Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

43. Tandplejere

43.1 Beskrivelse af gruppen tandplejere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af tandplejere omfatter ansættelser i kommunerne. Tandplejere er beskæftiget

både på klinikker, på skoler, sygehuse og plejehjem. Tandplejerne varetager sundhedsfremmende

og forebyggende opgaver, herunder undersøgelser, diagnostik, behandlingsplanlægning

og behandlinger, såsom tandrensning, parodontosebehandlinger, nonoperativ cariesterapi

og individuel sundhedsfremmende indsats. Uden for klinikken har tandplejerne oplysende

og forebyggende opgaver over for alle aldersgrupper.

Det skal bemærkes, at det på grund af det lave antal observationer for mandlige tandplejere

ikke er muligt af vise kønsopdelte løn-, fraværs- og arbejdstidsstatistikker.

Datagrundlaget omfatter i alt 452 ansættelsesforhold, svarende til 278 årsværk jf. tabel 43.1.

Knap 97 pct. af tandplejerne er kvinder. Analyseenheden i tabel 43.1 er årsværk og ansættelsesforhold,

mens den i tabel 43.2 og 43.3 er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden

ansættelsesforhold.

Tabel 43.1: Kommunale tandplejere fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007.

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 12 3 7 3

Kvinder 440 97 271 97

I alt 452 100 278 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt tandplejerne og udgør 39 pct., jf. tabel 43.2.

Tabel 43.2: Kommunale tandplejere fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007.

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 28,6 11,8 12,0

30-39 år 14,3 30,9 30,4

40-49 år 42,9 39,0 39,5

50-59 år 14,3 16,9 16,7

60+ år 0,0 1,5 1,4

I alt 100,0 100,0 100,0

Anm.: Summen af pct. af årsværk kan fravige fra samlet pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt tandplejerne i kommunerne har 31 pct. en aftalt arbejdstid på i gennemsnit 34 timer

om ugen, jf. figur 43.1. 5 pct. har en aftalt arbejdstid på 37 timer eller derover om ugen. På

grund af det lave antal observationer for mandlige tandplejere er det ikke muligt at kønsopdele

fordelingen af ugentlig aftalt arbejdstid og årlige fraværsdage.

43. TANDPLEJERE 577

More magazines by this user
Similar magazines