Kirkeblad nr 6 - Jerne kirke og sognehus

jernekirke.dk

Kirkeblad nr 6 - Jerne kirke og sognehus

Epitafi et er sat over magister Maturin Castensen, sognepræst i Jerne og provst over Skads

Herreds Provsti. Derudover var han ejer af Hennegård og i øvrigt en særdeles velstående

mand. Ved sin død i 1747 efterlod han 5.000 rigsdaler til sine arvinger og resten til et legat

til de fattige. Som så mange andre legater er det svundet ind til ingenting, men ved stiftelsen

var det betydeligt.

Der var også midler til et gravkapel og altså til det store epitafi um.

Oprindelig hang epitafi et på korets nordvæg overfor gravkapellet. Det blev fl yttet til den

nuværende plads i forbindelse med en istandsættelse omkring 1890.

Selve epitafi et er et barokt træskærerarbejde, der består af et storfelt indrammet i en kraftig

ramme og omgivet af udskåret akantusløv.

Storfeltet fl ankeres af to udskårne børn på gesimser, og øverst på gavlen står den opstandne

fl ankeret af engle med palmegrene.

Indenfor er rammen i midten to ovale laurbærkransede felter. Den øverste rummer gravskriften,

den nederste et gravvers.

I hjørnerne fi ndes relieffer

af evangelisterne i cirkelrunde

laurbærkranse. Kransen med

gravskriften holdes af to kronede

engle, og på toppen af kransen

ligger en engel med symbolerne

på forgængeligheden: Kranium

og timeglas.

Epitafi et står med den originale

staffering, genskabt i 1942 efter

opmaling ved istandsættelsen

omkring 1890.

Tekst og foto: J. Chr. Jensen

4

Epitafi um

More magazines by this user
Similar magazines