Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 27.1: Offentlige chefer fordelt på ugentligt

aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Mænd, alle Kvinder, alle.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 27.2: Offentlige chefer fordelt på årlige

fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Statslige, kommunale og regionale chefer er samlet i en gruppe. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne

af det ugentlige aftalte antal timer i figur 27.1 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter

ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 27.2 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, alle Kvinder, alle

Blandt mandlige offentlige chefer havde 48 pct. ikke noget fravær, mens 40 pct. af de kvindelige

offentlige chefer ikke havde fravær i 2007, jf. figur 27.2.

27.2 Offentlige chefer

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for offentlige chefer i stat, kommuner og regioner

under ét. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

27.2.1 Løn og lønspredning for offentlige chefer

I gennemsnit er fortjenesten for offentlige chefer 531 kr. pr. præsteret time, jf. figur 27.3.

Figur 27.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

offentlige chefer, gennemsnit, 2007

pct. pct.

5

4

3

2

1

0

0

275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775

kr.

Alle Gns. Alle

Figur 27.4: Standardberegnet timefortjeneste for

offentlige chefer, gennemsnit, 2007

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden. Statslige, kommunale og regionale

chefer er samlet i en gruppe.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

offentlige chefer i den offentlige sektor i gennemsnit 463 kr. i timen, jf. figur 27.4.

50 pct. af de offentlige chefer har en fortjeneste på mellem 443 kr. og 582 kr. pr. præsteret

time jf. nedre og øvre kvartil i tabel 27.3.

360 27. OFFENTLIGE CHEFER

5

4

3

2

1

pct. pct.

5

4

3

2

1

0

0

275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775

kr.

Alle Gns. Alle

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines