Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 24.3: Regionale lægesekretærer fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 5,6 5,9 5,9

30-39 år 44,4 27,9 28,0

40-49 år 38,9 30,1 30,1

50-59 år 11,1 27,0 27,0

60+ år 0,0 9,1 9,0

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

87 pct. af ledende lægesekretærer i regionerne har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37

timer om ugen eller derover, mens dette er tilfældet for 53 pct. af basismedarbejderne, jf. figur

24.1.

Figur 24.1: Regionale lægesekretærer fordelt på

ugentligt aftalte timer, basismedarbejdere og

ledere, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Basis, reg. Leder, reg.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 24.2: Regionale lægesekretærer fordelt på

årlige fraværsdage, basismedarbejdere og ledere,

2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 24.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 24.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik, FLD og egne beregninger.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

timer

Basis, reg. Leder, reg.

Blandt lægesekretærer har ledere mindre fravær end basismedarbejdere. Således har 16 pct. af

lederne i regionerne 0 årlige fraværsdage, mens det tilsvarende tal for basismedarbejdere er 9

pct.., jf. figur 24.3.

24.2 Lægesekretærer, basismedarbejdere

I dette afsnit beskrives løn, og lønspredning for uddannede og ikke-uddannede lægesekretærer

i regionerne, som ikke er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

24.2.1 Løn og lønspredning for lægesekretærer

I gennemsnit er fortjenesten for en lægesekretær i den regionale sektor 209 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 24.5.

312 24. LÆGESEKRETÆRER

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

More magazines by this user
Similar magazines