Kirkeblad nr 6 - Jerne kirke og sognehus

jernekirke.dk

Kirkeblad nr 6 - Jerne kirke og sognehus

Jerne Sogns Kirkeblad

Nr. 6 · Sep. 2009 – Feb. 2010


Menighedsrådet, der startede sit arbejde i december 2008, har brugt en del af mødetiden til

at sætte sig ind i forholdene omkring Jerne Kirke og Sognehus.

Således har de forskellige medarbejdergrupper – kirketjenere, kordegne, organister og

præster præsenteret deres arbejdsområder. Det har givet menighedsrådsmedlemmerne –

især de nye konkret indblik i arbejdet med både kerneområderne – gudstjenester og kirkelige

handlinger og den meget brede vifte af opgaver af betydning for det kirkelige liv i sognet.

Det har været meget givende som baggrund for det videre arbejde i menighedsrådet, hvor

vi gerne fortsat vil give gode vilkår for både den kirkelige betjening og de mange aktiviteter,

der foregår.

Der er fokus på folkekirkens økonomi, og det er udmærket, at der hele tiden er debat og

åbenhed om brugen af offentlige midler og

i folkekirken. Tiden er således ikke til de store

aktivitetsudvidelser, men med budget 2010

håber vi på at kunne fastholde det høje aktivitetsniveau

og fortsat give en god betjening

omkring de kirkelige handlinger i en tid, hvor

også andre end sognets beboere i stigende

grad skal have mulighed for at benytte Jerne

Kirke.

Der er ingen planer om større anlægsarbejder

i 2010, heldigvis er kirke og sognehus

godt vedligeholdt. Her i efteråret 2009 håber

vi at få de planlagte reparationsarbejder på

sognehuset foretaget.

I menighedsrådet vil der også være en

løbende drøftelse af de nye betingelser og

krav om nytænkning, som ny lovgivning mv.

giver. Vi vil lokalt gerne være med i og have

indfl ydelse på den proces, der vil betyde nye

samarbejdsformer og opgavefordelinger i

sognet og mellem nabosogne.

Vi må håbe, det vil blive til gavn og glæde

for os alle. God arbejdslyst.

Dorthe Jensen

Formand

2

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder, der er offentlige, afholdes i Jerne Sognehus i efteråret 2009: 9.

september, 7. oktober, 19. november, 14. december. Mødedatoer for 2010 kan ses på

Jerne Kirkes hjemmeside: www.jernekirke.dk

Dagsorden og udskrift af beslutningsprotokol er fremlagt på Jerne Kirkes kontor


Kirke for Børn og Unge i Jerne

I sensommeren / efteråret glæder vi os til at byde hele 2 hold minikonfirmander velkomne!

I uge 35 er eleverne fra Præstegårdsskolens 3. klasser indbudt til et spændende ugeforløb i

samarbejde med Grundtvigskirken.

Den 16. september holder vi intro-eftermiddag for elever fra Bakkeskolen og Jerne Privatskole,

som kunne tænke sig at høre mere om at være minikonfirmand. Vi begynder med

fortællegudstjeneste i kirken og hygger os bagefter i sognehuset og spiser pizza. Allerede

ugen efter går det løs med 3 måneders gode og sjove oplevelser: Opgaveløb, bibelfortælling,

bagning, udflugt, drama, salmer, billedkunst, leg og meget mere. Der bliver sendt direkte

besked til familierne.

På billedet ses forårsholdet fra Boldesager Skole

på udflugt til Ribe.

BABYSALMESANG

Babysalmesang er et musikalsk samvær

mellem mor eller far og det lille barn. Det

foregår i kirken, og en overvejende del

af det musikalske indhold er salmer eller

kirkelig musik. Børnene skal ”opleve”

salmerne med deres sanser – ved både at

høre, se, mærke og bevæge sig. De skal

erfare genkendelsen ved at komme der og

høre de samme toner gentaget.

Alder: 0 - 12 mdr. Underviser: Musikpædagog

Anne Præstegaard Thomsen.

Tidspunkt: kl. 10.15 - 11.00 med efterfølgende

samvær i sognehuset.

Datoer: tirsdage den 8., 15., 22. og 29.

september, 6., 20. og 27. oktober, 3. og

10. november. Tilmelding ikke nødvendig.

I er velkomne, også selvom I ikke kan være

med hver gang. Et nyt hold begynder til

foråret. Se Jerne Kirkes hjemmeside. www.

jerne kirke.dk

BUSK (BØRN UNGE SOGN KIRKE)

Onsdag den 28. oktober kl. 18.30 er der

en speciel børne/ungdomsgudstjeneste i

Jerne Kirke med efterfølgende samvær i

sognehuset. Kontaktperson: Sognepræst

Poul Erik Kammersgaard

BØRNEGUDSTJENESTE JULEAFTEN

I lighed med sidste år holder vi børnegudstjeneste

juleaften kl. 11.30 ved

Ingelise Wenzel. Vi synger 3 kendte julesalmer

og hører juleevangeliet genfortalt.

Gudstjenesten varer ca. en halv time, og

børn i alle aldre er velkomne

FASTELAVN

Søndag den 14. februar kl. 11.00

i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard.

Efter gudstjenesten

er der samvær i sognehuset, hvor

vi bl.a. slår katten af tønden. Alle

både børn og voksne er velkomne

til fastelavnsfesten.

3


Epitafi et er sat over magister Maturin Castensen, sognepræst i Jerne og provst over Skads

Herreds Provsti. Derudover var han ejer af Hennegård og i øvrigt en særdeles velstående

mand. Ved sin død i 1747 efterlod han 5.000 rigsdaler til sine arvinger og resten til et legat

til de fattige. Som så mange andre legater er det svundet ind til ingenting, men ved stiftelsen

var det betydeligt.

Der var også midler til et gravkapel og altså til det store epitafi um.

Oprindelig hang epitafi et på korets nordvæg overfor gravkapellet. Det blev fl yttet til den

nuværende plads i forbindelse med en istandsættelse omkring 1890.

Selve epitafi et er et barokt træskærerarbejde, der består af et storfelt indrammet i en kraftig

ramme og omgivet af udskåret akantusløv.

Storfeltet fl ankeres af to udskårne børn på gesimser, og øverst på gavlen står den opstandne

fl ankeret af engle med palmegrene.

Indenfor er rammen i midten to ovale laurbærkransede felter. Den øverste rummer gravskriften,

den nederste et gravvers.

I hjørnerne fi ndes relieffer

af evangelisterne i cirkelrunde

laurbærkranse. Kransen med

gravskriften holdes af to kronede

engle, og på toppen af kransen

ligger en engel med symbolerne

på forgængeligheden: Kranium

og timeglas.

Epitafi et står med den originale

staffering, genskabt i 1942 efter

opmaling ved istandsættelsen

omkring 1890.

Tekst og foto: J. Chr. Jensen

4

Epitafi um


Koncerter

Lørdag den 12. september kl. 13.00 er der en halvtimes orgelkoncert i forbindelse med

højskoledagen ved organist Mette Nørup. Der spilles værker af bl.a. Buxtehude og Mendelssohn.

Mandag den 5. oktober kl. 16.30 er der fyraftenskoncert med organist Jesper Topp. På

programmet er franske orgelværker af bl.a. Duruflé og Alain.

Mandag den 2. november kl. 16.30 holder vi årets sidste fyraftenskoncert, hvor der som

noget nyt er en halvtimes improvisationskoncert på orgel ved organist Jesper Topp. Det musikalske

tema er hentet fra tiden omkring Alle helgen.

Søndag den 8. november kl. 16.00 er der korkoncert med Det ny Kammerkor fra Århus.

Musikken vil afspejle den tid på kirkeåret, vi befinder os i, Alle helgen. Dirigent for koret er

Anders Gaden, der til daglig er organist ved Helligåndskirken i Århus.

Søndag den 13. december kl. 19.30 er der julemusikgudstjeneste

i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor.

Sognepræst Poul Erik Kammersgaard og organist Mette Nørup

medvirker.

Mandag den 14. december kl. 14.30: synger Konservatoriets

Forskolekor synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med

sogneeftermiddagen.

Tirsdag den 15. december kl. 19.30 synges julen ind med De Ni

Læsninger. Baryton Thomas Krogh, sognepræst Ingelise Wenzel

samt kirkens kor og organister medvirker.

5


Den årlige højskoledag fi nder sted lørdag den 12. september 2009

Kl. 09.30: Morgenkaffe, velkomst og morgensang

Kl. 10.00: ”Det foranderlige liv i tro, håb og kærlighed”

Foredrag ved sognepræst Michael Brautsch, Gjesing

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Koncert i Jerne Kirke

ved organist Mette Nørup, Jerne

Kl. 13.45: ”Grundtvigs forhold til kvinderne”

Foredrag ved sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde

Kl. 15.00: Kaffe

Kl. 15.30: Visesang ved Dorte Mørup Tagmose

Kl. 16.00: Afslutning

Hele dagen koster 100 kr. Tilmelding er kun nødvendig til frokosten, ellers ikke. Sidste

tilmelding er torsdag den 10. september til Ingelise Wenzel (76104636) eller kirkekontoret

(76104630)

Jerne Menighedsråd / Ingelise Wenzel i samarbejde med Grundtvigsk Forum i Jerne

Alle helgens dag søndag den 1. november 2009

Kl. 09.30: Gudstjeneste ved Ingelise Wenzel

Kl. 10.30: Kirkefrokost

Kl. 11.00: Sygehuspræst Marianne Zeuthen: ”Om sorg og sorgreaktioner”

Alle helgens mindegudstjeneste

søndag den 1. november kl. 16.30 i Jerne Kirke ved sognepræst Poul Erik Kammersgaard.

Alle er velkomne til gudstjenesten.

En særlig indbydelse til dem, som

indenfor det sidste år har mistet et

familiemedlem eller en ven. Ønskes

afdøde nævnt, afl everer man en

seddel med navn, fødselsdag og

-år samt dødsdag. Det er underordnet,

om den afdøde har boet i

Jerne Sogn. Mindegudstjenesten vil

indeholde salmesang, musik, bøn og

bibelsk læsning.

6

Højskoledagen


Advent og jul i Jerne

Julemarked 2. søndag i Advent – 6. december 2009

Kl. 09.30: Adventsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel

Kl. 10.45-15.30: Julemarked i Jerne Sognehus til fordel for Kirkens Korshærs arbej-

de i Esbjerg. Der kan købes frokost og kaffe. Der er boder med

juleting og juledekorationer, tombola og andre lotterier samt genbrug

og antik.

Kl. 12.30 og 13.30: Auktion over forskellige effekter

Kl. 14.30: Musikalsk underholdning

Kirkens Korshær i Jerne - Ingelise Wenzel

Torsdag den 10. december kl. 18.00 er der adventsfest i Jerne Sognehus. Vi begynder med

fællesspisning, forskellige indslag i løbet af aftenen. Der vil være bortlodning (tag gerne en

gevinst med!). Alle er velkomne til en hyggelig aften! Pris: 25 kr. pr. person (under 16 år halv

pris). Husk tilmelding senest 8. december til kontaktperson: Sognepræst Poul Erik Kammersgaard,

tlf. 75 12 00 46.

Søndag den 13. december kl. 19.30: Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret,

Esekoret og Jerne Mandskor. Sognepræst P.E. Kammersgaard og organist Mette Nørup

medvirker.

Mandag den 14. december kl. 14.30: Konservatoriets Forskolekor synger julen ind i Jerne

Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen.

Tirsdag den 15. december kl. 19.30 synges julen ind med De ni Læsninger. Baryton Thomas

Krogh, kirkens kor, sognepræst Ingelise Wenzel og organister medvirker.

Børnegudstjeneste Juleaften

I lighed med sidste år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl. 11.30, hvor vi synger 3

kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time,

og børn i alle aldre er velkomne.

Ingelise Wenzel

Dagpleje- og børnehavebørn i Jerne Kirke

Vi har efterhånden en lang tradition for, at både dagplejebørn og børnehavebørn

besøger Jerne Kirke op til jul. Vi holder en lille gudstjeneste, hvor vi synger

2 julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Alle dagpleje- og børnehavebørn

er velkomne.

Nærmere tidspunkt aftales med kordegnekontoret tlf. 76 10 46 30

7


September

Torsdag den 3. september kl. 18.00

+aften (plusaften) se omtale

Mandag den 7. september kl. 14.00

”Pilgrimsrejser i Grækenland”

foredrag ved Søren Mulvad, Ribe (se omtale)

Tirsdag den 8. september

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang

Lørdag den 12. september kl. 09.30

Højskoledag (se omtale)

Mandag den 14. september kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 15. september

kl. 10.15: Babysalmesang

kl. 19.30: Salmestafet (se omtale)

Mandag den 21. september kl. 14.00

”Det bedste af USA - og lidt af det værste”

Lysbilledforedrag ved sognepræst Henrik Oest

Tirsdag den 22. september

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang

Mandag den 28. september kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 29. september

kl. 10.15: Babysalmesang

kl. 19.30: Kirkecafé (se omtale)

Oktober

Torsdag den 1. oktober kl. 18.00

+aften (plusaften) se omtale

Lørdag den 3. oktober kl. 14.00

Lørdagscafé: ”Anna – jeg Anna”

Billedforedrag ved Ingelise Wenzel (se omtale)

8

Kalender

september 2009 – februar 2010

Mandag den 5. oktober

kl. 14.00: ”Hjælp til Rumænien”

Lysbilledforedrag ved Mathias Andreasen

kl. 16.30: Fyraftenskoncert i Jerne Kirke

(se omtale)

Tirsdag den 6. oktober

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang

Mandag den 12. oktober

Efterårsferie

Mandag den 19. oktober kl. 14.00

”Hospice Sydvestjylland”

Foredrag ved afdelingssygeplejerske

Marianne Rosenbæk, Esbjerg

Tirsdag den 20. oktober

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang

kl. 19.30: Salmestafet (se omtale)

Mandag den 26. oktober kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 27. oktober kl. 10.15

Babysalmesang

Onsdag den 28. oktober BUSK-aften

kl. 18.30 i Jerne Kirke

Børne-/ungdomsgudstjeneste

Efterfølgende samvær i Sognehuset

(se omtale)

November

Mandag den 2. november

kl. 14.00: ”Med autocamper gennem Rusland”

Lysbilledforedrag ved

Asta og Jørn Elbæk Jensen

kl. 16.30: Fyraftenskoncert i Jerne Kirke

(se omtale)

Tirsdag den 3. november

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang


Torsdag den 5. november

Udflugt til Vartov.

(se særskilt program)

Torsdag den 5. november kl. 18.00

+aften (plusaften) se omtale

Søndag den 8. november

kl. 13.00: Afskedsgudstjeneste i Jerne Kirke

ved sognepræst J. Chr. Jensen

kl. 14.00: Samvær i Sognehuset

kl. 16.00: Koncert i Jerne Kirke med Det ny

Kammerkor fra Århus (se omtale)

Mandag den 9. november kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 10. november kl. 10.15

Babysalmesang – afslutning

Mandag den 16. november kl. 14.00

”Nordisk visekoncert og Syng i Den Blå”

Højskolelærer Kristian la Cour, Askov (se omtale)

Tirsdag den 17. november

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 19.30: Salmestafet (se omtale)

Fredag den 20. november kl. 16.00 – 18.00

Samtaledag – lokalt klimatopmøde (se omtale)

Lørdag den 21. november kl. 10.00 – 16.00

Bazar i Jerne Sognehus (se omtale)

Mandag den 23. november kl. 14.00

Sangeftermiddag

Mandag den 30. november kl. 14.00

”På cykel fra København til Berlin”

Lysbilledforedrag ved

Mette og Poul Nørup, Esbjerg

December

Søndag den 6. december kl. 10.45 – 15.30

Julemarked i Jerne Sognehus (se omtale)

Mandag den 7. december kl. 14.00

Sangeftermiddag

Torsdag den 10. december kl. 18.00

Adventsfest i Jerne Sognehus

(se omtale)

Søndag den 13. december kl. 19.30

Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke (se omtale)

Mandag den 14. december kl. 14.00

Juleafslutning (se omtale)

Tirsdag den 15. december kl. 19.30

”De Ni Læsninger” i Jerne Kirke (se omtale)

Mandag den 28. december kl. 19.00

Julefest i Jerne Sognehus (se omtale)

Januar 2010

Mandag den 4. januar

kl. 14.00 "Carl Johans Venner" underholder

Tirsdag den 19. januar

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 19.30: Salmestafet (se omtale)

Torsdag den 21. januar kl. 18.00

+aften (plusaften) se omtale

Februar

Tirsdag den 2. februar kl. 10.00 – 11.30

”Skal vi læse en bog sammen”

Søndag den 14. februar kl. 11.00

Gudstjeneste i Jerne Kirke med

efterfølgende fastelavnsfest i Jerne Sognehus

(se omtale)

Tirsdag den 16. februar kl. 10.00 – 11.30

”Skal vi læse en bog sammen”

Tirsdag den 23. februar kl. 19.30

Salmestafet (se omtale)

Torsdag den 25. februar kl. 18.00

+aften (plusaften) se omtale

9


10

Omtale

Grundtvig og Pagten

Grundtvig kommer til at spille en vigtig rolle i DR’s julekalender 2009,

”Pagten”. Julekalenderen henvender sig til børn i 9-12-års alderen,

men flere kigger nok med.

Det betyder, at mange børn i december vil komme til at stifte bekendtskab

med Grundtvig og en del af hans salmer.

I Jerne vil vi indbyde en række skoleklasser til at høre om Grundtvig,

synge hans salmer og følge i hans fodspor i København ved at vise billeder,

bl.a. fra de kirker, hvor han virkede som præst.

Mette Nørup og Ingelise Wenzel

Grundtvigs forhold til kvinderne

Grundtvig levede i en tid, hvor alting forandrede sig. Landet gik fra

enevælde til folkestyre, fra landbrugssamfund til industrisamfund. Han

brugte et liv på at forstå, hvad forandringerne måtte betyde. I alt dette

betød kvinderne uendelig meget. Selv var han gift 3 gange og oplevede

derudover flere store forelskelser. Kvinderne spiller også en helt særlig

rolle i hans digtning.

På årets Højskoledag den 12. september skal vi høre om, hvad der er

med de kvinder. Foredragsholderen er sognepræst Morten Fester Thaysen,

Varde.

Tur til Vartov

Grundtvigsk Forum i Jerne arrangerer en bustur til Vartov i København

torsdag den 5. november 2009. Vi får en rundvisning på Vartov,

og efterfølgende et foredrag af professor og billedhugger Bjørn

Nørgård. Han vil fortælle om sin fascination og brug af tekster, der

har ændret sig over tid, i særdeleshed efter hans arbejde i Kina i 7

år. Nærmere oplysning og program for turen kan afhentes i Jerne

Sognehus fra 1. september.

Samtaledag

Samtaledagen 2009 er fastsat til fredag den 20. november kl.

16.00 – 18.00 i Jerne Sognehus. Dette års tema er klimaet, en folkelig optakt til den store

klimakonference COP15, der finder sted i Danmark, 4. – 18. december 2009. Civilingeniør

og lærer på Esbjerg Statsskole Leif Poulsen vil komme med et kort oplæg og være ordstyrer

ved den kommende debat. Arrangør af Samtaledagen er Grundtvigsk Forum i Jerne, som

også byder på et let traktement.

”Anna – jeg Anna”

Lørdag den 3. oktober kl. 14.00 er der lørdagscafé ved Ingelise Wenzel. Titlen er: ”Anna –

jeg Anna”- om skagensmaleren Anna Ancher. Foredraget ledsages af lysbilleder og filmklip

fra Skagen.


Afskedsgudstjeneste

J. Chr. Jensen holder afskedsgudstjeneste søndag den 8. november kl. 13.00 med efterfølgende

samvær i Jerne Sognehus, hvor alle er velkomne. Jerne Menighedsråd.

Pilgrimsrejse til Grækenland

Søren Mulvad gæster Jerne Sognehus mandag den 7. september kl. 14 med foredraget

”Pilgrimsrejse til Grækenland”. Grækenland er ikke kun sol og badeferie, men også kultur

og kirkehistorie. Den græske Kirke er én af Europas ældste og rummer mange traditioner fra

kristendommens ældste tider. Foredraget ledsages af lysbilleder, der giver et indtryk af græsk

klosterliv, kirkearkitektur og folkefromhed.

Nordisk visekoncert og Syng i Den Blå

Mandag den 16. november kl. 14 kommer højskolelærer Kristian la Cour, som

er meget optaget af de nordiske viser. Han udgav i 1996 en sangbog med

24 danske sange til tekster af bl.a. Thøger Larsen og Piet Hein, alle til egne

melodier.

Kom denne eftermiddag og vær med til en omgang Syng i Den Blå.

Salmestafet

tirsdage den 15. september, 20. oktober, 17. november, 19. januar og 23. februar kl. 19.30 i

Jerne Sognehus.

Seks personer vælger en salme i salmebogen, som synges ved salmesangsaftenen. Dernæst

skal de seks personer hver finde en efterfølger, som overtager ”stafetten” og vælger en

salme til den næste salmesangsaften. Der bliver mulighed for at kommentere salmevalget.

Har du lyst til at vælge en salme til en salmestafet-aften, så henvend dig til Jerne Kirkes kontor.

Alle er naturligvis velkomne til at deltage, også uden at have valgt en salme.

Kirkecafé om islam og kristendom

Tirsdag den 29. september kl. 19.30 – 22.00 i Jerne Sognehus. En imam, en præst og to

studerende med henholdsvis muslimsk og kristen baggrund er oplægsholdere og samtalepartnere.

Kirkecaféens forløb:

1. Korte indledende oplæg fra imam, præst og studerende.

2. Samtale om på forhånd uddelte spørgsmål (på menukort) ved caféborde (grupper på

6-8 om et bord) om emner, der vedrører islam og kristendom samt mødet mellem de

to religioner.

3. Plenumsamtale med mulighed for spørgsmål til panelet.

4. Eventuel idéudveksling til fortsættelse af dialogen.

Kirkecaféen ledes af Kristen Skriver Frandsen, konsulent i ”Folkekirke og Religionsmøde” og

Imam Radwan Mansour, Århus.

Poul Erik Kammersgaard

Høstgudstjeneste

Søndag den 6. september er der høstgudstjeneste i Jerne Kirke kl. 9.30 ved

Ingelise Wenzel.

Indsamling til Kirkens Korshær.

11


Babysalmesang

Underviser musikpædagog Anne Præstegaard

Thomsen i samarbejde med kirkens

organister og præster.

Se nærmere omtale side 3 eller på www.

jernekirke.dk

Sogneeftermiddage

Hver mandag i Jerne Sognehus fra september

til midt i december og fra januar til maj.

Huset åbner kl. 13.00, og kl. 14.00 er der

kaffe. Hver anden mandag er der Ӂbent

Hus”, hvor vi efter kaffen synger sammen

og ”hyggesnakker”. De øvrige mandage har

vi forskellige foredrag.

Skal vi læse en bog sammen?

Datoer:

2009: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11 og 17/11

2010: 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4,

27/4 og 11/5

Tidspunkt: kl. 10.00-11.30 i Jerne sognehus.

Alle er velkomne disse tirsdag formiddage,

hvor vi drikker kaffe, synger, får læst op og

fortalt.

Ingelise Wenzel

Besøgstjenesten

Er du interesseret i at blive besøgsven eller få

en besøgsven, så kontakt undertegnede. Besøgstjenesten

får bistand fra Afl astningstjenesten

med henblik på den mere praktiske

del af arbejdet, såsom kurser, undervisning,

opfølgning m.m.

Ingelise Wenzel

Grundtvigsk Forum i Jerne

Poul Nørup,

Fredensgade 18,

6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 12 85 23

E-post: pon@esenet.dk

12

Jerne Sogn

Kirkens Korshær

Vi mødes i kredsen den første mandag i hver

måned kl. 9.30 i Jerne Sognehus.

Ingelise Wenzel

FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds)

Vi mødes hver onsdag kl. 19.00-20.30 i Fasanhuset,

Fasanvej 16. Kontaktperson: Finn

Olesen, Rolfsgade 123 B st., tlf. 75 15 73 95

Danmissionens Mødrekreds i Jerne

Kontaktperson: Karin Trap Sørensen, Parkvej

101, tlf. 75 15 15 95

Seniorbibelkreds (KFUM & KFUK i Jerne)

Kontaktperson: Helge Larsen, Rylevænget

14, tlf. 75 11 72 73

Bibelkreds

torsdage den 24. september, 22. oktober,

19. november, 7. januar og 11. februar kl.

19.30 i konfi rmandstuen, Fortuna Alle 61.

Vi læser og taler om forskellige tekster fra

Bibelen. Der kræves ikke specielle forudsætninger

for at deltage. Alle er velkomne!

Sognepræst Poul Erik Kammersgaard.

Otto Frello og Varde

Søndag den 20. september arrangerer

Grundtvigsk Forum i Jerne en tur til Varde.

Vi starter med at spise frokost på Café

Borgerskolen med efterfølgende rundvisning

på det ny Varde Museum, der lige nu har en

enestående udstilling af Otto Frellos billeder i

anledning af kunstnerens 85-års fødselsdag.

Vi kører fra Jerne Sognehus kl. 12 og forventer

at være hjemme kl. 17. Turen koster 150

kr., og sidste tilmelding er den 17. september

på 76 10 46 36


+aften (plusaften)

torsdage den 3. september, 1. oktober, 5.

november, 21. januar og 25. februar kl.

18.00 i Jerne Sognehus.

Vi begynder med at spise et let aftensmåltid.

Derefter vil der være oplæg og samtale

om et emne med relation til den kristne tro.

Aftenen slutter ca. kl. 21. Alle er velkomne!

Pris: 25 kr. pr. person, - under 16 år halv pris.

Ønsker du ikke at spise med, kan du komme

kl. 19.00. Ønsker du at spise med er det

nødvendigt med tilmelding senest tirsdagen

forud kl. 20.00 til Poul Erik Kammersgaard,

tlf. 75 12 00 46

Basar

lørdag den 21. november kl. 10-16 i Jerne

Sognehus. Der vil være salgsboder, tombola

og lodsedler. Smørrebrød og drikkevarer

kan købes. Overskuddet fra basaren går til

Danmissionens arbejde.

Danmissionens Mødrekreds i Jerne

Jerne Børneklub

Kom og vær med hver mandag fra kl.

16.30-17.45 i konfi rmandstuen, Fortuna Alle

61. Klubben er for alle børn i alderen 4-11

år. Vi samles i et godt kammeratskab, hvor vi

synger, leger, hører noget fra Bibelen, løser

opgaver, tegner og får forfriskning. Kontaktperson:

Birgitte Boiskov Jakobsen, Hasselvej

13, tlf. 75 12 51 56

13


September

Søndag den 6. september

13. søndag efter trinitatis

09.30 I Wenzel (høstgudstjeneste)

11.00 I Wenzel

Søndag den 13. september

14. søndag efter trinitatis

09.30 I Wenzel

11.00 I Wenzel

Søndag den 20. september

15. søndag efter trinitatis

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 27. september

16. søndag efter trinitatis

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Oktober

Søndag den 4. oktober

17. søndag efter trinitatis

09.30 I Wenzel

11.00 I Wenzel

Søndag den 11. oktober

18. søndag efter trinitatis

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 18. oktober

19. søndag efter trinitatis

09.30 F Ryneld

11.00 I Wenzel

Søndag den 25. oktober

20. søndag efter trinitatis

11.00 PE Kammersgaard

Onsdag den 28. oktober

18.30 PE Kammersgaard (børnegudstjeneste)

14

Gudstjenester i Jerne Kirke

November

Søndag den 1. november

Alle helgens dag

09.30 I Wenzel (frokost+foredrag)

11.00 PE Kammersgaard

16.30 PE Kammersgaard (mindegudstjeneste)

Søndag den 8. november

22. søndag efter trinitatis

11.00 I Wenzel

13.00 J. Chr. Jensen (afskedsgudstjeneste)

Søndag den 15. november

23. søndag efter trinitatis

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 22. november

Sidste søndag i kirkeåret

11.00 I Wenzel

Søndag den 29. november

1. søndag i advent

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 PE Kammersgaard

December

Søndag den 6. december

2. søndag i advent

09.30 I Wenzel

11.00 F Ryneld

Søndag den 13. december

3. søndag i advent

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 PE Kammersgaard

19.30 Julemusikgudstjeneste

Tirsdag den 15. december

19.30 De ni Læsninger

Søndag den 20. december

4. søndag i advent

11.00 I Wenzel


Torsdag den 24. december

Juleaften

11.30 I Wenzel (børnegudstjeneste)

13.00 I Wenzel

14.30 I Wenzel

16.00 PE Kammersgaard

Fredag den 25. december

Juledag (Kristi fødsels dag)

11.00 PE Kammersgaard

Lørdag den 26. december

Anden juledag (Sankt Stefans dag)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 27. december

Julesøndag

11.15 F Ryneld

Januar

Fredag den 1. januar

Nytårsdag

16.00 I Wenzel

Søndag den 3. januar

Helligtrekongers søndag

11.00 I Wenzel

Søndag den 10. januar

1. søndag efter helligtrekonger

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 17. januar

2. søndag efter helligtrekonger

09.30 F Ryneld

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 24. januar

Sidste søndag efter helligtrekonger

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 I Wenzel

Søndag den 31. januar

Søndag septuagesima

09.30 I Wenzel (kirkekaffe)

11.00 F Ryneld

Februar

Søndag den 7. februar

Søndag seksagesima

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 14. februar

Fastelavns søndag

09.30 F Ryneld

11.00 PE Kammersgaard

(børnegudstjeneste og fastelavnsfest)

Søndag den 21. februar

1. søndag i fasten

09.30 I Wenzel

11.00 I Wenzel

Søndag den 28. februar

2. søndag i fasten

09.30 PE Kammersgaard (kirkekaffe)

11.00 I Wenzel

Sognepræst J. Chr. Jensen er pr. 1. november afskediget

med pension på grund af sygdom. Evt.

ændringer i gudstjenesteplanen vil blive meddelt

i dagspressen ogJerne Kirkes hjemmeside:

www.jernekirke.dk

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til gudstjenester i Jerne

Kirke. Ring til Esbjerg Taxa tlf. 75 14 45 00. Hjemkørslen arrangeres af kirkebetjeningen

15


Jerne Kirke

Strandby Kirkevej 60 / Møllebakken 1

Jerne Kirkes Kontor

Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 76 10 46 30, fax 75 45 18 88

E-post: kordegn@jernekirke.dk

Åbent: mandag - fredag 9.00-12.30, tors. tillige

16.00-18.00

Kordegn Gyda E. Pedersen

Privat: Tlf. 75 27 24 38

Kirkelig vejviser

Sognepræst Jens Chr. Jensen (kbf.)

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 33

E-post: jcj@jernekirke.dk

Fridag fredag, træffes bedst man.-tors. 11.30-12.30

Privat: Randersvej 44, tlf. 75 12 10 44

Sognepræst Poul Erik Kammersgaard

Fortuna Allé 61

Tlf. 75 12 00 46, mobil 30 12 55 46

E-post: peka@jernekirke.dk

Fridag mandag, træffes bedst tirs.-fre. 12.00-13.00

Sognepræst Ingelise Wenzel

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 36

E-post: iwenzel@jernekirke.dk

Fridag fredag, træffes bedst man., ons. og tors.

12-13 i Sognehuset eller privat tirs. 17.00-18.00

Privat: Tradsborgvej 80, Tjæreborg

Tlf. 75 17 02 25

Organist Jesper Topp

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 34

Privat: Østerkrog 15, Tjæreborg, tlf. 75 17 13 39

E-post: organist@jernekirke.dk

Organist Mette Nørup

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 35

Privat: Fredensgade 18, tlf. 75 12 85 23

E-post: organist@jernekirke.dk

E-post: men@esenet.dk

Kirketjenerne

Karin Lindsov og Britta Houlrik

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 38

E-post: kirketjener@jernekirke.dk

Minikonfirmandunderviser

Thomas Krogh

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 37

Babysalmesang

Anne Præstegaard Thomsen

Tlf. 75 14 57 14

Menighedsrådsformand Dorthe Jensen

Løgstørvej 10, tlf. 58 59 49 77

E-post: dorthejuliusjensen@esenet.dk

Jerne Kirkegårds Kontor

Skolebakken 156, tlf. 76 16 20 35

Jerne Sogns Kirkeblad

Udgives af Jerne Sogns Menighedsråd.

Redaktion: Ingelise Wenzel (ansv.), Tove Riber,

Alice Nielsen og Mette Nørup (foto)

Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg

Forsidebillede: J. Chr. Jensen

Fødsel

anmeldes til kirkens kontor senest 14

dage efter fødslen. Forældres attester

og CPR nr. medbringes.

Dåb

finder sted ved gudstjenesterne kl.11.00

på søn- og helligdage. Datoen aftales

med kirkens kontor, men selve dåbshandlingen

aftales med den præst, der

har gudstjenesten den pågældende dag.

Bryllup

Tidspunktet aftales med kirkens kontor.

Parret retter henvendelse til bopælskommunen

om udstedelse af prøvelsesattest.

Forløbet af bryllupshandlingen

aftales med den præst, der skal forestå

handlingen.

Begravelse

Tidspunktet aftales med kirkens kontor.

Forløbet af handlingen aftales med

den præst, der skal forestå handlingen.

www.jernekirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines