referat af generalforsamling tirsdag den 5. marts 2013 - Esrum ...

esrumborger.dk

referat af generalforsamling tirsdag den 5. marts 2013 - Esrum ...

Esrum Borgerforening Esrum Hovedgade 21 B 1. sal Esrum 3230 Græsted

REFERAT AF GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 5. MARTS 2013

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Forslag til kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægternes § 7

Følgende personer er på nuværende tidspunkt aktive bestyrelsesmedlemmer frem

til og med Generalforsamling 2013;

Jane Rasmussen (ønsker at udtræde af bestyrelsen)

Janne Aarre (ikke på valg)

Martin R Vaaben (ikke på valg)

Tommy Blok (ikke på valg)

Birgitte Steenfeldt ønsker at udtræde af bestyrelsen (modtager genvalg som suppleant)

Blivende og nye bestyrelsesmedlemmers første opgave efter et valg er, at

konstituere sig jf. Vedtægterne. I 2013 er der åbent for to nye kandidater til

bestyrelsen, samt to suppleanter og to revisorer.

6. Valg af suppleanter. Navne på kandidater bliver oplyst på GF

7. Valg af bilagskontrollanter

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Ad 1. Roland Carlfeld blev valgt

Ad 2. Formændenes (afgåede og nuværende) beretninger – se bilag

Kommentarer: Bedre kommunikation om møder ønskes, maillister mv.

Beretningerne blev taget til efterretning.

Ad 3. Kassereren (Tommy Blok) fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Ad 4. Et medlem tilkendegiver klart, at vedkommende synes at 50 kr. for et års medlemskab af

foreningen er utilstrækkeligt og utidssvarende. Det oplyses, at vi i Esrum Borgerforening,

traditionen tro, har holdt fast ved beløbet så længe nogen kan huske. Dvs. prisen var også 50

kroner i 1993, og 1973.

Der diskuteres blandt de 18 fremmødte medlemmer, om 100 eller 120 kroner vil være mere

passende, og bedre svarende til den forventede værdi et medlemsskab giver.

Dirigenten starter en afstemning om kroner 100,-. Ingen markerer imod, så forslaget er

vedtaget. Kontingentstigningen vil først træde i kraft fra 2014.


Esrum Borgerforening Esrum Hovedgade 21 B 1. sal Esrum 3230 Græsted

Bestyrelsen bemærker desuden at der er arbejdes på muligheden for anden betalingsform

udover girokortet.

Ad 5. Roland gennemgik valgproceduren.

Der skulle vælges to nye kandidater. Flg. ville gerne stille op:

Carl Pedersen, som fik 7 stemmer,

Kirsten Fries, som fik 10 stemmer og

Lene Gad, som fik 9 stemmer.

Kirsten og Lene blev derfor valgt.

Ad 6. Carl Pedersen og Peter Hassing blev – uden modkandidater – valgt som suppleanter.

Ad 7. Bilagskontrollanter: Lisbeth Bjerager og Birgitte Steenfeldt meldte sig

Ad 8. Ingen indkomne forslag inden fristens udløb

Ad 9. Evt.

Esrum-dagen lørdag den 9. marts bliver desværre nok aflyst pga.

manglende tilmeldinger. Der blev drøftet, om en kortere mødedag/færre

timer – og en søndag i stedet for en lørdag, ville trække flere deltagere til.

Alle bakker dog op om initiativet med en EsrumDag.

Jane: HOLD ØJE MED ENERGIDEBATTEN i kommunen. Vindmøllerne er

IKKE døde!

Kommunikation: Mailsystemet skal op at stå og medlemmerne informeres

bedre – og oftere.

Sekretæren takker af og ønsker den nye bestyrelse god vind fremover.

Birgitte Steenfeldt/afgående sekretær

More magazines by this user
Similar magazines