Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 38.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

SOSU-assistenter fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 38.4: Standardberegnet timefortjeneste for

SOSU-assistenter fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

Anm.: Inkl. plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge

læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

SOSU-assistenter mv. i kommunerne i gennemsnit 173 kr. i timen, mens gennemsnittet for

regionalt ansatte SOSU-assistenter mv. udgør 177 kr. i timen, jf. figur 38.4.

I kommuner har 50 pct. af SOSU-assistenterne mv. en fortjeneste på mellem 187 kr. og 227

kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 38.4. I regioner har 50 pct. af

SOSU-assistenterne mv. en fortjeneste på mellem 198 kr. og 236 kr. pr. præsteret time.

Tabel 38.4: Timefortjeneste for SOSU-assistenter fordelt på sektor og køn, kr., 2007

16

14

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

Fortjeneste pr. præste-

Kommuner Regioner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.327 34.306 35.633 850 11.598 12.448

Gennemsnit 222 212 212 231 222 222

Variationskoefficient 0,20 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24

Nedre kvartil, P25 196 186 187 204 197 198

Median 215 203 203 221 215 215

Øvre kvartil, P75 242 227 227 246 235 236

Median/P10 1,18 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17

P90/Median 1,24 1,26 1,26 1,24 1,20 1,21

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.327 34.306 35.633 850 11.598 12.448

Gennemsnit 184 173 173 187 176 177

Variationskoefficient 0,15 0,14 0,14 0,14 0,12 0,12

Nedre kvartil, P25 164 156 156 169 162 163

Median 179 168 169 183 175 175

Øvre kvartil, P75 201 187 187 201 189 189

Median/P10 1,18 1,15 1,15 1,16 1,15 1,15

P90/Median 1,24 1,23 1,24 1,21 1,16 1,17

Anm.: Inkl. plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

16

14

12

10

38. SOSU-ASSISTENTER 505

8

6

4

2