udvidelse 1 - Rødkilde Gymnasium

roedkilde.gym.dk

udvidelse 1 - Rødkilde Gymnasium

Situationsplan 1:2000

Udgangspunkt for endelig afklaring af modernisering og kapacitetsudvidelse af Rødkilde Gymnasium

Arkitektonisk princip for udvidelser

Til- og ombygning - stueplan

Til- og ombygning - 1.sal

Let ombygning

Tung ombygning

Nybygning

Ny idrætshal

Festsal

UDVIDELSE 1

UDVIDELSE 2

Hovedbygning

Kantinefaciliteter

Scienceområde

Matrikelskel

Kapacitetsudvidelse og modernisering

- afsæt for foreliggende, reviderede idéoplæg

Rødkilde Gymnasiums kvalifi cering af idéoplæg dateret 23.08-2012

• Forslaget generelt positivt modtaget af koordinationsudvalget

• Generelt godt greb med stor, central personaleforberedelse

• Mediefag har særlige behov til lokale – Jane Henriksen (mediefagslærer)

udstyrer Hans Erik med ønsker, som indarbejdes

• Peter Wriedt oplyser, at der ved nøjere sammentælling mangler et basislokale –

dette kan evt. løses ved, at opholdstrappen ved vandrehallen kan afskærmes til

undervisningsenhed i spidsbelastningssituationer

• Alternativ løsning kan være at fastholde nuværende indretning i stueplan for

science (dvs. m. fi re basislokaler) og så udvide personaleforberedelsen + isætte

ekstra glas mellem lokaler og gang

• Peter W sammentæller behov for lærerarbejdspladser og orienterer RUM inden

29. aug

• Aptering af S23 (kreativrum) bør indeholde strøm og vand

• Ny personaleforberedelse bør evt. være underopdelt for at tage toppen af

”storrumskontor”-følelsen

• Personaleforberedelse i Scienceafsnit (som vist i forslag) kan pakkes med fl ere

arbejdspladser (ingen mødeborde nødvendige)

• Læsevejledning er inddraget til personaleforberedelse i det viste forslag –

læsevejledning skal genfi ndes (evt. ved anvendelse af mødefunktion i udvidelse

1)

• 1., 2., 3.-g´ere vil gerne være sammen – vigtigt med sociale rum

• Ingen mobilvægge mellem basislokaler – dobbeltdøre er mere letanvendelige

• Det bør undersøges, om de to store basislokaler i udvidelse 1 evt. kan

disponeres, så der ved særlige spidsbelastningssituationer kan etableres tre

mindre lokaler (evt. via mobilvæg)

• Grupperum bør fortrinsvis være for personale (bør betegnes møderum)

• Glas mellem basislokaler og projektarealer giver øget følelse af sammenhæng

• Kantineudvidelsen ved udvidelse 1 bør betegnes projektareal – og møbleres

derefter

• kantinemøblering ønskes mere varieret og spændende

• Kommende bygning bør apteres med elstik / luft m.v. til elcykler, elbiler mv.

• Evt. mulighed for at sammenlægge trappe og auditorium v. udvidelse 2 (RUM

vurderer, at det ikke er realistisk)

• bookingsystem til anvendelse af rum (obs ajo: forretningsteam gæst…)

• ønske om udvikling af særlig visuel/fysisk identitet og sammenhængskraft på

sprog-området

• amfi trappe v udvidelse 1 skal bearbejdes yderligere

• forslaget udsættes for brand/fl ugtvejs bearbejdning –det vil infl uere på indretning

og disponering

• cykelparkering/teknikrum kan måske indrettes under udvidelse 1

Faglokaler m.v.

Basislokaler

Personalefaciliteter

Produktionskøkkenfaciliteter

Øvrige arealer

13- 09-2012 l 11.220 - Kapacitetsudvidelse, Rødkilde Gymnasium l s. 2


Stueplan - udvidelse 1 samt kantinefaciliteter

• Nyt afsnit rummer i stueplan øget kantine/projektareal via gennembrud ved eksist.

studievejlederkontorer. Tre nye studievejlederkontorer genfi ndes i tilbygningens stueplan samt

mødefacilitet.

• Endvidere tre basislokaler, herunder to med mellemliggende grupperum.

• Centralt projektareal, der udnytter eksist. niveauspring til etablering af markant amfi trappe

mod syd - mulighed for samlinger m.v.

• Kantinesalgsarealet i stueplan udvides og der skabes ny logistik omkring selve

salgssituationen. Gæstekantine fl yttes til område v. nuværende studievejlerkontorer/toiletter.

Etablering af nye fl ugtvejsdøre muliggør mere fl eksibel indretning af kantinearealet.

Gruppe

10kvm

Basislokale

90kvm

Basislokale

70kvm

FAKTABOKS IALT

depotvæg

Trappe

depotvæg

Kapacitetsforøgelse totalt : 4*

Møde

11kvm

Nybygget etageareal ca: 021630 kvm

Let ombygning ca: 180 kvm

Tung ombygning ca: 690 kvm

Projektareal

247kvm

amfi trappe

Faglokaler m.v.

Basislokaler

Personalefaciliteter

Produktionskøkkenfaciliteter

Øvrige arealer

St.Vejl.

12kvm

HC-toilet

5kvm

depotvæg

* der etableres ialt 6 lokaler i udvidelse 1, mens der nedlægges 2 lokaler i hovedfl øjen til hh. personaleforberedelse i stueplan og projektareal/overgang på 1. sal (se efterfølgende)

Stueplan - udsnit - 1:200

St.Vejl.

12kvm

Toiletter

infovæg

Basislokale

70kvm

St.Vejl.

12kvm

Depot

12kvm

Projektareal

115kvm

ny fl ugtvej

Nye toiletter

eks. vareindlevering

Gæstekatine

19kvm

Kantinekøkken

salgslinie 2

køl m.v.

Server

depotvæg

køl m.v.

salg

salgslinie 1

Kantine

ny fl ugtvej

ny fl ugtvej

Faglokaler m.v.

Basislokaler

Personalefaciliteter

Produktionskøkkenfaciliteter

Øvrige arealer

13- 09-2012 l 11.220 - Kapacitetsudvidelse, Rødkilde Gymnasium l s. 3


1.salplan - udvidelse 1

• Tilbygning rummer på 1.sal yderligere tre basislokaler, tre møderum og

et grupperum. 1.sal rummer desuden nyt kontor for læsevejleder.

• Centralt projektareal etableres som indskudt dæk - giver mulighed for

dobbelthøjde i visse områder af det centrale fællesrum

• 1. sal i tilbygning kobles til eksisterende hovedfl øj ved inddragelse af et

basislokale. Derved etableres en nyt, gennemgående projektareal på

1.sal - en slags ”vandrehal i luften”.

Gruppe

10kvm

Basislokale

90kvm

Faglokaler m.v.

Basislokaler

Øvrige arealer

1.salplan - udsnit - 1:200

Basislokale

70kvm

depotvæg

Trappe

depotvæg

Personalefaciliteter

Produktionskøkkenfaciliteter

Møde

11kvm

Projektareal

143kvm

dobbelthøjt

Møde

12kvm

HC-toilet

Toiletter

5kvm

depotvæg

Møde

12kvm

Basislokale

70kvm

Læsevejleder

12kvm

infovæg

Depot

12kvm

Projektareal

170kvm

Faglokaler m.v.

Basislokaler

Personalefaciliteter

Produktionskøkkenfaciliteter

Øvrige arealer

13- 09-2012 l 11.220 - Kapacitetsudvidelse, Rødkilde Gymnasium l s. 4


Visualisering fra udvidelse 1 ved amfitrappe

13- 09-2012 l 11.220 - Kapacitetsudvidelse, Rødkilde Gymnasium l s. 5


Cykelrampe

Kælderplan - udvidelse 1

• Cykelparkering / teknikrum kan evt. indrettes under udvidelse 1 via

udnyttelse af plint.


• Trappe (transparent) giver direkte adgang fra cykelniveau til udvidelse

1 - desuden forefi ndes særligt eksponeret areal med el-lader /

luftpumpe

Flugtvej til det fri fra

trapperum

El-lader /

luftpumpe

Faglokaler m.v.

Basislokaler

Personalefaciliteter

Produktionskøkkenfaciliteter

Øvrige arealer

Kælderplan - udsnit - 1:200

fritholdt areal

glasboks

Trappe

Cykelkælder

182 pladser

Supplerende, disponibelt teknikareal

område for amfi trappe

(se stueplan)

Teknik / depot

70kvm

Faglokaler m.v.

Basislokaler

Personalefaciliteter

Produktionskøkkenfaciliteter

Øvrige arealer

13- 09-2012 l 11.220 - Kapacitetsudvidelse, Rødkilde Gymnasium l s. 6


Facade mod vest 1:200

Faglokaler m.v.

Basislokaler

Personalefaciliteter

Facade mod Produktionskøkkenfaciliteter

syd 1:200

Øvrige arealer

13- 09-2012 l 11.220 - Kapacitetsudvidelse, Rødkilde Gymnasium l s. 7

More magazines by this user
Similar magazines