Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

dardberegnede timefortjeneste ses det omvendt at timelønnen er større i den nederste del

end i den øverste del af lønfordelingen.

19.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som det fremgår af afsnit 19.1 er der få mandlige jordemødre i regionerne til at opgøre lønnen

særskilt for mænd og kvinder.

19.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af jordemødrenes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 146 kr., svarende til omkring 59 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 19.5. Feriebetalingerne pr. præsteret time udgør omkring 27

kr., hvilket svarer til ca. 11 pct. Pensionen udgør 27 kr. pr. præsteret time.

Tabel 19.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Basisfortjeneste 145,77

Fravær 13,13

Ferie 26,69

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 5,35

Pension 26,80

Genetillæg 21,24

Overtidsbetaling 13,57

I alt 249

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Basisfortjeneste 133,14

Fravær

Ferie 24,04

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 4,63

Pension 22,67

Genetillæg 17,07

Overtidsbetaling

I alt 196

Anm.: Tal for basismedarbejdere i regionerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af jordemødrenes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør ca. 133 kr. af den

standardberegnede timefortjeneste, svarende til 68 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Feriebetalingerne pr. time udgør omkring 24 kr., hvilket svarer til ca. 12 pct. af den

standardberegnede timefortjeneste. Pensionen udgør 23 kr. pr. time.

228 19. JORDEMØDRE

More magazines by this user
Similar magazines