Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

1. Indledning

1.1 Baggrund

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Det fremgår af Lønkommissionens kommissorium, at kommissionen skal ”kortlægge lønninger,

lønspredning og lønudvikling i den offentlige sektor med særligt fokus på perioden siden indførelsen af de nye

lønsystemer […].”

I kommissoriet forudsættes, at undersøgelsen omfatter relevante faggrupper i den offentlige

sektor.

Dette bind II i Lønkommissionens redegørelse omfatter en kortlægning af lønniveau og lønspredning

for de 44 offentlige faggrupper, der indgår i kommissionsredegørelsens bind I,

kapitel 3, hvor lønniveau og lønspredning for de offentlige faggrupper kortlægges. Dataarbejdet

og analyserne er udført af medlem af Lønkommissionen, professor Niels Westergård-

Nielsen og cand.scient. Rikke Ibsen fra Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen,

Aarhus Universitet. Derudover omfatter kortlægningen for hver gruppe en kortlægning

af gruppens lokale løndannelse. For en sammenfattende beskrivelse af de offentlige faggruppers

lønniveau henvises til kapitel 3 i bind I. For en uddybende behandling af lokal løn henvises

til kapitel 9 i kommissionsredegørelsens bind I.

Kortlægningen af lønniveau og lønspredning sker på baggrund af de lønbegreber, som Lønkommissionen

har fastlagt – det vil sige fortjeneste pr. præsteret time og standardberegnet

timefortjeneste. For en nærmere beskrivelse henvises til kapitel 2 i redegørelsens bind I

I afsnit 1.2 beskrives forhold, der har betydning for timelønnen, og som det er vigtigt at være

opmærksom på ved sammenligning af gruppernes løn. I afsnit 1.3-1.9 redegøres for en række

tekniske forhold i til opgørelsen af gruppernes løntal, herunder værdien af tjenestemandspension,

betalt frokost og personalegoder. Endvidere beskrives en række yderligere aspekter i

relation til gruppernes løn samt præsentationen heraf i de efterfølgende kapitler.

1.2 Forhold med betydning for vurdering af timelønnen

Analysen foretages med udgangspunkt i de lønbegreber, som Lønkommissionen har fastlagt.

Resultaterne skal ses i lyset af de bemærkninger, der gøres i det følgende omkring en række

forhold, der har betydning for den samlede vurdering af de enkelte faggruppers lønniveau.

Ligeledes bør gruppekortlægningerne læses under iagttagelse af de øvrige beregningsforudsætninger

og forhold, der er anført i afsnit 1.3-1.9.

1.2.1 Uregistreret over- og merarbejde

Begge Lønkommissionens lønbegreber baserer sig på timelønninger. Det indebærer, at medarbejdernes

løn beregnes som en relation, der udtrykker forholdet mellem lønmodtagerens

fortjeneste og de timer, hvori fortjenesten er optjent. Der knytter sig i den forbindelse en

særlig problemstilling til over- og merarbejde.

I lønstatistikken registreres timerne til det over- og merarbejde, som lønmodtageren modtager

særskilt betaling for – det vil sige, hvor betalingen for over- og merarbejdet sker pro rata.

Det er imidlertid offentligt ansatte grupper, der modtager særskilt betaling for over- og merarbejde.

Hvor det ikke er tilfældet, vil der være forskel mellem det timetal, der registreres i

1. INDLEDNING 3

More magazines by this user
Similar magazines