Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I kommunerne er fortjenesten for en mandlig og kvindelig leder henholdsvis 301 kr. og 313

kr. pr. præsteret time. Ses der på den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for

mandlige og kvindelige ledere i den kommunale sektor henholdsvis 259 og 264 kr., jf. tabel

37.9.

37.3.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 37.9, udgør genetillægget en meget beskeden del af den samlede

løn, hvorfor tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 37.10.

Konklusionerne er således de samme som i forbindelse med tabel 37.9.

Tabel 37.10: Timefortjeneste for socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

84 253 337 - - 39

Gennemsnit 301 313 312 - - 311

Variationskoefficient 0,10 0,11 0,11 - - 0,17

Nedre kvartil, P25 277 286 283 - - 270

Median 297 313 310 - - 301

Øvre kvartil, P75 316 328 328 - - 332

Median/P10 1,12 1,15 1,14 - - 1,15

P90/Median 1,17 1,16 1,18 - - 1,28

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

84 253 337 - - 39

Gennemsnit 259 264 264 - - 263

Variationskoefficient 0,10 0,11 0,11 - - 0,17

Nedre kvartil, P25 240 245 244 - - 229

Median 257 263 262 - - 255

Øvre kvartil, P75 271 278 278 - - 277

Median/P10 1,13 1,14 1,13 - - 1,19

P90/Median 1,17 1,15 1,16 - - 1,31

Anm.: Tal for ledere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

37.3.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende socialrådgivere

og -formidlere i den kommunale og regionale sektor opgøres til 334 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 37.11.

498 37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE

More magazines by this user
Similar magazines