Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

4.4 Beskrivelse af den lokale løndannelse for bioanalytikere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for bioanalytikere

i regioner. Da bioanalytikere i staten ikke i 2007 var overgået til ny løn, indgår statsligt ansatte

bioanalytikere ikke i analysen.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik til beskrivelsen af den

lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der i FLD’s lønstatistik ikke indgår en opgørelse af timer. Det er derfor

ikke muligt at danne Lønkommissionens to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede

timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

bioanalytikere i regioner fordelt på køn, jf. tabel 4.12.

Tabel 4.12: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, bioanalytikere, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Regioner

Basismedarbejdere 5,1 4,4 4,5

Ledere 12,3 11,0 11,2

Samlet 6,4 5,2 5,3

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger.

Tabel 4.12 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for basismedarbejdere

og ledere udgør 5,3 pct. i regionerne. Det fremgår desuden, at den lokale løns andel

af den samlede løn ekskl. overarbejde er højere for ledere end for basismedarbejdere. Den

lokale løns andel for ledende bioanalytikere udgør således 11,2 pct., mens den for basismedarbejdere

udgør 4,5 pct.

Den lokale løns andel udgør en lidt større andel af den samlede løn for mandlige basismedarbejdere

og ledere end for kvindelige. Således er andelen for henholdsvis mænd og kvinder

5,1 pct. og 4,4 pct. for basismedarbejdere og 12,3 pct. og 11,0 pct. for ledere.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at bioanalytikere har skiftet lønsystem i 2006, hvilket

kan have haft betydning for den lokale løndannelse.

For bioanalytikere udgør den lokale løn mere end de lokale tillæg i FLD’s lønstatistik. Det

skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af højere grundlønsindplacering i FLD lønstatistikken

opgøres som en centralt aftalt løndel. For bioanalytikere er derfor foretaget en

yderpunktsberegning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn og

den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 4.13.

4. BIOANALYTIKERE 45

More magazines by this user
Similar magazines