Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I kommunerne har 50 pct. af socialrådgiverne en fortjeneste på mellem 212 kr. og 248 kr. pr.

præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 37.4. I regionerne har de 50 pct. af

socialrådgiverne en fortjeneste på mellem 222 kr. og 252 kr. pr. præsteret time.

Tabel 37.4: Timefortjeneste for socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Kommuner Regioner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.441 9.119 10.560 70 542 612

Gennemsnit 238 235 235 251 242 243

Variationskoefficient 0,15 0,21 0,21 0,18 0,20 0,20

Nedre kvartil, P25 216 212 212 220 222 222

Median 233 227 228 240 234 234

Øvre kvartil, P75 253 247 248 263 252 252

Median/P10 1,16 1,14 1,14 1,14 1,11 1,11

P90/Median 1,19 1,20 1,19 1,38 1,17 1,19

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.441 9.119 10.560 70 542 612

Gennemsnit 197 191 192 205 199 200

Variationskoefficient 0,13 0,12 0,12 0,15 0,10 0,11

Nedre kvartil, P25 181 176 177 185 187 187

Median 207 196 196 203 191 192

Øvre kvartil, P75 211 202 203 215 205 205

Median/P10 1,14 1,13 1,13 1,09 1,09 1,09

P90/Median 1,18 1,17 1,17 1,28 1,14 1,15

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af socialrådgiverne i kommunerne

en fortjeneste mellem 177 kr. og 203 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem

187 kr. og 205 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at socialrådgiverne i kommuner

og regioner har nærmest ens lønspredning, jf. tabel 37.4. Det fremgår endvidere af tabellen,

at lønspredningen er størst i den øverste del af lønfordelingen. Det kommer til udtryk ved, at

Median/P90 er større end P10/Median i begge sektorer, hvilket viser, at der er længere fra

medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne.

37.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige socialrådgivere og -

formidlere. Det skal i den forbindelse erindres, at andelen af mænd kun udgør ca. 11-14 pct.

Det forholdsvis begrænsede antal observationer for, så vidt angår de mandlige socialrådgivere

og -formidlere, betyder, at lønfordelingen for denne gruppe bliver forholdsvis ujævn.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige socialrådgivere og -formidleres lønspredning

mindre end de kvindelige socialrådgivere og -formidleres, jf. variationskoefficien-

490 37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE

More magazines by this user
Similar magazines