GDOPpg08DK.indd 1 05/03/08 23:27:52 GDOPpg08DK.indd 1 05 ...

globaldayofprayer.dk

GDOPpg08DK.indd 1 05/03/08 23:27:52 GDOPpg08DK.indd 1 05 ...

“Jeg kommer for at

samle alle Folk og

Tungemål, og de skal

komme og se min

Herlighed.”

– Esajas 66:18

In cooperation with:

Brødre og søstre i Kristus.

En bemærkelsesværdig bølge af forenet bøn er ”rullet” hen

over Afrika og over hele kloden som resultat af den vision,

der blev modtaget i juli 2000 - et kald til kristne i Afrika og

derefter ud over hele verden om at tilbringe én bestemt dag

i omvendelse og bøn.

På Global Day of Prayer har millioner af kristne samlet sig i forenet bøn om

tilgivelse. Den 27. maj 2007 forenedes troende igen fra 204 nationer ud over

hele jorden. Lyden af inderlige bønner om forandring af vore samfund og om at

gudsfrygt og lovprisning må fylde nationerne lød fra sportspladser, åbne pladser

og menighedscentre.

Den 11. maj, 2008 kalder vi nationerne fra nord, syd, øst og vest til at tage

med på denne bønnerejse. Gud bevæger sig i sin overvældende kraft, og han

udfordrer os til at være en del af rejsen. Det er en rejse, som ikke drejer sig

om os men om en verden i fortvivlet nød og med behov for hans herlighed og

medfølende kærlighed. Det er en indbydelse til at være med i bøn til Gud, om at

han opfylder det løfte, han giver os i 2. Krønikebog 7:14: ”… da vil jeg høre jeres

bøn i Himlen og tilgive jeres synder og gøre jeres land frugtbart igen, hvis I vil

søge mig og vende jer fra jeres ondskab.” Måtte han høre vore bønner, tilgive os

vor synd og læge vort land.

Jeg inviterer jer til sammen med millioner af kristne, at søge ind for Guds ansigt,

og jeg er sikker på, at hver eneste af verdens 220 nationer vil opleve, at troende

står i gabet for deres land.

Måtte vi se hans herlighed.

Graham Power

Formand for Global Day of Prayer

Udgivet af Global Day of Prayer, DK i samarbejde med WayMakers, Global Day of Prayer, International

Prayer Council og Americaís National Prayer Committee.

Copyright © 2008.Alle rettigheder forbeholdt WayMakers, P.O Box 203131,Austin,Texas

Den danske brochure bestilles hos GDOP c/o UCB Danmark, Box 92, 2770 Kastrup

Tlf. 32 340 119 – Fax: 70 211 310 Email: info@globaldayofprayer.dk

Copyright © 2008 forbeholdes alle rettigheder.

Global Day of prayer, P.O. Box 3856, Somerset West, South Africa 7129

Photos courtesy of: Debra Bell/Media Village, Mike Bowen/CSET, Ralph Chua, Friend Ships Unlimited, Blayne Gervais, Jenny

Graham/Media Village, Monique Hamada, Lisa M. Johnson, Jim Panhorst, Krystal Powell, Jim Rogers, Ted Wilcox/Worldwide

Challenge, Ghani Zaman.


10

1

90

En Verdensomspændende Bededag

Alle samlet … på mange steder

“Da pinsedagen kom, var alle disciplene samlede på samme sted.”

– Apostlenes Gerninger 2:1

Et kald til omvendelse og bøn. Ved overgangen til det nye årtusind oplevede

mange troende i Cape Town i Sydafrika Guds kald til at søge ham i omvendelse og bøn og

til at opfordre kristne ud over landet til at forene sig i bøn for deres byer og for nationen. Folk

strømmede til og fyldte haller og sportspladser.

Snart oplevede man møder ud over hele Afrika, hvor alle mødtes på den samme dag i året. År

efter år kom flere millioner sammen for at søge Gud. Næsten alle slags kristne menigheder,

fra alle lande på kontinentet, deltog. Afrikanske kristne udsendte derefter det samme kald til

omvendelse og bøn til troende rundt om i verden. Resultatet blev den første Global Day of

Prayer pinsedag i 2005, hvor omkring 200 millioner mennesker deltog.

Ud over hele jorden. Pinsedag 2006 og igen i 2007 samledes endnu flere kristne i

så godt som alle lande på jorden. Bevægelsen spredes fortsat og udvikler sig; den samler

mennesker på store sportsarenaer, hjem med små grupper, flyder ud over åbne pladser i

mindre byer, mens den døgnet igennem bølger kloden rundt og forener mange kirker i bøn og

tilbedelse af Kristus og og med velsignelse over alle nationer. Den 11. maj, 2008 vil kristne igen

samles for at omvende sig bede og med åbne hjerter – forenet i håb.

Ti forbereder Én og efterfølges af Halvfems

Vi henter inspiration i de tre faser, som kirkens fødsel kan inddeles i: 1.) ti dages uafbrudt bøn

fra Kristi Himmelfart frem til Pinsedag. 2.) én dags bøn, som hele byen var vidne til, og 3.) en

række velsignede dage, som fulgte. Det er derfor Global Day of Prayer består af følgende faser:

Forberedende bøn. Ti dage: 1-10 May 2008. Fra Kristi Himmelfartsdag og de

følgende ti dage vil millioner af kristne bede uafbrudt – dag og nat – sådan som de første

disciple gjorde. (Ap.G. 1:14)

Global Day of Prayer: 11. maj, 2008 Pinsesøndag vil millioner af kristne ud

over hele jorden igen samles for at bede på offentlige pladser, i kirker, på stadions og torve..

Fjernsyn, radio og Internet hjælpe med at forbinde os og forene vore bønner endnu mere.

Halvfems dages velsignende dage: 12. maj til 9. august, 2008. På samme

måde som de første kristne forvandlede deres lokalsamfund, kan vi gennem praktisk handling

være til velsignelse andre. I alle lande støtter Global Day of Prayer lokale initiativer mellem

præster, kirker, organisationer og erhvervsfolk. I Danmark vil vi opfordre alle til, på tværs af

kirker, at være med i dette.

SIDE 3


“Jorden skal

fyldes med

kundskab om

Herrens herlighed,

som vandet

dækker havets

bund.”

– Habakkuk 2:14

SIDE 4

Bøn om Store Ting

For Kristi herliggørelse og nationernes

velsignelse

Da Jesus var opfaret til Himlen,

samledes hans første disciple i

Øvresalen for at gøre, hvad Jesus havde befalet dem: at vente på det

”Faderen har lovet.” Udgydelsen af Guds Ånd var blot begyndelsen til alt

det, Gud vil gøre for at opfylde alt, hvad han har lovet os.

Fulde af håb til Guds løfter. Når vi lytter til det, som

strømmede fra disse mennesker i dagene efter Pinse, får vi en

fornemmelse af, hvordan de havde bedt før pinse. De bad med

inderlighed, fulde af håb om, at Gud ville indfri sine løfter. Jesu

undervisning om Guds Rige havde givet dem et håb om, at Kristi

kærlighed og kraft ville nå ud til alle mennesker.

Fortsat bøn. Apostlenes Gerninger fortæller, at disciplene trods den

overvældende Pinse fortsatte med at bede udholdende. Hvis de var hos

os i dag, ville de på samme måde bede Gud udgyde sin hellige ånd og

bruge sit folk til endnu større opgaver.

Vær forberedt på at møde Gud

Besvar Guds kald. The Globel Day of Prayer er i bund og grund Guds

opfordring til at møde ham i fællesskab med mange andre, så han kan forandre

os og vise os sin længsel og sine ønsker for nationerne. Hvis du læser dette, har

du sandsynligvis allerede mærket, at Gud også kalder dig; at han har lagt et håb

i dit hjerte og en længsel efter, at vi ikke vil lade os nøje med tingenes tilstand,

men at han i stedet vil gøre os mere lig Jesus. På trods af voksende ondskab

på jorden vil han læge så mange familier, lande og folk, at jorden vil dækkes af

hans herlighed lige der, hvor ondskabens mørke havde tænkt at bane sig vej.

Søg Gud ud fra 2. Krønikebog 7:14-16. Ud fra dette kendte

skriftafsnit vil du hver af de ti dage finde en vejledning til at bede.

Omvendelse er en gave. Lad os bede Herren skænke os nye tider, hvor vi

vender os fra mørket, så vi kan vandre i lys som aldrig før. Bryd dine rutiner ved

at faste eller ved at slå dig sammen med andre i bøn.

Tiden er inde. Lad os forberede os på at møde Gud.

Hvis mit folk, som

mit navn er nævnet

over, vil ydmyge sig

og bede og søge mit

ansigt og omvende

sig fra deres onde

veje, da vil jeg høre

dem fra himmelen og

tilgive deres synd og

hele deres land.

— 2Krønnike 7:14


Ti dages uafbrudt bøn

1. - 10. Maj 10­1-90

Bed globalt. Mød hinanden lokalt. Begynd nu!

1. Find kreative måder at samles på. Mange danner bedekæder for at opbygge

et brændende bål af bønner som varer 24 timer i døgnet gennem de ti dage. Andre finder

sammen i bøn af en eller to timers varighed. Nogle faster. Andre planlægger telefonkonferencer,

så de kan bede sammen med mennesker, som bor langt borte. Vær åben for, at Helligånden

måske giver dig en frisk ide til en måde, du kan kalde familie eller venner til fælles bøn.

2. Bed på forskellige sprog. Denne bønne guide bliver oversat til ca. 50 forskellige

sprog, således at mange millioner kristne verden over vil kunne bede de samme bønner. På

www.clobaldayofprayer.com kan man finde alle de sprog, der er til rådighed.

3. Børn beder! Der er forberedt en særlig udgave af denne bønne guide til børn. Find

den på www.globaldayofprayer.com/children. Den vil kunne hjælpe mange familier med

at bede sammen. Hjælp kreativt dine børn til at løfte deres røst i fællesskab med andre.

4. Unge vil bede døgnet rundt. I vore dage søger unge mennesker Gud med en

inderlighed, som sjældent før er set. I mange lande vil de stå sammen i uafbrudt bøn gennem

alle ti dage. Unge mennesker har forberedt en speciel gengivelse af denne guide, som er lavet

for at sammenfatte unge menneskers bøn og for at være katalysator for bøn blandt unge. Find

denne version på www.globaldayofprayer.com/youth.

Sådan kan Bede-Guiden bruges

1. Grundfæst din bøn på Skriften. De vers, der dag for dag er valgt fra Apostlenes

Gerninger, lægger en solid grund for at bede. Find ud af mere ved at læse de praktiske

baggrundsnoter for hver dag på www.globaldayofprayer.com/tendayhelp.

2. Gør dine bønner skarpere. Under hver dags hovedemne er der sat nogle

specifikke delemner op, som har forbindelse til dagens hovedemne. Gør din bøn skarp

og præcis, når du beder for disse tunge sager ved at læse mere om, hvordan de påvirker

dit samfund. Du kan også læse mere om, hvordan de vurderes på globalt plan på www.

globaldayofprayer.com/tendayhelp.

3. Mobiliser andre. Du kan naturligvis bede alene, men hvorfor ikke mobilisere andre

til at bede sammen med dig? Få ideer til kreative, dynamiske bønnemøder, som følger disse

emner på www.globaldayofprayer.com/tendayhelp.

SIDE 5


DAG ET

Torsdag 1. Maj

”… for at tale til dem om

det, der har med gudsriget at

gøre… gav Jesus disciplene

besked på ikke at

forlade Jerusalem…

I skal vente,… Min Far har jo

selv givet jer dette løfte,… «.

– ApG. 1:3-4

”… Da de kom tilbage til

byen, samledes de for at

bede sammen…”

– ApG. 1:14

SIDE 6

Søg først GUDS RIGE

Guds rigets forvandlende kraft

Verørende: åndeligt mørke, splittelse i menigheder,

økonomisk undertrykkelse.

• Bed om, at Guds folk må stråle af kærlighed og leve i lydighed over

for Jesus som alles konge og herre.

• Bed om, at Kristi vidunderlige kærlighed må opleves af mange i by

efter by.

• Bed om, at troende vil slå sig ned i byer, hvor der endnu ikke er

sket et gennembrud af Guds rige. Bed om, at de med tålmodighed

stræber efter Guds rigets velsignelser på vanskelige steder.

• Bed om, at Kristi kærligheds kraft vil skabe vedvarende forandringer

af hele samfundet.

“Hvis mit folk...” — 2 Krønnike 7:14

Bered jer på at møde Gud som hans folk: Fremstil dig selv for Gud som hans elskede

tjener, løskøbt ved Kristi død. Besvar sammen med andre hans kald til at tjene ham. Bed

om, at mange må samles foran ham – familier, menigheder og folk af alle nationaliteter ...

DAG TO

Fredag 2. Maj

Sammen i FORENET BØN

Om varigt sammenhold i enig bøn

Vedrørende: liv uden bøn, okkulte handlinger, materialisme.

• Bed om, at Gud vil forene os i bøn (ApG 1:14, 2:46, 4:24), idet han

giver os kraft til at bede om Kristi herliggørelse i hele verden.

• Bed om, at Gud vil høre og svare på bønnerne fra de fattige

på jorden, de unge og de marginaliserede, og at han vil blive

herliggjort gennem deres lovprisning.

• Bed om, at Guds ånd vil inspirere og styrke troende til at bede

konkret for deres naboer og venner.

• Bed om, at mennesker overalt i vore samfund vil blive ledt til at

råbe til Gud om hans hjælp som aldrig før.

“...som mit navn er nævnt over...” — 2 Krønnike 7:14

Forberedelse til at leve til Hans ære: Bekend over for Gud alt det, som har bragt

skam over hans navn. Opgiv tåbelig jalousi og smålige ambitioner. Bliv fyldt med en

længsel efter, at Han må blive æret i vort land.


Bliv fyldt af HELLIGÅNDEN

Bed Gud udgyde sin ånd over alle mennesker

Vedrørende: intellektuel stolthed, dæmonisk undertrykkelse,

åndelig blindhed, nedtrykthed.

• Bed om, at Gud vil udgyde sin ånd over alle mennesker på jorden.

• Bed om, at kirkerne på ny bliver fyldt med Guds ånd og styrket af

kristnes vidnesbyrd.

• Bed om, at Helligånden åbenbarer Jesus for dem, der lever i åndeligt

mørke.

• Bed om, at Helligånden vil berøre mange og få dem til at give Jesus

plads i deres tilværelse.

• Bed om, at Helligånden vil vække alle nationer, så Guds røst bliver hørt

og hans værk bliver set. (ApG. 2:33).

“...vil ydmyge sig ...” — 2 Krønnike 7:14

Bered jer på at møde Gud i svaghed: Bed Gud om at gøre vore hårde hjerter bløde.

Indrøm din svaghed. Tilbed Jesus med fornyet beundring. Øv dig i at vise ydmyghed.

Komme til Gud i OMVENDELSE

Bed at mange må omvende sig til et nyt liv i Kristus

Vedrørende: pornografi, afhængighed, oprør, umoralitet.

• Bed om, at Kristus vil møde mennesker med sin tilgivende kærlighed, så

millioner vender om fra deres synd til glæden ved at følge ham.

• Bed om, at Kristi fuldbragte værk på korset vil bryde syndens greb, så mange

vil opleve, at ”han kan rense jer fra jeres synder”. (ApG. 3:19)

• Bed om, at Gud vil velsigne sit folk ved at hjælpe dem til at blive de første,

som vender om fra deres ”onde veje”(ApG.3:26), så en flod af omvendelse

gennemstrømmer vore samfund.

• Bed om, at denne bølge af omvendelse vil bringe ”en ny tid med fornyelse

fra Herren,” så mænd,kvinder og børn mærker Guds nærvær.

.

DAGTRE

Lørdag 3. Maj

”... siger Herren, vil jeg

udgyde af min Ånd over al

menneskeheden.”

– ApG. 2:17

DAG FIRE

Søndag 4. Maj

”Men nu skal I ændre sindelag

og vende jer til Gud, så han

kan rense jer fra jeres synder

og sende en ny tid med al

den fornyelse, der kommer fra

Herren...”

– ApG. 3:19-20

“... og bede ...” — 2 Krønnike 7:14

Bered jer på at bede ud over jer selv: Udøs dit hjerte for Gud. Tak ham for det, han

allerede har gjort. Løft byrderne af andre skuldre og lad dig bevæge til at græde højt over

dit lands og dit lokalsamfunds elendighed.

SIDE 7


DAG FEM

Mandag 5. Maj

”De, som kom til tro, slog

sig sammen og havde alle

ting fælles… man mødtes

i hjemmene for at bryde

brødet og spise sammen. Alt

skete i stor glæde og oprigtig

ydmyghed. De lovpriste Gud

og blev beundret af alle

mennesker…”

– ApG. 2:44-47

SIDE 8

Stræb efter KRISTI FRED

Bed om forandrede forhold mellem mennesker

Vedrørende: racisme, fattigdom, vold, kriminalitet.

• Bed om, at forskelle og uvenskab mellem kristne erstattes af enhed

mellem kirkerne, så de kendetegnes ved kærlighed, glæde og enhed.

• Bed om, at Kristus vil røre sit folk så kraftfuldt og tydeligt, at

omgivelserne vil undres.

• Bed om, at Guds folk omvender sig fra grådighed og verdsligt begær og

bliver mere gavmilde end nogen sinde før.

• Bed om, at Gud vil bruge kristne til at løfte mennesker ud af

undertrykkelse og ind i frihed.

“...og søger mit ansigt...” — 2 Krønnike 7:14

Bered jer på at søge Gud: Sæt andres behov højere end dit eget hjertes begær. Søg

tæt ind til Gud for at lære ham at kende og for at blive kendt af ham. Vær stille ind for

Gud. Tal fortroligt til ham og lyt opmærksomst, som stod du ansigt til ansigt med Jesus.

DAG SEKS

Tirsdag 6. Maj

“For Jer gælder løftet - jer

og jeres børn...”

— Ap.G. 2:39 (NASB)

De kommende GENERATIONER

Bed for Guds hensigt med familier og børn

Vedrørende: brudte hjem, seksuel perversitet,

misbrug af børn, abort.

• Bed om, at Kristus vil styrke ægteskaber og hjem.

• Bed om, at unge mennesker tidligt i levet vil følge Jesus og tjene ham

med hengivenhed.

• Bed om, at kristne uden tøven viser Guds kærlighed til forældreløse,

enker, ensomme, forsvarsløse og hjemløse.

• Bed om, at kristne vil videregive Guds kærlighed til de millioner af

børn, som er blevet forældreløse på grund af krige og HIV/AIDS.

• Bed om, at Gud vil bruge den kommende generation til at indfri sine

løfter.

“...og vender om fra jeres onde veje...” — 2 Krønnike 7:14

Bered jer på at vende om: Bed Gud om at give dig kraft til at vende om fra ale onde veje,

og til at afvise alt, der sårer andre. Lad Gud opmuntre dig med håbet om, at han vil skabe

blivende forandringer i dit samfund og i dine menneskelige relationer.


Hør GUDS KALD runge

Bed om lydhørhed over for Guds stemme

Vedrørende: unåede folk, afgudsdyrkelse, vantro.

• Bed om, at Guds ord må blive forkyndt for mennesker med forskelligt

sprog, fra forskellige stammer og forskellige nationer.

• Bed om, at alle mennesker må høre om Guds vældige gerninger

gennem hans ord, udtalt på deres eget sprog (ApG. 2:11).

• Bed om, at Bibelen må blive oversat for de tusindvis af folke grupper,

som end ikke har et eneste skriftsted på deres egetsprog..

• Bed om, at Gud vil kalde mange til sig, så de påkalder hans navn. (Apg.

2:21)

”- da vil jeg høre jeres bøn i Himlen og tilgive jeres synder …” — 2 Krønnike 7:14

Bered jer på at bekende: Læg din livsførelse frem for Gud. Tilstå din synd for en åben

himmel. Indrøm det du har gjort forkert overfor dem, du har skadet. Bed Gud fri dig og

andre fra syndens byrde og fra syndens slaveåg.

Lidelse for JESU KRISTI skyld

Bed for hans folks trofasthed og mod

Vedrørende: forfølgelse, uretfærdighed og terrorisme.

• Bed om, at de, som møder modstand, fordi de tjener Gud, vil reagere på

samme milde og modige måde som Jesus.

• Bed om, at kristne, som lider for Jesu navns skyld må blive styrket med

glæde og tillid.

• Bed om, at Gud vil herliggøre sig selv gennem store gerninger – også i

Danmark

• Bed om, at vore ledere og regeringer må få visdom, så de ikke må vise sig

at de kommer til at kæmpe mod Gud selv. (ApG. 5:39)

“...og helbrede jeres land...” — 2 Krønnike 7:14

Bered jer på at blive forandrede: Forvent, at Gud vil gøre store forandringer i jeres

menighed og i jeres land. Nogle forandringer vil komme lidt efter lidt, andre vil opstå

pludseligt. Forvent, at jorden vil blive genrejst, og samfund og forhold vil blive lægt.

DAG SYV

Onsdag 7. Maj

”… har lovet at give Ånden … til

alle dem, som Herren vil kalde,

fra både nær og fjern.”

– ApG.2:39

DAG OTTE

Torsdag 8. Maj

”Men … apostlene … frydede

sig over, at Gud havde regnet

dem for værdige til at lide denne

skændsel for Jesu skyld.”

– Apg. 5:41

SIDE 9


DAG NI

Fredag 9. Maj

”Send din helbredende kraft,

og lad mirakler og undere

ske i din hellige tjeners, Jesu

navn.”

– ApG. 4:30

“ Og i din Sæd skulle

alle Jordens Slægter

velsignes.”

— Acts 3:25

Bringe KRISTI HELBREDELSE

Bed om helbredelser ved Jesus Kristus

Vedrørende: mangelfuldt sundhedsvæsen,

AIDS-epidemier, heksekunst, forurening.

• Bed om, at samfumdet vil opleve, hvordan Kristus udrækker sin hånd

og mirakuløst helbreder de syge. (ApG.5:14-16)

• Bed om, at Jesu navn må blive kendt gennem tegn og undere blandt

mange mennesker. (ApG.3:16)

• Bed om, at kristne vil handle med visdom, medlidenhed og

udholdenhed for at udrydde sygdomme.

• Bed om, at HIV / AIDS vil blive udryddet i vor generation.

• Bed om, at kristne engagerer sig i arbejdet blandt nødlidende.

• Bed om, at kristne vil arbejde med visdom og i tillid til, at Gud i sin kraft

vil helbrede vort land.

“Nu skal mine Øjne være åbne og mine Ører lytte til Bønnen, ..” — 2 Chronicles 7:15

Bered jer på, at møde Guds åsyn: Vend dit hjerte mod Gud i forventning. Lad dit

hjerte blive fyldt med ærefrygt over, at han hører alle dine bønner.

DAG TI

Lørdag 10. Maj

SIDE 10

Ræk ud med KRISTI VELSIGNELSER

Bed om den lovede velsignelse af alle folkeslag

Vedrørende: sult, krige, bander, korruption.

• Bed om, at kristne må leve i forventning om, at de ældgamle løfter om

velsignelse skal blive opfyldt og bringe forandring i nationerne.

• Bed om, at kirkerne må arbejde sammen som én familie i Jesu navn – at

de vil samarbejde med Gud om at forandre menneskers tilværelse, byer

og nationer.

• Bed om, at hele samfund vil blive påvirket af Guds retfærdighed, så

handel og politik bliver renset for uretfærdighed.

• Bed om, at Guds Riges glæde vil folde sig ud i taknemmelig lovsang

blandt alle jordens folkeslag.

”Jeg har udvalgt dette tempel og indviet det til min bolig for evigt; mine øjne hviler på

dette sted - ja, dér er mit hjerte.” - 2. Krøn. 7:16

Hellige jer som en bolig for Gud: Bed Helligånden fylde dig, din familie og dine venner.

Bed Kristus tage bolig blandt sit folk og fylde vore hjerter med sin kærlighed, så vi kan

lovprise ham ud over hele jorden.


The Global Day of Prayer

Pinse Søndag, 11. Maj

Bed i din lokale kirke pinsedags morgen

10-1-90

Afsæt en del af gudstjenesten pinsemorgen til bøn. Der findes masser af kreative ideer, der

vil hjælpe alle til at forstå, at vi på denne dag beder sammen med hele verden – man kan:

•Bekendtgøre, at millioner ud over verden samles for at bede for Kristi herliggørelse og

for forandring af alle verdens nationer.

• Læs som menighed ”Bøn for Verden” højt. (side 12)

• Overveje fælles gudstjeneste med andre nærliggende kirker.

Lad os samles i hjemmene eller på offentlige steder

Om eftermiddagen og om aftenen på pinsedag har kristne ud over hele jorden planlagt

at mødes i deres hjem eller, hvor det er muligt, at samles på sportspladser, offentlige

auditorier eller åbne pladser. Nogle møder vil være små. Andre vil være store; men

alle vil bede den samme bøn. Som i den første pinse – da Guds velsignelse blev

manifesteret på gader og åbne offentlige steder – vil vi også tilbede Gud åbent i Jesu

navn og bede for lægedom og velsignelse over vore lande. Så vidt muligt vil vi prøve at

samles udenfor vore kirkebygninger.

• Hjælp med at organisere samlinger i din by. Konferer med din pastor eller andre

betroede ledere. Du kan finde hjælp til organisering af møder af enhver størrelse på

www.globaldayofprayer.com

• Ikke alle forsamlinger bliver store. Mange vil enes om at mødes i små grupper i

private hjem eller på offentlige mødesteder. Hvis der ikke er planlagt større møder,

hvorfor så ikke være vært for et møde i dit hjem?

Bed med én røst: En bøn for verden

Den følgende bøn er udarbejdet af medlemmer af International Prayer Counsil. Den er

oversat til mange sprog og er tilgængelig på www.globaldayofprayer.com

Bønnen vil blive læst i fællesskab på alle Global Day of Prayers forsamlinger.

SIDE 11


SIDE 12

En Bøn for Verden

“De løftede alle som én deres røst og bad ...” —Ap.G. 4:24

Almægtige Gud - Fader, søn og Helligånd,

Sammen med kristne over hele verden

samles vi i dag for at ære og herliggøre dit navn.

Vi bøjer os ind for din trone og anerkender,

at du er skaberen af himlen og jorden.

Der er ingen som du, hellig og retfærdig i alle ting.

Vi bøjer os for din autoritet som universets konge.

Vi beder med én stemme for at sætte dig på tronen i vore hjerter

og vi ærer dig i verdens påsyn

Menigheden: Herre, du alene er værdig

til vor pris og tilbedelse. Vi ophøjer dig.

Vor far i himlen,

Tak fordi du elsker verden så meget, at du ofrede din eneste søn,

Jesus Kristus, på korset for vore synder,

så vi kunne blive forsonet med dig.

Vi er taknemmelige for, at vi må kalde dig far

og selv må blive kaldt dine børn.

Intet kan adskille os fra din kærlighed.

Menigheden: Tak, far, fordi du har taget os ind i din familie.

Vi råber nu “Abba Fader”

Herre Jesus kristus,

Du alene er værdig til at åbne bogrullen og bryde dens segl,

for du blev slagtet som et lam, og du har forløst os med dit blod.

Vi bekender, at du er kirkens hoved og Herre over himlen og jorden.

Måtte mennesker fra alle stammer og tungemål blive dine disciple.

Lad dit rige blive grundlagt i alle nationer verden over,

så regeringer vil herske retfærdigt.

Måtte dit evangelium blive gjort kendt for alle.

Må dine velsignelser forvandle mennesker,

så dit navn bliver æret fra solen står op, og til solen går ned.

Menigheden: Jesus Kristus, du er verdens frelser og herre over alt.


Barmhjertighedens og nådens fader,

Vi bekender, at vi har syndet, og vi erkender, at verden holdes fast af syndens magt.

Vore hjerter sørger over uretfærdigheden, hadet, vreden og volden.

Vi skammer os over undertrykkelse, racisme og blodsudgydelser i vort land.

Vi sørger over tabet af uskyldige menneskers liv, når der blev foretaget aborter, når der

er krig og terrorisme, når mennekser forfølges, og der begås mord.

Tilgiv os, når vore hjem er brudte på grund af egoisme og umoralskhed.

Tilgiv os, når vore liv er forurenet af grådighed, afgudsdyrkelse og seksuelle synder.

Tilgiv os, når vore kirker er splittede af oprørsk stolthed.

Vi har gjort dit hjerte sørgmodigt, og vi har bragt skam over dit navn.

Vis os barmhjertighed og hjælp os at angre helhjertet.

Menigheden: Barmhjertige Gud, tilgiv os vore synder.

Udøs din nåde og helbred vort land.

Levende Guds ånd,

Adskilt fra dig kan vi intet gøre.

Forvandl kirken, så den afspejler Jesus Kristus.

Forløs din kraft til at helbrede de syge

og sætte dem fri, som er besatte, og trøste dem, der sørger.

Giv os din kærlighed til vore hjerter,

så vi kan vise medfølelse for de hjemløse og sultne.

Giv os visdom og indsigt i de problemer, vi står overfor idag.

Hjælp os at bruge jordens ressourcer til alles bedste.

Fyld vore hjerter med din kærlighed, og giv os nød for vor næste

Menigheden: Helligånd, vi har brug for din trøst og ledelse.

Kom og forvandl vore hjerter.

SIDE 13


SIDE 14

Herre Jesus Kristus,

Fordi du døde for os og nu er opstanden, og fordi Faderen har givet dig navnet

over alle navne, har du besejret alle onde kræfter.

Nedbryd fæstningsværker og ideologier, som hindrer og modsætter sig

udbredlesen af evangeliet, vi beder dig fjerne det slør af mørke, som dækker

folkeslagenes øjne.

Hold det onde, som fremmer vold og død, tilbage.

Udfri mennesker af dæmonisk undertrykkelse.

Bryd slaveriets, tyranniets og sygdommens åg.

Fyld os med mod til frygtløst at forkynde dit ord

og til tillidsfuldt at bede for de fortabte.

Menigheden: Almægtige Gud, fri os fra det onde.

Ærens konge,

Fuldend dit værk i vore byer, blandt alle folkeslag og nationer. Vi løfter vor røst

sammen med troende i Afrika, Asien, Mellemøsten, Europa, i Nord - og

Sydamerika, i Australien og på Stillehavsøerne – sammen råber vi til dig.

Menigheden: Løft jer, I porte.

Åbn jer op, I gamle døre,

så Ærens Konge kan træde ind!

Efterhånden som dine gerninger bliver mere synlige i verden, og efterhånden som

dine velsignelser strømmer ud over alle nationer, vil mennesker søge dig og

spørge: ”Hvem er denne Ærens Konge?”

Sammen vil vi svare:

Menigheden: Han er Herren, den almægtige!

Velsignet være den, som kommer i Herrens navn!

Kom og fyld jorden med din herlighed, som vandet fylder oceanerne

Ånden og bruden siger:

Menigheden: Amen! Kom Herre Jesus!


90 dages velsignelse

12. Maj til 9.August 10-1-90

Vær en Guds velsignelse

The Global Day of Prayer kan blive en igangsættende faktor. De, som beder sammen, kan blive

dem, der sammen bringer praktiske, forandrende velsignelser til deres omgivelser.

Ved at læse om ”90 velsignede dage” på www.globaldayofprayer.com kan du måske få

inspiration til, hvordan du selv kan blive en del af svaret på dine bønner.

Fortsæt med at bede!

Der er tre gode hjælpemidler til rådighed på www.globaldayofprayer.com:

• 90-dages bønneguiden En daglig guide til bøn om forvandling.

• Søg ind for Guds ansigt Lær at indvie dig til Gud genne en times daglig bøn.

• 24 timers bønnevagt 24/7-bønnevagter på mange forskellige måder.

Se også vores hjemmeside www.globaldayofprayer.dk om Global Day arrangementer

pinsedag den 31. maj 2009 og 23. maj 2010.

Global Day of Prayer afholdes hvert år frem til 2010

SIDE 15

More magazines by this user
Similar magazines