Kostskolens ABC - Birkerød Gymnasium, hf, IB og Kostskole

birke.gym.dk

Kostskolens ABC - Birkerød Gymnasium, hf, IB og Kostskole

BIRKERØD

GYMNASIUMS

KOSTSKOLE

ABC


VELKOMMEN TIL

KOSTSKOLEN

Velkommen til at kigge indenfor

Birkerød Gymnasiums Kostskole.

Kostskolen ligger sammen

med den øvrige del af skolen

placeret i et af Nordsjællands

absolut smukkeste naturområder

og samtidig tager

det kun 30 minutter med S-tog

til Københavns centrum.

At tage på kostskole er en

stor beslutning, og man bliver

aldrig den samme igen efter at

2

have gået på kostskole. Det er

en udfordring, hvor hele ens fundament

bliver sat på prøve.

Som kostelev kommer man til

at bo, spise, arbejde, feste, grine,

græde og leve sammen med

andre unge, der kommer fra

helt andre miljøer, end man selv

er vant til. Dette fællesskab –

døgnet rundt – er kernen i Kostskolens

liv.

Man møder andre måder at


være på, at tænke på, at tale

på. Man lærer andre normer og

værdier at kende. Man får nye

horisonter. Du vil blive en del af

et fællesskab, hvor du kommer

til at dele mange oplevelser med

ca. 75 andre kostelever, der har

det samme mål som dig, nemlig

at få en studenter-, HF- eller IBeksamen.

Men det er en fundamental

forudsætning for at få et godt

kostskoleforløb, at man tør åbne

sig op over for andre, og at

man er villig til at investere en

stor del af sig selv i det nye fællesskab,

man er en del af. Vi

forventer, at du deltager aktivt i

Kostskolens dagligdag og engagerer

dig i de mange fællesaktiviteter,

der foregår. Samtidig

forventes det selvfølgelig, at du

er studieaktiv og prioriterer sko -

le arbejdet højt.

Til gengæld er gevinsten og

indsatsen mange gange værd.

Ens evne til at begå sig socialt i

en lang række forskellige sammenhænge

udvikles markant, og

de venskaber, man udvikler,

mens man går på kostskole,

kan blive til uvurderlig hjælp senere

i livet. Men som i alle livets

andre forhold gælder det og

her, at valg forpligter. Så når

man vælger at gå på kostskole,

så har man også valgt at sige ja

til et aktivt og udfordrende liv.

Vi glæder os til at byde dig

velkommen til fællesskabet på

Birkerød Gymnasiums Kostskole.

Anders Kloppenborg

Rektor

3


ABC

REGLER OG PRAKTISKE

OPLYSNINGER

ADRESSEÆNDRING:

Hvis dine forældre bor i udlandet, eller hvis du er over 18 år,

skal du tilmeldes folkeregistret i Birkerød. Hvis du er i tvivl, skal

du spørge os. Det er vigtigt, at du melder til skolen, hvis den oprindeligt

meldte hjemadresse ændres. Hvis du kommer fra udlandet,

vil vi gerne, hvor det er muligt, have en kontaktadresse i

Danmark. Når du meddeler andre om din adresse på Kostskolen,

angiv da også dit værelsesnummer, det letter postgangen.

AKTIVITETSRUM:

Kostskolen er der forskellige aktivitetsrum: EDB/studie-rum,

kunstrum, filmrum, poolrum og et fitnessrum. I EDB-rummet er

der ligesom på værelserne adgang til Internet. Nøgler til alle aktivitetslokaler

udleveres af kostlæreren. Desuden har vi elevlejligheden,

hvor du kan lave gruppearbejde, holde møder, se fjernsyn

og video/DVD samt afholde sammenkomster.

Kostskolefester afholdes i rummet benævnt ”Kings”.

Dagligstue og TV-stue aflåses klokken 22.30. I weekender og efter

særlig aftale kan der ses fjernsyn efter klokken 22.30 i elevlejligheden.

4


ALKOHOL:

Det er kun tilladt at drikke vin og øl på Kostskolen, når tilladelse

hertil er indhentet hos kostlæreren. Det er forbudt selv at opbevare

vin, øl og spiritus samt tom emballage på Kostskolen. Der

vil normalt kun gives tilladelse til indtagelse af alkohol fredag eller

lørdag aften.

Udenfor Kostskolens område forventes du også at have en forsvarlig

omgang med alkohol.

BADEVÆRELSER:

Der er to badeværelser på hver gang og to brusekabiner på

hvert badeværelse. Badeværelserne deles af drenge og piger.

Du har din egen håndvask og spejl, som du også selv skal holde

rene. En gang ugentligt skal du fjerne alle personlige effekter fra

badeværelset af hensyn til rengøringen. Dette gælder også tøj

hængt til tørring.

BETALING:

1) Betaling for opholdet sker månedsvis forud og senest den

1. i måneden. Der betales for månederne august til maj. Ved

for sen indbetaling kan der opkræves et rykkergebyr. Ved indflytning

betales et depositum, som afregnes ved fraflytning,

5


dog med fradrag for skader eller mangler som ikke skyldes almindeligt

slid. Se også under ”Værelserne”.

2) Der forudsættes et opsigelsesvarsel fra din side på en måned.

Der skal således erlægges betaling for den måned, hvor

opsigelsen måtte komme samt den efterfølgende måned. Når

du er faktisk fraflyttet, skal nøglerne afleveres og du er ikke

længere berettiget til at spise på Kostskolen.

3) Såfremt opholdsafgiften ikke betales, er Kostskolen berettiget

til at bortvise dig.

4) Hvis du af andre grunde bortvises fra skolen eller Kostskolen,

betales der fuldt ud for den måned i hvilken du fraflytter.

5) Skolen kan give dispensation fra benyttelsen af indtægtsforholdene

i skatteåret 2 år forud for det aktuelle år, hvis dine forældre

uden egen skyld har fået en væsentlig indtægts -

nedsættelse.

BRANDALARM:

Lyder brandalarmen, skal alle forlade deres værelser og gå ud

på parkeringspladsen foran Kostskolen. Vent på nærmere besked

her.

ELARTIKLER:

Det er ikke tilladt at have elartikler som f.eks. køleskabe, blæsere,

toastmaskiner, elkedler el. lign. på værelset. Kostskolens elsystem

er ikke konstrueret til et sådan forbrug.

6


ELEVAKTIVITETER:

Løbende over ugen tilbydes der i fritiden elevaktiviteter, som

Kostskolen arrangerer. Det er målet, at alle kostelever deltager i

mindst en organiseret ugentlig fritidsaktivitet sammen med kammeraterne.

Aktiviteterne kan også arrangeres af elevrådet og kosteleverne

selv.

ELEVFESTER:

Kostskolen afholder årligt fester i forbindelse med intro, Halloween,

jul, gamle elevers aften samt forårets komme. Derudover

arrangerer eleverne selv hvert halve år en fælles 18-års fødselsdag.

Festerne er kun for kosteleverne og slutter senest kl.

01.00.

På selve gymnasiet afholdes også elevfester med jævne mellemrum.

Det indskærpes, at der i forbindelse med disse fester ikke

må finde ”warm up parties”, ”after parties” eller parallelle fester

sted på Kostskolen. Konstant trafik mellem gymnasiet og Kostskolen

under festerne accepteres ikke.

ELEVRÅD:

Elevrådet består af 6 kostelever. Disse elever er valgt som gang -

repræsentanter ved skoleårets første gangmøde (se gangmøder).

Ud over at arrangere elevaktiviteter har elev rådet bl.a. indflydelse

på indkøb af inventar til Kostskolen samt Kostskolens

regler.

ELPÆRER:

Elektriske pærer til de af skolen udleverede lamper fås hos

køkkenlederen eller kostlæreren.

FERIER:

I sommerferien, efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien

er Kostskolen lukket. Der lukkes på sidste skoledag før en

ferie kl. 19.00 og åbnes igen dagen før første skoledag kl.

14.00. Derudover er Kostskolen altid åben.

FORSIKRING:

Da skolen ikke har en forsikring, som dækker skade på dine personlige

ting, må du enten have din egen indboforsikring eller

sikre dig, at du er omfattet af dine forældres.

7


FORÆLDREKONTAKT:

Ved indflytningen giver du dit samtykke til at alle væsentlige informationer,

der vedrører din skolegang og dit ophold på Kostskolen,

kan gives til dine forældre/værge. Dette uanset din

alder.

Forældre/værge er selvfølgeligt altid velkomne til at ringe

kostlæreren op for en samtale om den daglige trivsel.

Forældre inviteres årligt til åbent hus på Kostskolen.

FRAFLYTNING:

Du skal aflevere dit værelse tilbage i samme stand, som du har

modtaget det i. En aftale om aflevering skal træffes med kostlæreren

samt køkken/pedel.

FRAVÆR:

Du skal altid give besked, hvis du ikke er hjemme om natten,

både ved at melde det til kostlæreren og ved at sætte en seddel

på din dør med oplysning om, hvor du er og om hvordan kostlærerne

kan få fat på dig og hvornår du kommer igen.

Hvis du er under 18 år, skal du altid på forhånd indhente

8


tilladelse fra kostlæreren, hvis du ønsker at tilbringe natten andetsteds.

I weekenden giver du besked om din færden via hjemrejselisten i

Lectio. Er du ikke tilbage på Kostskolen ved lukketid søndag aften,

giver du særskilt besked om dette til kostlæreren.

GANGMØDER:

Alle kostelever holder regelmæssigt møde gangvis med en

kostlærer. Møderne afholdes for at fremme kontakten mellem

eleverne indbyrdes og mellem elever og ansatte. Der er derfor

mødepligt til møderne. Den nærmere plan meddeles ved opslag.

Hver gang vælger en repræsentant.

GÆSTER:

Du er velkommen til at invitere gæster på Kostskolen. Der skal

indhentes tilladelse hos køkkenlederen eller hos det øvrige

køkkenpersonale, hvis gæsten spiser med til et af måltiderne.

Kostlæreren skal give tilladelse, hvis en gæst overnatter, og

gæsten medbringer selv sengetøj eller sovepose. Gæster er omfattet

af samme regler som kosteleverne, når de er på besøg på

9


10

Kostskolen og det er værtens ansvar at sikre sig, at gæsterne

ubetinget følger Kostskolens regler. Derfor skal værten være

sammen med gæsterne. Gæster forlader Kostskolen senest kl.

23.00 søndag-torsdag og senest kl. 01.00 fredag og lørdag nat

med mindre andet er aftalt med kostlæreren. Gæster frabedes

til Kostskolens officielle fester, dog undtaget gæster, som for

længere periode huses af en kostelev, eller gamle kostelever,

som har boet sammen med nuværende kostelever. Der skal dog

altid indhentes tilladelse fra kostlæreren.

HJEMREJSELISTER:

Hver torsdag skal du udfylde en hjemrejseliste med oplysninger

om, hvor du opholder dig i weekenden. Kostlæreren bruger

denne information til at skabe sikkerhed for dig og tryghed for

din familie.

Hjemrejselisten oprettes hver uge som et spørgeskema i Lectio.

Det er vigtigt, at hjemrejselisten udfyldes korrekt, da den afgør

hvor meget mad der bliver tilberedt.

HUSLIGE PLIGTER:

Du har følgende huslige pligter:

1) Rengøring af egne værelser.

2) Eleverne er på skift en uge ad gangen ansvarlige for oprydning

på depoterne samt oprydning og rengøring af gangene

og tekøkkenerne. En vagtuge går fra mandag til mandag.

Hvornår du er ansvarlig, kan du se på en liste, der hænger i

gangkøkkenet. Der hænger også et opslag om, hvordan du

skal gøre rent.

3) Køkkenvagt: Eleverne hjælper to og to til i køkkenet en uge af

gangen efter en plan udarbejdet af køkkenlederen og kostlærerne.

Mandag kl. 11.30 møder begge elever til fordeling

af køkkenarbejdet.

På hverdage er køkkenvagten fra kl. 16.30-18.30 og i weekenderne

fra kl 10.30 til 12.30 og igen fra 16.30 til 18.30,

samt om søndagen kl. 20.30.

Vagterne meddeles på opslagstavlen.

4) Som kostelev er du forpligtet til at holde orden på alle Kostskolens

fællesarealer. Du må ikke efterlade personlige effekter

i gange eller fællesarealer.

5) Af hensyn til miljøet skal du være særlig påpasselig med at

slukke lys samt elektriske apparater i dit værelse, når du ikke

selv er der. Åbner du vinduet, bedes du skrue ned for varmen.

Smid aldrig affald i haver og den omliggende natur.


INTERNET:

Der er mulighed for internetopkobling på alle værelser. Det er en

forudsætning, at du er bekendt med og overholder skolens

sikkerhedsregler.

INTROTUR:

Den første mulige weekend i skoleåret arrangeres en introtur for

alle kostelever. Deltagelse i introturen er obligatorisk.

KOSTLÆRERNE:

Kostskolen bor 4 kostlærere, som skiftes til at være til

rådighed. Du kan altid henvende dig til kostlæreren med både

store og små problemer – både skolemæssige og personlige.

Du er selvfølgelig også velkommen hos kostlærerne, hvis du blot

har lyst til en sludder.

Enhver henstilling fra kostlærerne skal altid følges.

KÆLEDYR:

Det er ikke tilladt at have kæledyr på Kostskolen.

KØKKENLEDER:

Køkkenlederen, Randi Buch Iven, tager sig af en række praktiske

problemer vedrørende Kostskolens udstyr og indretning og leder

arbejdet i køkkenet, hvor maden laves hver dag. Interesserede

elever kan indgå i et udvalg sammen med køkkenlederen, hvor

Kostskolens madplan laves for en måned ad gangen.

Køkkenlederen har derudover det overordnede opsyn rengøringen

af badeværelser, tekøkkener og fællesrum. Køkkenlederen

træffes hver dag mellem 8 og 14. Hendes kontor ligger i

forbindelse med køkkenet.

Enhver henstilling fra køkkenlederen og øvrigt køkkenpersonale

skal altid følges.

LEKTIEHJÆLP:

Du kan bede kostlærerne om lektiehjælp, og der er desuden lektiecafé

på dagskolen på nogle eftermiddage ugentligt.

MADPAKKER:

Madpakker kan bestilles i køkkenet. Hvis de skal udleveres til

morgenmad, skal de bestilles til aftensmad dagen før. Hvis de

skal udleveres til frokost eller eftermiddag, skal de bestilles henholdsvis

til morgenmad eller inden frokost.

11


MOBNING:

Mobning er fuldstændig uforeneligt med det grundlag, vi driver

Birkerød Kostskoleog er forbudt under enhver form. Ingen

elev kan tildeles myndighed over andre elever.

MORGENVÆKNING:

Hverdage: Kl. 7.00 – 7.20, for de elever der ønsker det.

Elever med fraværsproblemer vækkes hver morgen.

Lørdag/søndag: Kun vækning i helt specielle tilfælde.

MÅLTIDER:

12

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Morgen 7.30- 7.30- 7.30- 7.30- 7.30- 9.30- 9.30-

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.30 11.30

Middag 11.30- 11.40- 11.30- 11.30- 11.30-

12.00 12.10 12.00 12.00 12.00

Te 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Aften 17.30- 17.30- 17.30- 17.30- 17.30- 17.30- 17.30-

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Te 20.30 20.30 20.30 20.30 20.30

Hvis du ikke kan komme til aftensmåltidet, kan du smøre sig en

madpakke i køkkenet inden kl.16.00. Tilmelding af gæster til aftenmåltidet

skal ske i køkkenet inden kl. 16.00. For at formindske

uroen under måltiderne gælder følgende få regler: Du

skal møde præcist. Hvis du beslutter dig til at gå, før alle er

færdige, må du ikke komme tilbage i spisestuen. Til middagsmaden

tillades kun gæster der bor midlertidigt hos en kostelev

(familie m.m.).

NØGLER:

Du får udleveret en hoveddørsnøgle samt en værelsesnøgle.

Yderdørene er aflåste fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Nøgler må ikke

lånes ud. En mistet nøgle koster dig et erstatningsbeløb.

OPSLAGSTAVLE:

Opslagstavlen hænger på den lange gang lige ved indgangen.

Her hænger alle meddelelser til kosteleverne. Du er også selv

velkommen til at sætte opslag op.


PEDEL:

POST:

Kostskolens pedeller har deres daglige gang her. Du kan tage direkte

kontakt til dem, hvis du oplever et problem på dit værelse

eller i fællesfaciliteterne. I spisestuen kan du på opslagstavlen

finde et skema til fejlmelding. Udfyld dette og aflever det samme

sted.

Posten bliver hver dag uddelt til frokost.

RUSMIDLER:

Anvendelse og besiddelse af narkotika i enhver form (herunder

hash) er naturligvis strengt forbudt. Udenfor Kostskolens område

er dette naturligvis også gældende.

Ved begrundet mistanke om anvendelse af narkotika kan Kostskolens

personale bede dig om at tage en test herfor.

RYGNING:

Rygning er ikke tilladt på værelser, gange og i øvrige opholdsområder.

Vandpiberygning er ikke tilladt og vandpiber må ikke forefindes

Kostskolen eller dens områder.

SANKTIONER:

Hvis Kostskolens regler overtrædes, kan Kostskolens chef

og/eller rektor i samråd med kostlærerne tage en af følgende

sanktioner i brug: 1) Skriftlig advarsel 2) Midlertidig bortvisning

3) Permanent bortvisning

13


SENGETØJ:

Skal du selv medbringe samt benytte. Det er ikke tilladt at sove

uden lagen, dyne- og hovedpudebetræk.

STILLETID:

For at sikre ro til lektielæsningen skal der hver dag fra mandag

til og med torsdag være absolut ro på Kostskolen mellem 18.30

og 20.30. Der skal desuden være ro mellem 22.30 og 7.00 fra

søndag til torsdag. Fredag og lørdag skal der være ro kl. 01.00.

Det understreges, at du som kostelev er forpligtet til at tage

mest mulig hensyn til andre, så ingen generes af larm. Enhver

henstilling fra kostlærerne og køkkenpersonalet skal naturligvis

altid efterkommes.

STORMØDER:

Der afholdes 4 stormøder om året, hvor interne problemer og

nyanskaffelser drøftes. Alle kan sætte punkter på dagsordenen.

Der er mødepligt.

SYGDOM:

Hvis du bliver syg, bedes du melde dette til kostlæreren ved først

mulige lejlighed. Hæng den røde sygeseddel på din dør. Har du

kroniske sygdomme, bedes du også give besked herom.

TEKØKKEN:

På hver gang er der et tekøkken, hvor du har et lille skab.

I tekøkkenet er der et køleskab og to kogeplader, men ikke ser -

vice. Gangens beboere skal selv holde orden på køkkenet, ellers

lukkes køkkenet.

14


TELEFONER:

Kostlæreren har telefon 4516 8236.

Midt på den lange gang er der en telefon: 4516 8239.

Desuden er der mulighed for at sende fax til 4516 8221.

Afsendelse af fax kan ske fra EDB-rummets MFP-printer.

TV LICENS:

I Danmark skal alle der besidder en PC (med Internet tilgang), et

TV eller udstyr der på anden måde kan modtage et TV-signal, betale

medielicens. Er du under 18 år er du dækket af skolens licens,

imens elever over 18 år, selv er ansvarlige for at tilmelde

og betale denne afgift.

VASKEKÆLDER:

I de to vaskekældre er der fire vaskemaskiner, fire tørretumblere

til gratis afbenyttelse. Vaskepulver samt vaskeposer skal du selv

købe. Hvis du er i tvivl om noget, f.eks. maskinernes brug, skal

du spørge køkkenlederen. Uafhentet vasketøj bliver fjernet

ugentligt af hensyn til rummenes rengøring.

VEGETAR:

Hvis du er vegetar, kan du efter aftale med køkkenlederen

tilmelde dig en vegetarordning.

VÆRELSERNE:

Værelserne er møblerede med seng, bord, stol, skab, reoler

samt gardiner. Af hensyn til brandsikkerheden må du ikke

ophænge dine egne gardiner. Du skal selv medbringe senge -

linned samt dyne og hovedpude og anvende disse. Du er for -

pligtet til at holde dit værelse rent og ryddeligt. Du får udleveret

en gæstemadras til brug for hele dit ophold på Kostskolen, ved

aflevering af denne betales et slidtagegebyr på kr. 75.

Du modtager også en skånemadras som du efter dit ophold ejer.

Den koster kr. 200. Beløbene fratrækkes dit depositum ved udflytning.

Se i øvrigt den udleverede instruks for ind- og udflytning af

værelser samt brug af dette.

ÅBEN ILD:

Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge åben ild på Kostskolen.

Dette inkluderer stearinlys, fyrfadslys samt diverse former

for røgelsespinde.

15


Birkerød Gymnasium,

HF, IB & Kostskole

Kostskolechef:

Flemming Zachariasen 4516 8235

Kostlærer tjenestetelefon: 4516 8236

Køkkenet/køkkenleder:

Randi Buch Iven 4516 8237

Søndervangen 56

3460 Birkerød

www.birke-gym.dk/kostmain.htm

kostskolen@birke-gym.dk

Kostlærerne:

Peter Hottenroth 4581 0134 / 4043 2913

Jacob Printzlau 5810 6238 / 6063 0045

Flemming Zachariasen 4553 3983 / 4159 3983

Linda Falkesgaard 3255 0018 / 6169 5200

Skolens kontor/sekretær:

Aase Wohnsen 4516 8220

GRAFISK HIMMEL 3315 8075 FOTO: IB-STUDERENDE OG ANDRE

More magazines by this user
Similar magazines