Danske ambitioner skyder langt over målet - LandboSyd

landbosyd.dk

Danske ambitioner skyder langt over målet - LandboSyd

PRESSEMEDDELELSE

Vandløb:

Danske ambitioner skyder langt over målet

Sønderjyske Vandløb klæder politikerne på til et opgør med vandmiljøpolitikken

De sønderjyske landmænd tager nu et opgør med den danske administration af EU’s

vandrammedirektiv, som der var lagt op til i vandplanerne. Den er alt for ambitiøs, og

ingen kender de samlede omkostninger, fremgår det af en rapport på 28 sider, som

miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen har udarbejdet for det sønderjyske landbrugs

vandløbssamarbejde, Sønderjyske Vandløb.

I Danmark er kun 5 procent af vandløbene udpeget som stærk modificerede, hvilket

betyder, at de ikke skal leve op til de høje miljømålsætninger i EU’s

vandrammedirektiv. Syd for grænsen, i Slesvig-Holsten, er 45 procent af alle søer og

vandløb udpeget som stærkt modificerede, viser rapporten.

”Nu har vi dokumentationen for, at der er meget stor forskel på hvordan vandmiljøet

skal administreres nord og syd for grænsen. Rapporten beskriver, hvordan man i

Tyskland har taget afvanding og risiko for oversvømmelse af landbrugsarealer i

betragtning i klassifikationen af vandløb, mens man herhjemme vil ændre vandløbenes

struktur på en måde, som kan komme til at koste landbruget og dermed samfundet

meget dyrt,” siger landmand Torben Heisel fra Sønderjyske Vandløb.

”Vi beder politikerne på Christiansborg om at forholde sig kritisk til det, som

embedsværket lægger frem. Rapporten viser tydeligt at man har overfortolket EUreglerne

i Danmark, og det er væsentligt at politikerne er klædt på, når de skal tage

stilling til et nyt forslag om vandplaner,” siger Torben Heisel.

Formand for landboforeningen LHN, Jørgen Popp Petersen, bebrejder politikerne, at de

for nogle år siden uden videre godtog tidligere miljøminister Karen Ellemanns analyse,

der bagatelliserer forskelligheden i måde at administrere vandrammedirektivet på i

Tyskland og Danmark:

1 af 2


”Syd for grænsen er udgangspunktet de lokale borgere. Landbruget og de grønne

organisationer var med til at udpege vandløb. Desuden regnede man baglæns med

udgangspunkt i, hvor meget der er råd til. I Danmark er det embedsmænd i København,

som har udpeget helt uden sammenhæng med i virkeligheden. Og de økonomiske

konsekvenser er der endnu ikke taget fat på,” siger Jørgen Popp Petersen.

Rapporten viser

- at EU-reglerne giver mulighed for at udpege vandløb som stærkt modificerede, når de er væsentligt

fysisk forandrede, og afvander store arealer

- at kun få danske vandløb har fået betegnelsen ”stærkt modificerede”. Men mange sønderjyske vandløb

er udrettede og afvander store dyrkede arealer.

- at kommunerne i Danmark først skal regne på omkostningerne ved ændret vandløbsvedligeholdelse,

når vandplanerne er vedtaget. Staten har derfor ikke overblik over, hvad det samlet set vil koste.

- At i Tyskland har man grebet det omvendt an – og startet med at undersøge, hvilke vandløb, det var

økonomisk og praktisk muligt at forbedre. Det giver en væsentlig forskel mellem Sønderjylland og

naboen Slesvig-Holsten mod syd.

- At udpegningen af stærkt modificerede vandløb i Slesvig-Holsten er besluttet og gennemført i enighed

af en arbejdsgruppe bestående af lodsejere, landboforening, naturbeskyttelsesforeninger og

myndigheder. De har taget hensyn til, hvad der er økonomisk realistisk at gennemføre.

Sønderjyske Vandløb er et samarbejde mellem Sønderjysk Landboforening, Sønderjysk Familielandbrug, LHN,

LandboSyd og Kolding Herreds Landbrugsforening.

Kontakt:

Torben Heisel 4026 0987

Jørgen Popp Petersen 2897 3638

Britt Bjerre Paulsen 6161 7993

2 af 2

More magazines by this user