Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

2.3.1 Løn og lønspredning for arkitekter

Arkitekter i staten ekskl. specialister har i gennemsnit en fortjeneste pr. præsteret time på 316

kr., mens de har en standardberegnet timefortjeneste på 264 kr., jf. tabel 2.8.

Tabel 2.8: Timefortjeneste for statslige arkitekter, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 93

Gennemsnit 316

Variationskoefficient 0,14

Nedre kvartil, P25 305

Median 314

Øvre kvartil, P75 329

Median/P10 1,21

P90/Median 1,11

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 93

Gennemsnit 264

Variationskoefficient 0,11

Nedre kvartil, P25 254

Median 267

Øvre kvartil, P75 279

Median/P10 1,20

P90/Median 1,10

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50 pct. af arkitekterne har en fortjeneste på mellem 305 kr. og 329 kr. pr. præsteret time svarende

til nedre og øvre kvartil i tabel 2.8. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af arkitekterne en fortjeneste på mellem 254 kr. og 279 kr.

Det fremgår endvidere af tabel 2.8, at lønspredningen, uanset om fortjenesten pr. præsteret

time eller den standardberegnede timefortjeneste betragtes, er større i den nederste del af

lønfordelingen. Dette kommer til udtryk ved, at P90/Median er mindre end Median/P10,

hvilket viser, at der er kortere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne.

2.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som det fremgår af tabel 2.8, er der relativt få arkitekter ekskl. specialister i staten. Grundet

det lave antal observationer er det ikke muligt at opgøre lønnen særskilt for mænd og kvinder.

2.3.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af arkitekternes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time ca. 211 kr., svarende til omkring 67 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 2.9. Feriebetalinger udgør ca. 36 kr. af fortjeneste pr. præsteret

time, mens pension udgør omkring 51 kr.

2. ARKITEKTER 19

More magazines by this user
Similar magazines