15.09.2013 Views

Provstiets budgetpolitik bærer frugt - Kolding Provsti

Provstiets budgetpolitik bærer frugt - Kolding Provsti

Provstiets budgetpolitik bærer frugt - Kolding Provsti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nyhedsbrev august 2012 si. 1<br />

<strong><strong>Provsti</strong>ets</strong> <strong>budgetpolitik</strong> <strong>bærer</strong> <strong>frugt</strong><br />

Øgede indtægter med samme kirkeskatteprocent<br />

“Der er i disse år en vis turbulens<br />

i vort økonomiske<br />

grundlag.” sagde provst<br />

Frank Kærgaard på det årlige<br />

budgetsamråd d. 15. august i<br />

Brændkjærkirken.<br />

Med en uændret udskrivningsprocent<br />

har man de senere<br />

år oplevet at midlerne fra den<br />

kirkelige ligning var uændrede,<br />

mens lønninger og priser steg.<br />

Det har provstiudvalget bl.a.<br />

tacklet ved at “støvsuge” menighedsrådeneskassebeholdninger<br />

og holde økonomien i<br />

kort snor.<br />

Men i år er udsigten anderledes.<br />

I hvert fald, hvis <strong>Kolding</strong> Kommune<br />

vælger det statsgaranterede<br />

udskrivningsgrundlag,<br />

som er udmeldt af Indenrigs-<br />

og sundhedsministeriet. Det vil<br />

med den samme skatteprocent<br />

give en noget højere kirkeskat<br />

end forventet.<br />

Ikke lavere skat<br />

På grund af usikkerheden om<br />

det reelle skattegrundlag, et<br />

faldende medlemstal og de<br />

mange store ønsker om anlæg,<br />

rundt om i sognene, har provstiudvalget<br />

beluttet at imødekomme<br />

en stor del af ønskerne om<br />

anlægsopgaver fremfor at anbefale<br />

en nedsættelse af skatteprocenten.<br />

I et valgår regnes ikke med at<br />

pengene skal bruges på nye<br />

lån i 2013, men i stedet til at<br />

nedbringe eksisterende lån, så<br />

et nyt provstiudvalg får øgede<br />

handlemuligheder.<br />

Ligesom man heller ikke kan<br />

anbefale, at der lægges penge<br />

til side til fremtidige investeringer.<br />

Det er dårlig forretning at have<br />

penge på kistebunden til ingen<br />

rente. Så hellere nedbringe<br />

gæld og åbne mulighed for investering<br />

på længere sigt.<br />

Indbydelse til afskedsreception for provstisekretæren<br />

<strong>Kolding</strong> <strong>Provsti</strong>udvalgs afholdte<br />

sekretær gennem 16 år,<br />

Kirsten Kærgaard, har valgt at<br />

gå på efterløn ved månedens<br />

udgang.<br />

<strong>Provsti</strong>udvalget vil i den anledning<br />

gerne indbyde sine samarbejdspartnere<br />

i provstiets<br />

sogne, naboprovstier og stift til<br />

en lille sammenkomst på Ejlersvej<br />

fredag, den 31. 8. kl. 13-15.<br />

Her vil der blive budt på en forfriskning<br />

samt et trøstens ord<br />

til grådkvalte præster, der fryg-<br />

ter for ferieregnskabskollaps,<br />

menighedsrådsformænd, som<br />

har kvaler med terminerne og<br />

andre, som er bekymrede for<br />

provstiets fremtid, når Kirsten<br />

ikke længere vil være back up<br />

for provsten.<br />

Med venlig hilsen på provstiudvalgets<br />

vegne<br />

Erik Olesen<br />

næstformand<br />

Kirsten Kærgaard<br />

www.koldingprovsti.dk Henvendelse for yderligere oplysninger:<br />

Frank Kærgaard<br />

7631 2300 / frk@km.dk


nyhedsbrev august september 2012 si. 2008 2 si.2<br />

Kommende begivenheder i <strong>Kolding</strong> <strong>Provsti</strong><br />

Kirkehøjskolen<br />

Efterårets højskoledage, lørdagene:<br />

d.15. september, d. 6. oktober<br />

og d. 1. november har det overordnede<br />

tema: “Det perfekte<br />

menneske “ og rummer foredrag<br />

om Luther, Guldalderens<br />

portrækunst, De nye myter<br />

om mennesket, Om unge og<br />

præstationssamfundet, Reality<br />

shows og “de skæve” fra TV<br />

Glad.<br />

Kirkegårdsvandring<br />

Bestyrelsen for <strong>Kolding</strong> Kirkegårde<br />

indbyder til guided rundvisning<br />

efterfulgt af en kort<br />

andagt i kapellet på Den gl.<br />

Kirkegård, tirsdag den 6. november<br />

2012 kl. 15.30<br />

Kirkegårdsbestyrelsen er vært<br />

ved en lille forfriskning efter arrangementet.<br />

www.koldingprovsti.dk<br />

Jesus på slottet<br />

Kirke-skoleprojektet “Jesus på<br />

Slottet” har fået vokseværk og<br />

De nødvendige udgifter til valget<br />

afholdes af provstikassen.<br />

Det offentlige møde bekendtgøres<br />

i <strong>Kolding</strong> Ugeavis med<br />

<br />

oplysning om dato, tid og sted<br />

onsdag og torsdag d.19-20<br />

for afholdelse af mødet.<br />

september på <strong>Kolding</strong>hus.<br />

Der er tilmeldt 1131 børn fra<br />

Husk at bekendtgøre mødet<br />

skoler i <strong>Kolding</strong> kommune.<br />

i det lokale kirkeblad, på sognets<br />

hjemmeside, www.sogn.<br />

dk samt fra prædikestolen.<br />

fr.k.<br />

MENIGHEDSRÅDSVALG<br />

Der er valg til menighedsråd<br />

den 13. november 2012.<br />

Menighedsrådet skal inden<br />

d. 18. september holde et offentligt<br />

orienteringsmøde eller<br />

valgforsamling for dem, der har<br />

fået dispensation til forsøgsordningen.<br />

Husk at ...<br />

- der den 6. september 16.30-<br />

20.30 fokus på ikkevoldelig kommunikation<br />

på tværs af kulturer<br />

(læs: religioner, etniske grupper<br />

og helt basalt sprogkulturer,<br />

forståelseskulturer, kvinde og<br />

mand, børn og forældre) i Simon<br />

Peters Kirke.<br />

- Der er natkirke d. 28.09. - 26.10.<br />

og 30.11. 2012 i Sankt Nicolai<br />

kirke<br />

- Der er kursus i Brecklum for<br />

provstiets præster dagene 30.10-<br />

01.11. 2012<br />

- Der er TPC-stiftskursus om Søren<br />

Kierkegaard og pædagogikken<br />

17.-18. september 2012<br />

- <strong>Provsti</strong>rapport, referater fra fokusgrupper<br />

og PU-udvalg kan<br />

ses på provstiets hjemmeside:<br />

www.koldingprovsti.dk<br />

Henvendelse for yderligere oplysninger:<br />

Frank Kærgaard<br />

7631 2300 / frk@km.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!