Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 11.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

faglærte gartnere fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

22

22

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

115 135 155 175 195 215 235 255 275 295

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 11.4: Standardberegnet timefortjeneste for

faglærte gartnere fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

22

22

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

115 135 155 175 195 215 235 255 275 295

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

faglærte henholdsvis faglærte gartnere i kommunerne i gennemsnit 175 kr. i timen, mens gennemsnittet

for statsligt ansatte faglærte gartnere udgør 167 kr. i timen, jf. figur 11.4.

I staten har 50 pct. af faglærte gartnere en fortjeneste på mellem 193 og 213 kr. pr. præsteret

time jf. nedre og øvre kvartil i tabel 11.4. Tilsvarende har 50 pct. af faglærte gartnere i kommunerne

en fortjeneste på mellem 190 og 230 kr. pr. præsteret time.

Tabel 11.4: Timefortjeneste for faglærte gartnere fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Stat Kommuner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 106 1.099 301 1.400

Gennemsnit - - 209 214 201 212

Variationskoefficient - - 0,26 0,18 0,20 0,18

Nedre kvartil, P25 - - 193 193 178 190

Median - - 205 210 194 207

Øvre kvartil, P75 - - 213 232 221 230

Median/P10 - - 1,14 1,17 1,21 1,18

P90/Median - - 1,11 1,20 1,24 1,21

Standardberegnet time-

Stat Kommuner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 106 1.099 301 1.400

Gennemsnit - - 167 178 164 175

Variationskoefficient - - 0,08 0,13 0,14 0,13

Nedre kvartil, P25 - - 162 163 149 160

Median - - 168 176 163 174

Øvre kvartil, P75 - - 175 192 179 190

Median/P10 - - 1,12 1,16 1,22 1,18

P90/Median - - 1,07 1,17 1,20 1,17

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

11. FAGLÆRTE GARTNERE 113