Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 11.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007.

Fortjeneste pr. præ-

Stat Kommuner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 141,24 142,98 135,93 141,83

Fravær - - 12,67 3,94 9,16 8,30

Ferie - - 25,18 24,50 23,81 24,68

Personalegoder - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

- - 2,67 1,49 3,03 3,40

Pension - - 23,91 26,44 24,66 27,00

Genetillæg - - 1,24 1,95 2,78 3,98

Overtidsbetaling - - 2,02 0,20 1,59 2,65

I alt - - 209 214 201 212

Standardberegnet

Stat Kommuner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 123,13 126,04 118,40 124,88

Fravær

Ferie - - 21,60 22,02 20,91 21,58

Personalegoder - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

- - 2,23 2,95 2,50 2,89

Pension - - 19,30 23,13 20,34 22,61

Genetillæg

Overtidsbetaling

- - 1,03 3,53 2,28 3,33

I alt - - 167 178 164 175

Anm.: Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af faglærte gartneres standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overarbejde ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør pr. standardtime 123 kr. i

staten og 125 kr. i kommunerne, svarende til omkring 73-74 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Ferie pr. time udgør i begge sektorer ca. 22 kr., hvilket svarer til ca. 13 pct. af

den standardberegnede timefortjeneste for begge sektorer. Pensionen i staten og kommunerne

udgør henholdsvis 19 kr. og 23 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

11.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af faglærte gartneres samlede

fortjeneste. I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en faglært gartner i staten og

den kommunale sektor således 208 kr. pr. præsteret time, jf. figur 11.7

11. FAGLÆRTE GARTNERE 115

More magazines by this user
Similar magazines