarede

(%)

Drenge 1254 299 23,8

Piger 1208 293 24,3

2462 592 24


Tabel 6: Skoleelevers besvarelser fordelt på klassetrin

Klassetrin Antal i alt Antal besvarede Andel besvarede

4. klasse 331 98 29,6

5. klasse 438 125 28,5

6. klasse 425 112 26,4

7. klasse 388 87 22,4

8. klasse 450 96 21,3

9. klasse 368 74 20,1

I alt 2400 592

Note: At tallet ikke er helt i overensstemmelse med det samlede elevtal skyldes, at nogle af specialklasserne ikke er delt

op efter de traditionelle klassetrin, og derfor ikke kan indgå i denne opdeling.

Tabel 7. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, på lokalområder

N = Pct.

Fredensborg 183 30,9

Humlebæk 139 23,5

Nivå 194 32,8

Kokkedal 76 12,8

Total 592 100,0

Tabel 8. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, efter alder

N = Pct.

9 år 8 1,4

10 år 90 15,2

11 år 119 20,1

12 år 111 18,8

13 år 90 15,2

14 år 90 15,2

15 år 66 11,1

16 år 14 2,4

17 år 2 ,3

18 år 2 ,3

Total 592 100,0

Tabel 9. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, efter hvem eleverne bor

sammen med

N = Pct.

Mor og far 445 75,2

Mor 48 8,1

Far 6 1,0

Mor og far på

skift

89 15,0

Andre 4 ,7


Tabel 10. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, efter hvor elevens

forældre er født

MOR FAR

N = Pct. N = Pct.

Danmark 504 85,3 504 85,3

Andet nordisk land 16 2,7 16 2,7

Et andet land i Europa 31 5,2 31 5,2

Et land udenfor Europa 37 6,3 37 6,3

Ved det ikke 3 ,5 3 ,5

Total 591 100,0 591 100,0

Tabel 11. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, efter om forældrene har

et arbejde

N = Pct.

Begge mine forældre arbejder 525 88,7

Kun min mor arbejder 25 4,2

Kun min far arbejder 26 4,4

Ingen af mine forældre arbejder 7 1,2

Jeg er i tvivl 9 1,5

Total 592 100,0

Tabel 12. Dyrker din mor, far og søskende idræt

MOR FAR SØSKENDE

N = Pct. N = Pct. N = Pct.

Ja 405 68,4 413 69,8 496 83,8

Nej 144 24,3 129 21,8 70 11,8

Ved ikke 43 7,3 50 8,4 26 4,4

Total 592 100,0 592 100,0 592 100,0


Tabel 13. Andelen af skoleeleverne der går til forskellige fritids- og kulturaktiviteter

Går fast til følgende ikke-idrætslige aktiviteter N = Pct.

Musik / kor 94 15,9

Andre aktiviteter 89 15,0

Spejder 33 5,6

Teater 26 4,4

Har inden for det seneste år været til

Været i biografen 566 95,6

Været på biblioteket 507 85,6

Været i forlystelsespark (fx tivoli) 481 81,3

Været på museum 423 71,5

Besøgt et akvarium, et zoo ol. 369 62,3

Været til teaterforestilling 273 46,1

Været tilskuer til sportsarrangement, mod

253 42,7

betaling

Været til koncert 230 38,9

Været i cirkus 126 21,3

Været på internetcafé 51 8,6

Har ikke været nogen af stederne 5 ,8

Tabel 14. Ville du dyrke flere aktiviteter i din fritid, som ikke er idræt, sport og motion, hvis der

var andre muligheder i det område, hvor du bor? Andel af skoleelever.

N = Pct.

Ja 177 30,2

Nej 142 24,2

Ved ikke 268 45,7

Total 587 100,0

Tabel 15. Andel af skoleeleverne, der er fysisk aktiv

Hvilken sætning passer bedst på dig? N = Pct.

Jeg går til idræt, sport eller motion flere gange om ugen,

hvor jeg træner hårdt

355 60,0

Jeg går til idræt, sport eller motion i min fritid ca. 1

gang om ugen, og derudover bevæger jeg mig hver dag,

hvor jeg cykler, går eller leger

116 19,6

Jeg er aktiv (løbe, gå, cykle, spille bold eller danse),

men går ikke fast til noget i en idrætsforening/klub eller

motionscenter

56 9,5

Jeg deltager i andre aktiviteter, men ikke idræt, sport

eller motion

26 4,4

Jeg ser mest TV, spiller computer, hører musik eller

laver andre stillesiddende aktiviteter

39 6,6

Total 592 100,0


Tabel 16. Skoleelevernes aktivitetsniveau fordelt på lokalområder

Jeg går til idræt, sport

eller motion flere gange

om ugen, hvor jeg

træner hårdt

Jeg går til idræt, sport

eller motion i min fritid

ca. 1 gang om ugen, og

derudover bevæger jeg

mig hver dag, hvor jeg c

Jeg er aktiv (løber, går,

cykler, spiller bold eller

danser), men går ikke

fast til noget i en

idrætsforening/klub eller

Jeg deltager i andre

aktiviteter, men ikke

idræt, sport eller motion.

Jeg ser mest TV, spiller

computer, hører musik

eller laver andre

stillesiddende

aktiviteter.

Fredens- Humle- Nivå Kokke- Total

borg bæk

dal

127 99 84 45 355

69,4% 71,2% 43,3% 59,2% 60,0%

27 22 51 16 116

14,8% 15,8% 26,3% 21,1% 19,6%

14 8 26 8 56

7,7% 5,8% 13,4% 10,5% 9,5%

4 4 14 4 26

2,2% 2,9% 7,2% 5,3% 4,4%

11 6 19 3 39

6,0% 4,3% 9,8% 3,9% 6,6%

Alle 183 139 194 76 592

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Tabel 17. Hvor mange gange om ugen dyrker du idræt, sport eller motion (i en idrætsforening,

en sportsklub, en rideskole, en danseskole eller et fitness-/motionscenter)?

N = Pct.

Mindre end 1 gang om ugen 31 5,6

1 gang om ugen 79 14,2

2 gange om ugen 143 25,7

3 gange om ugen 142 25,5

4 gange om ugen 94 16,9

5 gange om ugen 34 6,1

6 gange om ugen 20 3,6

7 gange eller flere gange om ugen 14 2,5

Total 557 100,0

Tabel 18. Idrætsaktiviteter som skoleeleverne i Fredensborg Kommune går til

N = Pct.

Fodbold 185 31,3

Badminton 104 17,6

Håndbold 102 17,2

Svømning 96 16,2

Dans 62 10,5

Ridning 60 10,1

Tennis 56 9,5

Gymnastik 54 9,1

Fitness (i motionscenter) 53 9,0

Kampsport 49 8,3

Styrketræning 41 6,9

Spejder eller andre friluftsaktiv 25 4,2

Sejlads / søsport 23 3,9

Basketball 20 3,4

Golf 20 3,4

Boksning 19 3,2

Atletik 17 2,9

Aerobic, step eller lignende 14 2,4

BMX/Cykling/Mountainbike 14 2,4

Kano, roning, kajak 12 2,0

Bordtennis 8 1,4

Orienteringsløb 7 1,2

Hockey / floorball 6 1,0

Motorsport 6 1,0

Volleyball / kidsvolley 4 ,7

Andet 60 10,1

Går ikke til idræt 35 5,9

"Akrobatik" (2)

"Amerikansk fodbold"

"Arbejde, hvor jeg går meget"

"Ballet"

"Bueskydning" (2)

"Club"


"Cykler stor set hver dag i skole"

"Dressur"

"Drama" (2)

"Dykning"

"Fodbold teknik"

"Fægtning"

"Hundeagility"

"Ishockey"

"Jeg går meget lange ture... I en god fart"

"Rider"

"Kajak"

"Kaninhop"

"Karate" (2)

"Katapult"

"Klatring" (3)

"Klaver, drama" (3)

"Skydning"

"Kunst"

"Kunstskøjteløb" (2)

"Løb" (4)

"løbehjul" (4)

"Mini sport"

"Parkour" (3)

"Ridebane springning"

"Rollespil"

"Roning"

"Rope Skipping" (2)

"Rulleski"

"Sjipping" (3)

"Skateboard" (2)

"Skydning" (3)

"Skøjtning"

"Squash"

"Taekwondo"

"Udspring" (3)

"udspring" (2)

"Ultimate"

"Unicykling" (2)

"Vandski"

"Windsurf" (2)

"Yoga"

Tabel 19. Andelene af skoleeleverne, der ville dyrke mere idræt, sport eller motion, hvis der var

andre muligheder i det område, hvor de bor?

N= Pct.

Ja 243 41,0

Nej 140 23,6

Ved ikke 209 35,3


Tabel 20. Andelen af skoleelever i Fredensborg Kommune, som deltager i forskellige fysiske

aktiviteter (ud over aktiviteter i skolen eller til faste fritidsaktiviteter) (N = 592)

En eller flere

gange om

ugen

Mindst en

gang om

måneden

Mindre end

en gang om

måneden

Gør det

aldrig

Cykler på veje, stier mv. 45,6 22,0 15,7 16,7

Er i naturen 42,7 29,4 15,0 12,8

Spiller fodbold 34,0 15,0 19,4 31,6

Springer i havetrampolin 22,8 19,8 20,8 36,7

Går tur med min familie 19,8 34,5 31,3 14,5

Leger fangeleg, sjipper ol. 17,9 16,6 19,6 45,9

Løber på løbehjul 17,6 18,2 19,3 44,9

Cykler med min familie 14,0 30,2 30,2 25,5

Spiller tennis, badminton ol. 12,2 13,9 23,3 50,7

Spiller bordtennis 10,8 13,9 21,8 53,5

Er i svømmehal, badeland ol. 7,1 22,3 48,3 22,3

Løber på rulleskøjter eller

6,9 14,9 26,0 52,2

skateboard

Kører BMX 6,6 5,1 8,3 80,1

Spiller rundbold / andet slagsboldspil 5,2 17,6 34,8 42,4

Spiller basketball 4,9 9,6 16,0 69,4

Deltager i rollespil 2,5 4,2 9,0 84,3

Løber på skøjter 2,0 6,4 30,1 61,5


Tabel 21. Hvem dyrker skoleeleverne idræt sammen med. Andel af skoleelever, der dyrker idræt

(N = 557)

En eller

flere gange

om ugen

Få gange

om ugen

Få gange

om året /

aldrig

Har ikke

eller ser

ikke denne

person

Mor 11,0 16,3 63,9 8,8

Far 10,4 17,6 61,9 10,1

Søskende 15,8 22,3 52,8 9,2

Bedste ven / veninde 50,8 18,7 23,7 6,8

Andre venner / veninder 64,5 14,2 16,5 4,8

Andre 43,8 14,5 25,5 16,2

Tabel 22. Hvilke idrætsfaciliteter benytter skoleeleverne?

N = Pct.

Idrætshal 289 48,8

Stadions / boldbane 184 31,1

Gymnastiksal 123 20,8

Naturen (skov, strand, vand, parker mv.) 110 18,6

Svømmehal / facilitet 104 17,6

Veje, gader, fortove ol. 68 11,5

Ridebaneanlæg 58 9,8

Motionsrum / fitnesscenter 52 8,8

Tennisbaner 44 7,4

Skateranlæg 26 4,4

Atletikanlæg / løbebane 23 3,9

Lystbåde- og havneanlæg 16 2,7

Golfanlæg 15 2,5

Strandsportfaciliteter 11 1,9

Skydeanlæg / lokaler 7 1,2

Hundetræningsanlæg 4 ,7

Motorsportsanlæg 4 ,7

Andre anlæg og faciliteter 43 7,3

"badminton baner"

"Boldklubben Søllerød Vedbæks fodboldbaner"

"Bordtennishal"

"Danse lokale"

"Danse rum"

"danse studie"

"Dansesal"

"Danseskole"

"De vilde svaners spejderhytte"

"Der hjemme eller ude i en skov eller i haven"

"dojo"

"Esrum sø"

"et i sverige"

"et klasse værelse"

"fitness center"


"Fodbold bane"

"Foran TV"

"Fredensborg Roklub"

"fredensborgskole sal b"

"grusbane"

"hjemme"

"Hørsholm skøjtehal"

"Indørs håndboldhal"

"ingen!!!!!"

"klub lokale"

"laden"

"Lerhytten i Nivå"

"min roklub"

"på skater ramper"

"ridehus"

"Ro klub"

"Roklub ved Esrum sø"

"skaterparken i Helsingør"

"skøjtehal"

"Spejder hytte"

"Spejdercentre i Danmark og Sverige"

"spejderhytten"

"spejl sal"

"squash-bane"

"svømming i humlebæk havn - fodbold i nkk hallen"

"Trommen i Hørsholm til dans"

"vandski klub ved havet"

Total


Tabel 23. Hvor ofte bruges de forskellige idrætsfaciliteter af skoleeleverne? (N = 592)

En eller flere

gange om

ugen

Få gange om

måneden

Få gange om

året eller

aldrig

Gymnastiksal / idrætshal 54,1 12,2 33,8

Åbent område med græs,

grus eller asfalt, som kan

bruges til leg eller idræt

39,0 38,5 22,5

Udendørs boldbane 37,5 31,4 31,1

Skov 25,0 44,6 30,4

Vand eller strand 17,4 44,8 37,8

Legeplads 15,2 27,9 56,9

Motionssti 13,2 28,4 58,4

Svømmehal 11,3 37,7 51,0

Park 9,6 23,8 66,6

Skateboardbane 9,5 13,5 77,0

Tabel 24. Andel af skoleeleverne som kan komme til en idrætsfacilitet inden for en cykelafstand

på 5 minutter eller gåafstand på 15 minutter i forhold til bopæl

Åbent område med græs,

grus eller asfalt, som kan

bruges til leg eller idræt

N = Pct.

467 78,9

Gymnastiksal 458 77,4

Skov 439 74,2

Udendørs boldbane 427 72,1

Legeplads 426 72,0

Vand eller strand 356 60,1

Skateboardbane 239 40,4

Motionssti 230 38,9

Havn eller havnebassin 216 36,5

Park 128 21,6

Svømmehal 18 3,0

Ingen af de nævnte 12 2,0

More magazines by this user
Similar magazines