Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 6.3: Timefortjeneste for kommunale dagplejere, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 22.749

Gennemsnit 141

Variationskoefficient 0,17

Nedre kvartil, P25 132

Median 138

Øvre kvartil, P75 146

Median/P10 1,10

P90/Median 1,13

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 22.749

Gennemsnit 117

Variationskoefficient 0,08

Nedre kvartil, P25 112

Median 116

Øvre kvartil, P75 121

Median/P10 1,10

P90/Median 1,09

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

På baggrund af tabel 6.3 kan det desuden konstateres, at lønspredningen målt som fortjeneste

pr. præsteret time er størst i den øverste del af lønfordelingen. Dette kommer til udtryk

ved, at P90/Median er større end Median/P10, hvilket viser, at der er kortere fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

Målt som standardberegnet timefortjeneste er lønspredningen i den øverste og nederste del

af lønfordelingen næsten identisk.

6.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som det fremgår af afsnit 6.1 er der få mandlige dagplejere i kommunerne. Det er derfor ikke

muligt at opdele lønnen særskilt for mænd og kvinder.

6.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af dagplejernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time godt 99 kr., svarende til omkring 71 pct. af den

samlede fortjeneste pr. præsteret time, jf. tabel 6.4. Feriebetalinger udgør ca. 17 kr. af fortjeneste

pr. præsteret time, mens pension udgør omkring 16 kr.

6. DAGPLEJERE 61

More magazines by this user
Similar magazines