14.09.2013 Views

FRITIDSFACILITETERNE I FREDENSBORG KOMMUNE BILAG

FRITIDSFACILITETERNE I FREDENSBORG KOMMUNE BILAG

FRITIDSFACILITETERNE I FREDENSBORG KOMMUNE BILAG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

syddansk universitet<br />

institut for idræt og biomekanik<br />

fritidsfaciliteterne i<br />

fredensborg kommune<br />

bilag<br />

2013:1


Bilag 1. Metoderne for spørgeskemaundersøgelserne<br />

I dette bilag præsenteres fremgangsmåden for de fire spørgeskemaundersøgelser, som er<br />

gennemført som en del af undersøgelsen af fritids- og idrætsfaciliteter i Fredensborg Kommune.<br />

1. Facilitetsundersøgelsen<br />

Spørgeskemaet til idræts- og fritidsfaciliteterne blev sendt til samtlige haller, idrætsanlæg, skoler,<br />

klubhuse, spejderhytter, foreningshuse mv. i kommunen med udgangspunkt i kommunens oversigt<br />

over faciliteter. Undersøgelsen blev gennemført elektronisk, og der blev gennemført to rykkerunder,<br />

inden den blev afsluttet i oktober 2012. I alt blev skemaet sendt til 77 faciliteter, og 49 af disse<br />

besvarede skemaet (heraf har 7 dog kun besvaret dele af skemaet). Samlet giver dette en<br />

svarprocent på 64 %. Svarprocenten er dermed noget lavere end ved lignende<br />

facilitetsundersøgelser, men samtidig er denne undersøgelse gennemført blandt en bredere vifte af<br />

faciliteter end de øvrige undersøgelser, som primært har omfattet større idrætshaller og anlæg.<br />

Denne undersøgelse adskiller sig fra tidligere undersøgelser ved, at respondenterne har besvaret en<br />

stor del af spørgsmålene for hvert af de lokaler og anlæg, som den enkelte facilitet omfatter, hvilket<br />

giver mulighed for at få mere detaljerede oplysninger om de faciliteter, der har besvaret skemaet.<br />

Som det ses i den nedenstående tabel, er det fortrinsvis blandt de mindre faciliteter, at svarprocenten<br />

er lav, mens langt de fleste af de større faciliteter og skoler har besvaret skemaet. Alligevel betyder<br />

svarprocenten, at det ikke er muligt at give et dækkende billede af anvendelsesgraden af samtlige<br />

faciliteter. Da de største og væsentligste faciliteter i overvejende grad er med, er det dog muligt at<br />

give et meningsfyldt overblik. Analysen er imidlertid baseret på et lavt antal af respondenter, og<br />

derfor er der i samtlige analyser anvendt det specifikke antal af besvarelser og ikke den procentuelle<br />

del.


Udsendte og besvarede spørgeskemaer fordelt på facilitetstype<br />

Antal<br />

udsendte<br />

Antal<br />

besvarede<br />

Andel<br />

besvarede<br />

Skole<br />

Hal<br />

Idrætsanlæg<br />

Tennisbaner<br />

Klubhuse<br />

Foreningshuse<br />

mv.*<br />

Ridecentre mv.<br />

Spejderhytter<br />

Speciallokaler/<br />

anlæg**<br />

9 5 4 6 12 20 5 7 9 77<br />

6 5 3 5 8 9 4 3 6 49<br />

67 % 100 % 75 % 83 % 67 % 45 % 80 % 43 % 67 %<br />

*Dækker over foreningshuse og lokaler, kulturhuse, biblioteker. ** Dækker over atletikanlæg, skydelokaler, hundetræning,<br />

petanquebaner, motocross.<br />

2. Brugerundersøgelsen<br />

Spørgeskemaet til de organiserede brugere af faciliteterne blev sendt til foreninger, aftenskoler og<br />

kommunale institutioner (i det følgende benævnt som ’brugere’), som benytter fritids- og<br />

idrætsfaciliteter i kommunen. Navne og mailadresser på foreninger, institutioner m.fl. blev oplyst af<br />

Fredensborg Kommune.<br />

Formålet med denne del af undersøgelsen var at afdække,<br />

hvilke faciliteter de organiserede ’brugere’ benytter;<br />

hvornår og hvor meget de benyttede faciliteter bruges;<br />

samt deres vurdering af og holdning til faciliteterne og deres anvendelse.<br />

Ligesom ved facilitetsundersøgelsen er der tale om et elektronisk spørgeskema, som brugerne fik<br />

tilsendt et link til pr. mail. Efterfølgende blev der udsendt to rykkermails. Undersøgelsen blev<br />

afsluttet i oktober 2012. I alt blev mailen med opfordring til at besvare spørgeskemaet sendt til 202<br />

brugere. 59 % af disse har svaret, hvilket må ses som en tilfredsstillende svarprocent. Lidt over en<br />

tredjedel af besvarelserne kommer fra idrætsforeningerne, mens kulturforeningerne tegner sig for<br />

knap 20 % af besvarelserne, og spejdere, aftenskoler samt øvrige fritids- eller hobbyforeninger<br />

tilsammen står for en tilsvarende andel. De resterende 25 % kommer fra kommunale institutioner og<br />

øvrige kommunale indsatser (se nedenstående tabel). Samlet repræsenterer undersøgelsen dermed<br />

en bred vifte af organiserede brugere af idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen.<br />

I alt


Fordeling af besvarelser i spørgeskemaet til foreninger og kommunale institutioner<br />

Antal Andel Procentfordeling<br />

mellem<br />

besvarelser<br />

Idrætsforening 42 35 % 35,0 %<br />

Aftenskole/oplysningsforbund 3 2,5 % 2,5 %<br />

Spejdere mv. 5 4,2 % 4,2 %<br />

Kulturforening 23 19,2 % 19,2 %<br />

Fritids- eller hobbyforening 17 14,2 % 14,2 %<br />

Fritidshjem eller fritidsklub, 10 8,3 % 8,3 %<br />

Ungdomsklub/skole eller Ungecenter 1 ,8 % ,8 %<br />

Daginstitution 13 10,8 % 10,8 %<br />

Boligsocial indsats 2 1,7 % 1,7 %<br />

Anden kommunal indsats 4 3,3 % 3,3 %<br />

Besvarelser i alt 120 60,3 % 100,0 %<br />

Ubesvaret 79 39,7 %<br />

Udsendte spørgeskemaer i alt 199 100 %<br />

Sammenligner vi svarfordelingen inden for hvert lokalområde, udgør besvarelserne fra<br />

idrætsforeningerne en forholdsvis mindre andel i Kokkedal og i Humlebæk end i de andre<br />

lokalområder, mens de kommunale institutioner udgør en forholdsvis meget større andel af<br />

besvarelserne i Kokkedal end i de øvrige lokalområder.


Fordelingen af de besvarede spørgeskemaet på brugertyper, opdelt på lokalområder<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder <br />

Fredens-<br />

borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

Idrætsforening 4 14 5 4 3 12 42<br />

Aftenskole /<br />

oplysningsforbund<br />

Børne- eller ungdoms-<br />

forening (korps mv.)<br />

dal<br />

Nivå<br />

36.4% 34.1% 26.3% 50.0% 23.1% 42.9% 35.0%<br />

Alle<br />

1 2 0 0 0 0 3<br />

9.1% 4.9% .0% .0% .0% .0% 2.5%<br />

0 2 0 1 1 1 5<br />

.0% 4.9% .0% 12.5% 7.7% 3.6% 4.2%<br />

Kulturforening 3 7 5 2 2 4 23<br />

Fritids- eller<br />

hobbyforening<br />

Fritidshjem eller<br />

fritidsklub<br />

Ungdomsklub eller -<br />

skole eller Ungecenter<br />

27.3% 17.1% 26.3% 25.0% 15.4% 14.3% 19.2%<br />

1 6 5 1 1 3 17<br />

9.1% 14.6% 26.3% 12.5% 7.7% 10.7% 14.2%<br />

1 4 2 0 0 3 10<br />

9.1% 9.8% 10.5% .0% .0% 10.7% 8.3%<br />

0 0 0 0 0 1 1<br />

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%<br />

Daginstitution 0 3 2 0 5 3 13<br />

.0% 7.3% 10.5% .0% 38.5% 10.7% 10.8%<br />

Boligsocial indsats 0 0 0 0 1 1 2<br />

Anden kommunal<br />

indsats<br />

.0% .0% .0% .0% 7.7% 3.6% 1.7%<br />

1 3 0 0 0 0 4<br />

9.1% 7.3% .0% .0% .0% .0% 3.3%<br />

I alt 11 41 19 8 13 28 120<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%<br />

Fordelingen af de besvarede spørgeskemaet på brugertyper, opdelt på lokalområder<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder<br />

Fredens<br />

-borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

dal<br />

Nivå Total<br />

Idrætsforening 4 14 5 4 3 12 42<br />

36.4% 34.1% 26.3% 50.0% 23.1% 42.9% 35.0%<br />

Fritids- og kulturforening 5 17 10 4 4 8 48<br />

45.5% 41.5% 52.6% 50.0% 30.8% 28.6% 40.0%<br />

Kommunal institution 2 10 4 0 6 8 30<br />

18.2% 24.4% 21.1% .0% 46.2% 28.6% 25.0%<br />

Total 11 41 19 8 13 28 120<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


3. Borgerundersøgelsen<br />

Grundlaget for analysen af voksne borgeres anvendelse af idræts- og fritidsfaciliteter samt deres<br />

ønsker og behov i forbindelse med dette er en spørgeskemaundersøgelse udsendt til et tilfældigt<br />

udsnit af kommunens borgere. Undersøgelsen blev gennemført i oktober og november 2012, hvor<br />

spørgeskemaet blev udsendt til 2994 borgere over 16 år. Respondenterne fik tilsendt et brev med<br />

posten med informationer om undersøgelsen og en webadresse og et kodeord til at besvare<br />

spørgeskemaet via internettet. Der blev ikke udsendt rykkerbreve. Dette er sammen med det<br />

forhold, at spørgeskemaet kun kunne besvares elektronisk (via internettet), de væsentligste<br />

forklaringer på, at kun 25 pct. af de til undersøgelsen udtrukne borgere besvarede skemaet. Dette<br />

svarer helt til andre tilsvarende undersøgelser, hvor samme fremgangsmåde er anvendt. Til<br />

sammenligning gav en lignende undersøgelse i Rudersdal Kommune, hvor der blev udsendt en<br />

rykker, en besvarelsesprocent på 36 pct., og en landsdækkende undersøgelse af befolkningens<br />

idrætsvaner, hvor borgerne både fik mulighed for at besvare spørgeskemaet på papir og også blev<br />

rykket flere gange gav en besvarelsesprocent på 43 pct. Det er givetvis i højere grad borgere, der er<br />

aktive i forskellige kultur- og idrætsaktiviteter, der har besvaret spørgeskemaet, end borgere der er<br />

forholdsvis inaktive, og derfor må det antages, at andelen af borgerne, der ifølge besvarelserne<br />

deltager i de forskellige aktiviteter, er lidt højere end det virkeligt forekommende.<br />

Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om:<br />

Personens idræts-, fritids- og kulturvaner.<br />

Personens benyttelse af forskellige typer af faciliteter, anlæg, naturområder mv. til idræt, motion<br />

og anden kultur- og fritidsaktivitet.<br />

Personens ønsker og holdninger i forhold til lokaler, anlæg og fritidsfaciliteter i bred forstand.<br />

Personens baggrund (køn, alder, uddannelse, arbejde mv.).<br />

Besvarelserne fordeler sig næsten ligeligt mellem de fire lokalområder: Fredensborg (28),<br />

Humlebæk (23), Nivå (23) og Kokkedal (27) (se nedenstående figur). Lidt flere kvinder (55 pct.)<br />

end mænd (45 pct.) har svaret. 44 pct. af respondenterne er ældre end 60 år, 46 pct. er mellem 31 og<br />

60 år, og kun 10 pct. er mellem 18 og 30 år. Dette afviger betydeligt fra fordelingen i kommunen.<br />

Der er således forholdsvis færre unge og midaldrende mellem 21 og 40 år, der har besvaret<br />

spørgeskemaet, i forhold til denne aldersgruppes andel i kommunen (11 pct. mod 22 pct.), og


forholdsvis flere i aldersgruppen 61 til 70 år i sammenligning med fordelingen i kommunen (31 pct.<br />

mod 17 pct.) (se nedenstående figur). Denne aldersfordeling forklarer, at 32 pct. af respondenterne<br />

er folkepensionister eller efterlønsmodtagere, mens en næsten tilsvarende andel (34 pct.) er<br />

funktionær eller tjenestemand. Til gengæld er der forholdsvis få faglærte og ufaglærte arbejdere (9<br />

pct.) og meget få arbejdsledige, på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst (5 pct.). Næsten<br />

halvdelen af respondenterne har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, og godt en<br />

fjerdedel har en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Kun hver tiende af<br />

respondenterne har ikke anden uddannelse end folkeskolen.<br />

Fordelingen af besvarelserne af spørgeskemaet til<br />

borgere i Fredensborg Kommune, opdelt på<br />

lokalområder (pct.)<br />

Fredensborg<br />

Humlebæk<br />

Kokkedal<br />

Nivå<br />

Allerød<br />

0,7<br />

Hillerød 0,3<br />

Hørsholm 0,3<br />

Kvistgård<br />

0,9<br />

19,4<br />

23,3<br />

28,3<br />

27<br />

0 5 10 15 20 25 30


Respondenternes fordeling efter alder, sammenlignet<br />

med aldersfordelingen i Fredensborg Kommune (pct.)<br />

16-20 år<br />

21-30 år<br />

31-40 år<br />

41-50 år<br />

51-60 år<br />

61-70 år<br />

71-80 år<br />

81 år og ældre<br />

3,4<br />

4,8<br />

3,3<br />

8,6<br />

7<br />

8<br />

7,5<br />

4. Skoleelevundersøgelsen<br />

8,4<br />

10,1<br />

14,2<br />

20,6<br />

18,4<br />

18,2<br />

19,6<br />

17,3<br />

30,6<br />

0 5 10 15 20 25 30 35<br />

Andel i kommunen Besvaret spørgeskemaet<br />

Undersøgelsen af skoleelever er gennemført blandt alle elever i 4. til 9. klasse på de kommunale<br />

skoler i Fredensborg kommune mellem den 30. oktober og den 23. november 2012. I det<br />

oprindelige undersøgelsesdesign var det hensigten, at eleverne skulle have mulighed for at besvare<br />

spørgeskemaet i skoletiden, som det er foregået i lignende undersøgelser i en række andre<br />

kommuner. Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre, og derfor blev proceduren ændret. Alle elever<br />

fik en seddel med hjem med information om undersøgelsen, og der blev lagt et informationsbrev og<br />

et link til spørgeskemaet på både skole- og elevintra. Når eleverne klikkede på linket, oprettede de<br />

sig selv som respondenter i undersøgelsen. Eleverne fik dermed information om undersøgelsen på<br />

skolen, men besvarede spørgeskemaet derhjemme.<br />

Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om bl.a.,<br />

hvilke organiserede og ikke-organiserede idræts- og fritidsaktiviteter skoleeleverne deltager i,<br />

hvilke steder (faciliteter, rum og anlæg) skoleeleverne går til idræt og anden fritidsaktivitet,<br />

skoleelevernes ønsker til fritidsfaciliteterne,<br />

og skoleelevernes alder, køn, familiesituation, bopæl, forældres idræts- og fritidsdeltagelse mv.


Den anvendte metode til gennemførelsen af undersøgelsen har den ulempe, at det ikke er muligt at<br />

kontrollere, hvem der klikker sig ind på spørgeskemaet. I princippet er der derfor mulighed for, at<br />

andre end målgruppen kan besvare skemaet, eller at den samme elev svarer flere gange. Risikoen<br />

mindskes dog af, at linket er lagt på skolernes og elevernes intranet, hvilket begrænser risikoen for<br />

udefrakommende svar. Derudover tyder den relativt jævne fordeling af besvarelserne på tværs af<br />

køn og klassetrin på, at undersøgelsen har ramt den tiltænkte målgruppe.<br />

Den anvendte fremgangsmåde har dog naturligt nok resulteret i en betydeligt lavere svarprocent,<br />

end hvis eleverne havde fået mulighed for at udfylde skemaerne i skoletiden med en større<br />

usikkerhed i de statistiske analyser til følge. I alt har 592 elever besvaret hele spørgeskemaet,<br />

hvilket giver en samlet svarprocent på 24 %. Derudover havde 149 børn besvaret dele af<br />

spørgeskemaet. Da frafaldet for de flestes vedkommende skete relativt tidligt i spørgeskemaet, er<br />

det valgt udelukkende at basere analysen på de besvarelser, som er helt gennemførte. Som man kan<br />

se på fordelingen af besvarelser, er der dog en relativ jævn fordeling både på tværs af klassetrin og<br />

køn. På trods af den lave svarprocent antages undersøgelsen alligevel at kunne give brugbar viden<br />

om børnenes fritidsvaner og brug af fritidsfaciliteter. Svarprocenten varierer en del på tværs af<br />

skoler, hvor særligt Nivå Skole skiller sig ud med en svarprocent, der er væsentligt højere end<br />

gennemsnittet. Derudover har 4., 5. og 6. klasse eleverne en lidt højere svarprocent end de ældste<br />

klasser.<br />

Andel af skoleelever – 4. til 9. klassetrin - som<br />

besvarede spørgeskemaet, opdelt på skoler (pct.)<br />

I alt<br />

Ullerødskolen<br />

Møllevejens Skole<br />

Langebjergskolen<br />

Nivå skole<br />

Kokkedal Skole<br />

Humlebæk Skole<br />

Fredensborg skole<br />

Endrupskolen<br />

8,1<br />

21<br />

17,1<br />

21<br />

18,3<br />

24<br />

32<br />

29,3<br />

64,7<br />

0 10 20 30 40 50 60 70


Bilag 2: Supplerende tabeller fra facilitetsundersøgelsen<br />

Tabel 1: Antal som oplyser mangel på materiale og udstyr fordelt på type af lokale/anlæg<br />

Lokale/anlæg Antal med mangler<br />

Mødelokale 9 13<br />

Klublokale 6 22<br />

Hal 4 10<br />

Idrætslokale/gymnastiksal 1 7<br />

Fodboldbaner 0 18<br />

Atletikanlæg 0 4<br />

Skydelokale/anlæg 1 4<br />

Golfanlæg 0 2<br />

Ridebane/anlæg 2 3<br />

Petanquebane 2 2<br />

Motorsportsanlæg 1 2<br />

Tennisbane 4 6<br />

Skaterbane 0 1<br />

Spejderhytte 1 3<br />

Teaterscene 1 2<br />

Musiklokale 1 5<br />

Computer/medielokale 1 2<br />

Hundetræningsanlæg 2 2<br />

Tabel 2: Faciliteternes anvendelse fordelt på lokalområder<br />

I meget høj<br />

Antal faciliteter med<br />

det pågældende<br />

lokale/anlæg i alt<br />

I høj grad I nogen grad Ved ikke I alt<br />

grad<br />

Fredensborg 77 % 8 % 0 % 15 % 100 % (N=13)<br />

Humlebæk 71 % 14 % 0 % 15 % 100 % (N=7)<br />

Nivå 67 % 25 % 8 % 0 % 100 % (N=12)<br />

Kokkedal 64 % 36 % 0 % 0 % 100 % (N=11)


Tabel 3. Andelen af brugerne (foreninger og institutioner), som benytter de forskellige<br />

facilitetstyper, opdelt på lokalområder<br />

Klublokale, foreningshus,<br />

mødelokale<br />

Gymnastiksal / andet<br />

idrætslokale<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder <br />

Fredens-<br />

borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

dal<br />

Nivå<br />

5 22 5 3 5 12 52<br />

45.5% 53.7% 26.3% 37.5% 38.5% 42.9% 43.3%<br />

4 11 3 1 7 10 36<br />

36.4% 26.8% 15.8% 12.5% 53.8% 35.7% 30.0%<br />

Idrætshal 5 8 3 3 6 6 31<br />

Naturen (ruter, skoven,<br />

vandet mm.)<br />

45.5% 19.5% 15.8% 37.5% 46.2% 21.4% 25.8%<br />

1 9 2 0 4 9 25<br />

9.1% 22.0% 10.5% .0% 30.8% 32.1% 20.8%<br />

Boldbane 2 5 3 1 6 7 24<br />

18.2% 12.2% 15.8% 12.5% 46.2% 25.0% 20.0%<br />

Foredragssal 5 5 0 0 2 2 14<br />

45.5% 12.2% .0% .0% 15.4% 7.1% 11.7%<br />

Musiklokale 2 2 1 0 1 2 8<br />

18.2% 4.9% 5.3% .0% 7.7% 7.1% 6.7%<br />

Teaterscene 1 1 1 0 2 4 9<br />

9.1% 2.4% 5.3% .0% 15.4% 14.3% 7.5%<br />

Udstillingslokale 3 2 1 1 0 0 7<br />

27.3% 4.9% 5.3% 12.5% .0% .0% 5.8%<br />

Spejderhytter 1 1 2 1 1 4 10<br />

9.1% 2.4% 10.5% 12.5% 7.7% 14.3% 8.3%<br />

Svømmefacilitet 2 3 1 0 1 4 11<br />

18.2% 7.3% 5.3% .0% 7.7% 14.3% 9.2%<br />

Motionsrum / fitness 2 0 1 0 2 0 5<br />

18.2% .0% 5.3% .0% 15.4% .0% 4.2%<br />

Atletikanlæg / løbebane 0 1 1 0 1 3 6<br />

.0% 2.4% 5.3% .0% 7.7% 10.7% 5.0%<br />

Tennisbane 1 0 0 0 0 1 2<br />

9.1% .0% .0% .0% .0% 3.6% 1.7%<br />

Strandsportfacilitet 1 0 0 0 1 2 4<br />

9.1% .0% .0% .0% 7.7% 7.1% 3.3%<br />

Ridebaneanlæg 1 3 0 0 1 1 6<br />

9.1% 7.3% .0% .0% 7.7% 3.6% 5.0%<br />

Skydelokale / anlæg 1 0 0 0 1 2 4<br />

9.1% .0% .0% .0% 7.7% 7.1% 3.3%<br />

Golfanlæg 0 1 0 0 0 0 1<br />

Alle


.0% 2.4% .0% .0% .0% .0% .8%<br />

Hundetræningsanlæg 1 0 0 1 1 0 3<br />

9.1% .0% .0% 12.5% 7.7% .0% 2.5%<br />

Lystbåde- og havneanlæg 0 1 1 0 0 3 5<br />

.0% 2.4% 5.3% .0% .0% 10.7% 4.2%<br />

Motorsportsanlæg 1 0 0 0 0 0 1<br />

9.1% .0% .0% .0% .0% .0% .8%<br />

Skateranlæg 1 1 1 0 0 3 6<br />

9.1% 2.4% 5.3% .0% .0% 10.7% 5.0%<br />

Klatrevæg 1 0 0 0 0 2 3<br />

9.1% .0% .0% .0% .0% 7.1% 2.5%<br />

Andre anlæg / faciliteter 1 5 10 3 0 5 24<br />

9.1% 12.2% 52.6% 37.5% .0% 17.9% 20.0%


Tabel 4. Hvilke af nedenstående typer af anlæg, faciliteter, lokaler eller steder benytter<br />

foreningen / institutionen, opdelt på lokalområder?<br />

Klublokale, foreningshus,<br />

mødelokale<br />

Gymnastiksal / andet<br />

idrætslokale<br />

Idræts-<br />

forening<br />

Fritids- og<br />

kultur-<br />

forening<br />

Kommunal<br />

institution<br />

Alle<br />

21 25 6 52<br />

50.0% 52.1% 20.0% 43.3%<br />

12 6 18 36<br />

28.6% 12.5% 60.0% 30.0%<br />

Idrætshal 15 3 13 31<br />

Naturen (Afmærkede ruter,<br />

skoven, vandet mm.)<br />

35.7% 6.3% 43.3% 25.8%<br />

3 4 18 25<br />

7.1% 8.3% 60.0% 20.8%<br />

Boldbane 4 1 19 24<br />

9.5% 2.1% 63.3% 20.0%<br />

Foredragssal 0 7 7 14<br />

.0% 14.6% 23.3% 11.7%<br />

Musiklokale 0 3 5 8<br />

.0% 6.3% 16.7% 6.7%<br />

Teaterscene 0 5 4 9<br />

.0% 10.4% 13.3% 7.5%<br />

Udstillingslokale 0 5 2 7<br />

.0% 10.4% 6.7% 5.8%<br />

Spejderhytter 1 4 5 10<br />

2.4% 8.3% 16.7% 8.3%<br />

Svømmefacilitet 3 2 6 11<br />

7.1% 4.2% 20.0% 9.2%<br />

Motionsrum / fitness 2 1 2 5<br />

4.8% 2.1% 6.7% 4.2%<br />

Atletikanlæg 0 0 6 6<br />

.0% .0% 20.0% 5.0%<br />

Tennisbane 2 0 0 2<br />

4.8% .0% .0% 1.7%<br />

Strandsportfacilitet 1 0 3 4<br />

2.4% .0% 10.0% 3.3%<br />

Ridebaneanlæg 1 1 4 6<br />

2.4% 2.1% 13.3% 5.0%<br />

Skydeanlæg 2 0 2 4<br />

4.8% .0% 6.7% 3.3%<br />

Golfanlæg 1 0 0 1


2.4% .0% .0% .8%<br />

Hundetræningsanlæg 0 2 1 3<br />

.0% 4.2% 3.3% 2.5%<br />

Lystbåde- og havneanlæg 2 2 1 5<br />

4.8% 4.2% 3.3% 4.2%<br />

Motorsportsanlæg 0 0 1 1<br />

.0% .0% 3.3% .8%<br />

Skateranlæg 0 0 6 6<br />

.0% .0% 20.0% 5.0%<br />

Klatrevæg 0 0 3 3<br />

.0% .0% 10.0% 2.5%<br />

Andre anlæg / lokaler 7 14 3 24<br />

16.7% 29.2% 10.0% 20.0%


Tabel 5. Kan de eksisterende faciliteter i kommunen, dække foreningens/institutionens behov,<br />

opdelt på lokaleområder?<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder <br />

Fredens-<br />

borg <br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokkedal Nivå Alle<br />

Ja 6 24 8 4 8 13 63<br />

54.5% 60.0% 42.1% 50.0% 61.5% 48.1% 53.4%<br />

Nej 5 14 11 4 4 11 49<br />

45.5% 35.0% 57.9% 50.0% 30.8% 40.7% 41.5%<br />

Ved ikke 0 2 0 0 1 3 6<br />

.0% 5.0% .0% .0% 7.7% 11.1% 5.1%<br />

N = 11 40 19 8 13 27 118<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Tabel 6. Hvilke lokaler eller anlæg mangler der i kommunen, for at foreningen/institutionen kan<br />

få dækket sine behov?<br />

N = Pct.<br />

Idrætshal 15 12,5<br />

Gymnastiksal / andet idrætslokale 14 11,7<br />

Klublokale, foreningshus, mødelokale 11 9,2<br />

Svømmefacilitet 10 8,3<br />

Boldbane 5 4,2<br />

Teaterscene 5 4,2<br />

Motionsrum / fitnesslokale 4 3,3<br />

Klatrevæg 4 3,3<br />

Udstillingslokale 3 2,5<br />

Skateranlæg / bane 2 1,7<br />

Musiklokale 1 0.8<br />

Spejderhytte 1 0,8<br />

Hundetræningsanlæg 1 0,8<br />

Lystbåde- og havneanlæg 1 0,8<br />

Tennisbane 1 0,8<br />

Atletikanlæg 0 0<br />

Strandsportfacilitet 0 0<br />

Foredragssal 0 0<br />

Ridebaneanlæg 0 0<br />

Skydelokaler / anlæg 0 0<br />

Golfanlæg 0 0<br />

Motorsportsanlæg 0 0<br />

Andre anlæg / faciliteter 19 15,8<br />

Total 120 100.0<br />

Hvilke andre anlæg / faciliteter mangler?<br />

"Bokselokale med klubhus"<br />

"Der mangler først og fremmest et centralt beliggende spillested, der kan anvendes til vores<br />

forestillinger - helst også vores løbende prøvearbejde"<br />

"Et lokale hvor lyset kan reguleres"<br />

"Gymnastikhal med fast opstillede redskaber og springgrave."<br />

"Humlebæk Roklubs nuværende lokaler er for små tril nuværende aktivitet"<br />

"Jordstykke til dyrkning af pil og et tørt lokale til opbevaring af materialer"<br />

"Klatrevæg med større kapacitet"<br />

"Klublokale i forbindelse med hal,samt fast opstillet bordtennis borde"<br />

"Kunstgræsbane er must for en fodboldklub årgang 2012"<br />

"Kunstgræsbaner"


"Lokalet mangler lys, det er uoptimalt det er depot samtidig med anvendelse og øget fleksibilitet vil<br />

være en fordel"<br />

"Overdækket multibane"<br />

"Plant areal tæt ved de meget tunge agilityforhindringer."<br />

"Spejderhytte svarende til Gurredams faciliteter"<br />

"Større klublokale”<br />

"Tennishal"<br />

"Toilet og badeforhold"<br />

"Undervisning lokale til mere end 50 börn"<br />

"Værksteds-/ateliefaciliteter"


Tabel 7. Andel af brugere (foreninger eller institutioner), som har svaret, at der mangler<br />

forskellige typer af faciliteter, opdelt på lokalområder<br />

Flere<br />

områder<br />

Fredens-<br />

borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

Idrætshal 2 4 1 2 1 5 15<br />

Gymnastiksal / andet<br />

idrætslokale<br />

Klublokale, foreningshus,<br />

mødelokale<br />

dal<br />

Nivå<br />

18.2% 9.8% 5.3% 25.0% 7.7% 17.9% 12.5%<br />

1 4 3 1 1 4 14<br />

9.1% 9.8% 15.8% 12.5% 7.7% 14.3% 11.7%<br />

0 4 1 1 1 4 11<br />

.0% 9.8% 5.3% 12.5% 7.7% 14.3% 9.2%<br />

Musiklokale 0 0 0 0 0 1 1<br />

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%<br />

Teaterscene 0 1 2 0 1 1 5<br />

.0% 2.4% 10.5% .0% 7.7% 3.6% 4.2%<br />

Udstillingslokale 0 1 1 1 0 0 3<br />

.0% 2.4% 5.3% 12.5% .0% .0% 2.5%<br />

Spejderhytter 0 0 0 0 1 0 1<br />

.0% .0% .0% .0% 7.7% .0% .8%<br />

Boldbane 1 2 0 0 0 2 5<br />

9.1% 4.9% .0% .0% .0% 7.1% 4.2%<br />

Svømmefacilitet 1 3 1 0 2 3 10<br />

9.1% 7.3% 5.3% .0% 15.4% 10.7% 8.3%<br />

Motionsrum / fitness 1 0 1 1 0 1 4<br />

9.1% .0% 5.3% 12.5% .0% 3.6% 3.3%<br />

Tennisbane 0 0 0 0 0 1 1<br />

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%<br />

Hundetræningsanlæg 0 0 1 0 0 0 1<br />

.0% .0% 5.3% .0% .0% .0% .8%<br />

Lystbåde- og havneanlæg 0 1 0 0 0 0 1<br />

.0% 2.4% .0% .0% .0% .0% .8%<br />

Skateranlæg 0 1 0 0 1 0 2<br />

.0% 2.4% .0% .0% 7.7% .0% 1.7%<br />

Klatrevæg 0 2 2 0 0 0 4<br />

.0% 4.9% 10.5% .0% .0% .0% 3.3%<br />

Andre anlæg / faciliteter 2 2 6 3 3 3 19<br />

18.2% 4.9% 31.6% 37.5% 23.1% 10.7% 15.8%<br />

Alle


Tabel 8. Andel af foreninger / institutioner som har svaret, at der mangler forskellige typer af<br />

faciliteter, forenings- og institutionstyper, opdelt på idrætsforeninger, fritids- og<br />

kulturforeninger og kommunale institutioner<br />

Idræts-<br />

forening<br />

Fritids- og<br />

kulturforening<br />

Kommunal<br />

institution<br />

Idrætshal 10 1 4 15<br />

Gymnastiksal / andet<br />

idrætslokale<br />

Klublokale, foreningshus,<br />

mødelokale<br />

Alle<br />

23.8% 2.1% 13.3% 12.5%<br />

6 3 5 14<br />

14.3% 6.3% 16.7% 11.7%<br />

5 6 0 11<br />

11.9% 12.5% .0% 9.2%<br />

Musiklokale 0 0 1 1<br />

.0% .0% 3.3% .8%<br />

Teaterscene 0 2 3 5<br />

.0% 4.2% 10.0% 4.2%<br />

Udstillingslokale 0 3 0 3<br />

.0% 6.3% .0% 2.5%<br />

Spejderhytter 0 1 0 1<br />

.0% 2.1% .0% .8%<br />

Boldbane 2 0 3 5<br />

4.8% .0% 10.0% 4.2%<br />

Svømmefacilitet 1 2 7 10<br />

2.4% 4.2% 23.3% 8.3%<br />

Motionsrum / fitness 1 0 3 4<br />

2.4% .0% 10.0% 3.3%<br />

Tennisbane 1 0 0 1<br />

2.4% .0% .0% .8%<br />

Hundetræningsanlæg 0 1 0 1<br />

.0% 2.1% .0% .8%<br />

Lystbåde- og havneanlæg 0 0 1 1<br />

.0% .0% 3.3% .8%<br />

Skateranlæg 0 0 2 2<br />

.0% .0% 6.7% 1.7%<br />

Klatrevæg 1 0 3 4<br />

2.4% .0% 10.0% 3.3%<br />

Andre anlæg / lokaler 11 7 1 19<br />

26.2% 14.6% 3.3% 15.8%


Tabel 9. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring, ’at holde faciliteten i god<br />

vedligeholdelsesstand’, opdelt på facilitetstyper<br />

Skole<br />

Hal<br />

Idrætsanlæg<br />

Tennisbane<br />

Klubhus<br />

Foreningshus, bibliotek,<br />

kulturhus mv.<br />

Ridecenter/<br />

Ridebaneanlæg<br />

Spejderhytte<br />

Øvrige specialanlæg/<br />

lokaler<br />

I alt<br />

Meget<br />

stor/stor<br />

udfordring<br />

En<br />

udfordring<br />

Mindre/<br />

ingen<br />

udfordring<br />

Ved<br />

ikke/ikke<br />

relevant<br />

0 3 3 0 6<br />

1 4 0 0 5<br />

2 0 0 0 2<br />

3 1 0 1 5<br />

2 3 0 1 6<br />

1 2 1 4 8<br />

2 0 0 0 2<br />

2 1 0 0 3<br />

3 2 0 1 6<br />

I alt<br />

16 16 4 7 43


Tabel 10. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring, ’at sikre en god drift og økonomi<br />

for faciliteten’, opdelt på facilitetstyper<br />

Skole<br />

Hal<br />

Idrætsanlæg<br />

Tennisbane<br />

Klubhus<br />

Foreningshus, bibliotek,<br />

kulturhus mv.<br />

Ridecenter/<br />

Ridebaneanlæg<br />

Spejderhytte<br />

Øvrige specialanlæg/<br />

lokaler<br />

I alt<br />

Meget<br />

stor/stor<br />

udfordring<br />

En<br />

udfordring<br />

Mindre/<br />

ingen<br />

udfordring<br />

Ved<br />

ikke/ikke<br />

relevant<br />

I alt<br />

2 2 2 0 6<br />

3 2 0 0 5<br />

1 0 0 1 2<br />

0 0 2 3 5<br />

1 2 2 1 6<br />

0 1 1 6 8<br />

2 0 0 0 2<br />

0 1 1 1 3<br />

2 1 1 2 6<br />

11 9 9 14 43


Tabel 11. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring, ’at få kommunal støtte og<br />

opbakning til drift og udvikling’, opdelt på facilitetstyper<br />

Skole<br />

Hal<br />

Idrætsanlæg<br />

Tennisbane<br />

Klubhus<br />

Foreningshus, bibliotek,<br />

kulturhus mv.<br />

Ridecenter/<br />

Ridebaneanlæg<br />

Spejderhytte<br />

Øvrige specialanlæg/<br />

lokaler<br />

I alt<br />

Meget<br />

stor/stor<br />

udfordring<br />

En<br />

udfordring<br />

Mindre/<br />

ingen<br />

udfordring<br />

Ved<br />

ikke/ikke<br />

relevant<br />

I alt<br />

0 2 1 3 6<br />

0 0 3 2 5<br />

2 0 0 0 2<br />

4 0 0 1 5<br />

0 1 3 2 6<br />

1 2 0 5 8<br />

1 0 0 1 2<br />

1 0 2 0 3<br />

3 0 3 0 6<br />

12 5 12 14 43<br />

Tabel 12. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring, ’at sikre god<br />

vedligeholdelsesstandard’, opdelt på lokalområder<br />

Meget<br />

stor/stor<br />

udfordring<br />

En<br />

udfordring<br />

Mindre/<br />

ingen<br />

udfordring<br />

Ved ikke/ikke<br />

relevant<br />

Fredensborg 5 (38,5 %) 4 (30,8 %) 1 (7,7 %) 3 (23,1%) 13<br />

Humlebæk 1 (14,3 %) 5 (71,4 %) 0 1 (14,3 %) 7<br />

Nivå 6 (50 %) 3 (25 %) 1 (8,3 %) 2 (16,7 %) 12<br />

Kokkedal 4 (36,4 % 4 (36,4 %) 2 (18,2 %) 1 (9,1 %) 11<br />

16 16 4 7 43<br />

I alt


Tabel 13. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring ’at sikre en god drift og økonomi’,<br />

opdelt på lokalområder<br />

Meget<br />

stor/stor<br />

udfordring<br />

En<br />

udfordring<br />

Mindre/<br />

ingen<br />

udfordring<br />

Ved ikke/ikke<br />

relevant<br />

Fredensborg 4 (30,8 %) 2 (15,4 %) 3 (23,1 %) 4 (30,8 %) 13<br />

Humlebæk 1 (14,3 %) 3 (42,9 %) 2 (28,6 %) 1 (14,3) 7<br />

Nivå 1 (8,3 %) 3 (25 %) 3 (25 %) 5 (41,7%) 12<br />

Kokkedal 2 (18,2 %) 3 (27,3 %) 2 (18,2 %) 4 (36,4 %) 11<br />

I alt 8 11 10 14 43<br />

Tabel 14. Faciliteternes opfattelse af, om det er en udfordring ’at få kommunens støtte og<br />

opbakning’, opdelt på lokalområder<br />

Meget<br />

stor/stor<br />

udfordring<br />

En<br />

udfordring<br />

Mindre/<br />

ingen<br />

udfordring<br />

Ved ikke/ikke<br />

relevant<br />

Fredensborg 5 (38,5%) 1 (7,7 %) 3 (23,1 %) 4 (30,8 %) 13<br />

Humlebæk 1 (14,3 %)) 3 (42,9 %) 2 (28,6 %) 1 (14,3 %) 7<br />

Nivå 3 (25 %) 1 (8,3 %) 6 (50 %) 5 (41,7 %) 12<br />

Kokkedal 2 (18,2 %) 2 (18,8 %) 3 (27,3 %) 1 (9,1 %) 11<br />

11 7 14 11 43<br />

I alt<br />

I alt


Tabel 15. Hvad gør foreningen / institutionen som oftest, hvis den ikke får brug for de tider, den<br />

har fået tildelt. Opdelt på facilitetstyper (pct.)<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Gymnastiksal<br />

Idrætshal<br />

Institution<br />

Klubhus / lokale<br />

Natur / vand / havn<br />

Skole<br />

Specialfacilitet<br />

Spejderhytte<br />

Stadion / fodboldbane<br />

Teaterlokale /<br />

musiklokale<br />

Vi<br />

afmelder<br />

tiden<br />

Vi bytter<br />

tiden<br />

med<br />

andre<br />

brugere<br />

Vi låner<br />

tiden ud<br />

til andre<br />

brugere<br />

Vi gør<br />

ikke<br />

noget<br />

Andet,<br />

skriv<br />

hvad:<br />

Ved<br />

ikke/ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

19 1 0 1 3 8 32<br />

59% 4% 4% 10% 25% 100%<br />

6 1 0 2 3 3 15<br />

40% 7% 0% 13% 20% 20% 100%<br />

9 0 2 4 6 13 34<br />

26% 0% 6% 12% 18% 38% 100%<br />

1 0 0 1 0 2 4<br />

25% 0% 0% 25% 0% 50% 100%<br />

3 0 0 2 2 5 12<br />

25% 0% 0% 17% 17% 42% 100%<br />

0 0 1 1 0 17 19<br />

0% 0% 5% 5% 0% 89% 100%<br />

4 0 1 5 1 3 14<br />

29% 0% 7% 36% 7% 21% 100%<br />

0 0 1 2 3 12 18<br />

0% 0% 6% 11% 17% 67% 100%<br />

0 0 1 1 2 3 7<br />

0% 0% 14% 14% 29% 43% 100%<br />

2 0 0 3 1 3 9<br />

22% 0% 0% 33% 11% 33% 100%<br />

2 0 1 1 2 0 6<br />

33% 0% 17% 17% 33% 0% 100%


Bilag 3. Supplerende tabeller fra brugerundersøgelsen<br />

Tabel 1: Fordeling af besvarelser<br />

Antal Andel<br />

Procentfordeling<br />

mellem besvarelser<br />

Idrætsforening 42 35 % 35,0 %<br />

Aftenskole/oplysningsforbund 3 2,5 % 2,5 %<br />

Spejdere mv. 5 4,2 % 4,2 %<br />

Kulturforening 23 19,2 % 19,2 %<br />

Fritids- eller hobbyforening 17 14,2 % 14,2 %<br />

Fritidshjem eller fritidsklub, 10 8,3 % 8,3 %<br />

Ungdomsklub/skole eller Ungecenter 1 ,8 % ,8 %<br />

Daginstitution 13 10,8 % 10,8 %<br />

Boligsocial indsats 2 1,7 % 1,7 %<br />

Anden kommunal indsats 4 3,3 % 3,3 %<br />

Besvarelser i alt 120 60,3 % 100,0 %<br />

Ubesvaret 79 39,7 %<br />

Udsendte spørgeskemaer i alt 199 100 %


Tabel 2. Fordelingen af de besvarede spørgeskemaet på brugertyper, opdelt på lokalområder<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder <br />

Fredens-<br />

borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

Idrætsforening 4 14 5 4 3 12 42<br />

Aftenskole /<br />

oplysningsforbund<br />

Børne- eller ungdoms-<br />

forening (korps mv.)<br />

dal<br />

Nivå<br />

36.4% 34.1% 26.3% 50.0% 23.1% 42.9% 35.0%<br />

Alle<br />

1 2 0 0 0 0 3<br />

9.1% 4.9% .0% .0% .0% .0% 2.5%<br />

0 2 0 1 1 1 5<br />

.0% 4.9% .0% 12.5% 7.7% 3.6% 4.2%<br />

Kulturforening 3 7 5 2 2 4 23<br />

Fritids- eller<br />

hobbyforening<br />

Fritidshjem eller<br />

fritidsklub<br />

Ungdomsklub eller -<br />

skole eller Ungecenter<br />

27.3% 17.1% 26.3% 25.0% 15.4% 14.3% 19.2%<br />

1 6 5 1 1 3 17<br />

9.1% 14.6% 26.3% 12.5% 7.7% 10.7% 14.2%<br />

1 4 2 0 0 3 10<br />

9.1% 9.8% 10.5% .0% .0% 10.7% 8.3%<br />

0 0 0 0 0 1 1<br />

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%<br />

Daginstitution 0 3 2 0 5 3 13<br />

.0% 7.3% 10.5% .0% 38.5% 10.7% 10.8%<br />

Boligsocial indsats 0 0 0 0 1 1 2<br />

Anden kommunal<br />

indsats<br />

.0% .0% .0% .0% 7.7% 3.6% 1.7%<br />

1 3 0 0 0 0 4<br />

9.1% 7.3% .0% .0% .0% .0% 3.3%<br />

I alt 11 41 19 8 13 28 120<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Tabel 3. Fordelingen af de besvarede spørgeskemaer på brugertyper, opdelt på lokalområder<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder<br />

Fredens<br />

-borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

dal<br />

Nivå Total<br />

Idrætsforening 4 14 5 4 3 12 42<br />

36.4% 34.1% 26.3% 50.0% 23.1% 42.9% 35.0%<br />

Fritids- og kulturforening 5 17 10 4 4 8 48<br />

45.5% 41.5% 52.6% 50.0% 30.8% 28.6% 40.0%<br />

Kommunal institution 2 10 4 0 6 8 30<br />

18.2% 24.4% 21.1% .0% 46.2% 28.6% 25.0%<br />

Total 11 41 19 8 13 28 120<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%<br />

Tabel 4. Har brugeren særlige lokaler, som tilhører brugeren selv? (Fx tumlesal, værksted, multibane etc.)<br />

N = Pct.<br />

Ja 16 13.3<br />

Nej / ikke svaret 103 85.8<br />

Ved ikke 1 .8<br />

Total 120 100.0<br />

Tabel 5. Hvor ofte benytter foreningen/institutionen lokaler eller anlæg uden for kommunen?<br />

N = Pct.<br />

Flere gange om ugen 20 16.9<br />

En gang om ugen 16 13.6<br />

Enkelte gange om måneden 14 11.9<br />

Sjældnere end én gang om måneden 21 17.8<br />

Aldrig 36 30.5<br />

Ved ikke/ikke relevant 11 9.3<br />

Total 118 100.0


Tabel 6. Hvor ofte benytter foreningen/institutionen lokaler eller anlæg uden for kommunen?<br />

Idræts-<br />

forening<br />

Fritids- og<br />

kultur-<br />

forening<br />

Kommunal<br />

institution<br />

Flere gange om ugen 12 4 4 20<br />

Alle<br />

29.3% 8.3% 13.8% 16.9%<br />

En gang om ugen 2 8 6 16<br />

Enkelte gange om<br />

måneden<br />

Sjældnere end én gang<br />

om måneden<br />

4.9% 16.7% 20.7% 13.6%<br />

4 7 3 14<br />

9.8% 14.6% 10.3% 11.9%<br />

5 8 8 21<br />

12.2% 16.7% 27.6% 17.8%<br />

Aldrig 17 15 4 36<br />

41.5% 31.3% 13.8% 30.5%<br />

Ved ikke/ikke relevant 1 6 4 11<br />

2.4% 12.5% 13.8% 9.3%<br />

N = 41 48 29 118<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Tabel 7. Hvor ofte benytter foreningen/institutionen lokaler eller anlæg uden for kommunen?<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder<br />

Fredens<br />

-borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

dal<br />

Nivå Alle<br />

Flere gange om ugen 4 3 2 3 1 7 20<br />

36.4% 7.5% 10.5% 37.5% 7.7% 25.9% 16.9%<br />

En gang om ugen 1 7 3 0 1 4 16<br />

Enkelte gange om<br />

måneden<br />

Sjældnere end én gang<br />

om måneden<br />

9.1% 17.5% 15.8% .0% 7.7% 14.8% 13.6%<br />

0 5 2 0 3 4 14<br />

.0% 12.5% 10.5% .0% 23.1% 14.8% 11.9%<br />

2 6 4 3 2 4 21<br />

18.2% 15.0% 21.1% 37.5% 15.4% 14.8% 17.8%<br />

Aldrig 4 16 5 2 2 7 36<br />

36.4% 40.0% 26.3% 25.0% 15.4% 25.9% 30.5%<br />

Ved ikke/ikke relevant 0 3 3 0 4 1 11<br />

.0% 7.5% 15.8% .0% 30.8% 3.7% 9.3%<br />

N = 11 40 19 8 13 27 118<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%<br />

Tabel 8. Hvilke faciliteter benytter foreningen / institutionen?<br />

N = Pct.<br />

Idrætshal 31 25.8<br />

Gymnastiksal / andet idrætslokale 36 30.0<br />

Klublokale, foreningshus, mødelokale 52 43.3<br />

Foredragssal 14 11.7<br />

Musiklokale 8 6.7<br />

Teaterscene 9 7,5<br />

Udstillingslokale 7 5,8<br />

Spejderhytte 10 8,3<br />

Boldbane 24 20,0<br />

Svømmefacilitet 11 9,2<br />

Motionsrum / fitnesslokale 5 4,2<br />

Atletikanlæg 6 5,0<br />

Tennisbane 2 1,7


Strandsportfacilitet 4 3,3<br />

Ridebaneanlæg 6 5,0<br />

Skydelokaler / anlæg 4 3,3<br />

Golfanlæg 1 0,8<br />

Hundetræningsanlæg 3 2,5<br />

Lystbåde- og havneanlæg 5 4,2<br />

Motorsportsanlæg 1 0,8<br />

Skateranlæg / bane 6 5,0<br />

Klatrevæg 3 2,5<br />

Naturen (Afmærkede ruter, skoven, vandet mm.) 25 20,8<br />

Andre anlæg / faciliteter 24 20,0


Hvilke andre anlæg eller faciliteter:<br />

"alle kommunens faciliteter afhængig af udbudt aktivitet"<br />

"bibliotek"<br />

"Biografen, opbevaringslokaler"<br />

"Espergærde gymnasium"<br />

"Esrum Sø"<br />

"Fælleshus, Ravnsbjerggårdsvej 155"<br />

"formningslokale på en skole"<br />

"Frisbee golfbanen på Fredtoften"<br />

"Humle Bio"<br />

"Ingen, men håber på et sted til os."<br />

"Kantine på Frb skole"<br />

"Klasselokaler på skolen"<br />

"Klatrevæg"<br />

"landevej"<br />

"Låner lokale på ungdomsskole. Møllevej i Nivå"<br />

"legepladser, parker i området, Snoezelhuset i Helsingør, naturlegepladsen Egehjorten"<br />

"Legepladser"<br />

"Min have om sommeren og formningslokale på skole om vinteren"<br />

"mødelokale på fredensborg bibliotek"<br />

"Nive Å og Gammel hus"<br />

"Parken ved Egedal"<br />

"Parkeringsareal med store huller"<br />

"Private lokaler hvis egnede kommunale lokaler ikke kan anvises til holdaktiviteten"<br />

"Private"<br />

"Selskabslokale da Fredensborg Kommune ikke kan stille lokale til rådighed"<br />

"Sheltere i lokalområdet"<br />

"skolekøkken"<br />

"Tidligere boldbaner omkring vores spejderhus"


Tabel 9. Andelen af brugerne, som benytter de forskellige facilitetstyper, opdelt på lokalområder<br />

Klublokale, foreningshus,<br />

mødelokale<br />

Gymnastiksal / andet<br />

idrætslokale<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder <br />

Fredens-<br />

borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

dal<br />

Nivå<br />

Alle<br />

5 22 5 3 5 12 52<br />

45.5% 53.7% 26.3% 37.5% 38.5% 42.9% 43.3<br />

4 11 3 1 7 10 36<br />

36.4% 26.8% 15.8% 12.5% 53.8% 35.7% 30.0<br />

Idrætshal 5 8 3 3 6 6 31<br />

Naturen (ruter, skoven,<br />

vandet mm.)<br />

45.5% 19.5% 15.8% 37.5% 46.2% 21.4% 25.8<br />

1 9 2 0 4 9 25<br />

9.1% 22.0% 10.5% .0% 30.8% 32.1% 20.8<br />

Boldbane 2 5 3 1 6 7 24<br />

18.2% 12.2% 15.8% 12.5% 46.2% 25.0% 20.0<br />

Foredragssal 5 5 0 0 2 2 14<br />

45.5% 12.2% .0% .0% 15.4% 7.1% 11.7<br />

Musiklokale 2 2 1 0 1 2 8<br />

18.2% 4.9% 5.3% .0% 7.7% 7.1% 6.7%<br />

Teaterscene 1 1 1 0 2 4 9<br />

9.1% 2.4% 5.3% .0% 15.4% 14.3% 7.5%<br />

Udstillingslokale 3 2 1 1 0 0 7<br />

27.3% 4.9% 5.3% 12.5% .0% .0% 5.8%<br />

Spejderhytter 1 1 2 1 1 4 10<br />

9.1% 2.4% 10.5% 12.5% 7.7% 14.3% 8.3%<br />

Svømmefacilitet 2 3 1 0 1 4 11<br />

18.2% 7.3% 5.3% .0% 7.7% 14.3% 9.2%<br />

Motionsrum / fitness 2 0 1 0 2 0 5<br />

18.2% .0% 5.3% .0% 15.4% .0% 4.2%<br />

Atletikanlæg / løbebane 0 1 1 0 1 3 6<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%


.0% 2.4% 5.3% .0% 7.7% 10.7% 5.0%<br />

Tennisbane 1 0 0 0 0 1 2<br />

9.1% .0% .0% .0% .0% 3.6% 1.7%<br />

Strandsportfacilitet 1 0 0 0 1 2 4<br />

9.1% .0% .0% .0% 7.7% 7.1% 3.3%<br />

Ridebaneanlæg 1 3 0 0 1 1 6<br />

9.1% 7.3% .0% .0% 7.7% 3.6% 5.0%<br />

Skydelokale / anlæg 1 0 0 0 1 2 4<br />

9.1% .0% .0% .0% 7.7% 7.1% 3.3%<br />

Golfanlæg 0 1 0 0 0 0 1<br />

.0% 2.4% .0% .0% .0% .0% .8%<br />

Hundetræningsanlæg 1 0 0 1 1 0 3<br />

9.1% .0% .0% 12.5% 7.7% .0% 2.5%<br />

Lystbåde- og havneanlæg 0 1 1 0 0 3 5<br />

.0% 2.4% 5.3% .0% .0% 10.7% 4.2%<br />

Motorsportsanlæg 1 0 0 0 0 0 1<br />

9.1% .0% .0% .0% .0% .0% .8%<br />

Skateranlæg 1 1 1 0 0 3 6<br />

9.1% 2.4% 5.3% .0% .0% 10.7% 5.0%<br />

Klatrevæg 1 0 0 0 0 2 3<br />

9.1% .0% .0% .0% .0% 7.1% 2.5%<br />

Andre anlæg / faciliteter 1 5 10 3 0 5 24<br />

9.1% 12.2% 52.6% 37.5% .0% 17.9% 20.0<br />

%


Tabel 10. Hvilke af nedenstående typer af anlæg, faciliteter, lokaler eller steder benytter foreningen /<br />

institutionen, opdelt på lokalområder<br />

Klublokale, foreningshus,<br />

mødelokale<br />

Gymnastiksal / andet<br />

idrætslokale<br />

Idræts-<br />

forening<br />

Fritids- og<br />

kultur-<br />

forening<br />

Kommunal<br />

institution<br />

Alle<br />

21 25 6 52<br />

50.0% 52.1% 20.0% 43.3%<br />

12 6 18 36<br />

28.6% 12.5% 60.0% 30.0%<br />

Idrætshal 15 3 13 31<br />

Naturen (Afmærkede ruter,<br />

skoven, vandet mm.)<br />

35.7% 6.3% 43.3% 25.8%<br />

3 4 18 25<br />

7.1% 8.3% 60.0% 20.8%<br />

Boldbane 4 1 19 24<br />

9.5% 2.1% 63.3% 20.0%<br />

Foredragssal 0 7 7 14<br />

.0% 14.6% 23.3% 11.7%<br />

Musiklokale 0 3 5 8<br />

.0% 6.3% 16.7% 6.7%<br />

Teaterscene 0 5 4 9<br />

.0% 10.4% 13.3% 7.5%<br />

Udstillingslokale 0 5 2 7<br />

.0% 10.4% 6.7% 5.8%<br />

Spejderhytter 1 4 5 10<br />

2.4% 8.3% 16.7% 8.3%<br />

Svømmefacilitet 3 2 6 11<br />

7.1% 4.2% 20.0% 9.2%<br />

Motionsrum / fitness 2 1 2 5<br />

4.8% 2.1% 6.7% 4.2%<br />

Atletikanlæg 0 0 6 6<br />

.0% .0% 20.0% 5.0%<br />

Tennisbane 2 0 0 2<br />

4.8% .0% .0% 1.7%<br />

Strandsportfacilitet 1 0 3 4<br />

2.4% .0% 10.0% 3.3%


Ridebaneanlæg 1 1 4 6<br />

2.4% 2.1% 13.3% 5.0%<br />

Skydeanlæg 2 0 2 4<br />

4.8% .0% 6.7% 3.3%<br />

Golfanlæg 1 0 0 1<br />

2.4% .0% .0% .8%<br />

Hundetræningsanlæg 0 2 1 3<br />

.0% 4.2% 3.3% 2.5%<br />

Lystbåde- og havneanlæg 2 2 1 5<br />

4.8% 4.2% 3.3% 4.2%<br />

Motorsportsanlæg 0 0 1 1<br />

.0% .0% 3.3% .8%<br />

Skateranlæg 0 0 6 6<br />

.0% .0% 20.0% 5.0%<br />

Klatrevæg 0 0 3 3<br />

.0% .0% 10.0% 2.5%<br />

Andre anlæg / lokaler 7 14 3 24<br />

16.7% 29.2% 10.0% 20.0%


Tabel 11. Andel af brugerne, som har valgt de forskellige typer af faciliteter som de vigtigste, brugeren<br />

benytter ( N)<br />

1. nævnte 2. nævnte 3. nævnte I alt<br />

Foreningshus / mødelokale 18 11 10 39<br />

Idrætshal 22 10 4 36<br />

Natur / vand / havn 8 7 8 23<br />

Specialfacilitet - udendørs 12 3 4 19<br />

Skole 11 3 3 17<br />

Gymnastiksal 10 7 0 17<br />

Klubhus / lokale 7 6 1 14<br />

Stadion / fodboldbane 5 5 2 12<br />

Spejderhytte 7 1 0 8<br />

Institution 3 0 2 5<br />

Teaterlokale 5 1 1 7


Tabel 12. Hvor vigtig er de faciliteter, som foreningen / institutionen har angivet som en af de tre<br />

vigtigste<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget vigtig -<br />

vi har intet<br />

alternativ<br />

Vigtig - men<br />

vi har<br />

alternativ<br />

Mindre<br />

vigtig<br />

Slet ikke<br />

vigtig<br />

Total<br />

19 8 3 0 30<br />

63% 27% 10% 0% 100%<br />

Gymnastiksal 14 0 0 14<br />

100% 0% 0% 0% 100%<br />

Skole 13 0 0 13<br />

100% 0% 0% 0% 100%<br />

Idrætshal 31 1 0 32<br />

97% 3% 0% 0% 100%<br />

Spejderhytte 6 1 0 7<br />

86% 14% 0% 0% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 5 0 1 6<br />

83% 0% 17% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 9 1 0 1 11<br />

82% 9% 0% 9% 100%<br />

Specialfacilitet 12 2 1 15<br />

80% 13% 7% 0% 100%<br />

Natur / vand / havn 11 7 1 19<br />

58% 37% 5% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 5 2 2 9<br />

56% 22% 22% 0% 100%<br />

Institution 0 3 1 4<br />

0% 75% 25% 0% 100%


Tabel 13. Kan de eksisterende faciliteter i kommunen, dække foreningens/institutionens behov, opdelt<br />

på forenings- og institutionstyper<br />

Idrætsforening Fritids- og<br />

kulturforening<br />

Kommunal<br />

institution<br />

Ja 15 32 16 63<br />

Alle<br />

36.6% 66.7% 55.2% 53.4%<br />

Nej 24 14 11 49<br />

58.5% 29.2% 37.9% 41.5%<br />

Ved ikke 2 2 2 6<br />

4.9% 4.2% 6.9% 5.1%<br />

N = 41 48 29 118<br />

p < .07<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%<br />

Tabel 14. Kan de eksisterende faciliteter i kommunen, dække foreningens/institutionens behov, opdelt<br />

på lokaleområder<br />

Flere<br />

lokal-<br />

områder <br />

Fredens-<br />

borg <br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokkedal Nivå Alle<br />

Ja 6 24 8 4 8 13 63<br />

54.5% 60.0% 42.1% 50.0% 61.5% 48.1% 53.4%<br />

Nej 5 14 11 4 4 11 49<br />

45.5% 35.0% 57.9% 50.0% 30.8% 40.7% 41.5%<br />

Ved ikke 0 2 0 0 1 3 6<br />

.0% 5.0% .0% .0% 7.7% 11.1% 5.1%<br />

N = 11 40 19 8 13 27 118<br />

p < .7<br />

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Tabel 15. Hvilke lokaler eller anlæg mangler der i kommunen, for at foreningen/institutionen kan få<br />

dækket sine behov?<br />

N = Pct.<br />

Idrætshal 15 12,5<br />

Gymnastiksal / andet idrætslokale 14 11,7<br />

Klublokale, foreningshus, mødelokale 11 9,2<br />

Svømmefacilitet 10 8,3<br />

Boldbane 5 4,2<br />

Teaterscene 5 4,2<br />

Motionsrum / fitnesslokale 4 3,3<br />

Klatrevæg 4 3,3<br />

Udstillingslokale 3 2,5<br />

Skateranlæg / bane 2 1,7<br />

Musiklokale 1 0.8<br />

Spejderhytte 1 0,8<br />

Hundetræningsanlæg 1 0,8<br />

Lystbåde- og havneanlæg 1 0,8<br />

Tennisbane 1 0,8<br />

Atletikanlæg 0 0<br />

Strandsportfacilitet 0 0<br />

Foredragssal 0 0<br />

Ridebaneanlæg 0 0<br />

Skydelokaler / anlæg 0 0<br />

Golfanlæg 0 0<br />

Motorsportsanlæg 0 0<br />

Andre anlæg / faciliteter 19 15,8<br />

Total 120 100.0<br />

Hvilke andre anlæg / faciliteter mangler?<br />

"Bokselokale med klubhus"<br />

"Der mangler først og fremmest et centralt beliggende spillested, der kan anvendes til vores<br />

forestillinger - helst også vores løbende prøvearbejde"<br />

"Et lokale hvor lyset kan reguleres"<br />

"Gymnastikhal med fast opstillede redskaber og springgrave."<br />

"Humlebæk Roklubs nuværende lokaler er for små tril nuværende aktivitet"


"Jordstykke til dyrkning af pil og et tørt lokale til opbevaring af materialer"<br />

"Klatrevæg med større kapacitet"<br />

"Klublokale i forbindelse med hal,samt fast opstillet bordtennis borde"<br />

"Kunstgræsbane er must for en fodboldklub årgang 2012"<br />

"Kunstgræsbaner"<br />

"Lokalet mangler lys, det er uoptimalt det er depot samtidig med anvendelse og øget fleksibilitet vil<br />

være en fordel"<br />

"Overdækket multibane"<br />

"Plant areal tæt ved de meget tunge agilityforhindringer."<br />

"Spejderhytte svarende til Gurredams faciliteter"<br />

"Større klublokale”<br />

"Tennishal"<br />

"Toilet og badeforhold"<br />

"Undervisning lokale til mere end 50 börn"<br />

"Værksteds-/ateliefaciliteter"


Tabel 16. Andel af brugere som har svaret, at der mangler forskellige typer af faciliteter, opdelt på<br />

lokalområder<br />

Flere<br />

områder<br />

Fredens-<br />

borg<br />

Humle-<br />

bæk<br />

Karlebo Kokke-<br />

Idrætshal 2 4 1 2 1 5 15<br />

Gymnastiksal / andet<br />

idrætslokale<br />

Klublokale, foreningshus,<br />

mødelokale<br />

dal<br />

Nivå<br />

Alle<br />

18.2% 9.8% 5.3% 25.0% 7.7% 17.9% 12.5<br />

1 4 3 1 1 4 14<br />

9.1% 9.8% 15.8% 12.5% 7.7% 14.3% 11.7<br />

0 4 1 1 1 4 11<br />

.0% 9.8% 5.3% 12.5% 7.7% 14.3% 9.2%<br />

Musiklokale 0 0 0 0 0 1 1<br />

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%<br />

Teaterscene 0 1 2 0 1 1 5<br />

.0% 2.4% 10.5% .0% 7.7% 3.6% 4.2%<br />

Udstillingslokale 0 1 1 1 0 0 3<br />

.0% 2.4% 5.3% 12.5% .0% .0% 2.5%<br />

Spejderhytter 0 0 0 0 1 0 1<br />

.0% .0% .0% .0% 7.7% .0% .8%<br />

Boldbane 1 2 0 0 0 2 5<br />

9.1% 4.9% .0% .0% .0% 7.1% 4.2%<br />

Svømmefacilitet 1 3 1 0 2 3 10<br />

9.1% 7.3% 5.3% .0% 15.4% 10.7% 8.3%<br />

Motionsrum / fitness 1 0 1 1 0 1 4<br />

9.1% .0% 5.3% 12.5% .0% 3.6% 3.3%<br />

Tennisbane 0 0 0 0 0 1 1<br />

.0% .0% .0% .0% .0% 3.6% .8%<br />

Hundetræningsanlæg 0 0 1 0 0 0 1<br />

.0% .0% 5.3% .0% .0% .0% .8%<br />

Lystbåde- og havneanlæg 0 1 0 0 0 0 1<br />

.0% 2.4% .0% .0% .0% .0% .8%<br />

Skateranlæg 0 1 0 0 1 0 2<br />

.0% 2.4% .0% .0% 7.7% .0% 1.7%<br />

%<br />

%


Klatrevæg 0 2 2 0 0 0 4<br />

.0% 4.9% 10.5% .0% .0% .0% 3.3%<br />

Andre anlæg / faciliteter 2 2 6 3 3 3 19<br />

18.2% 4.9% 31.6% 37.5% 23.1% 10.7% 15.8<br />

%


Tabel 17. Andel af foreninger / institutioner som har svaret, at der mangler forskellige typer af faciliteter,<br />

forenings- og institutionstyper<br />

Idræts-<br />

forening<br />

Fritids- og<br />

kultur-<br />

forening<br />

Kommunal<br />

institution<br />

Idrætshal 10 1 4 15<br />

Gymnastiksal / andet<br />

idrætslokale<br />

Klublokale, foreningshus,<br />

mødelokale<br />

Alle<br />

23.8% 2.1% 13.3% 12.5%<br />

6 3 5 14<br />

14.3% 6.3% 16.7% 11.7%<br />

5 6 0 11<br />

11.9% 12.5% .0% 9.2%<br />

Musiklokale 0 0 1 1<br />

.0% .0% 3.3% .8%<br />

Teaterscene 0 2 3 5<br />

.0% 4.2% 10.0% 4.2%<br />

Udstillingslokale 0 3 0 3<br />

.0% 6.3% .0% 2.5%<br />

Spejderhytter 0 1 0 1<br />

.0% 2.1% .0% .8%<br />

Boldbane 2 0 3 5<br />

4.8% .0% 10.0% 4.2%<br />

Svømmefacilitet 1 2 7 10<br />

2.4% 4.2% 23.3% 8.3%<br />

Motionsrum / fitness 1 0 3 4<br />

2.4% .0% 10.0% 3.3%<br />

Tennisbane 1 0 0 1<br />

2.4% .0% .0% .8%<br />

Hundetræningsanlæg 0 1 0 1<br />

.0% 2.1% .0% .8%<br />

Lystbåde- og havneanlæg 0 0 1 1<br />

.0% .0% 3.3% .8%<br />

Skateranlæg 0 0 2 2<br />

.0% .0% 6.7% 1.7%<br />

Klatrevæg 1 0 3 4<br />

2.4% .0% 10.0% 3.3%


Andre anlæg / lokaler 11 7 1 19<br />

26.2% 14.6% 3.3% 15.8%


Tabel 18. Hvad gør foreningen / institutionen som oftest, hvis den ikke får brug for de tider, den har fået<br />

tildelt. Opdelt på facilitetstyper (pct.)<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Vi<br />

afmelder<br />

tiden<br />

Vi bytter<br />

tiden<br />

med<br />

andre<br />

brugere<br />

Vi låner<br />

tiden ud<br />

til andre<br />

brugere<br />

Vi gør<br />

ikke<br />

noget<br />

Andet,<br />

skriv<br />

hvad:<br />

Ved<br />

ikke/ikk<br />

e<br />

relevant<br />

Total<br />

19 1 0 1 3 8 32<br />

59% 4% 4% 10% 25% 100%<br />

Gymnastiksal 6 1 0 2 3 3 15<br />

40% 7% 0% 13% 20% 20% 100%<br />

Idrætshal 9 0 2 4 6 13 34<br />

26% 0% 6% 12% 18% 38% 100%<br />

Institution 1 0 0 1 0 2 4<br />

25% 0% 0% 25% 0% 50% 100%<br />

Klubhus / lokale 3 0 0 2 2 5 12<br />

25% 0% 0% 17% 17% 42% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 0 1 1 0 17 19<br />

0% 0% 5% 5% 0% 89% 100%<br />

Skole 4 0 1 5 1 3 14<br />

29% 0% 7% 36% 7% 21% 100%<br />

Specialfacilitet 0 0 1 2 3 12 18<br />

0% 0% 6% 11% 17% 67% 100%<br />

Spejderhytte 0 0 1 1 2 3 7<br />

0% 0% 14% 14% 29% 43% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 2 0 0 3 1 3 9<br />

Teaterlokale /<br />

musiklokale<br />

22% 0% 0% 33% 11% 33% 100%<br />

2 0 1 1 2 0 6<br />

33% 0% 17% 17% 33% 0% 100%


Tabel 19. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med FACILITETEN SOM HELHED?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfred<br />

s<br />

Meget<br />

utilfreds<br />

Ved<br />

ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

15 13 2 0 0 1 31<br />

48% 42% 6% 0% 0% 3% 100%<br />

Gymnastiksal 2 6 4 0 1 1 14<br />

14% 43% 29% 0% 7% 7% 100%<br />

Idrætshal 5 15 6 3 2 2 33<br />

15% 45% 18% 9% 6% 6% 100%<br />

Institution 2 1 0 0 1 0 4<br />

50% 25% 0% 0% 25% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 4 4 3 0 0 1 12<br />

33% 33% 25% 0% 0% 8% 100%<br />

Natur / vand / havn 6 4 2 0 1 6 19<br />

32% 21% 11% 0% 5% 32% 100%<br />

Skole 3 7 3 0 0 1 14<br />

21% 50% 21% 0% 0% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 8 4 0 0 1 4 17<br />

47% 24% 0% 0% 6% 24% 100%<br />

Spejderhytte 1 5 1 0 0 0 7<br />

14% 71% 14% 0% 0% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 2 4 3 0 0 0 9<br />

22% 44% 33% 0% 0% 0% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 1 2 2 0 0 1 6<br />

17% 33% 33% 0% 0% 17% 100%<br />

Alle 61 73 29 3 6 24 196<br />

31% 37% 15% 2% 3% 12% 100%


Tabel 20. Andel af foreninger og institutioner, som er enige eller meget enige i række udsagn om idræts-<br />

og fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune.<br />

N er tallet for det antal foreninger og institutioner, som har besvaret spørgsmålet. P udtrykker den statistiske<br />

sandsynlighed for, at forskellen er en statistisk tilfældighed. I tabellen er det udelukkende den andel af den pågældende<br />

brugertype, som har svaret, at de er enig eller meget enige i udsagnet, som er medtaget.<br />

Børn og unge skal tilgodeses før voksne ved lokale-<br />

og anlægsfordelingen<br />

Det er først og fremmest foreninger/institutioner fra<br />

lokalområdet, der skal tilgodeses ved fordelingen af<br />

lokaler og anlæg<br />

Brugergrupperne bør i højere grad selv stå for<br />

fordelingen af lokaler og anlæg frem for kommunen<br />

De foreninger, der kan markere sig på landsplan, skal<br />

tilgodeses med de øve- og træningstider, de har brug<br />

for<br />

Foreninger/institutioner, der har vundet hævd på en<br />

facilitet, skal tilgodeses først i tildelingen af tider<br />

Foreninger/institutioner, som kan fylde faciliteterne<br />

ud, bør tilgodeses før foreninger/institutioner, hvor<br />

forholdsvis få deltager<br />

Faciliteterne skal i højere grad give plads til dem, der<br />

ikke dyrker deres fritidsaktivitet i en forening<br />

Det er vigtigt at tilgodese nye foreninger,<br />

institutioner, aktiviteter og hold, når lokaler og anlæg<br />

skal fordeles<br />

Vores fritidsaktiviteter bliver hæmmet af, at der også<br />

foregår andre ting i faciliteterne<br />

Der er et dårligt forhold til de øvrige brugere af<br />

faciliteterne<br />

Det er ikke afgørende, at der er personale i faciliteter<br />

eller på anlæg<br />

Idræts-<br />

forening<br />

Fritids- og<br />

kultur-<br />

forening<br />

Kom-<br />

munal<br />

institu-tion<br />

N = P <<br />

50.0% 41.7% 68.0% 97 .2<br />

89.7% 85.4% 72.0% 105 .5<br />

29.0% 36.4% 15.0% 84 .3<br />

37.8% 28.6% 13.6% 94 .3<br />

41.7% 55.0% 21.7% 99 .05<br />

52.8% 38.5% 33.3% 93 .6<br />

14.7% 5.9% 23.5% 85 .2<br />

48.6% 53.8% 63.2% 95 .5<br />

28.1% 38.9% 26.7% 83 .5<br />

19.4% 8.0% 8.3% 68 .3<br />

58.1% 65.6% 52.6% 82 .9


Cafeterier og kiosker kan erstattes med automater 53.8% 43.5% 22.2% 58 .3<br />

Stemningen og atmosfæren på faciliteterne i<br />

Fredensborg er meget positiv og god<br />

Mange af faciliteterne passer ikke til vores<br />

aktiviteters krav og behov<br />

Der skal skabes flere udendørsfaciliteter (fx<br />

mountainbike- og løberuter, bådbroer mv.) til<br />

udendørs motion og friluftsliv<br />

Der er behov for flere specialiserede anlæg og<br />

faciliteter, som opfylder moderne krav i den<br />

pågældende aktivitet<br />

Der er behov for flere mindre og lokale faciliteter,<br />

der kan bruges til forskellige aktiviteter og formål<br />

76.7% 71.0% 78.6% 75 9<br />

29.4% 21.4% .0% 78 .05<br />

53.6% 50.0% 85.0% 74 .1<br />

69.0% 40.7% 88.9% 74 .05<br />

54.5% 65.4% 85.0% 68 .2


Bilag 21: Andel af foreningerne og institutionerne, som benytter de forskellige idrætsfaciliteter i<br />

kommunen<br />

Idrætsfacilitet Antal<br />

foreninger /<br />

institutioner<br />

Idrætshaller<br />

Andel af alle<br />

respondenter<br />

Fredensborghallen 6 5,0<br />

Baunebjerghallen 4 3,3<br />

Holmegårdshallen 7 5,8<br />

Niverødsgårdhallen 12 10<br />

NKK-hallen 5 4,2<br />

Humlebækhallen 2 1,7<br />

Endruphallen 6 5,0<br />

Langebjerghallen 4 3,3<br />

Egedalshallen 9 7,5<br />

Andre inden for kommunen 3 2,5<br />

Egen hal<br />

Fredensborg skoles gymnastiksal<br />

Nivåhøj hallen (2)<br />

Alle kommunen faciliteter<br />

Andre haller uden for kommunen 2 1,7<br />

Bølgen i Ålsgården, Helsingør Ungdomsskole<br />

Grøndalscentret<br />

Gymnastiksal<br />

Fredensborg Skole (sal A eller B) 10 8,3<br />

Langebjergskolen 2 1,7<br />

Humlebæk skole (IND) 7 5,8


Humlebæk skole (UD) 3 2,5<br />

Nivå Skole Syd 4 3,3<br />

Kokkedal Skole Vest 7 5,8<br />

’Laden’ 6 5,0<br />

Nivåhøj III 3 2,5<br />

NKK-hallen - opvarmningssal 3 2,5<br />

Nivå Skole Vest 3 2,5<br />

Egedalshallen - gymnastiksal 7 5,8<br />

Anden gymnastiksal / andet idrætslokale i kommunen 9 7,5<br />

Bio-sal<br />

Den gamle biograf<br />

Egne lokaler<br />

Karsemosegård<br />

Lokale 414, Baunebjergvej<br />

Nivå Skole Syd, Tumlesalen (2)<br />

NKK hallen<br />

Smilehullets sal<br />

Anden gymnastiksal udenfor kommunen 1 0,8<br />

Bio. kælder<br />

Klubhus<br />

Atletik klubhus – Fredensborg Stadion 0 0<br />

Bannebjerggård - klubhus 0 0<br />

Karsemosegård - klubhus 1 0,8<br />

Nivå Strandpark – fritidshus tursejlere 0 0<br />

Klubhus vandski, Nivå strandpark 2 1,7<br />

Klubhus roning – Nivå Strandpark 2 1,7<br />

Fritidshus bådelaug og surfere, Nivå Strandpark 0 0<br />

Klubhus, Humlebæk Roklub 1 0,8


Klubhus, Sejlklubben Esrum Sø 1 0,8<br />

Klublokale golf, Nivå 0 0<br />

Klublokale, golf, Fredensborg 0 0<br />

Bådehus, Sletten Havn 0 0<br />

Klubhus, Fredensborg Roklub 1 0,8<br />

Asminderød Kro 2 1,7<br />

Strandvejskirkens foreningslokaler 3 2,5<br />

Egedalshallens foreningslokale 5 4,2<br />

Klubhus Karlebo Idrætsanlæg 2 1,7<br />

Klubhus ved Kejserdal 1 0,8<br />

Femkløveren 1 0,8<br />

Græstedgård 1 0,8<br />

Fiskerhuset<br />

Det gule hus 1 0,8<br />

Foreningshus, Nørredamsvej 8 6,7<br />

Strandlyst 8 6,7<br />

Egedal 5 4,2<br />

Klubhus, Sørupvej<br />

Mødelokale / sal ved Humlebæk Bibliotek 6 5,0<br />

Mødelokale på Fredensborg Bibliotek 7 5,8<br />

Mødelokale, Egedalshallen 4 3,3<br />

Mødelokale, NKK-hallen 1 0,8<br />

Mødelokale Kokkedal Skole Vest 2 1,7<br />

Børnekulturhuset ved Karlebo skole 1 0,8<br />

Andre klublokaler, foreningshuse eller mødelokaler inden for kommunen 21 17,5


Fredensborg Bio (7)<br />

Baunebjerg Skole<br />

Egne lokale (Ungecenter)<br />

Et kosteskab i Baunebjerghallens kantinebygning<br />

Fælleshus<br />

Frivillig Center<br />

Jobhuset, Byvejen 14<br />

Klubhus Dykning, Nivå Strandpark<br />

Klubhus, tennis, Humlebæk<br />

Lindehuset<br />

Musiklokale, Nivå Skole Syd<br />

Nivå Skole Syd, lokale 20<br />

Spejderhytterne i Humlebæk<br />

Strandlyst + festsal på Humlebæk Skole<br />

Ungdomsklubben<br />

Andre klublokaler, foreningshuse eller mødelokaler uden for kommunen 0 0<br />

Foredragssale<br />

Humlebæk biblioteks sal 7 5,8<br />

Fredensborg Bio 3 2,5<br />

Fredensborg Bibliotek (lokale A og B) 8 6,7<br />

Anden foredragssal i kommunen 8 6,7<br />

Egedal<br />

Holmegårdsskolens kantine<br />

Egne lokaler /Ungecenter<br />

Kantinen i jobhuset og Niverødgård skole<br />

Lindehuset<br />

Rådhuskælderen<br />

Tigersalen Nivå Skole Syd<br />

Vores egen fællessal i Børnehusene Endrup: Laden<br />

Anden foredragssal udenfor kommunen 0 0<br />

Udstillingslokaler<br />

Humlebæk Bibliotek 4 3,3<br />

Fredensborg Bio - kælder 2 1,7<br />

Fredensborg Bio - sal 1 0,8<br />

Andet udstillingslokale i kommunen 4 3,3<br />

Lindehuset Fredensborg<br />

Skolen på Mariehøj


Værelserne i Egedal<br />

Andet udstillingslokale udenfor kommunen 1 0,8<br />

Hillerød Hotel – SOPU<br />

Musiklokale<br />

Musikboule<br />

Musiklokale, Kokkedal Skole Øst 2 1,7<br />

Musiklokale, Kokkedal Skole Vest 1 0,8<br />

Musiklokale, Nivå Skole Nord 2 1,7<br />

Musiklokale Nivå Skole Syd 2 1,7<br />

Musiklokale Humlebæk Skole (UD) 1 0,8<br />

Musiklokale Humlebæk Skole (IND) 2 1,7<br />

Musiklokale Langebjergskolen 1 0,8<br />

Musiklokale Fredensborg Skole 2 1,7<br />

Musiklokale Endrupskolen 2 1,7<br />

Andet musiklokale inden for kommunen 4 3,3<br />

Egne lokaler (Ungecenter)<br />

Fredensborg Bio<br />

Musikskolen i Egedalshallen<br />

Andet musiklokale uden for kommunen 1 0,8<br />

Rungsted Gymnasium<br />

Teaterscener / lokaler<br />

Teaterhuset Kalvehaven 3 2,5<br />

Teaterscene indendørs Fredensborg skole<br />

Teaterscene indendørs Humlebæk Skole (IND)


Teaterscene indendørs Humlebæk Skole (UD) 2 1,7<br />

Teaterscene indendørs Nivå Skole Nord<br />

Teaterscene udendørs Humlebæk Skole (IND)<br />

Teaterscene udendørs ved Fredensborg / Hegelsminde<br />

Teaterscene udendørs på Fredtoften<br />

Teaterlokale 414 på Humlebæk skole (UD) 1 0,8<br />

Teater- og dramalokale Kokkedal Skole Vest<br />

Teatersal Kokkedal Skole Øst 1 0,8<br />

Anden teatersal i kommunen 1 0,8<br />

Asminderød Kro<br />

Egen scene (Ungecenter)<br />

Gymnastiksale – Kokkedal Skole, Egedal og salen i Egedalshallen<br />

Anden teatersal udenfor kommunen 1 0,8<br />

K-salen på Espergærde Gymnasium<br />

Spejderhytter<br />

Græstedgård 2 1,7<br />

Lerhytten 2 1,7<br />

Spejderhytten, Nederste Torpenvej 4 3,3<br />

Spejderhytte, Bøgelyvej 1 0,8<br />

Spejderhytte, Benediktevej 2 1,7<br />

Spejderhytte, Asminderødgade 1 0,8<br />

Femkløveren 1 0,8<br />

Andre spejderhytter i kommunen 2 1,7<br />

Alle kommunens faciliteter afhængig af udbud aktivitet<br />

Andre spejderhytte udenfor kommunen 2 1,7<br />

Gurredam spejdercenter<br />

Vidnæsdam, Gl. Holte


Stadions og boldbaner<br />

Karlebo Idrætsanlæg 2 1,7<br />

Karsemosegård Idrætsanlæg 6 5,0<br />

Bannebjerggård (Humlebæk Stadion) 5 4,2<br />

Fredensborg Stadion 4 3,3<br />

Fodboldbane ved Nivå Skole Nord 5 4,2<br />

Fodboldbane Nivå Skole Syd 3 2,5<br />

Fodboldbane ved Kokkedal Skole Vest 2 1,7<br />

Egedalsbanen, Kokkedal Skole Øst 3 2,5<br />

Andre boldbaner inden for kommunen 6 5,0<br />

Boldbane ved Asminderød skole<br />

Boldbanen bag Endrupskolen<br />

Boldbanen ved Smilehullet, Nivå Syd<br />

Humlebæk skole IND – idrætsanlæg<br />

Humlebæk skole<br />

Kunstgræsbanen på Humlebæk Stadion<br />

Stenbanen i Islandshøjparken<br />

Andre boldbaner uden for kommunen<br />

Svømmefaciliteter<br />

Svømmeanlægget ved Bjerre Strand 2 1,7<br />

Nivå Havn 3 2,5<br />

Anden svømmefacilitet i kommunen 3 2,5<br />

Breelteparken<br />

Veksebo Svømmecenter (2)<br />

Anden svømmefacilitet uden for kommunen 5 4,2<br />

Hillerød svømmehal<br />

Hørsholm svømmehal (5)<br />

Helsingør svømmehal (2)<br />

Rudersdals svømmefaciliteter<br />

Motionsrum / fitnesscenter


Motionsrum ved Langebjerghallen 1 0,8<br />

Motionsrum i klubhus ved Fredensborg Stadion<br />

Andet motionsrum inden for kommunen 3 2,5<br />

Lets move, form og figur<br />

Lokale G4 med redskaber i Egedalshallen<br />

Vort lokale i Egedalshallen<br />

Andet motionsrum uden for kommunen 1 0,8<br />

Form og Figur, Hørsholm<br />

Petanquebane<br />

Petanquebane, Fredensborg<br />

Petanquebane, Humlebæk<br />

Boulebane Nivå<br />

Anden petanquebane inden for kommunen<br />

Anden petanquebane uden for kommunen<br />

Atletikanlæg<br />

Atletikanlæg, Fredensborg Stadion 1 0,8<br />

Løbebane ved Egedalshallen<br />

Løbebane ved Nivå Skole Syd 3 2,5<br />

Andre atletikanlæg / løbebaner inden for kommunen 2 1,7<br />

Humlebæk skole IND<br />

Karlebo atletikbaner, løbebaner<br />

Andre atletikanlæg / løbebaner uden for kommunen<br />

Tennisbaner<br />

Baner ved Græstedgård 1 0,8<br />

Baner ved Nivå Skole Nord 2 1,7<br />

Baner ved Fredensborg Stadion<br />

Baner ved Humlebæk Bjerre Strand


Baner ved Karlebo<br />

Andre tennisbaner inden for kommunen 1 0,8<br />

Mikkelborg<br />

Andre tennisbaner uden for kommunen<br />

Strandsportsfaciliteter<br />

Strandhåndboldbane ved Egedalshallen 2 1,7<br />

Andre strandsportsfaciliteter inden for kommunen 2 1,7<br />

Nivå strand og Beach Volley (2)<br />

Andre strandsportsfaciliteter uden for kommunen 0 0<br />

Ridebaneanlæg<br />

Barthahus Ridecenter 1 0,8<br />

Digelsgård Ridecenter 1 0,8<br />

Farasi Ridecenter<br />

Aulholm Ridecenter 1 0,8<br />

Andre ridebaneanlæg i kommunen 2 1,7<br />

Hesselrød rideskole, Langstrupgård (2)<br />

Skydebanegård<br />

Andre ridebaneanlæg uden for kommunen 1 0,8<br />

Rideskole i Hillerød<br />

Skydelokaler / anlæg<br />

Skydelokale Kejserdal 2 1,7<br />

Skydelokale Karlebo 1 0,8<br />

Skydelokale Kokkedal Skole Vest 1 0,8<br />

Bueskydningsanlæg Femkløveren 1 0,8<br />

Andre skydelokaler / anlæg i kommunen<br />

Andre skydelokaler / anlæg uden for kommunen


Golfanlæg<br />

Anlæg ved Fredensborg Golfklub 1 0,8<br />

Anlæg ved Nivå Golfklub<br />

Andet golfanlæg inden for kommunen<br />

Andet golfanlæg uden for kommunen<br />

Hundetræningsanlæg<br />

Kejserdal 1 0,8<br />

Fredtoften<br />

Femkløveren 1 0,8<br />

Hundetræningsanlæg Karlebo<br />

Andet hundetræningsanlæg inden for kommunen 1 0,8<br />

Andet hundetræningsanlæg uden for kommunen<br />

Lystbåde- og havneanlæg<br />

Sletten Havn<br />

Humlebæk Havn 1 0,8<br />

Nivå Havn 3 2,5<br />

Esrum Sø Havn 2 1,7<br />

Andre havneanlæg inden for kommunen<br />

Motorsportsanlæg<br />

Kejserdal 1 0,8<br />

Andet motorsportsanlæg inden for kommunen<br />

Andet motorsportsanlæg uden for kommunen<br />

Skateranlæg<br />

Skateranlæg Endrupvej i Fredensborg<br />

Skateranlæg Nedersted Torpenvej i Humlebæk 3 2,5


Andet skateranlæg inden for kommunen 2 1,7<br />

Skaterramper ved Nivå Skole Nord<br />

Andet skateranlæg uden for kommunen 1 0,8<br />

Helsingør<br />

Vapnagård<br />

Klatrevægge<br />

Klatrevæg ved Ungecenter 3 2,5<br />

Klatrevæg Baunebjerg Skole 2 1,7<br />

Klatrevæg Slotsvænget<br />

Anden klatrevæg inden for kommunen<br />

1 0,8<br />

Anden klatrevæg uden for kommunen 1 0,8<br />

Klipper i Sverige<br />

Naturområder<br />

Benytter naturområder 24 20,0<br />

"Diverse skove i Nordsjælland"<br />

"Egnede naturområder afhængig af udbudt aktivitet"<br />

"Esrum sø & Fredensborg slotsparken. Fælles områder omkring søen ex<br />

Kongens Bøge & Dronningens Bøge"<br />

"Glenten Slotsparken Grønholt skov Egehjorten Strand, havn Humlebæk"<br />

"Gribskov Eghjorten naturlegeplads Stranden ved Nivå Havn Engen mellem<br />

Nivå og Kokkedal Shelterne mellem Nivå og Humlebæk Dyrehaven<br />

Egebæksvang Skov Fredtoften"<br />

"Knorrenborg Vang, grønholt Vang og danstrup hegn"<br />

"Knurreborg vang, Fredensborg slotspark, skoven ved Lundely"<br />

"Knurrenborg Vang Slotsparken"<br />

"Knurrenborg Vang Slotsparken, Humlebæk strand, naturlegepladsen Egehjorten,


Nøddebo"<br />

"Lave skov Krogerupskovene Årstidens haver og marker Peder Mads strand i<br />

Humlebæk"<br />

"Lave skov, Nivå Strand, Sletten Strand, Skoven ved Nivå Kirke"<br />

"laveskov Kirkeskoven / krogerup"<br />

"Lokal områderne, skoven , kohave, området ved Krogerup, Slotsparken. Jeg<br />

repræsenterer en dagpleje, måske lidt atypisk,"<br />

"lundeskoven slotsparken"<br />

"Nærområde åen ved Kokkedal Mikkelborg strand, Nivå strand"<br />

"nivå fredningen"<br />

"Øresund"<br />

"Primært naturen omkring spejderhytten, skoven ved kirken og området omkring<br />

åen. Når vi er på ture, anvender vi naturligvis den natur, der er omkring det<br />

pågældende sted. Når turene går til Gurredam spejdercenter, er det naturen der<br />

omkring."<br />

"Skov ved Kokkedal station Hele det grønne område langs kokkedal å Stranden<br />

ved Mikkelborg Området ved Kokkedal slot"<br />

"Skoven og lergravssøen v. Nivå"<br />

"Skoven,strand, nærområdet"<br />

"Skovene ved Kokkedal"<br />

"Spejdercentret Gurredam, Gurre Lave Skov Naturen omkring<br />

""Femkløveren"", herunder omkring Nive Mølle og Nivå Kirke Nivå Strand - og<br />

andre spejderhytter/-arealer i fbm. spejderløb/arrangementer"


"Sydlige Sverige vores komm. strande Øresund skovene omkring os"<br />

Andre anlæg eller faciliteter<br />

Benytter andre anlæg eller faciliteter 23 19,2<br />

"600 m2 mark til dyrkning af pil og tørt lokale til opbevaring af materialer"<br />

"Af og til låner vi andre spejdergruppers hytter til en weekendtur eller lign. - både<br />

indenfor og udenfor Fredensborg kommune."<br />

"Børnekulturhuset Karlebo"<br />

"Fælleshuset,Bofællesskabet Bakken.Selskabslokalet, Breelteparken.Marguritten<br />

Keramik,Skovvænget 33,Fredensborg.Nivå Bibliotek.Stor sal Strandvejskirken."<br />

"Formningslokalet på Baunebjergskolen i Humlebæk. Og udstillingslokale på<br />

Biblioteket en gang årligt"<br />

"Frisbee golf banen, Fredtoften, Fredtoftevej i Kokkedal"<br />

"Gammelt hus, Byvejen 10, Nivå"<br />

"Ingen Kun hvis vi har ekstra penge kan vi få lov til at betale os ind på et<br />

toilet? Kommunen gør intet for at hjælpe os frivillige til at have et socialt<br />

netværk eller få plads til alle de medlemmer der gerne vil ind hos os."<br />

"Klatrevæggen i Baunebjerghallen Klatretårnet ved Bølgen i Ålsgårde<br />

Klatrevæggen på Helsingør Ungdomsskole"<br />

"Kun et par lokaler på ungdomsskolen på Møllevej i Nivå"<br />

"nivågårdsskolens køkken"<br />

"Privat"<br />

"Selskabslokale i en boligforening"


"Snoezelhuset i Helsingør, Svømmehal i Hørsholm, ind imellem rideklub i<br />

Hillerød"<br />

"Vi benytter ikke andre"<br />

"Vi benytter ikke idrætsanlæg, men gerne flere udstillingsfaciliteter"<br />

"Vi bruger af og til flere lokaler på Humlebæk skole (UD) + anvender<br />

Ungecentret i Nivå til weekender"<br />

"Vi bruger ikke andre anlæg"<br />

"vi holder møder på biblioteket"


Tabel 22. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i JANUAR<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 16 2 7 2 10 37<br />

43% 5% 19% 5% 27% 100%<br />

Gymnastiksal 7 9 0 0 0 16<br />

44% 56% 100%<br />

Idrætshal 26 6 0 1 2 35<br />

74% 17% 3% 6% 100%<br />

Institution 0 2 0 2 0 4<br />

50% 50% 100%<br />

Klubhus / lokale 8 3 0 2 1 14<br />

57% 21% 14% 7% 100%<br />

Natur / vand / havn 8 5 5 1 1 20<br />

40% 25% 25% 5% 5% 100%<br />

Skole 10 1 1 1 1 14<br />

71% 7% 7% 7% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 6 3 1 2 6 18<br />

33% 17% 6% 11% 33% 100%<br />

Spejderhytte 4 3 1 0 0 8<br />

50% 38% 12% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 4 1 1 1 2 9<br />

44% 11% 11% 11% 22% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 100%


Tabel 23. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i FEBRUAR<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 11 2 9 2 8 32<br />

34% 6% 28% 6% 25% 100%<br />

Gymnastiksal 5 10 0 0 0 15<br />

33% 67% 0% 0% 0% 100%<br />

Idrætshal 26 7 0 1 0 34<br />

76% 21% 0% 3% 0% 100%<br />

Institution 0 2 0 2 0 4<br />

0% 50% 0% 50% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 7 1 0 2 2 12<br />

58% 8% 0% 17% 17% 100%<br />

Natur / vand / havn 7 6 2 2 2 19<br />

37% 32% 11% 11% 11% 100%<br />

Skole 9 3 1 1 0 14<br />

64% 21% 7% 7% 0% 100%<br />

Specialfacilitet 7 2 2 1 6 18<br />

39% 11% 11% 6% 33% 100%<br />

Spejderhytte 3 3 1 0 0 7<br />

43% 43% 14% 0% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 2 0 2 2 3 9<br />

22% 0% 22% 22% 33% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 24. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i MARTS<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 10 2 6 3 11 32<br />

31% 6% 19% 9% 34% 100%<br />

Gymnastiksal 4 11 0 0 0 15<br />

27% 73% 0% 0% 0% 100%<br />

Idrætshal 25 8 0 1 0 34<br />

74% 24% 0% 3% 0% 100%<br />

Institution 0 2 0 2 0 4<br />

0% 50% 0% 50% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12<br />

67% 0% 0% 8% 25% 100%<br />

Natur / vand / havn 9 5 2 2 1 19<br />

47% 26% 11% 11% 5% 100%<br />

Skole 9 3 1 0 1 14<br />

64% 21% 7% 0% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 7 2 2 2 5 18<br />

39% 11% 11% 11% 28% 100%<br />

Spejderhytte 3 3 1 0 0 7<br />

43% 43% 14% 0% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 2 0 2 2 3 9<br />

22% 0% 22% 22% 33% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 25. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i APRIL<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 11 2 4 4 11 32<br />

34% 6% 13% 13% 34% 100%<br />

Gymnastiksal 5 8 0 0 2 15<br />

33% 53% 0% 0% 13% 100%<br />

Idrætshal 22 6 0 2 4 34<br />

65% 18% 0% 6% 12% 100%<br />

Institution 0 2 0 2 2 4<br />

0% 50% 0% 50% 50% 100%<br />

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12<br />

67% 0% 0% 8% 25% 100%<br />

Natur / vand / havn 12 3 2 2 0 19<br />

63% 16% 11% 11% 0% 100%<br />

Skole 9 2 1 0 2 14<br />

64% 14% 7% 0% 14% 100%<br />

Specialfacilitet 12 1 3 1 1 18<br />

67% 6% 17% 6% 6% 100%<br />

Spejderhytte 3 2 2 0 0 7<br />

43% 29% 29% 0% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 4 0 2 2 1 9<br />

44% 0% 22% 22% 11% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 26. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i MAJ<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 12 1 4 4 11 32<br />

38% 3% 13% 13% 34% 100%<br />

Gymnastiksal 4 8 0 0 3 15<br />

27% 53% 0% 0% 20% 100%<br />

Idrætshal 17 7 0 3 7 34<br />

50% 21% 0% 9% 21% 100%<br />

Institution 0 2 0 2 0 4<br />

0% 50% 0% 50% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 8 0 0 2 2 12<br />

67% 0% 0% 17% 17% 100%<br />

Natur / vand / havn 12 2 3 2 0 19<br />

63% 11% 16% 11% 0% 100%<br />

Skole 8 2 0 0 4 14<br />

57% 14% 0% 0% 29% 100%<br />

Specialfacilitet 12 2 1 1 2 18<br />

67% 11% 6% 6% 11% 100%<br />

Spejderhytte 3 2 1 0 1 7<br />

43% 29% 14% 0% 14% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 5 1 1 2 0 9<br />

56% 11% 11% 22% 0% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 26. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i JUNI<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 10 2 4 2 14 32<br />

31% 6% 13% 6% 44% 100%<br />

Gymnastiksal 2 7 0 0 6 15<br />

13% 47% 0% 0% 40% 100%<br />

Idrætshal 13 7 2 2 10 34<br />

38% 21% 6% 6% 29% 100%<br />

Institution 0 1 1 1 1 4<br />

0% 25% 25% 25% 25% 100%<br />

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12<br />

67% 0% 0% 8% 25% 100%<br />

Natur / vand / havn 11 3 4 1 0 19<br />

58% 16% 21% 5% 0% 100%<br />

Skole 6 2 0 1 5 14<br />

43% 14% 0% 7% 36% 100%<br />

Specialfacilitet 13 1 2 0 2 18<br />

72% 6% 11% 0% 11% 100%<br />

Spejderhytte 3 1 1 1 1 7<br />

43% 14% 14% 14% 14% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 5 1 2 1 0 9<br />

56% 11% 22% 11% 0% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 2 0 0 1 3 6<br />

33% 0% 0% 17% 50% 100%


Tabel 27. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i JULI<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 5 1 3 2 21 32<br />

16% 3% 9% 6% 66% 100%<br />

Gymnastiksal 1 2 1 0 11 15<br />

7% 13% 7% 0% 73% 100%<br />

Idrætshal 5 5 2 2 20 34<br />

15% 15% 6% 6% 59% 100%<br />

Institution 0 2 0 1 1 4<br />

0% 50% 0% 25% 25% 100%<br />

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12<br />

67% 0% 0% 8% 25% 100%<br />

Natur / vand / havn 10 2 5 1 1 19<br />

53% 11% 26% 5% 5% 100%<br />

Skole 2 3 1 1 7 14<br />

14% 21% 7% 7% 50% 100%<br />

Specialfacilitet 12 2 2 0 2 18<br />

67% 11% 11% 0% 11% 100%<br />

Spejderhytte 2 1 1 1 2 7<br />

29% 14% 14% 14% 29% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 4 1 3 1 0 9<br />

44% 11% 33% 11% 0% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 0 1 1 1 3 6<br />

0% 17% 17% 17% 50% 100%


Tabel 28. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i AUGUST<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 11 2 5 1 13 32<br />

34% 6% 16% 3% 41% 100%<br />

Gymnastiksal 3 5 0 0 7 15<br />

20% 33% 0% 0% 47% 100%<br />

Idrætshal 16 5 2 2 9 34<br />

47% 15% 6% 6% 26% 100%<br />

Institution 0 2 0 1 1 4<br />

0% 50% 0% 25% 25% 100%<br />

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12<br />

67% 0% 0% 8% 25% 100%<br />

Natur / vand / havn 10 4 4 1 0 19<br />

53% 21% 21% 5% 0% 100%<br />

Skole 4 2 0 1 7 14<br />

29% 14% 0% 7% 50% 100%<br />

Specialfacilitet 13 2 2 0 1 18<br />

72% 11% 11% 0% 6% 100%<br />

Spejderhytte 3 1 2 0 1 7<br />

43% 14% 29% 0% 14% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 5 1 2 1 0 9<br />

56% 11% 22% 11% 0% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 2 0 0 1 3 6<br />

33% 0% 0% 17% 50% 100%


Tabel 29. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i SEPTEMBER<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 11 3 5 3 10 32<br />

34% 9% 16% 9% 31% 100%<br />

Gymnastiksal 4 8 0 0 3 15<br />

27% 53% 0% 0% 20% 100%<br />

Idrætshal 22 5 0 2 5 34<br />

65% 15% 0% 6% 15% 100%<br />

Institution 0 2 1 1 0 4<br />

0% 50% 25% 25% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 7 0 0 1 3 11<br />

64% 0% 0% 9% 27% 100%<br />

Natur / vand / havn 11 3 3 2 0 19<br />

58% 16% 16% 11% 0% 100%<br />

Skole 7 2 0 1 4 14<br />

50% 14% 0% 7% 29% 100%<br />

Specialfacilitet 13 1 3 1 0 18<br />

72% 6% 17% 6% 0% 100%<br />

Spejderhytte 3 2 1 0 1 7<br />

43% 29% 14% 0% 14% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 4 2 1 2 0 9<br />

44% 22% 11% 22% 0% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 30. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i OKTOBER<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 11 3 8 4 6 32<br />

34% 9% 25% 13% 19% 100%<br />

Gymnastiksal 5 10 0 0 0 15<br />

33% 67% 0% 0% 0% 100%<br />

Idrætshal 24 7 0 2 1 34<br />

71% 21% 0% 6% 3% 100%<br />

Institution 0 2 0 2 0 4<br />

0% 50% 0% 50% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 8 0 0 1 3 12<br />

67% 0% 0% 8% 25% 100%<br />

Natur / vand / havn 11 3 2 2 1 19<br />

58% 16% 11% 11% 5% 100%<br />

Skole 9 3 1 0 1 14<br />

64% 21% 7% 0% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 11 2 2 1 2 18<br />

61% 11% 11% 6% 11% 100%<br />

Spejderhytte 3 3 1 0 0 7<br />

43% 43% 14% 0% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 3 0 1 2 3 9<br />

33% 0% 11% 22% 33% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 31. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i NOVEMBER<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 11 3 6 3 9 32<br />

34% 9% 19% 9% 28% 100%<br />

Gymnastiksal 4 11 0 0 0 5<br />

80% 220% 0% 0% 0% 100%<br />

Idrætshal 25 8 0 1 0 34<br />

74% 24% 0% 3% 0% 100%<br />

Institution 0 2 0 2 0 4<br />

0% 50% 0% 50% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 7 1 0 1 3 12<br />

58% 8% 0% 8% 25% 100%<br />

Natur / vand / havn 9 4 3 2 1 19<br />

47% 21% 16% 11% 5% 100%<br />

Skole 9 3 1 0 1 14<br />

64% 21% 7% 0% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 7 2 2 1 6 18<br />

39% 11% 11% 6% 33% 100%<br />

Spejderhytte 3 3 1 0 0 7<br />

43% 43% 14% 0% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 2 0 1 2 4 9<br />

22% 0% 11% 22% 44% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 32. Andel af foreninger, institutioner m.fl., der benytter forskellige typer af faciliteter i DECEMBER<br />

Flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Hvor meget benyttes faciliteten i denne måned Total<br />

En gang<br />

om ugen<br />

Mindst én<br />

gang om<br />

måneden<br />

Få gange<br />

om året<br />

Bruges slet<br />

ikke<br />

Foreningshus / mødelokale 10 4 5 2 11 32<br />

31% 13% 16% 6% 34% 100%<br />

Gymnastiksal 5 10 0 0 0 15<br />

33% 67% 0% 0% 0% 100%<br />

Idrætshal 26 7 0 1 0 34<br />

76% 21% 0% 3% 0% 100%<br />

Institution 0 2 0 2 0 4<br />

0% 50% 0% 50% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 7 1 0 2 2 12<br />

58% 8% 0% 17% 17% 100%<br />

Natur / vand / havn 7 5 3 2 2 19<br />

37% 26% 16% 11% 11% 100%<br />

Skole 8 3 1 0 2 14<br />

57% 21% 7% 0% 14% 100%<br />

Specialfacilitet 6 2 3 1 6 18<br />

33% 11% 17% 6% 33% 100%<br />

Spejderhytte 4 2 1 0 0 7<br />

57% 29% 14% 0% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 2 0 1 2 4 9<br />

22% 0% 11% 22% 44% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 1 1 1 0 6<br />

50% 17% 17% 17% 0% 100%


Tabel 33. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med VEDLIGEHOLDELSEN AF FACILITETEN?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

14 12 3 0 0 2 31<br />

45% 39% 10% 0% 0% 6% 100%<br />

Gymnastiksal 0 8 4 0 1 1 14<br />

0% 57% 29% 0% 7% 7% 100%<br />

Idrætshal 7 14 7 1 4 0 33<br />

21% 42% 21% 3% 12% 0% 100%<br />

Institution 2 0 1 0 1 0 4<br />

50% 0% 25% 0% 25% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 3 4 3 0 0 2 12<br />

25% 33% 25% 0% 0% 17% 100%<br />

Natur / vand / havn 2 8 3 0 0 6 19<br />

11% 42% 16% 0% 0% 32% 100%<br />

Skole 3 5 4 1 0 1 14<br />

21% 36% 29% 7% 0% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 4 6 3 1 0 3 17<br />

24% 35% 18% 6% 0% 18% 100%<br />

Spejderhytte 0 4 3 0 0 0 7<br />

0% 57% 43% 0% 0% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 1 5 1 1 1 0 9<br />

11% 56% 11% 11% 11% 0% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 0 0 0 3 1 2 6<br />

0% 0% 0% 50% 17% 33% 100%<br />

Alle 43 72 40 8 9 24 196<br />

22% 37% 20% 4% 5% 12% 100%


Tabel 34. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med OMKLÆDNINGS- OG BADEFORHOLDENE?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

4 5 0 0 0 22 31<br />

13% 16% 0% 0% 0% 71% 100%<br />

Gymnastiksal 0 4 4 1 1 4 14<br />

0% 29% 29% 7% 7% 29% 100%<br />

Idrætshal 1 13 6 5 3 5 33<br />

3% 39% 18% 15% 9% 15% 100%<br />

Institution 0 1 0 0 1 2 4<br />

0% 25% 0% 0% 25% 50% 100%<br />

Klubhus / lokale 0 1 3 3 1 4 12<br />

0% 8% 25% 25% 8% 33% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 3 1 1 1 13 19<br />

0% 16% 5% 5% 5% 68% 100%<br />

Skole 0 1 1 1 0 11 14<br />

0% 7% 7% 7% 0% 79% 100%<br />

Specialfacilitet 0 1 1 0 0 15 17<br />

0% 6% 6% 0% 0% 88% 100%<br />

Spejderhytte 0 0 0 0 0 7 7<br />

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 0 0 1 0 2 6 9<br />

0% 0% 11% 0% 22% 67% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 0 0 0 1 0 5 6<br />

0% 0% 0% 17% 0% 83% 100%<br />

Alle 7 33 19 13 9 115 196<br />

4% 17% 10% 7% 5% 59% 100%


Tabel 35. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med OPHOLDSRUM OG KLUBLOKALER?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

5 10 2 0 0 14 31<br />

16% 32% 6% 0% 0% 45% 100%<br />

Gymnastiksal 0 1 2 1 1 9 14<br />

0% 7% 14% 7% 7% 64% 100%<br />

Idrætshal 1 7 4 1 4 16 33<br />

3% 21% 12% 3% 12% 48% 100%<br />

Institution 0 1 0 0 0 3 4<br />

0% 25% 0% 0% 0% 75% 100%<br />

Klubhus / lokale 3 1 3 1 0 4 12<br />

25% 8% 25% 8% 0% 33% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 3 1 0 1 14 19<br />

0% 16% 5% 0% 5% 74% 100%<br />

Skole 2 3 1 1 0 7 14<br />

14% 21% 7% 7% 0% 50% 100%<br />

Specialfacilitet 1 4 0 0 1 11 17<br />

6% 24% 0% 0% 6% 65% 100%<br />

Spejderhytte 0 4 2 0 0 1 7<br />

0% 57% 29% 0% 0% 14% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 0 1 0 2 0 6 9<br />

0% 11% 0% 22% 0% 67% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 0 1 0 2 0 3 6<br />

0% 17% 0% 33% 0% 50% 100%<br />

Alle 14 40 17 8 8 109 196<br />

7% 20% 9% 4% 4% 56% 100%


Tabel 36. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med KIOSK, CAFETERIA OL.?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

3 2 0 0 0 26 31<br />

10% 6% 0% 0% 0% 84% 100%<br />

Gymnastiksal 0 0 0 1 1 12 14<br />

0% 0% 0% 7% 7% 86% 100%<br />

Idrætshal 2 4 2 1 3 21 33<br />

6% 12% 6% 3% 9% 64% 100%<br />

Institution 4 4<br />

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%<br />

Klubhus / lokale 1 0 1 0 0 10 12<br />

8% 0% 8% 0% 0% 83% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 2 0 0 0 17 19<br />

0% 11% 0% 0% 0% 89% 100%<br />

Skole 0 1 1 0 0 12 14<br />

0% 7% 7% 0% 0% 86% 100%<br />

Specialfacilitet 0 0 0 0 0 17 17<br />

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%<br />

Spejderhytte 0 0 0 0 0 7 7<br />

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 1 0 1 0 0 7 9<br />

11% 0% 11% 0% 0% 78% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 0 0 0 0 0 6 6<br />

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%<br />

Alle 8 11 5 2 4 166 196<br />

4% 6% 3% 1% 2% 85% 100%


Tabel 37. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med RENGØRINGEN?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

12 12 5 0 0 2 31<br />

39% 39% 16% 0% 0% 6% 100%<br />

Gymnastiksal 0 5 5 1 1 2 14<br />

0% 36% 36% 7% 7% 14% 100%<br />

Idrætshal 3 11 8 6 3 2 33<br />

9% 33% 24% 18% 9% 6% 100%<br />

Institution 0 0 1 1 0 2 4<br />

0% 0% 25% 25% 0% 50% 100%<br />

Klubhus / lokale 0 5 0 2 0 5 12<br />

0% 42% 0% 17% 0% 42% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 1 0 1 0 17 19<br />

0% 5% 0% 5% 0% 89% 100%<br />

Skole 3 2 4 4 0 1 14<br />

21% 14% 29% 29% 0% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 2 1 2 0 0 12 17<br />

12% 6% 12% 0% 0% 71% 100%<br />

Spejderhytte 0 1 1 1 0 4 7<br />

0% 14% 14% 14% 0% 57% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 0 0 1 1 0 7 9<br />

0% 0% 11% 11% 0% 78% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 0 0 1 2 1 2 6<br />

0% 0% 17% 33% 17% 33% 100%<br />

Alle 24 43 35 22 5 67 196<br />

12% 22% 18% 11% 3% 34% 100%


Tabel 38. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med FORHOLDET TIL OG KOMMUNIKATIONEN<br />

MED PERSONALET?<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

16 4 1 0 0 10 31<br />

I % 52% 13% 3% 0% 0% 32% 100%<br />

Gymnastiksal 5 4 3 0 0 2 14<br />

Total<br />

36% 29% 21% 0% 0% 14% 100%<br />

Idrætshal 9 13 5 2 1 3 33<br />

27% 39% 15% 6% 3% 9% 100%<br />

Institution 1 1 1 0 0 1 4<br />

25% 25% 25% 0% 0% 25% 100%<br />

Klubhus / lokale 0 3 1 0 0 8 12<br />

0% 25% 8% 0% 0% 67% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 3 0 0 0 16 19<br />

0% 16% 0% 0% 0% 84% 100%<br />

Skole 7 4 2 0 0 1 14<br />

50% 29% 14% 0% 0% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 3 2 1 0 1 10 17<br />

18% 12% 6% 0% 6% 59% 100%<br />

Spejderhytte 0 1 0 0 0 6 7<br />

0% 14% 0% 0% 0% 86% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 1 3 1 0 0 4 9<br />

11% 33% 11% 0% 0% 44% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 2 0 0 0 1 6<br />

50% 33% 0% 0% 0% 17% 100%<br />

Alle 51 49 16 2 2 76 196<br />

26% 25% 8% 1% 1% 39% 100%


Tabel 39. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med FACILITETENS EGNETHED TIL DE<br />

AKTIVITETER, OSM i BENYTTER FACILITETEN TIL?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke<br />

/ ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

17 6 7 0 0 1 31<br />

55% 19% 23% 0% 0% 3% 100%<br />

Gymnastiksal 5 5 1 1 1 1 14<br />

36% 36% 7% 7% 7% 7% 100%<br />

Idrætshal 11 10 5 2 4 1 33<br />

33% 30% 15% 6% 12% 3% 100%<br />

Institution 2 1 0 0 1 0 4<br />

50% 25% 0% 0% 25% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 2 5 1 1 0 3 12<br />

17% 42% 8% 8% 0% 25% 100%<br />

Natur / vand / havn 4 5 0 0 0 10 19<br />

21% 26% 0% 0% 0% 53% 100%<br />

Skole 4 6 2 2 0 0 14<br />

29% 43% 14% 14% 0% 0% 100%<br />

Specialfacilitet 7 5 0 0 1 4 17<br />

41% 29% 0% 0% 6% 24% 100%<br />

Spejderhytte 2 2 2 0 0 1 7<br />

29% 29% 29% 0% 0% 14% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 3 2 2 0 0 2 9<br />

33% 22% 22% 0% 0% 22% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 1 2 2 0 0 1 6<br />

17% 33% 33% 0% 0% 17% 100%<br />

Alle 68 61 23 6 7 31 196<br />

35% 31% 12% 3% 4% 16% 100%


Tabel 40. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med TIDSPUNKTERNE FORENINGEN /<br />

INSTITUTIONEN KAN ANVENDE FACILITETEN?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

17 8 3 0 1 2 31<br />

55% 26% 10% 0% 3% 6% 100%<br />

Gymnastiksal 4 3 1 3 1 2 14<br />

29% 21% 7% 21% 7% 14% 100%<br />

Idrætshal 7 7 5 11 3 0 33<br />

21% 21% 15% 33% 9% 0% 100%<br />

Institution 3 1 1 0 0 0 5<br />

60% 20% 20% 0% 0% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 2 6 0 0 0 3 11<br />

18% 55% 0% 0% 0% 27% 100%<br />

Natur / vand / havn 4 4 0 0 1 10 19<br />

21% 21% 0% 0% 5% 53% 100%<br />

Skole 7 3 3 0 0 1 14<br />

50% 21% 21% 0% 0% 7% 100%<br />

Specialfacilitet 5 3 0 0 2 7 17<br />

29% 18% 0% 0% 12% 41% 100%<br />

Spejderhytte 5 1 0 0 0 1 7<br />

71% 14% 0% 0% 0% 14% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 4 3 0 0 0 2 9<br />

44% 33% 0% 0% 0% 22% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 2 0 0 0 1 6<br />

50% 33% 0% 0% 0% 17% 100%<br />

Alle 72 48 18 14 8 36 196<br />

37% 24% 9% 7% 4% 18% 100%


Tabel 41. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med LEDELSEN AF FACILITETEN?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke<br />

/ ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

16 8 1 0 0 6 31<br />

52% 26% 3% 0% 0% 19% 100%<br />

Gymnastiksal 3 3 1 0 0 7 14<br />

21% 21% 7% 0% 0% 50% 100%<br />

Idrætshal 5 13 6 0 2 7 33<br />

15% 39% 18% 0% 6% 21% 100%<br />

Institution 1 2 0 0 0 1 4<br />

25% 50% 0% 0% 0% 25% 100%<br />

Klubhus / lokale 1 4 0 0 0 7 12<br />

8% 33% 0% 0% 0% 58% 100%<br />

Natur / vand / havn 1 3 0 0 0 15 19<br />

5% 16% 0% 0% 0% 79% 100%<br />

Skole 5 2 2 0 0 5 14<br />

36% 14% 14% 0% 0% 36% 100%<br />

Specialfacilitet 4 4 0 1 1 7 17<br />

24% 24% 0% 6% 6% 41% 100%<br />

Spejderhytte 1 1 0 0 0 5 7<br />

14% 14% 0% 0% 0% 71% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 0 3 0 0 0 6 9<br />

0% 33% 0% 0% 0% 67% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 2 2 0 0 0 2 6<br />

33% 33% 0% 0% 0% 33% 100%<br />

Alle 46 51 13 1 3 82 196<br />

23% 26% 7% 1% 2% 42% 100%


Tabel 42. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med SERVICENIVEAUET?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

11 10 1 0 0 9 31<br />

35% 32% 3% 0% 0% 29% 100%<br />

Gymnastiksal 2 4 1 1 0 6 14<br />

14% 29% 7% 7% 0% 43% 100%<br />

Idrætshal 3 15 3 2 2 8 33<br />

9% 45% 9% 6% 6% 24% 100%<br />

Institution 0 3 0 0 0 1 4<br />

0% 75% 0% 0% 0% 25% 100%<br />

Klubhus / lokale 1 4 0 0 0 7 12<br />

8% 33% 0% 0% 0% 58% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 2 1 0 0 16 19<br />

0% 11% 5% 0% 0% 84% 100%<br />

Skole 4 5 1 1 0 3 14<br />

29% 36% 7% 7% 0% 21% 100%<br />

Specialfacilitet 3 0 1 1 0 12 17<br />

18% 0% 6% 6% 0% 71% 100%<br />

Spejderhytte 0 1 0 0 0 6 7<br />

0% 14% 0% 0% 0% 86% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 0 2 0 1 0 6 9<br />

0% 22% 0% 11% 0% 67% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 0 3 0 0 0 3 6<br />

0% 50% 0% 0% 0% 50% 100%<br />

Alle 28 60 8 7 2 91 196<br />

14% 31% 4% 4% 1% 46% 100%


Tabel 43. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med INDFLYDELSE PÅ LOKALE- OG<br />

ANLÆGSFORDELINGEN?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

7 5 2 3 0 14 31<br />

23% 16% 6% 10% 0% 45% 100%<br />

Gymnastiksal 0 4 0 1 1 8 14<br />

0% 29% 0% 7% 7% 57% 100%<br />

Idrætshal 3 3 8 6 6 6 33<br />

9% 9% 24% 18% 18% 18% 100%<br />

Institution 0 0 0 0 1 3 4<br />

0% 0% 0% 0% 25% 75% 100%<br />

Klubhus / lokale 1 3 1 0 0 7 12<br />

8% 25% 8% 0% 0% 58% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 1 0 0 1 17 19<br />

0% 5% 0% 0% 5% 89% 100%<br />

Skole 3 3 1 0 0 7 14<br />

21% 21% 7% 0% 0% 50% 100%<br />

Specialfacilitet 1 2 0 0 3 11 17<br />

6% 12% 0% 0% 18% 65% 100%<br />

Spejderhytte 1 0 1 0 0 5 7<br />

14% 0% 14% 0% 0% 71% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 0 2 0 0 0 7 9<br />

0% 22% 0% 0% 0% 78% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 1 4 0 0 0 1 6<br />

17% 67% 0% 0% 0% 17% 100%<br />

Alle 18 30 17 11 12 108 196<br />

9% 15% 9% 6% 6% 55% 100%


Tabel 44. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med FACILITETENS BELIGGENHED I FORHOLD<br />

TIL AFSTAND TIL BRUGERE OG TRANSPORTMULIGHEDER?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

14 10 1 2 1 3 31<br />

45% 32% 3% 6% 3% 10% 100%<br />

Gymnastiksal 7 4 2 0 0 1 14<br />

50% 29% 14% 0% 0% 7% 100%<br />

Idrætshal 6 13 3 7 1 3 33<br />

18% 39% 9% 21% 3% 9% 100%<br />

Institution 1 2 0 0 1 0 4<br />

25% 50% 0% 0% 25% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 6 3 1 0 0 2 12<br />

50% 25% 8% 0% 0% 17% 100%<br />

Natur / vand / havn 3 6 1 0 0 9 19<br />

16% 32% 5% 0% 0% 47% 100%<br />

Skole 3 7 0 1 1 2 14<br />

21% 50% 0% 7% 7% 14% 100%<br />

Specialfacilitet 5 1 3 0 1 7 17<br />

29% 6% 18% 0% 6% 41% 100%<br />

Spejderhytte 4 0 1 0 0 2 7<br />

57% 0% 14% 0% 0% 29% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 4 0 2 0 0 3 9<br />

44% 0% 22% 0% 0% 33% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 3 0 1 0 1 1 6<br />

50% 0% 17% 0% 17% 17% 100%<br />

Alle 62 53 19 11 7 44 196<br />

32% 27% 10% 6% 4% 22% 100%


Tabel 45. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med INDFLYDELSE PÅ DRIFTEN AF FACILITETEN?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

5 4 1 2 0 19 31<br />

16% 13% 3% 6% 0% 61% 100%<br />

Gymnastiksal 1 1 2 0 1 9 14<br />

7% 7% 14% 0% 7% 64% 100%<br />

Idrætshal 1 5 4 4 4 15 33<br />

3% 15% 12% 12% 12% 45% 100%<br />

Institution 0 0 0 0 1 3 4<br />

0% 0% 0% 0% 25% 75% 100%<br />

Klubhus / lokale 1 3 2 0 0 6 12<br />

8% 25% 17% 0% 0% 50% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 1 1 0 1 16 19<br />

0% 5% 5% 0% 5% 84% 100%<br />

Skole 1 4 0 1 0 8 14<br />

7% 29% 0% 7% 0% 57% 100%<br />

Specialfacilitet 4 3 1 0 2 7 17<br />

24% 18% 6% 0% 12% 41% 100%<br />

Spejderhytte 0 3 1 0 0 3 7<br />

0% 43% 14% 0% 0% 43% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 0 1 2 0 0 6 9<br />

0% 11% 22% 0% 0% 67% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 0 2 3 0 0 1 6<br />

0% 33% 50% 0% 0% 17% 100%<br />

Alle 15 32 20 7 9 113 196<br />

8% 16% 10% 4% 5% 58% 100%


Tabel 46. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med INDRETNINGEN OG UDSMYKNINGEN?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

13 5 4 3 0 6 31<br />

42% 16% 13% 10% 0% 19% 100%<br />

Gymnastiksal 0 2 3 0 1 8 14<br />

0% 14% 21% 0% 7% 57% 100%<br />

Idrætshal 2 6 7 1 4 13 33<br />

6% 18% 21% 3% 12% 39% 100%<br />

Institution 1 0 1 0 0 2 4<br />

25% 0% 25% 0% 0% 50% 100%<br />

Klubhus / lokale 2 3 2 0 0 5 12<br />

17% 25% 17% 0% 0% 42% 100%<br />

Natur / vand / havn 0 2 1 0 0 16 19<br />

0% 11% 5% 0% 0% 84% 100%<br />

Skole 1 4 2 0 0 7 14<br />

7% 29% 14% 0% 0% 50% 100%<br />

Specialfacilitet 4 4 1 0 0 8 17<br />

24% 24% 6% 0% 0% 47% 100%<br />

Spejderhytte 1 2 1 1 0 2 7<br />

14% 29% 14% 14% 0% 29% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 0 1 0 0 1 7 9<br />

0% 11% 0% 0% 11% 78% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 1 1 1 2 0 1 6<br />

17% 17% 17% 33% 0% 17% 100%<br />

Alle 31 36 27 7 6 89 196<br />

16% 18% 14% 4% 3% 45% 100%


Tabel 47. Hvor tilfredse er foreningen / institutionen med STEMNINGEN OG ATMOSFÆREN PÅ<br />

FACILITETEN?<br />

Foreningshus /<br />

mødelokale<br />

Meget<br />

tilfreds<br />

Tilfreds Både og Utilfreds Meget<br />

utilfreds<br />

Ved ikke /<br />

ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

17 7 1 1 0 5 31<br />

55% 23% 3% 3% 0% 16% 100%<br />

Gymnastiksal 1 3 4 0 1 5 14<br />

7% 21% 29% 0% 7% 36% 100%<br />

Idrætshal 5 8 11 2 1 6 33<br />

15% 24% 33% 6% 3% 18% 100%<br />

Institution 1 0 0 2 0 1 4<br />

25% 0% 0% 50% 0% 25% 100%<br />

Klubhus / lokale 4 6 1 0 0 1 12<br />

33% 50% 8% 0% 0% 8% 100%<br />

Natur / vand / havn 3 4 0 0 0 12 19<br />

16% 21% 0% 0% 0% 63% 100%<br />

Skole 2 4 2 1 0 5 14<br />

14% 29% 14% 7% 0% 36% 100%<br />

Specialfacilitet 7 2 0 0 1 7 17<br />

41% 12% 0% 0% 6% 41% 100%<br />

Spejderhytte 2 3 1 0 0 1 7<br />

29% 43% 14% 0% 0% 14% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 1 3 0 0 0 5 9<br />

11% 33% 0% 0% 0% 56% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 2 2 0 0 0 2 6<br />

33% 33% 0% 0% 0% 33% 100%<br />

Alle 54 50 22 6 3 61 196<br />

28% 26% 11% 3% 2% 31% 100%


Tabel 48. Er der nogle redskaber eller noget udstyr der mangler i for<br />

at foreningen / institutionen kan udføre sine aktiviteter?<br />

Nej Ja, Ved<br />

kke/ikke<br />

relevant<br />

Total<br />

Foreningshus / mødelokale 20 7 4 31<br />

65% 23% 13% 100%<br />

Gymnastiksal 8 3 3 14<br />

57% 21% 21% 100%<br />

Idrætshal 19 12 2 33<br />

58% 36% 6% 100%<br />

Institution 3 1 0 4<br />

75% 25% 0% 100%<br />

Klubhus / lokale 7 3 2 12<br />

58% 25% 17% 100%<br />

Natur / vand / havn 9 3 7 19<br />

47% 16% 37% 100%<br />

Skole 5 7 2 14<br />

36% 50% 14% 100%<br />

Specialfacilitet 8 5 4 17<br />

47% 29% 24% 100%<br />

Spejderhytte 4 3 0 7<br />

57% 43% 0% 100%<br />

Stadion / fodboldbane 6 1 2 9<br />

67% 11% 22% 100%<br />

Teaterlokale / musiklokale 1 6 0 7<br />

14% 86% 0% 100%<br />

Alle 109 52 35 196<br />

56% 27% 18% 100%


Tabel 49. ’Børn og unge skal tilgodeses før voksne ved lokale- og anlægsfordelingen’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 24 21.8<br />

Enig 26 23.6<br />

Både / og 35 31.8<br />

Uenig 11 10.0<br />

Meget uenig 1 .9<br />

Ved ikke 13 11.8<br />

Total 110 100.0<br />

"Der skal voksne til at få tingene til at fungere"<br />

"Det er det forhåbentlig enighed om :-)"<br />

"Det er vigtigt at børn og unge får en sund og aktiv livsstil."<br />

"Dette er dog kun gældende i forbindelse mht. tider, så børn og unge træner tidligt og voksne sent."<br />

"I henhold til lovgivningen"<br />

"Klubberne har et ansvar i forhold til at vi bliver ældre og ældre og et godt netværk i klubberne kombineret med idræt<br />

og aktivitet kan give mange ældre et sygdomsfrit liv i lang tid."<br />

"Kommer an på målgruppe"<br />

"Men sådan fungerer det ikke!"<br />

"NKB har fyldte ungdomshold og disse skal prioriteres. Samtidig er det set at hvis en tid rykkes for et motionist hold,<br />

så ødelægges dette hold fuldstændig. Det er vigtigt, at have samme tider år for år"


Tabel 50. ’Det er først og fremmest foreninger/institutioner fra lokalområdet, der skal tilgodeses ved<br />

fordelingen af lokaler og anlæg’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 50 45.5<br />

Enig 38 34.5<br />

Både / og 12 10.9<br />

Uenig 4 3.6<br />

Meget uenig 1 .9<br />

Ved ikke 5 4.5<br />

Total 110 100.0<br />

"der burde være faciliteter til alle"<br />

"Kommer an på, om aktiviten kun findes i få kommuner."<br />

"Korrekt, det skal være lokale klubber, som skal prioriteres og ikke udefra kommende selvom det kan være inden for<br />

samme kommune - lokalt skal prioriteres"<br />

"Lokaler og anlæg er kommunale, derfor for hele kommunens borgere"<br />

"Men altså ikke kun foreninger/institutioner - også uorganiserede"


Tabel 51. ’Brugergrupperne bør i højere grad selv stå for fordelingen af lokaler og anlæg frem for<br />

kommunen’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 7 6.4<br />

Enig 17 15.5<br />

Både / og 25 22.7<br />

Uenig 24 21.8<br />

Meget uenig 11 10.0<br />

Ved ikke 26 23.6<br />

Total 110 100.0<br />

"Det bliver vanskeligt for smalle grupper at komme til"<br />

"Det bør være kommunen for at have en ""uvildig"" instans til at tage vare på tiderne"<br />

"Det gøres i vid udstrækning allerede, men det er måske ikke ideelt. Svært at svare på. Kræver<br />

uddybning"<br />

"Det kunne give et støtte rivegilde."<br />

"Men kan ikke læige se hvem der skal have opgaven"<br />

"Vi oplever, at det p.t. fungerer fint."


Tabel 52. ’De foreninger, der kan markere sig på landsplan, skal tilgodeses med de øve- og træningstider,<br />

de har brug for’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 10 9.1<br />

Enig 17 15.5<br />

Både / og 24 21.8<br />

Uenig 24 21.8<br />

Meget<br />

uenig<br />

19 17.3<br />

Ved ikke 16 14.5<br />

Total 110 100.0<br />

"Afhænger at medlems antallet, deltager og plads hænger ikek nødvendigvis sammen"<br />

"Andre skal også have en chance - ellers kommer de små ind i en negativ spiral og mister yderligere<br />

medlemmer"<br />

"Enig, men der skal også være plads til alle og hvem skal træffe afgørelse om hvordan man skal markere sig<br />

på landsplan. Kan jo gøres på mange måder"<br />

"Enig, såfremt kommunen rådede over uanede mængder af faciliteter, hvilket ikke er tilfældet. Vores forening<br />

råder over flere danmarksmestre og spillere, som ligger i toppen af Europa. Men har naturligvis forståelse for<br />

at vi som en lille forening med 60 medlemmer ikke kan lægge belæg på mange yderligere haltider på grund af<br />

vores sportslige succeser"<br />

"NKBadminton har ungdomsspillere, som er i toppen i Danmark"<br />

"Ragnarock markerer sig internationalt - men det skal ikke ske i samarbejde med og ikke på bekostning af<br />

andre aktiviteter."<br />

"træningsfaciliteterne bør være lige tilgængelige for alle"<br />

"Vi er nødt til at tilgodese de foreninger der kan markere sig på landsplan, hvis vi ønsker at skabe en god<br />

eksponering for kommunen. Det kan også være med til at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo."


Tabel 53. ’Foreninger/institutioner, der har vundet hævd på en facilitet, skal tilgodeses først i tildelingen<br />

af tider’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 21 19.1<br />

Enig 21 19.1<br />

Både / og 26 23.6<br />

Uenig 18 16.4<br />

Meget uenig 13 11.8<br />

Ved ikke 11 10.0<br />

Total 110 100.0<br />

"afhænger at tilgang af medlemmer m.v"<br />

"I princippet ja, men risiko er at klubber ""bare"" beholder tider, for at være sikre på at have dem og at<br />

udnyttelsen derfor ikke er optimal"<br />

"Ja, såfremt de kan udnytte faciliteterne."<br />

"Jeg vil nok blive utilfreds, hvis en af de tider vi har kæmpter længe for at få blev taget fra os - men jeg vil også<br />

respektere en central prioritering, så der kan tages højde for ændringer i behov og muligheder"<br />

"Men der skal sikres en god dialog med alle berørte parter."<br />

"NKBadminton har baseret sig på bestemte tider og det er meget vigtigt, at disse tider er de samme fra år til år,<br />

så man ved hvad man kan regne med."


Tabel 54. ’Foreninger/institutioner, som kan fylde faciliteterne ud, bør tilgodeses før<br />

foreninger/institutioner, hvor forholdsvis få deltager’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 20 18.2<br />

Enig 20 18.2<br />

Både / og 29 26.4<br />

Uenig 15 13.6<br />

Meget uenig 9 8.2<br />

Ved ikke 17 15.5<br />

Total 110 100.0<br />

"Det må være vigtigt at faciliteterne bliver benyttet af så mange som muligt."<br />

"For ellers bliver de små aldrig store...."<br />

"Helt enig. Deprimerende at stå med 30 børn der tripper for at komme på gulvet og så skulle vente på 4 personer<br />

60+, der lige skal serve færdig..."<br />

"Men med dårlige træningstider kan en forening lige så godt lukke"<br />

"NKB har holdene fyldt ud"<br />

"Som en ""lille"" klub har vi stort besvær med at få gode træningstimer"


Tabel 55. ’Faciliteterne skal i højere grad give plads til dem, der ikke dyrker deres fritidsaktivitet i en<br />

forening’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 5 4.5<br />

Enig 6 5.5<br />

Både / og 24 21.8<br />

Uenig 24 21.8<br />

Meget uenig 26 23.6<br />

Ved ikke 25 22.7<br />

Total 110 100.0<br />

"Både og.. da der knapt nok er plads nok til dem der er i forening"<br />

"Nej, de der ikke dyrker deres fritidsaktiviteter i en forening må også leve med at komme til når foreningerne<br />

ikke er der."<br />

"NKB er en forening og det er vigtigt, at klubben ved hvad man kan regne med."


Tabel 56. ’Det er vigtigt at tilgodese nye foreninger, institutioner, aktiviteter og hold, når lokaler og<br />

anlæg skal fordeles’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 9 8.2<br />

Enig 42 38.2<br />

Både / og 33 30.0<br />

Uenig 8 7.3<br />

Meget uenig 3 2.7<br />

Ved ikke 15 13.6<br />

Total 110 100.0<br />

"En forening mister mulighed for at servicere, hvis der skal udstedes garantier til nye foreninger. Kummunen bør<br />

kende begrænsningen for nye tiltag"<br />

"hvad vil man så gøre når de nye, bliver gamle foreninger"<br />

"Ikke på beksotning af eksisterende aktiviteter."<br />

"Kun hvis der er ledig kapacitet i lokalerne. Der bør ikke stoppes aktiviteter for at forsøge at få en ny type aktiviteter<br />

op at stå."<br />

"NKB er en kendt klub i lokalområdet og skal prioriteres frem for at nye klubber kan tage tider."<br />

"Svært at svare på, når vi som forening ikke føler der er relevant plads nok til os"


Tabel 57. ’Vores fritidsaktiviteter bliver hæmmet af, at der også foregår andre ting i faciliteterne’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 13 11.8<br />

Enig 14 12.7<br />

Både / og 24 21.8<br />

Uenig 22 20.0<br />

Meget uenig 10 9.1<br />

Ved ikke 27 24.5<br />

Total 110 100.0<br />

"Der må meget gerne foregå andre aktiviteter når der ikke er badminton. Eneste ulempe er harpiks på gulvene"<br />

"Det er svært at gøre stedet til sit eget og da vi træner på bare fødder er det et problem at der ikke er ordentlig rent"<br />

"Det kommer helt an på hvad ""andre ting er"". Kan ikke svare generelt herpå."<br />

"det sker jo ikke i dag, svaret er hvis det skal ske fremadrettet"<br />

"Humlebæk kunstforening har ret til at blokere Humlebæk bibliotek i visse perioder.<br />

"Men vi har p.t. godt samarbejde med skolen om tilrettelæggelsen."<br />

"på grund af vi har lokalet på 1. sal, så kan situationen tit reddes"<br />

"Vi deler gerne med andre - og respekterer at andre også skal kunne komme til!"<br />

"Vi deler som regel bad/omklædning med de brugerne af gymnasstiksalen."<br />

"vi skal desværre ofte tage hensyn til f.eks. skolens terminsprøver og er derfor nødsaget til at aflyse vores<br />

aktiviteter. Ganske ofte kommer disse aflysninger også alt for sent i forhold til hvad der er angivet i Fredensborg<br />

reglerne."


Tabel 58. ’Det er ikke afgørende, at der er personale i faciliteter eller på anlæg’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 21 19.1<br />

Enig 28 25.5<br />

Både / og 17 15.5<br />

Uenig 12 10.9<br />

Meget uenig 4 3.6<br />

Ved ikke 28 25.5<br />

Total 110 100.0<br />

"gerne personer,der medvirker til god adfærd og omganstone, passer på , vedligeholder med brugere i<br />

fællesskab"<br />

"Ikke i forbindelse med vores aktviteter"<br />

"Kommer an på hvilken type anlæg, der er tale om."<br />

"Svært at svare på, da vi aldrig har oplevet personale på de faciliteter vi er på, undtagen når der skal åbnes eller<br />

lukkes."<br />

"Tilstedeværelse af personale kan lette mange ting"<br />

"Vi har selv medarbejderne med"


Tabel 59. ’Cafeterier og kiosker kan erstattes med automater ’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 9 8.2<br />

Enig 17 15.5<br />

Både / og 13 11.8<br />

Uenig 10 9.1<br />

Meget uenig 9 8.2<br />

Ved ikke 52 47.3<br />

Total 110 100.0<br />

"De unge skal møde mennesker ansvarlige"<br />

"Der er ikke cafe/kiosk i den hal vi benytter eller på frisbee golf banen, så en automat ville være et skridt op i<br />

serviceniveau"<br />

"Dog svært med sund mad"<br />

"Har selv madpakker med"<br />

"Ville gerna have kantine, men har aldrig oplevet det, undtagen een gang om året til Hjemmeopvisning i<br />

Langebjerghallen"


Tabel 60. ’Stemningen og atmosfæren på faciliteterne i Fredensborg er meget positiv og god’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 15 13.6<br />

Enig 41 37.3<br />

Både / og 16 14.5<br />

Uenig 3 2.7<br />

Ved ikke 35 31.8<br />

Total 110 100.0<br />

"Fin på Femkløveren. Kender ikke nok til hvordan det er på andre inst."<br />

"Helt umuligt at sige noget generelt om. Vi skaber selv en god stemning, hvor vi er, men det kan Fredensborg<br />

Kommune ikke tage skyggen af ære for !"<br />

"så længe forvaltnningen ikke blander sig"


Tabel 61. ’Der er et dårligt forhold til de øvrige brugere af faciliteterne’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 4 3.6<br />

Enig 5 4.5<br />

Både / og 11 10.0<br />

Uenig 31 28.2<br />

Meget uenig 17 15.5<br />

Ved ikke 42 38.2<br />

Total 110 100.0<br />

"gælder dele af Nivå Havn"<br />

"Vi har et problem med torsdage hvor man er meget uvillig til at rydde op til kl. 19. hvor vi skal ind"<br />

"Vi har haft lidt uoverensstemmelser med en forening som fyldt rekvisitrummet som vi benytter som ekstra hal - dette<br />

er dog for længst løst - vi har får brudt vores opbevaringsrum op og blev bestjålet, tyvene må have haft nøgler til<br />

selve hallen"


Tabel 62. ’Mange af faciliteterne passer ikke til vores aktiviteters krav og behov’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 9 8.2<br />

Enig 7 6.4<br />

Både / og 20 18.2<br />

Uenig 28 25.5<br />

Meget uenig 14 12.7<br />

Ved ikke 32 29.1<br />

Total 110 100.0<br />

"Faciliteterne er i forfald og pinagtige ift nabokommunerne !"<br />

"På grund af vi er en kunstnerforening"<br />

"Vi har et stort behov for at få etableret en gymnastikhal i kommunen, så vi ikke skal bruge 25% af vores træningstid<br />

på at slæbe redskaber frem og tilbage. Dyr spildtid i både instruktørløn og slitage på redskaber. For slet ikke at nævne<br />

alle de ildsjæle der desværre ofte bliver slukket efter et par års frivilligt arbejder under disse vilkår."


Tabel 63. ’Der skal skabes flere udendørsfaciliteter (fx mountainbike- og løberuter, bådbroer mv.) til<br />

udendørs motion og friluftsliv’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 15 13.6<br />

Enig 30 27.3<br />

Både / og 16 14.5<br />

Uenig 8 7.3<br />

Meget uenig 5 4.5<br />

Ved ikke 36 32.7<br />

Total 110 100.0<br />

"Faciliteterne bør bindes sammen af det udemærkede stisystem vi har. Det kune udnyttes meget bedre. Lys på<br />

stierene ville være et sted at starte..."<br />

"Har et stort ønske om flere ridestier i kommunen"<br />

"Kommer ikke os til gode"<br />

"Måske - og ikke for en hver pris..."<br />

"Ny kajak / fritid klub Nivå havn"


Tabel 64. ’Der er behov for flere specialiserede anlæg og faciliteter, som opfylder moderne krav i den<br />

pågældende aktivitet’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 21 19.1<br />

Enig 26 23.6<br />

Både / og 20 18.2<br />

Uenig 5 4.5<br />

Meget uenig 2 1.8<br />

Ved ikke 36 32.7<br />

Total 110 100.0<br />

"Både indendørs og udendørs... men svært at tale om specialeisering når vi slet ikke får opfyldt selv de mest basale<br />

behov... som varme, el, omklædning, indeklima osv osv....."<br />

"Det kommer an på, hvad der lægges i det. Men vigtigt, at der skabes et centralt beliggende kultursted til<br />

teaterforestillinger m.v., gerne ved Humlebæk Station"<br />

"Jfr. ønsket om keramikovn"<br />

"Kommunen mangler en svømmehal!!"<br />

"Måske. Afhænger også af, hvem der skal betale: Kommunen eller private investorer."<br />

"Vi har et stort behov for at få etableret en gymnastikhal i kommunen, så vi ikke skal bruge 25% af vores træningstid på<br />

at slæbe redskaber frem og tilbage. Dyr spildtid i både instruktørløn og slitage på redskaber. For slet ikke at nævne alle<br />

de ildsjæle der desværre ofte bliver slukket efter et par års frivilligt arbejder under disse vilkår."


Tabel 65. ’Der er behov for flere mindre og lokale faciliteter, der kan bruges til forskellige aktiviteter og<br />

formål’<br />

N = Pct.<br />

Meget enig 22 20.0<br />

Enig 24 21.8<br />

Både / og 15 13.6<br />

Uenig 6 5.5<br />

Meget uenig 1 .9<br />

Ved ikke 42 38.2<br />

Total 110 100.0<br />

"Værkstedsfaciliteter, hvor der ikke skal tages så store hensyn til gulvene - f.eks. maleklatter"


Tabel 66. ’I en samlet vurdering, opfylder de eksisterende faciliteter i Fredensborg kommune så de<br />

behov, I har for at kunne udføre Jeres aktiviteter på tilfredsstillende vis?’<br />

N = Pct.<br />

I meget høj grad 13 11.9<br />

I høj grad 38 34.9<br />

I nogen grad 35 32.1<br />

I begrænset grad 6 5.5<br />

Slet ikke 6 5.5<br />

Ved ikke / ikke relevant 11 10.1<br />

Total 109 100.0<br />

Tabel 67. ’I forhold til hvilke af de følgende forhold er der behov for forbedringer?’: Faciliteternes antal<br />

N = Pct.<br />

Meget stort behov 24 21.8<br />

Stort behov 17 15.5<br />

Nogen behov 20 18.2<br />

Mindre behov 11 10.0<br />

Slet ingen behov 5 4.5<br />

Ved ikke/ikke relevant 33 30.0<br />

Total 110 100.0<br />

Tabel 68. ’I forhold til hvilke af de følgende forhold er der behov for forbedringer?’: Faciliteternes stand<br />

N = Pct.<br />

Meget stort behov 17 15.5<br />

Stort behov 14 12.7<br />

Nogen behov 38 34.5<br />

Mindre behov 9 8.2<br />

Slet ingen behov 5 4.5<br />

Ved ikke/ikke relevant 27 24.5<br />

Total 110 100.0


Tabel 69. ’I forhold til hvilke af de følgende forhold er der behov for forbedringer?’: Udstyr på<br />

faciliteterne<br />

N = Pct.<br />

Meget stort behov 10 9.1<br />

Stort behov 14 12.7<br />

Nogen behov 31 28.2<br />

Mindre behov 20 18.2<br />

Slet ingen behov 7 6.4<br />

Ved ikke/ikke relevant 28 25.5<br />

Total 110 100.0<br />

Tabel 70. ’I forhold til hvilke af de følgende forhold er der behov for forbedringer?: Faciliteternes<br />

tilgængelighed’<br />

N = Pct.<br />

Meget stort behov 20 18.2<br />

Stort behov 14 12.7<br />

Nogen behov 22 20.0<br />

Mindre behov 19 17.3<br />

Slet ingen behov 7 6.4<br />

Ved ikke/ikke relevant 28 25.5<br />

Total 110 100.0<br />

"Afklaring om lokalplan på Nivå Havn er nødvendig"<br />

"Bygningerne vedligeholdes ikke ---det ligner noget fra det tidligere Østeuropa !"<br />

"Da vi ligger i Langsrtup mose kan vi have tilkørsel og p problemer pga vand,er dog blevet stærkt forbedret"<br />

"Der er behov for nogle specialindrettede faciliteter, så lokalerne egner sig til det de bliver brugt til."<br />

"Der er nogle af faciliteterne, som ligger udenfor bymæssig bebyggelse. Derfor vigtig, at adgangsveje/-stier er<br />

gode, herunder også hvad angår belysning."<br />

"Det er kun qua kæmpe stort frivilligt arbejde, at vi kan holde foreningen og dens 500-600 medlemmer kørende"<br />

"En ny hal i Kokkedal eller ved Nivå skole vil være meget relevant, da der er meget stort behov for haltider."<br />

"Et stykke jord til dyrkning af pil og et lokale til opbevaring af materialer"<br />

"Et velegnet lokale med klaver til mindre korkoncerter"<br />

"for bordtennis et lokale hvor der kan være 6 fast opstillet borde så det er muligt at starte en ungdoms/veteran<br />

afd."<br />

"fysiske størrelse, musikanlæg"<br />

"Ikke relevant"


"Jeg som formand kunne godt tænke mig et nemmere og mere åbent forhold til Naturfredningsforeningen og de<br />

ønsker vi som roklub kunne ha i forhold til at gøre rosporten mere alsidig og afdække flere alders gruppers behov<br />

på vandet. Som roer har vi en stor respekt for naturen og mener godt at en ""aktiv"" sø kan forenes med naturen<br />

og det liv den beriger os med."<br />

"nyt nøglesystem volder problemer"<br />

"Placering af en badebro ved siden af vandskibroen, giver mange sikkerhedsproblemer for os. Badebroen bør<br />

flyttes"<br />

"Skilt ved Nivåvej om af FDF Karlebo er her. Det ville være en god ting for kommende medlemmer"<br />

"Som anført laver foreningen kun få arrangementer på dansk grund (venskabsbyforening). Derfor ikke et stort<br />

behov for lokaler."<br />

"som det fremgår af de tidligere svar er vi tilfredse med badebroen men utilfredse med manglen på klubfaciliteter"<br />

"Varmen er et problem om vinteren, det ville være rart at have nogen spejle på væggen (men med fodbold etc.<br />

Går det ikke), det er lidt besværligt at vi kun kan komme ind når vi har træning (sommetider vil man jo gerne lige<br />

hente noget i opbevaringsrummet)"<br />

"ventilation i mødelokalet"<br />

"vi er fuldt tilfredse"<br />

"Vi mangler toiletforhold samt et sted til det sociale liv - vi bliver ikke hørt stedets brugere har det godt sammen,<br />

men kommunen bremser muligheden for udvikling"<br />

"Vores geografiske beliggenhed begrænser vores mulighed fr at benytte de øvrige anlæg i kommunen, da<br />

infrastrukturen ikke er tilgodeset for landsognet, - manglende offentlige busser"<br />

"Boksning betyder hellere et ringhjørne end et gadehjørne, derfor er der behov for klublokale, hvor de unge kan<br />

udleve deres identitet."<br />

"Deltager gerne i drøftelser herom."<br />

"Der bliver brugt penge på de store eller dem der kender en politiker. Alle bør tages seriøst og alle bør have ret<br />

til at komme til et toilet. Kommunen bør gå mere op i at finde løsninger på reglerne, frem for at dyrke regler og<br />

konstant lukke døren. De frivillige bør ikke bruge så mange år på politik og konstant løbe ind i en knytnæve."<br />

"Der burde bygges en idrætshal som tilgodeser både born, unge og ældres behov for at dyrke motion og pleje det<br />

sociale netværk, især det sidste bliver glemt når beboerne bliver ældre, men stadig vil være / kan dyrke deres<br />

interesser."<br />

"Der mangler et borgerhus med åbne værksteder til f.eks. kreative aktiviteter som kunst og skiftende udstillinger<br />

året rundt, lille fordragssal/teatersal og (biograf?) cafe. En del af aktiviteterne kan sikkert med ændringer gøres i<br />

Fredensborg Biograf. Men der er booket af mange andre aktiviteter."<br />

"Det bør ikke være ret til at aftenskoler (LOF, som eksempel) kan sætte sig på et lokale og så ikke bruge det! Der<br />

bør ikike være en ret for en forening at blokere et lokale i en fat periode hvert år."<br />

"Det må I meget undskylde, men det er der simpelthen ikke plads til. Jeg har skrevet et par sider, som jeg gerne<br />

vil maile istedet. Kontakt mig venligst på mail, så fremsender jeg gerne mine forslag. Mail:


anders.leise@yahoo.dk"<br />

"det skal jeg nok selv fortælle byrådet!"<br />

"Det ville gavne os og landsognet , hvis der også var en idrætshal med flere aktivitetsmuligheder, beliggende ved<br />

Karlebo idrætsanlæg. Og en svømmehal er et stort ønske, både af hensyn til undervisningen, men også af<br />

hensyn til fritiden. Alle børn i en kommune, der ligger så tæt på havet, bør have obligatrisk svømmeundervisning i<br />

skolen."<br />

"det ville være en fordel at vi kunne bruge rummet uden for de reserveret tid hvis det er ledigt."<br />

"Dialogmøderne viste med al ønskelig tydelighed, at kommunens faciliteter er i forfald over en bred kam. Det er<br />

åbenlyst, at Fredensborg Kommune ikke prioriterer idrættens og dens faciliteter ---sørgerligt men sandt ! Tør<br />

byrådet gøre noget eller vil man fortsat blot lade stå til ?"<br />

"En grøn energi- fokuseret kommune som Fredensborg bør investere i mere og flere grønne anlæg til drift af<br />

belysning på f.eks. Boldbaner og indendørs faciliteter - herunder drift af ventilationsanlæg og belysning. Solcellen<br />

er opfundet og anlæg kan etableres med stor rentabilitet. En besparelse her kan give råderum til investering i<br />

manglende faciliteter andre steder."<br />

"En hal i Karlebo..."<br />

"En ny idrætshal til brug for badminton og håndbold mm vil være meget relevant.Specielt hvis denne kommer til at<br />

ligge i Kokkedal/Nivå området."<br />

"En svømmehal vil være fantastisk at have i vores kommune. Det er synd og skam at vi skal tage til Hørsholm og<br />

Helsingør for at kunne lære vores børn og unge at svømme."<br />

"Etablering af fælles kampsports faciliteter i Nivå til de klubber der ligger her. Dette ville kunne bruges i<br />

dagtimerne af f.eks. ældre gymnastik, legegrupper for dagplejere mv. forslaget har været fremme mange gange<br />

uden held. Man ville kunne skabe gode rammer og få nogle af de unge væk fra gaden, samt skabe sikre rammer<br />

at dyrke kampsport i fremfor de ikke tilfredsstillende rammer vi har i dag."<br />

"Flere pladser til Kajakker på Nivå havn."<br />

"Flexible rumløsninger kunne være en mulighed, så man kan dele en stor sal i 2eller flere små. Vi vil ofte gerne<br />

dele i mindre hold (dog kun de gange hvor vi har instrutører nok)"<br />

"Gerne bygninger hvor såvel idræts- og sportsaktiviteter kan foregå samtidig med såkaldte kulturelle aktiviteter.<br />

Det kan give samarbejde på tværs af interesser."<br />

"gerne flere tilbud som tilgodeser børn og unge det være sig plads til fysiske udfoldelser og plads til kreativitet"<br />

"gerne nogen grad af brugerbetaling til vedligehold og forbedringer."<br />

"Håber på et sted til korpset"<br />

"Har ikke rigtigt nogle ideer, ville bare være fedt med flere muligheder, så der er flere timer at deles om under tag"<br />

"Hvad hedder den sygdom, der lammer en blondine fra livet og ned? - Ægteskab!"<br />

"I lyset af Fredensborg kommunes focus på børns sundhed og bevægelse, kan vi ikke blive ved at leve uden en<br />

svømmehal i lokalområdet/ kommunen."<br />

"I Nivå Kajakklub vil vi meget gerne bidrage til at der er et tættere samspil mellem kommune og klub. Begge parter


kan få noget ud af samarbejdet - og f.eks. så er Øresund et fantastisk sted, hvis der skal genoptrænes efter<br />

operationer - mm. Sammen kan vi give mange flere end de 100 der i dag er medlemmer af Nivå Kajakklub<br />

motionsmuligheder, samhørighed og netværk. Klubberne kan noget fitnesscentre ikke kan - og moderne<br />

mennesker vil have medindflydelse også når de dyrker motion."<br />

"Ikke lige p.t."<br />

"Ingen p.t."<br />

"Jeg savner den årlige foreningsdag på skolerne. Jeg blev selv medlem af den forening jeg nu er formand for ved<br />

et sådant arrangement. Synes alt går for meget op i integrationens tegn. Istedet skulle vi lave en fritidsdag i en<br />

weekend hvor alle foreninger kommer og stiller op på skolen, lidt ala det Kokkedal på vej gør nu, men på et<br />

generelt kommunalt plan :)"<br />

"Mange foreninger i Kokkedal har stor problem med nogle af deres aktiviteter."<br />

"Mere fokus på og kommunal service til nyetablerede idætsforeninger. Også foreninger, der ikke satser på<br />

konkurrence men på fællesskab og livskvalitet."<br />

"Som en lille klub (30 medlemmer) har vi svært ved at få mere træningstid i fht de mere etablerede klubber."<br />

"Sundhedshus til stor gavn og glæde for borgerne i Kommune, hvori der skal være mulighed for styrketræning<br />

m.redskaber samt store lyse motionslokaler til forskellige holdaktviteter. Flere IT-lokaler mangler også til fremtidig<br />

efterspørgsel for seniorer."<br />

"Svømmehal, udendørs skaterbane, parkouranlæg,"<br />

"Vi har et stort behov for at få etableret en gymnastikhal i kommunen, så vi ikke skal bruge 25% af vores<br />

træningstid på at slæbe redskaber frem og tilbage. Det er meget dyr spildtid i både instruktørløn og slitage på<br />

redskaber. For slet ikke at nævne alle de ildsjæle der desværre ofte bliver slukket efter blot et par års frivilligt<br />

arbejder under disse vilkår. Derudover har vi hver uge næsten 100 gymnaster og trænere som rejser 1-3 gange<br />

om ugen til København og Gladsaxe for at dyrke gymnastik under tidssvarende forhold(stationært opstillede<br />

redskaber og springgrave). Det er en årlig udgift på en halv million kroner til lokaleleje og transport. En<br />

gymnastikhal bør bygges i Nivå/Kokkedal-området, da her er stor ekspertise i mange forskellige<br />

gymnastikgrene(Mandlig idrætsgymnastik, Kvindelig idrætsgymnastik, TeamGym, Springgymnast, Parkour,<br />

Dansegymnastik)."<br />

"Vi mangler flere udstillingsrum med store hvide vægge."


Bilag 4:<br />

Supplerende figurer fra<br />

spørgeskemaundersøgelsen af<br />

voksne borgeres deltagelse i<br />

kultur- og idrætsaktiviteter i<br />

Fredensborg Kommune


Figur 1: Fordelingen af besvarelserne af spørgeskemaet<br />

til borgere i Fredensborg Kommune, opdelt på<br />

lokalområder (pct.)<br />

Fredensborg<br />

Humlebæk<br />

Kokkedal<br />

Nivå<br />

Allerød<br />

Hillerød<br />

Hørsholm<br />

Kvistgård<br />

0,7<br />

0,3<br />

0,3<br />

0,9<br />

19,4<br />

23,3<br />

28,3<br />

27<br />

0 5 10 15 20 25 30


Figur 2. Hvem har svaret?<br />

Respondenternes alder?<br />

16-20 år<br />

21-30 år<br />

31-40 år<br />

41-50 år<br />

51-60 år<br />

61-70 år<br />

71-80 år<br />

81 år og ældre<br />

3,4<br />

3,3<br />

7<br />

7,5<br />

10,1<br />

18,4<br />

19,6<br />

30,6<br />

0 5 10 15 20 25 30 35


Figur 3. Respondenternes fordeling efter alder,<br />

sammenlignet med aldersfordelingen i<br />

Fredensborg Kommune (pct.)<br />

16-20 år<br />

21-30 år<br />

31-40 år<br />

41-50 år<br />

51-60 år<br />

61-70 år<br />

71-80 år<br />

81 år og ældre<br />

3,4<br />

4,8<br />

3,3<br />

7<br />

8<br />

7,5<br />

8,6<br />

8,4<br />

10,1<br />

14,2<br />

20,6<br />

18,4<br />

18,2<br />

19,6<br />

17,3<br />

30,6<br />

0 5 10 15 20 25 30 35<br />

Andel i kommunen Besvaret spørgeskemaet


Figur 4. Hvem har svaret?<br />

Køn<br />

Kvinder<br />

Mænd<br />

45,3<br />

54,7<br />

0 10 20 30 40 50 60


Figur 5. Hvem har svaret?<br />

Bor sammen med ægtefælle<br />

Ja<br />

Nej<br />

27,2<br />

72,8<br />

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Figur 6. Hvem har svaret?<br />

Har hjemmeboende børn<br />

Ja<br />

Nej<br />

26,5<br />

73,5<br />

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Figur 7. Hvem har svaret?<br />

Hovedbeskæftigelse<br />

Selvstændig<br />

Medarbejdende ægtefælle<br />

Funktionær / tjenestemand<br />

Faglært arbejder<br />

Ufaglært arebjder<br />

På orlov<br />

Ledig på dagpenge<br />

Ledig på kontanthjælp<br />

Førtidspensionist<br />

Folkeopnsionist / efterlønsmodtager<br />

Hjemmearbejdende husmor / husfar<br />

Under uddannelse / går i skole<br />

Andet<br />

1,2<br />

1,5<br />

0,4<br />

1,5<br />

0,6<br />

0,8<br />

2,9<br />

4,8<br />

7,2<br />

5,7<br />

7,9<br />

33,7<br />

31,9<br />

0 5 10 15 20 25 30 35 40


Figur 8. Hvem har svaret?<br />

Højeste fuldførte uddannelse<br />

8. - 10. klasse<br />

Gymnasial uddannelse<br />

Erhverevsfaglig uddannelse<br />

AMU<br />

Kort videregående uddannelse<br />

Mellemlang videregående uddannelse<br />

Lang videregående uddannelse<br />

Anden uddannelse<br />

0,3<br />

4,7<br />

7,5<br />

10,7<br />

10,8<br />

16,1<br />

22,2<br />

27,7<br />

0 5 10 15 20 25 30


Figur 9. Hvor ofte benytter borgere i Fredensborg<br />

Kommune forskellige kulturtilbud (pct.)<br />

Biograf<br />

Bibliotek<br />

Museum<br />

Akvarium, zoo, dyrepark ol.<br />

Forlystelsespark, oplevelsescenter ol.<br />

Kunstudstillig / galleri<br />

Koncert, musikarrangement ol.<br />

Teater<br />

Foredrag eller debatarrangement<br />

Ande kultur- eller fritidsaktivitet (ikke idræt)<br />

Sportsarrangement som tilskuder med billet<br />

Medlemsaktiviteter i kulturforening<br />

Cirkus<br />

Aftenskoleundervisning<br />

Benyttet et arkiv<br />

Internetcafé ol.<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

Som regel hver uge Mindst en gang om måneden Mindst en gang i kvartalet<br />

Mindst en gang om året Sjældent aldrig


Figur 10. Andelen af borgere i Fredensborg Kommune<br />

og Danmark (hele landet) som inden for et år / en<br />

måned har deltaget i forskellige kulturaktiviteter (pct.)<br />

Biografen (år)<br />

Arkiv (år)<br />

Bibliotek (måned)<br />

Tilskuer til sportsarrangement (år)<br />

Forlystelsespark (år)<br />

Zoo, dyrepark mv. (år)<br />

Cirkus (år)<br />

Aftenskole (år)<br />

0 10 20 30 40 50 60 70<br />

Danmark Fredensborg<br />

Kilde:<br />

Fredensborg Kommune: Denne undersøgelse.<br />

Danmark: Kulturministeriet. Danskernes kulturvaner 2012.


Figur 11. Hvor går borgerne i Fredens-<br />

borg Kommune til koncerter (pct.)<br />

Andre steder uden for kommunen<br />

Andre steder inden for kommunen<br />

Fredensborg Slotskirke<br />

Strandvejskirken<br />

Fredensborg Bio<br />

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45


Figur 12. Hvor går borgerne i Fredens-<br />

borg Kommune på bibliotek (pct.)<br />

Andet bibliotek udenfor kommunen<br />

Andet bibliotek i kommunen<br />

Nivå bibliotek<br />

Kokkedal bibliotek<br />

Humlebæk bibliotek<br />

Fredensborg bibliotek<br />

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45


Figur 13. Hvor går borgerne i Fredens-<br />

borg Kommune i biografen (pct.)<br />

Andre biografer<br />

Humle Bio<br />

0 10 20 30 40 50 60


Figur 14. Hvor går borgerne i<br />

Fredensborg Kommune i teater (pct.)<br />

Teaterforestilling udenfor kommunen<br />

Teaterforestilling i kommunen<br />

0 10 20 30 40 50


Figur 15. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune til aftenskoleundervisning (pct.)<br />

Andre steder udenfor kommunen<br />

Andre steder i kommunen<br />

Foreningslokaler Nørredamsvej<br />

Engdalshallen<br />

Fredensborg bibliotek<br />

Humlebæk Bibliotek<br />

Strandlyst<br />

Kokkedal Skole Øst<br />

Kokkedal Skole Vest<br />

Nivå skole Nord<br />

Nivå skole Syd<br />

Humlebæk skole (UD)<br />

Humlebæk skole (IND)<br />

Langebjergskolen<br />

Fredensborg skole<br />

Endrupskolen<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8


Figur 16. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune på internetcafé (pct.)<br />

Andet sted udenfor kommunen<br />

Andet sted i kommunen<br />

Skole / uddannelsesinstitution<br />

En kommerciel internetcafé<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3


Figur 17. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune på kunstudstilling / galleri (pct.)<br />

Andre steder udenfor kommunen<br />

Andre steder i kommunen<br />

Fredensborg Bibliotek<br />

Humlebæk Bibliotek<br />

Nivågård<br />

Fredensborg Bio<br />

Louisiane<br />

0 10 20 30 40 50 60


Figur 18. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune på museum (pct.)<br />

Andre museer udenfor kommunen<br />

Andre museer i kommunen<br />

Lokalhistorisk Museum<br />

Ringovnen i Nivå<br />

Louisiane<br />

Nivåråds Malerisamling<br />

0 10 20 30 40 50 60


Figur 19. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune på arkiv (pct.)<br />

Andre arkiver udenfor kommunen<br />

Andre arkiver i kommunen<br />

Fredensborg Arkiverne<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8


Figur 20. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune til sportsarrangementer (pct.)<br />

Andre steder udenfor kommunen<br />

Andre steder i kommunen<br />

Fredensborg Stadion<br />

Bannebjerggård<br />

Karsemosegård Idrætsanlæg<br />

Karlebo Idrætsanlæg<br />

Egedalshallen<br />

Langebjerghallen<br />

Endruphallen<br />

Humlebækhallen<br />

NKK-Hallen<br />

Niverødgaardshallen<br />

Holmegaardshallen<br />

Baunebjerghallen<br />

Fredensborghallen<br />

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18


Figur 21. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune til foredrag / debatarrangementer<br />

(pct.)<br />

Andre steder udenfor kommunen<br />

Andre steder i kommunen<br />

Fredensborg Bio<br />

Nivå Bibliotek<br />

Fredensborg Bibliotek<br />

Humlebæk Bibliotek<br />

0 5 10 15 20


Figur 22. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune i zoologisk have, akvarium, dyrehave<br />

ol. (pct.)<br />

Udenfor kommunen<br />

I Fredensborg Kommune<br />

0 10 20 30 40 50 60


Figur 23. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune til cirkus (pct.)<br />

Udenfor kommunen<br />

I Fredensborg Kommune<br />

9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5


Figur 24. Hvor går borgerne i Fredensborg<br />

Kommune i forlystelsespark (pct.)<br />

Udenfor kommunen<br />

I Fredensborg Kommune<br />

0 10 20 30 40 50 60


Figur 25. Hvilken kulturforeninger er borgerne i<br />

Fredensborg Kommune medlem af (pct.)<br />

Anden type kulturforening<br />

Lokalhistorisk forening<br />

Teaterforening<br />

Kunstforening<br />

Musikforening / kor<br />

0 2 4 6 8 10


Figur 26. Hvor stor betydning har følgende forhold for,<br />

hvilke kultur- og fritidsfaciliteter, du benytter (pct.)<br />

Det er god underholdning<br />

Faciliteterne er pæne, velholdte og æstetisk inspirerende<br />

Fleksible åbningstider<br />

Prisen (det er billigt / gratis)<br />

Stedet har et højt serviceniveau<br />

Der er kort afstand<br />

Der er en god restaurant / café ol.<br />

Det er familie / børnevenligt<br />

Mine venner / familie bruger også stedet / faciliteten<br />

Der er mulighed for at gå til forskellige aktiviteter …<br />

17,8<br />

18,3<br />

13,3<br />

15,3<br />

9,9<br />

10,8<br />

26<br />

20,7<br />

37,4<br />

58,8<br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%<br />

Stor betydning Nogen betydning Lille betydning Ved ikke / ikke relevant


Figur 27. I hvor høj grad opfylder de eksisterende<br />

kultur- og fritidsfaciliteter (ikke idrætsfaciliteter)<br />

i Fredensborg Kommune dine behov (pct.)<br />

Hele Fredensborg<br />

2 13,3 30,2<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

I meget høj grad I høj grad I nogen grad<br />

I begrænset grad I meget begrænset grad slet ikke<br />

Ved ikke / ikke relevant


Figur 28. Er der behov for forbedringer af kultur- og<br />

fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune (pct.)<br />

Faciliteternes tilgængelighed<br />

Faciliteternes udstyr<br />

Faciliteternes stand<br />

Antal faciliteter<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

Meget stort behov Stort behov Nogen behov<br />

Mindre behov Slet ingen behov Ved ikke / ikke relevant


Figur 29. Dyrker du normalt motion,<br />

idræt eller sport (pct.)<br />

Alle<br />

76,8 10,3 12,9<br />

0 20 40 60 80 100<br />

Ja Ja, men ikke for tiden Nej


Figur 30. Andel af voksne i Fredensborg Kommune, som<br />

’normalt dyrker motion, idræt eller sport’, opdelt på<br />

lokalområder (pct.)<br />

Nivå<br />

Kokkedal<br />

Humlebæk<br />

Fredensborg<br />

Hele kommunen<br />

70,6<br />

80,1<br />

76,2<br />

80,7<br />

76,7<br />

0 20 40 60 80 100 120<br />

Ja Ja, men ikke for tiden Nej


Figur 31. De mest dyrkede idræts- og motionsaktiviteter blandt<br />

voksne i Fredensborg Kommune. Andel af voksne (pct.)<br />

Vandreture<br />

Jogging / motionsløb<br />

Styrketræning<br />

Svømning<br />

Konditionstræning<br />

Gymnastik<br />

Cykelsport (ikke transport)<br />

Anden aktivitet<br />

Yoga, afspænding mv.<br />

Spinning / kondicykel<br />

Golf<br />

Aerobic / workout<br />

Dans<br />

Badminton<br />

Tennis<br />

Sejlsport, windsurfing<br />

Mountainbike<br />

18,8<br />

16,7<br />

14<br />

11,3<br />

11,1<br />

10,1<br />

9,6<br />

7,6<br />

7,2<br />

7<br />

6,7<br />

6,5<br />

5,7<br />

5<br />

28,7<br />

25,2<br />

35,2<br />

0 5 10 15 20 25 30 35 40


Figur 32. De mindst dyrkede idræts- og motionsaktiviteter blandt<br />

voksne i Fredensborg Kommune (pct.)<br />

Fodbold<br />

Jagt / Fiskeri<br />

Vinterbadning<br />

Kano, roning, kajak<br />

Stavgang<br />

Bowling<br />

Ridning<br />

Petanque<br />

Skøjteløb<br />

Rulleskøjteløb<br />

Håndbold<br />

Bordtennis<br />

Billard / pool<br />

Orienterinsløb<br />

Basketball<br />

Skydning<br />

Volleyball<br />

Boksning<br />

Hockey / floorball<br />

Klatring<br />

Kampsport<br />

Skateboard<br />

Motorsport<br />

Keglespil<br />

Atletik<br />

Krolf<br />

Handicapidræt<br />

0,1<br />

0,1<br />

0,3<br />

0,3<br />

0,40,7<br />

0,8<br />

0,8 1,2<br />

1,2<br />

1,3<br />

1,3<br />

1,4<br />

1,4 1,6<br />

1,6<br />

1,7<br />

1,7<br />

1,7<br />

2,22,52,8<br />

4,54,9<br />

3,84<br />

3,7<br />

0 1 2 3 4 5 6


Figur 33. Motionsvaner Fredensborg Kommune og<br />

Danmark (pct.)<br />

40,0%<br />

35,0%<br />

30,0%<br />

25,0%<br />

20,0%<br />

15,0%<br />

10,0%<br />

5,0%<br />

0,0%<br />

Motionsvaner 2011<br />

Fredensborg 2012


7,0%<br />

6,0%<br />

5,0%<br />

4,0%<br />

3,0%<br />

2,0%<br />

1,0%<br />

0,0%<br />

Figur 34. Motionsvaner Fredensborg Kommune og<br />

Danmark (pct.)


Figur 35. Hvor ofte dyrker du normalt motion,<br />

idræt eller sport (alle aktiviteter) ?<br />

Hele Fredensborg Kommune<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

5 eller flere gange om ugen 3-4 gange om ugen<br />

2 gange om ugen 1 gang om ugen<br />

1-3 gange om måneden Sjældnere


Figur 36. I hvilken sammenhæng dyrker du din<br />

motion, idræt eller sport? (pct.)<br />

På egen hånd<br />

Idrætsklub eller -forening<br />

Fitnesscenter, danseinstitut ol.<br />

Uformel gruppe<br />

Anden sammenhæng<br />

Aftenskole<br />

11,1<br />

7,9<br />

5,4<br />

30,7<br />

28,1<br />

60,9<br />

0 10 20 30 40 50 60 70


Figur 37. Hvilke idrætsanlæg, idrætsfaciliteter, idrætslokaler eller<br />

steder benytter borgerne i Fredensborg Kommune, når de dyrker<br />

motion, idræt eller sport (pct.)<br />

Naturen<br />

Veje, gader, fortove ol.<br />

Motionsrum/fitnesscenter<br />

Svømmehal/svømmefaciliteter<br />

Idrætshal<br />

Andre anlæg og faciliteter<br />

Gymnastiksal<br />

Golfanlæg<br />

Lystbåde- og havneanlæg<br />

Tennis- og squashanlæg<br />

Stadions / boldbane<br />

Faciliteter på arbejdspladsen<br />

Atletikanlæg / løbebane<br />

Hundetræningsanlæg<br />

Ridebaneanlæg<br />

Petanquebane<br />

Skydeanlæg/lokaler<br />

Strandsportsfaciliteter<br />

Motorsportsanlæg<br />

Skateranlæg<br />

0,5<br />

1,7<br />

1,8<br />

1,8<br />

2<br />

2,8<br />

2,4<br />

2,1<br />

4,9<br />

5,9<br />

5,7<br />

7,110,5<br />

0,5<br />

15,9<br />

13,6<br />

12,5<br />

28,3<br />

38,2 50,2<br />

0 10 20 30 40 50 60


Figur 38. Hvilke naturområder benytter borgerne i<br />

Fredensborg Kommune til motion, idræt eller sport (pct.)<br />

Kystområderne/strand<br />

Slotsparken<br />

Lave Skov<br />

Nivå Strandenge<br />

Knurrenborg Vang<br />

Krogerup Skovene<br />

Langstrupstien<br />

Humlebæk Strand/Krogerup<br />

Esrum Sø<br />

Dageløkke Skov<br />

Andre naturområder udenfor kommunen<br />

Andre naturområder i kommunen<br />

Grønholt Hegn<br />

Grønholt Vang<br />

Danstrup Hegn<br />

Store Donsedam/Tokkekøb Hegn<br />

Lergravssøerne<br />

Fredtoften/Stasevang<br />

Prinsesse Isabellaruten<br />

Kirkelte Hegn<br />

Cykelrute 36<br />

Dronningeruten<br />

Tour de Fredensborg<br />

0 5 10 15 20


Figur 39. Hvor vil du helst dyrke motion, idræt<br />

eller sport (max tre svar)? (pct.)<br />

I naturen<br />

Fitnesscenter ol.<br />

Svømmehal<br />

Parker og grønne områder<br />

Veje, gader mv.<br />

Hjemme<br />

Særlig udendørs bane eller anlæg<br />

Almindelig idrætshal<br />

Gymnastiksal<br />

Andet sted<br />

På arbejdspladsen<br />

0 10 20 30 40 50 60


Figur 40. Hvilken form for transport bruger du<br />

typisk (oftest) for at komme hen til det sted,<br />

hvor du dyrker motion, idræt eller sport?<br />

Alle i Fredensborg Kommune<br />

24,6 21,4 47,2<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

Gang(løb Cykel Bus/tog Bil Andet


Figur 41. Hvor lang transporttid har du til den idrætseller<br />

motionsaktivitet, som du bruger mest tid på?<br />

Alle i Fredensborg Kommune<br />

19,1 18,4 37,3 16,1 3,14,9<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

Ingen transporttid Under 5 min. 5-14 min 15-29 min.<br />

30-45 min. Over 45 min. Ved ikke


Figur 42. Hvor stor betydning har følgende forhold for, hvor du<br />

foretrækker at dyrke motion, idræt eller sport (pct.)?<br />

Faciliteten er indrettet efter aktiviteten<br />

Faciliteten er velholdt og ren<br />

Jeg kan motionere / træne, når jeg selv ønsker det<br />

Det er trygt og sikkert at færdes i og omkring faciliteten<br />

Faciliteten har moderne udstyr og rekvisitter<br />

Der er kort afstand til det sted, hvor jeg træner / …<br />

Faciliteten hører til i det lokalsamfund, hvor jeg bor<br />

Der er let adgang til natur eller grønne områder<br />

Der er gode omklædnings- og badefaciliteter<br />

Faciliteten er pæn og inspirerende<br />

Faciliteten har et højt serviceniveau<br />

Mine venner / familie bruger også faciliteten<br />

Der er gode opholdsrum og klublokaler<br />

Gode muligheder for forskellige kultur- og …<br />

66<br />

62,6<br />

62,3<br />

52,2<br />

46,8<br />

46,1<br />

43,3<br />

37,9<br />

37,7<br />

35,1<br />

25,3<br />

13,1<br />

12,2<br />

9,9<br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%<br />

Stor betydning Nogen betydning Lille betydning Ved ikke / ikke relevant


Figur 43. I hvor høj grad opfylder de eksisterende<br />

idræts-faciliteter i Fredensborg Kommune dine behov<br />

(pct.)<br />

Hele Fredensborg<br />

5,8 21,8 31,8 14,7 7,7 4,6<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

I meget høj grad I høj grad I nogen grad<br />

I begrænset grad I meget begrænset grad slet ikke<br />

Ved ikke / ikke relevant


Figur 44. Er der behov for forbedringer af<br />

idrætsfaciliteterne i Fredensborg Kommune (pct.)<br />

Faciliteternes tilgængelighed<br />

Faciliteternes udstyr<br />

Faciliteternes stand<br />

Antal faciliteter<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

Meget stort behov Stort behov Nogen behov<br />

Mindre behov Slet ingen behov Ved ikke / ikke relevant


Figur 45. Hvorfor dyrker de idræts- og motions-inaktive<br />

ikke idræt og motion (pct. de idræts-inaktive)<br />

Sport / motion interesserer mig ikke<br />

Har ikke råd / er for dyrt<br />

Har svært ved at få børnene passet<br />

Bruger tiden på arbejdet / har for lidt fritid<br />

Bruger tiden på familien<br />

Bruger tiden på andre fritidsinteresser<br />

Har dårligt helbred<br />

Er for gammel<br />

Er i dårlig form<br />

Ved for lidt om sport / motion mv.<br />

Mangler nogen at følges med<br />

Savner passende tilbud / konkrete muligheder<br />

Har ikke de rette faciliteter til sport / motion, der hvor jeg bor<br />

Gider ikke<br />

Holder pause - regner med at starte igen<br />

Andre grunde<br />

Ved ikke<br />

0 5 10 15 20 25 30 35


Figur 46. Er du enig eller uenig i følgende udsagn om<br />

idrætsfaciliteterne i Fredensborg Kommune? (pct.)<br />

Det er en kommunal opgave, at der er et varieret udbud af<br />

idrætsfaciliteter<br />

Kommunen skal gøre endnu mere for at naturområderne er<br />

inspirerende og velegnede til motio og idræt<br />

Det bør i højere grad være muligt at booke en tid (online)<br />

Voksne bør selv betale for at benytte kommunens<br />

idrætsfaciliteter<br />

Kommunen skal først og fremmest støtte børns og unges<br />

idrætsdeltagelse ….<br />

Større behov for at øge standarden og kvaliteten end bygge<br />

nye anlæg<br />

Kommunen bør overlade driften af faciliteterne til foreninger<br />

eller virksomheder<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

Meget uenig Uenig Hverken enig eller uening Enig Meget enig


Figur 47. Hvor meget er du villig til at betale for at<br />

benytte kommunens indendørs idrætsfaciliteter (alene<br />

eller sammen med andre), hvis der blev indført<br />

brugerbetaling på benyttelsen af anlæggene? (pct.)<br />

Alle borgere i Fredensborg Kommune<br />

19,9 40,2 26,1<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

0 kr. Max 25 kr. i timen Max 50 kr. i timen<br />

max. 75 kr. i timen max 100 kr. i timen Mere end 100 kr. i timen


Figur 48. Hvordan vil du vurdere din<br />

nuværende helbredstilstand i<br />

almindelighed (pct.)<br />

Alle<br />

3 9 42,9 32,9 12,2<br />

0 20 40 60 80 100<br />

Dårlig Mindre god God Vældig god Fremragende


Figur 49. Har du et længerevarende<br />

helbredsproblem eller handicap (pct.)<br />

Alle<br />

24,1 75,9<br />

0 20 40 60 80 100<br />

Ja Nej


Figur 50. Hvordan vil du vurdere din<br />

nuværende fysiske form (kondition)<br />

(pct.)<br />

Alle<br />

3 10,1 38,2 41,4 7,3<br />

0 20 40 60 80 100<br />

Meget dårlig Dårlig Nogenlunde God Virkelig god


Figur 51. Hvor ofte mødes du med familie,<br />

venner og bekendte? (pct.)<br />

Familie (uden for husstanden)<br />

Naboer<br />

Bekendte fra nærområdet<br />

Bekendte fra en klub / forening<br />

Kammerater fra studie / skole<br />

0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />

Dagligt Ugentligt Månedligt Årligt Aldrig Ved ikke


Bilag 5: Supplerende tabeller fra undersøgelsen af voksne og<br />

skoleelevers deltagelse i fritids-, kultur- og idrætsaktiviteter i<br />

Fredensborg Kommune<br />

Tabel 1. Deltagelse i kulturaktiviteter i Fredensborg Kommune, opdelt på fire lokalområder (pct.)<br />

Fredensborg Humlebæk Kokkedal Nivå Alle P <<br />

Kunstudstilling og galleri 6,1 9,5 7,4 11,8 8,5 0,05<br />

Museum 6,8 11,6 6,0 15,4 9,5 0,02<br />

Bibliotek 29,0 38,9 25,7 42,2 33,1 0.005<br />

Omfatter kun aktiviteter, hvor der er en statistisk signifikant forskel mellem lokalområderne, er medtaget. Tallene<br />

angiver den andel, der ’som regel hver uge’ eller ’mindst en gang om måneden’ har benyttet eller deltaget i aktiviteten.<br />

Tabel 2. Andel af borgere i Fredensborg Kommune, som svarer, at de normalt dyrker motion,<br />

idræt eller sport, opdelt efter borgernes vurdering af deres helbredstilstand.<br />

Hvordan vil du vurdere din<br />

nuværende helbredstilstand<br />

i almindelighed?<br />

Dyrker du normalt motion, idræt eller<br />

sport?<br />

Ja Ja, men ikke<br />

for tiden<br />

Nej Alle<br />

Dårlig 7 6 9 22<br />

31.8% 27.3% 40.9% 100.0%<br />

Mindre god 33 12 20 65<br />

50.8% 18.5% 30.8% 100.0%<br />

God 233 39 38 310<br />

75.2% 12.6% 12.3% 100.0%<br />

Vældig god 204 14 20 238<br />

85.7% 5.9% 8.4% 100.0%<br />

Fremragende 77 3 8 88<br />

87.5% 3.4% 9.1% 100.0%<br />

Alle 554 74 95 723<br />

76.6% 10.2% 13.1% 100.0%


Tabel 3. Deltagelse i idrætsaktiviteter i Fredensborg Kommune, opdelt på fire lokalområder<br />

Dyrker du normalt motion, idræt eller<br />

sport?<br />

Fredens Humle- Kokke- Nivå Alle P <<br />

-borg bæk dal<br />

80.7 76.2 70.6 80.1 76.7 0,1<br />

Hvilke former for motion, idræt eller<br />

sport har du dyrket regelmæssigt inden<br />

for de seneste 12 måneder?<br />

Bowling 2.3 4.0 .5 5.4 2.8 0,03<br />

Vandreture 38.1 34.7 28.3 41.5 35.3 0,05<br />

Gymnastik 7.9 17.6 16.1 15.6 14.0 0,02<br />

Styrketræning 28.8 29.5 18.0 25.2 25.3 0,03<br />

Yoga, afspænding, meditation 13.0 13.1 5.9 8.2 10.1 0,04<br />

Vinterbadning 2.8 8.0 2.0 4.1 4.0 0,02<br />

Kano / Roning / Kajak 3.3 6.8 2.0 4.1 3.9 0,1<br />

Ridning 5.1 1.1 1.5 .7 2.3 0,1<br />

Mountainbike 8.4 5.1 2.0 4.1 5.0 0,02<br />

Petanque eller Boule 1.9 1.7 1.0 5.4 2.3 0,04<br />

Kun aktiviteter, hvor der er en statistisk signifikant forskel mellem lokalområderne, er medtaget<br />

Tabel 4: Skoleelevers besvarelse af spørgeskemaet fordelt på skoler<br />

Antal elever på Antal besvarede Andel besvarede<br />

skolen<br />

(%)<br />

Endrupskolen 317 58 18,3<br />

Fredensborg skole 427 125 29,3<br />

Humlebæk Skole 391 82 21<br />

Kokkedal Skole 426 73 17,1<br />

Nivå skole 574 183 32<br />

Langebjergskolen 273 57 21<br />

Møllevejens Skole 17 11 64,7<br />

Ullerødskolen 37 3 8,1<br />

I alt 2462 592 24<br />

Tabel 5: Skoleelevers besvarelser fordelt på køn<br />

Køn Antal i alt Antal besvarede Andel besvarede<br />

(%)<br />

Drenge 1254 299 23,8<br />

Piger 1208 293 24,3<br />

2462 592 24


Tabel 6: Skoleelevers besvarelser fordelt på klassetrin<br />

Klassetrin Antal i alt Antal besvarede Andel besvarede<br />

4. klasse 331 98 29,6<br />

5. klasse 438 125 28,5<br />

6. klasse 425 112 26,4<br />

7. klasse 388 87 22,4<br />

8. klasse 450 96 21,3<br />

9. klasse 368 74 20,1<br />

I alt 2400 592<br />

Note: At tallet ikke er helt i overensstemmelse med det samlede elevtal skyldes, at nogle af specialklasserne ikke er delt<br />

op efter de traditionelle klassetrin, og derfor ikke kan indgå i denne opdeling.<br />

Tabel 7. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, på lokalområder<br />

N = Pct.<br />

Fredensborg 183 30,9<br />

Humlebæk 139 23,5<br />

Nivå 194 32,8<br />

Kokkedal 76 12,8<br />

Total 592 100,0<br />

Tabel 8. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, efter alder<br />

N = Pct.<br />

9 år 8 1,4<br />

10 år 90 15,2<br />

11 år 119 20,1<br />

12 år 111 18,8<br />

13 år 90 15,2<br />

14 år 90 15,2<br />

15 år 66 11,1<br />

16 år 14 2,4<br />

17 år 2 ,3<br />

18 år 2 ,3<br />

Total 592 100,0<br />

Tabel 9. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, efter hvem eleverne bor<br />

sammen med<br />

N = Pct.<br />

Mor og far 445 75,2<br />

Mor 48 8,1<br />

Far 6 1,0<br />

Mor og far på<br />

skift<br />

89 15,0<br />

Andre 4 ,7


Tabel 10. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, efter hvor elevens<br />

forældre er født<br />

MOR FAR<br />

N = Pct. N = Pct.<br />

Danmark 504 85,3 504 85,3<br />

Andet nordisk land 16 2,7 16 2,7<br />

Et andet land i Europa 31 5,2 31 5,2<br />

Et land udenfor Europa 37 6,3 37 6,3<br />

Ved det ikke 3 ,5 3 ,5<br />

Total 591 100,0 591 100,0<br />

Tabel 11. Fordelingen af skoleeleverne, der besvarede spørgeskemaet, efter om forældrene har<br />

et arbejde<br />

N = Pct.<br />

Begge mine forældre arbejder 525 88,7<br />

Kun min mor arbejder 25 4,2<br />

Kun min far arbejder 26 4,4<br />

Ingen af mine forældre arbejder 7 1,2<br />

Jeg er i tvivl 9 1,5<br />

Total 592 100,0<br />

Tabel 12. Dyrker din mor, far og søskende idræt<br />

MOR FAR SØSKENDE<br />

N = Pct. N = Pct. N = Pct.<br />

Ja 405 68,4 413 69,8 496 83,8<br />

Nej 144 24,3 129 21,8 70 11,8<br />

Ved ikke 43 7,3 50 8,4 26 4,4<br />

Total 592 100,0 592 100,0 592 100,0


Tabel 13. Andelen af skoleeleverne der går til forskellige fritids- og kulturaktiviteter<br />

Går fast til følgende ikke-idrætslige aktiviteter N = Pct.<br />

Musik / kor 94 15,9<br />

Andre aktiviteter 89 15,0<br />

Spejder 33 5,6<br />

Teater 26 4,4<br />

Har inden for det seneste år været til<br />

Været i biografen 566 95,6<br />

Været på biblioteket 507 85,6<br />

Været i forlystelsespark (fx tivoli) 481 81,3<br />

Været på museum 423 71,5<br />

Besøgt et akvarium, et zoo ol. 369 62,3<br />

Været til teaterforestilling 273 46,1<br />

Været tilskuer til sportsarrangement, mod<br />

253 42,7<br />

betaling<br />

Været til koncert 230 38,9<br />

Været i cirkus 126 21,3<br />

Været på internetcafé 51 8,6<br />

Har ikke været nogen af stederne 5 ,8<br />

Tabel 14. Ville du dyrke flere aktiviteter i din fritid, som ikke er idræt, sport og motion, hvis der<br />

var andre muligheder i det område, hvor du bor? Andel af skoleelever.<br />

N = Pct.<br />

Ja 177 30,2<br />

Nej 142 24,2<br />

Ved ikke 268 45,7<br />

Total 587 100,0<br />

Tabel 15. Andel af skoleeleverne, der er fysisk aktiv<br />

Hvilken sætning passer bedst på dig? N = Pct.<br />

Jeg går til idræt, sport eller motion flere gange om ugen,<br />

hvor jeg træner hårdt<br />

355 60,0<br />

Jeg går til idræt, sport eller motion i min fritid ca. 1<br />

gang om ugen, og derudover bevæger jeg mig hver dag,<br />

hvor jeg cykler, går eller leger<br />

116 19,6<br />

Jeg er aktiv (løbe, gå, cykle, spille bold eller danse),<br />

men går ikke fast til noget i en idrætsforening/klub eller<br />

motionscenter<br />

56 9,5<br />

Jeg deltager i andre aktiviteter, men ikke idræt, sport<br />

eller motion<br />

26 4,4<br />

Jeg ser mest TV, spiller computer, hører musik eller<br />

laver andre stillesiddende aktiviteter<br />

39 6,6<br />

Total 592 100,0


Tabel 16. Skoleelevernes aktivitetsniveau fordelt på lokalområder<br />

Jeg går til idræt, sport<br />

eller motion flere gange<br />

om ugen, hvor jeg<br />

træner hårdt<br />

Jeg går til idræt, sport<br />

eller motion i min fritid<br />

ca. 1 gang om ugen, og<br />

derudover bevæger jeg<br />

mig hver dag, hvor jeg c<br />

Jeg er aktiv (løber, går,<br />

cykler, spiller bold eller<br />

danser), men går ikke<br />

fast til noget i en<br />

idrætsforening/klub eller<br />

Jeg deltager i andre<br />

aktiviteter, men ikke<br />

idræt, sport eller motion.<br />

Jeg ser mest TV, spiller<br />

computer, hører musik<br />

eller laver andre<br />

stillesiddende<br />

aktiviteter.<br />

Fredens- Humle- Nivå Kokke- Total<br />

borg bæk<br />

dal<br />

127 99 84 45 355<br />

69,4% 71,2% 43,3% 59,2% 60,0%<br />

27 22 51 16 116<br />

14,8% 15,8% 26,3% 21,1% 19,6%<br />

14 8 26 8 56<br />

7,7% 5,8% 13,4% 10,5% 9,5%<br />

4 4 14 4 26<br />

2,2% 2,9% 7,2% 5,3% 4,4%<br />

11 6 19 3 39<br />

6,0% 4,3% 9,8% 3,9% 6,6%<br />

Alle 183 139 194 76 592<br />

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Tabel 17. Hvor mange gange om ugen dyrker du idræt, sport eller motion (i en idrætsforening,<br />

en sportsklub, en rideskole, en danseskole eller et fitness-/motionscenter)?<br />

N = Pct.<br />

Mindre end 1 gang om ugen 31 5,6<br />

1 gang om ugen 79 14,2<br />

2 gange om ugen 143 25,7<br />

3 gange om ugen 142 25,5<br />

4 gange om ugen 94 16,9<br />

5 gange om ugen 34 6,1<br />

6 gange om ugen 20 3,6<br />

7 gange eller flere gange om ugen 14 2,5<br />

Total 557 100,0<br />

Tabel 18. Idrætsaktiviteter som skoleeleverne i Fredensborg Kommune går til<br />

N = Pct.<br />

Fodbold 185 31,3<br />

Badminton 104 17,6<br />

Håndbold 102 17,2<br />

Svømning 96 16,2<br />

Dans 62 10,5<br />

Ridning 60 10,1<br />

Tennis 56 9,5<br />

Gymnastik 54 9,1<br />

Fitness (i motionscenter) 53 9,0<br />

Kampsport 49 8,3<br />

Styrketræning 41 6,9<br />

Spejder eller andre friluftsaktiv 25 4,2<br />

Sejlads / søsport 23 3,9<br />

Basketball 20 3,4<br />

Golf 20 3,4<br />

Boksning 19 3,2<br />

Atletik 17 2,9<br />

Aerobic, step eller lignende 14 2,4<br />

BMX/Cykling/Mountainbike 14 2,4<br />

Kano, roning, kajak 12 2,0<br />

Bordtennis 8 1,4<br />

Orienteringsløb 7 1,2<br />

Hockey / floorball 6 1,0<br />

Motorsport 6 1,0<br />

Volleyball / kidsvolley 4 ,7<br />

Andet 60 10,1<br />

Går ikke til idræt 35 5,9<br />

"Akrobatik" (2)<br />

"Amerikansk fodbold"<br />

"Arbejde, hvor jeg går meget"<br />

"Ballet"<br />

"Bueskydning" (2)<br />

"Club"


"Cykler stor set hver dag i skole"<br />

"Dressur"<br />

"Drama" (2)<br />

"Dykning"<br />

"Fodbold teknik"<br />

"Fægtning"<br />

"Hundeagility"<br />

"Ishockey"<br />

"Jeg går meget lange ture... I en god fart"<br />

"Rider"<br />

"Kajak"<br />

"Kaninhop"<br />

"Karate" (2)<br />

"Katapult"<br />

"Klatring" (3)<br />

"Klaver, drama" (3)<br />

"Skydning"<br />

"Kunst"<br />

"Kunstskøjteløb" (2)<br />

"Løb" (4)<br />

"løbehjul" (4)<br />

"Mini sport"<br />

"Parkour" (3)<br />

"Ridebane springning"<br />

"Rollespil"<br />

"Roning"<br />

"Rope Skipping" (2)<br />

"Rulleski"<br />

"Sjipping" (3)<br />

"Skateboard" (2)<br />

"Skydning" (3)<br />

"Skøjtning"<br />

"Squash"<br />

"Taekwondo"<br />

"Udspring" (3)<br />

"udspring" (2)<br />

"Ultimate"<br />

"Unicykling" (2)<br />

"Vandski"<br />

"Windsurf" (2)<br />

"Yoga"<br />

Tabel 19. Andelene af skoleeleverne, der ville dyrke mere idræt, sport eller motion, hvis der var<br />

andre muligheder i det område, hvor de bor?<br />

N= Pct.<br />

Ja 243 41,0<br />

Nej 140 23,6<br />

Ved ikke 209 35,3


Tabel 20. Andelen af skoleelever i Fredensborg Kommune, som deltager i forskellige fysiske<br />

aktiviteter (ud over aktiviteter i skolen eller til faste fritidsaktiviteter) (N = 592)<br />

En eller flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Mindst en<br />

gang om<br />

måneden<br />

Mindre end<br />

en gang om<br />

måneden<br />

Gør det<br />

aldrig<br />

Cykler på veje, stier mv. 45,6 22,0 15,7 16,7<br />

Er i naturen 42,7 29,4 15,0 12,8<br />

Spiller fodbold 34,0 15,0 19,4 31,6<br />

Springer i havetrampolin 22,8 19,8 20,8 36,7<br />

Går tur med min familie 19,8 34,5 31,3 14,5<br />

Leger fangeleg, sjipper ol. 17,9 16,6 19,6 45,9<br />

Løber på løbehjul 17,6 18,2 19,3 44,9<br />

Cykler med min familie 14,0 30,2 30,2 25,5<br />

Spiller tennis, badminton ol. 12,2 13,9 23,3 50,7<br />

Spiller bordtennis 10,8 13,9 21,8 53,5<br />

Er i svømmehal, badeland ol. 7,1 22,3 48,3 22,3<br />

Løber på rulleskøjter eller<br />

6,9 14,9 26,0 52,2<br />

skateboard<br />

Kører BMX 6,6 5,1 8,3 80,1<br />

Spiller rundbold / andet slagsboldspil 5,2 17,6 34,8 42,4<br />

Spiller basketball 4,9 9,6 16,0 69,4<br />

Deltager i rollespil 2,5 4,2 9,0 84,3<br />

Løber på skøjter 2,0 6,4 30,1 61,5


Tabel 21. Hvem dyrker skoleeleverne idræt sammen med. Andel af skoleelever, der dyrker idræt<br />

(N = 557)<br />

En eller<br />

flere gange<br />

om ugen<br />

Få gange<br />

om ugen<br />

Få gange<br />

om året /<br />

aldrig<br />

Har ikke<br />

eller ser<br />

ikke denne<br />

person<br />

Mor 11,0 16,3 63,9 8,8<br />

Far 10,4 17,6 61,9 10,1<br />

Søskende 15,8 22,3 52,8 9,2<br />

Bedste ven / veninde 50,8 18,7 23,7 6,8<br />

Andre venner / veninder 64,5 14,2 16,5 4,8<br />

Andre 43,8 14,5 25,5 16,2<br />

Tabel 22. Hvilke idrætsfaciliteter benytter skoleeleverne?<br />

N = Pct.<br />

Idrætshal 289 48,8<br />

Stadions / boldbane 184 31,1<br />

Gymnastiksal 123 20,8<br />

Naturen (skov, strand, vand, parker mv.) 110 18,6<br />

Svømmehal / facilitet 104 17,6<br />

Veje, gader, fortove ol. 68 11,5<br />

Ridebaneanlæg 58 9,8<br />

Motionsrum / fitnesscenter 52 8,8<br />

Tennisbaner 44 7,4<br />

Skateranlæg 26 4,4<br />

Atletikanlæg / løbebane 23 3,9<br />

Lystbåde- og havneanlæg 16 2,7<br />

Golfanlæg 15 2,5<br />

Strandsportfaciliteter 11 1,9<br />

Skydeanlæg / lokaler 7 1,2<br />

Hundetræningsanlæg 4 ,7<br />

Motorsportsanlæg 4 ,7<br />

Andre anlæg og faciliteter 43 7,3<br />

"badminton baner"<br />

"Boldklubben Søllerød Vedbæks fodboldbaner"<br />

"Bordtennishal"<br />

"Danse lokale"<br />

"Danse rum"<br />

"danse studie"<br />

"Dansesal"<br />

"Danseskole"<br />

"De vilde svaners spejderhytte"<br />

"Der hjemme eller ude i en skov eller i haven"<br />

"dojo"<br />

"Esrum sø"<br />

"et i sverige"<br />

"et klasse værelse"<br />

"fitness center"


"Fodbold bane"<br />

"Foran TV"<br />

"Fredensborg Roklub"<br />

"fredensborgskole sal b"<br />

"grusbane"<br />

"hjemme"<br />

"Hørsholm skøjtehal"<br />

"Indørs håndboldhal"<br />

"ingen!!!!!"<br />

"klub lokale"<br />

"laden"<br />

"Lerhytten i Nivå"<br />

"min roklub"<br />

"på skater ramper"<br />

"ridehus"<br />

"Ro klub"<br />

"Roklub ved Esrum sø"<br />

"skaterparken i Helsingør"<br />

"skøjtehal"<br />

"Spejder hytte"<br />

"Spejdercentre i Danmark og Sverige"<br />

"spejderhytten"<br />

"spejl sal"<br />

"squash-bane"<br />

"svømming i humlebæk havn - fodbold i nkk hallen"<br />

"Trommen i Hørsholm til dans"<br />

"vandski klub ved havet"<br />

Total


Tabel 23. Hvor ofte bruges de forskellige idrætsfaciliteter af skoleeleverne? (N = 592)<br />

En eller flere<br />

gange om<br />

ugen<br />

Få gange om<br />

måneden<br />

Få gange om<br />

året eller<br />

aldrig<br />

Gymnastiksal / idrætshal 54,1 12,2 33,8<br />

Åbent område med græs,<br />

grus eller asfalt, som kan<br />

bruges til leg eller idræt<br />

39,0 38,5 22,5<br />

Udendørs boldbane 37,5 31,4 31,1<br />

Skov 25,0 44,6 30,4<br />

Vand eller strand 17,4 44,8 37,8<br />

Legeplads 15,2 27,9 56,9<br />

Motionssti 13,2 28,4 58,4<br />

Svømmehal 11,3 37,7 51,0<br />

Park 9,6 23,8 66,6<br />

Skateboardbane 9,5 13,5 77,0<br />

Tabel 24. Andel af skoleeleverne som kan komme til en idrætsfacilitet inden for en cykelafstand<br />

på 5 minutter eller gåafstand på 15 minutter i forhold til bopæl<br />

Åbent område med græs,<br />

grus eller asfalt, som kan<br />

bruges til leg eller idræt<br />

N = Pct.<br />

467 78,9<br />

Gymnastiksal 458 77,4<br />

Skov 439 74,2<br />

Udendørs boldbane 427 72,1<br />

Legeplads 426 72,0<br />

Vand eller strand 356 60,1<br />

Skateboardbane 239 40,4<br />

Motionssti 230 38,9<br />

Havn eller havnebassin 216 36,5<br />

Park 128 21,6<br />

Svømmehal 18 3,0<br />

Ingen af de nævnte 12 2,0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!