September 2012 - Arken

arkenesbjerg.dk

September 2012 - Arken

Budget 2012

Der er lidt tidlig deadline på Arkens blad

denne gang pga. ferie, så derfor er

gaveindtægterne i juni kun anslået. Men

tak for gaver i maj og juni på

henholdsvis kr. 13.351,- og kr. 20.572,-.

Tak til alle jer, der trofast støtter Arkens

arbejde gennem økonomiske midler og

forbøn. Det er godt for os at vide og

mærke, at der er mennesker, der beder

for os. Bliv ved med det.

Bent Larsen

Budget for 2012...................kr. 535.000

Tilskud fra fonde m.m.........kr. 045.000

Huslejeindtægter.................kr. 100.000

Gavebudget.........................kr. 390.000

Pr. måned.............................kr. 032.500

Gaver pr. 30. juni.................kr. 119.292


"Kast jeres garn ud til fangst"!

(Lukas 5,4)

Det er Jesus, der siger disse ord til Simon

Peter og nogle andre

fiskere ved Genesaret

sø. Det var sikkert hen

på formiddagen. Mange

mennesker var mødt

frem for at høre Guds

ord, kan vi læse. Da er

det, at Jesus får øje på

to både, der lå ved

søen. Fiskerne var gået

fra dem og var ved at

skylle garnene rene

efter nattens fiskeri.

De havde ikke fanget noget. Jesus låner

Simons båd som prædikestol og forkynder

Guds ord fra bådkanten. Så er det, at da

han er færdig med det, beder han Simon og

de andre om at kaste deres garn ud til

fangst.

Grunden var den, at Jesus gerne ville lære

Simon Peter og de andre disciple en vigtig

sandhed i Guds rige, og så bruger han

anledningen her ved Genesaret sø, nemlig

det, at i Guds rige gælder andre love. Peter

siger til Jesus, at de har fisket hele natten

og ingenting fået. Som erfaren fisker vidste

han også, at det havde ikke nogen mening

at fiske om dagen. Det siger han ikke til

Jesus, for han havde allerede været vidne

til flere undergerninger fra Jesus, bl.a. at

Jesus lige havde helbredt hans svigermor.

Så han svarer Jesus: "men på dit ord vil jeg

kaste garnene ud."

Og resultatet blev jo, at garnene blev så

fyldte, at de var ved at sprænges, hører vi.

De måtte endda bede nogle kammerater i

en anden båd om hjælp til at få fangsten i

land - stik imod alle beregninger og love.

Og netop her er en vigtig åndelig lektie at

lære - for Peter og for os i dag.

For det første viser Jesus os her, at han er

Herre over alt, endog fiskene i Genesaret

sø. For ham er ingenting umuligt.

For det andet vil Jesus med dette vise, at i

Guds rige gælder menneskelige

beregninger og statistikker ikke.

Oplevelsen her slutter jo med, at Jesus

siger til Peter: "Frygt ikke! Fra nu af skal du

fange mennesker."

På samme måde, som du oplevede, da du

kastede garnene ud på mit ord og fangede

en mængde fisk, sådan er det også som

menneskefisker.

Og det giver frimodighed. Det er også et

ord, vi må tage til os i dag, for Jesus er den

samme i dag som dengang.

Vi er også kaldet til at være menneskefisker,

for Jesus vil, at alle mennesker skal

blive frelst. Her skal vi ikke se på de

menneskelige muligheder og sandsynligheder,

men på Guds ord og løfter

skal vi frimodigt forkynde hans ord gennem

vore liv og vore ord. Så vil garnene blive

fulde.

For vi kan sige med Peter, at nu har vi slidt

i mange år og synes ikke, at det er

lykkedes. Der sker ikke rigtig noget.

Mennesker kommer ikke til tro og bliver

frelst.

Da er det, at vi må sige: "på dit ord går jeg

ud med budskabet om dig, Jesus".

Da vil vi også opleve, at vi som Peter må

falde på knæ for Jesus og sige: "Gå bort

fra mig, for jeg er en syndig mand."

Vi bliver nemlig små og ser vores synd i

mødet med Jesus. Da er det godt at vide,

at hans blod renser for al synd, og at det er

syndere, han kalder til at blive og være

menneskefisker. For da kan han også

bruge mig - og dig.

"Kast jeres garn ud til fangst". Gør det på

Jesu ord og løfter.

Bent Larsen


AUGUST

07. Kl. 19.30 Besøg fra Indre Mission,

Sdr. Vium

29. Kl. 14.30. Strikkeklubben begynder

efter sommerferien.

31. Kl. 18.00. Fredagstræf med Karin

og Peter Christiansen, Finderup

SEPTEMBER

12. Kl. 14.30. Strikkeklub

26. Kl. 14.00: Brugermøde på Arken

28. Kl. 18.00: Fredagstræf med

Rødekro koret

Dinnertransportable

Fra udflugt

med Arken

Boganmeldelse

LUTHERANERENE

PÅ HEDEN

Om Kristelig

Lutheransk

Trossamfunds

historie

Forfatter:

Flemming Kofod-

Svendsen

Pris: kr. 99.95

Forlag: Lohse

Sider: 160

Kristelig Lutheransk Trossamfund udgør et

lille, men ikke desto mindre markant islæt i

dansk kirkeistorie. Trossamfundet opstod

på Herning-egnen i kølvandet på de

gudelige vækkelser i midten af 1800-tallet.

De vakte nærede i udgangspunktet intet

ønske om at forlade folkekirken, men som

en konsekvens af en nadverstrid med en

lokal præst endte det i 1863 med, at en

gruppe vakte - som fuldt ud tilsluttede sig

den lutherske bekendelse - blev

ekskluderet af folkekirken og derefter

dannede frimenighed. Det var første gang,

nogen blev ekskluderet af den danske

folkekirke.

Menighedens historie helt frem til i dag er

forløbet ad sit helt eget spor - parrallelt

med, men uden nærmere tilknytning til de

øvrige udløbere af de gudelige vækkelser.

I denne bog gør Flemming Kofod-

Svendsen grundigt rede for denne helt

unikke historie og perspektiverer den i

forhold til den øvrige danske kirkehistorie.

Så hvis man interesserer sig for

kirkehistorie, så er det en læseværdig bog.

Bent Larsen


6

Runi A/S, Industriparken 8, 6880 Tarm

Tlf. 9737 1799 Mail: runi@runi.dk

Arken har et berigende samarbejde

med Esbjerg sømandsmission.

Vil du vide mere, kontakt da

sømandsmissionær Finn Løvlund.

flp@somandsmission.dk

* Tilbud gives

Svinget 10, 6900 Skjern. Varer kan afleveres på

adressen i åbningstiden.

Alle gode genbrugsting modtages med tak.

Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v.

Kan du ikke selv levere, kontakt os da på tlf.

4083 6840 eller 3023 0027. Åben man.-fre. kl.

13.00-17.00. Lørdag kl. 10.00-12.30

En anderledes blomsteroplevelse

- blomster - & interiørbutik

v/Jan Petersen

Havnegade 73 - 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 30 90


"Så kan man kun

undres over Gud".

Sådan sang vi i juli

måned, og det fik

mig til at tænke på

en CD, vi har i

Arkens Radio.

CD'en er indspillet

med Arthur Erikson

fra Sverige, og den

ene af de sange,

han synger på denne CD, hedder:

"En underets Gud er Herren Gud".

Man må jo være både blind og døv, hvis

man ikke kan undres - og glædes - over

Guds natur, lige fra forårets lysegrønne

pragt, over sommerens blomsterflor, til

efterårets gyldne farver. Vi må være

taknemlige, når vi kan se og høre. Tænk

blot på løgblomsternes pragt, på

kastanjetræernes fine lys i maj og på

fuglenes glade sang. - Eller på

solopgangen om morgenen og på

solnedgangen over bugten herude ved

vestkysten, hvor solen tit forsvinder i en

ubeskrivelig skønhed for derefter at skinne

for andre på den anden side af jorden.

"Ak, tænker jeg, er der så stor

en skønhed på den faldne jord

for syndere at finde,

hvor må vi da vel glædes ved

al glansen af Guds herlighed,

som er i Himlen inde".

Det er også netop det, Arthur Erikson

synger om i nævnte sang, at det største

under, Gud har gjort, er, at han frelste dig

og mig. Lad os i taknemlighed og med stor

undren takke for det og tage imod denne

gave fra vor gode Gud.

I løbet af juli måned blev Anne Christine

færdig med at læse føljetonen "Afvist", og

nu er det så min tur igen. Jeg vil læse

udpluk fra Kina-missionær Asbjørn Åviks

bog "Dalen". Man fornemmer tydeligt

gennem bogen, hvor indgående et

kendskab Asbjørn Åvik har haft til de

afsides liggende bopladser i Kina, hvor

afguderne dyrkedes før i tiden - og hvem

ved, måske endnu.

"Our God is not dead, sorry about yours",

står der på min opslagstavle hjemme i mit

køkken.

"Vor Gud er ikke død, det gør mig ondt for

jeres", kan det oversættes.

Kære Gud, tak at du er så stor og

almægtig, at vi må undres.

Mange skønne stunder har Gud indtil nu

skænket mig, mange gode år, utrolig

megen kærlighed og hjælp, selv i småting.

Mange engle blev nok sendt til mig,

mange belastninger har Gud taget fra mig,

utrolig megen trøst fandt jeg hos ham i

tider med svær nød, utrolig megen

opmuntring har jeg fået.

Ofte har jeg tvivlet, ofte spurgt og ofte

næsten opgivet troen, ofte blev jeg

beskæmmet og ofte overrasket.

Gud er god, og mit liv tilhører ham.

Og man kan kun undres over Gud

og over de undere, han gør,

helt enkelt bare undres.

(Frit oversat fra en tysk sang)


Vi har rigtig megen glæde af vores nye

pavillion, som jeg skrev om i sidste nummer

af bladet. Og der har da også været flere

dage, hvor vejret har tilladt os at flytte

'kaffebaren' udenfor.

Seks gange om året har vi medarbejdermøde

for alle medarbejdere i Arkens

kaffebar. Her planlægger vi vagter for to

måneder ad gangen, og det kan somme

tider være et puslespil at få til at gå op, især

fordi det har knebet med frivillige. Derfor er

vi meget glade for, at Svend Åge Smidt og

Aase Ejsing har sagt ja til at hjælpe til i

kaffebaren om aftenen. Stort velkommen til

jer. I er nu begge godt kendt i huset i

forvejen, idet Svend Åge har gået på

skibsbesøg for sømandsmission ca. hver

torsdag. Aase har i lang tid hjulpet til i

boghandel og kaffebar om dagen, lige som

hun også har lavet flere udsendelser til

Arkens Radio. Vi havde således medarbejdermøde

mandag den 2. juli, og det er

fra 17.00-19.00. Hele flokken ses her på

billedet.

Gennem den senere tid har flere af Arkens

brugere sagt i kaffebaren , at hvor er de

glade for, at der er sådan et sted som Arken,

hvor de kan være. Det er jo selvsagt meget

opmuntrende for os at opleve.

Udflugten med Arken var i år tilrettelagt af

Per og Anne Grethe i tæt samarbejde med

Mie. Det blev til en rigtig god tur for de ca.

30 deltagere fra Arken. Turen gik først til

Vrøgum, hvor der var en skøn offentlig

plads, omgivet af træer. Her spiste vi

vores medbragte sandwich og gav os tid til

at hygge os. Som det ses på billedet, så

skinnede solen så dejligt på os. To af vore

brugere er kørestolsbrugere, og det var

rigtigt dejligt, at det kunne lade sig gøre, at

de kunne være med, og det gik faktisk

rigtig godt. Bagefter var vi en tur ved

Børsmose strand. Ingen havde lyst til

mere end at dyppe tæerne. Turen gik

gennem Filsø videre ud til Per og Anne

Grethe. Her var vi en tur på nabogården,

som drives af et par sønner, for at se en

moderne malkestald. Turen sluttede med

sang, andagt og festlig grill på terrassen.

Stor tak til Per og Anne Grethe.


Sommertid er også 'besøgstid'. Vi har haft

flere dejlige besøg. I juni havde vi besøg af

en seniorgruppe fra Indre Mission i Varde.

Det er glædeligt at få anledning til at vise

Arken frem og fortælle om stedet og de

dejlige mennesker, vi er omgivet af her.

Fandt jo også ud af, at flere af dem lyttede

til Arkens Radio.

Siden april har vi også haft et mini pckursus

hver onsdag formiddag. Flere har

anskaffet sig en bærbar computer, fordi det

offentlige lægger op til, at mere og mere

kontakt til kommunen skal foregå via

computer. Så det har mest handlet om at

hjælpe dem med at få oprettet Nem-id og

lære at bruge det. Og de har faktisk været

rigtig lærenemme.

Strikkeklubben, som mødes hveranden

torsdag, har i fællesskab strikket lapper til

et kludetæppe. Mie og Vera viser det stolt

frem for fotografen. Klubben har nu vist

handlet mest om at få snakket sammen om

nogle af livets store spørgsmål. Og her til

sommerferie-afslutning har de været på tur

til Marbæk.

Når nogle har fødselsdag, så plejer vi at

fejre dem. Og det sker jo også engang

imellem, at chefen har fødselsdag, og han

går heller ikke ram forbi. Så jeg blev

overrasket med kagemand endog med

indgraveret alder og navn, som det fremgår

af billedet. Så det blev jeg jo rigtig rørt og

glad over.

Arken har jo haft ferielukket på Arken her de

sidste 14 dage, så det er dejligt at være i

gang igen. Og det synes vore brugere

forhåbentlig også. Dog har vi sendt radio

hele sommeren, dog ikke morgenkrydder.

Men det har jo bevirket, at der har været en

del udsendelser, der skulle være færdige,

inden vi gik på ferie. Heldigvis er de frivillige

i radioen meget flinke til at hjælpe til, både

med halvtimes programmer og med 'Arken

er ladet med... ' udsendelser, som bliver

lavet på computeren i sommermåneden.

Esther har været syg en uges tid, men er

lykkeligvis tilbage igen. Men vi finder jo ud

af, hvor meget hun går og laver, og vi kan jo

slet ikke undvære hende.

Bent Larsen


Så er det ferietid!

Næste måneds blad

skulle gerne gå i

trykken, inden vi lukker

ned til ferie, så vi kan

lige fornemme varmen

i nakken.

IM Starup

Om aftenen d.31. maj

havde vi besøg på

Arken fra IM i Starup.

De var på deres årlige forårsudflugt, som i år

havde Arken som mål. Vi glæder os altid

over, når nogle lægger vejen forbi Arken, og

vi fortæller meget gerne om Arkens mange

daglige gøremål. Der var ca. 20 pers. med på

udflugt, og de var lige ved at skulle overnatte,

da en bil havde parkeret lige foran porten, da

de skulle hjem. Vi ,

måtte have politiet til hjælp

for at finde den parkerede bils rette ejermand,

vi havde dog en rigtig dejlig aften på alle

måder. Der er megen forskel på, om besøg

Arken er i åben- eller lukketiden, men det

siger jo sig selv. I åbningstiden er flere

brugere parat til at fortælle deres personlige

historie, eller hvorfor de kommer på Arken.

I lukketiden må vi holde os lidt mere til fakta

om radio, boghandel og kaffebaren.

Torsdagsbibelkreds

Torsdagsbibelkredsen ”plejer” at tage på

udflugt til plejehjemmet Klokkebjerg sidste

torsdag inden ferien, men det lod sig

desværre ikke gøre denne gang. I stedet

gik turen til Sønderris hjemme i min have.

Henning Hansen klarede at være chauffør,

og derforuden både holde andagt og

underholde med røverhistorier, mage til

alsidighed skal man lede længe efter. Vi

havde en dejlig eftermiddag, så det blev en

succes, turen til Klokkebjerg må så vente til

august.

Brugermøde

27. juni havde vi for 3. gang brugermøde,

det var også denne gang en god oplevelse.

Det er rart at få sat ord på, hvordan

dagligdagen opleves, og hvordan vi omgås

hinanden. Der var stor lydhørhed, interesse

og debat om dagsordenen. Det føles rigtigt,

at vi afholder brugermøder. Drøftelserne

denne gang var afvikling af ferie, både med

lukkedage og ferie i bibelkredse og

strikkeklub. Og om afslutning på pc. kursus

og den videre individuelle undervisning.

Samtalen gik også på vores ”nye” gårdhave

og generelt om trivsel på Arken.

Skt. Hans

Skt. Hans på Arken var lidt forsinket,

nemlig d. 29. juni, grunden til det var, at så

passer det med fredagstræf. Vi var en 30-

35 stykker til fest, og vi begyndte aftenen

med grill og lækkert tilbehør. Det blev en

aften med frie vidnesbyrd og megen

lovsang ”mere eller mindre rent”, men hvad

betyder det, der blev sagt rigtig mange

gode ord, og flere følelser var i spil. Når

Bent og jeg går hjem efter sådan en aften,

er det med stor taknemmelighed til Gud. Vi

har nogle meget brogede, men indholdsrige

fredagstræf, men vi står altid tilbage med

varme om hjertet.


ARKENS KONTAKTCENTER

Strandbygade 40, 6700 Esbjerg

Tlf. 7513 8300/7513 8989

Hjemmeside:

www.arkenesbjerg.dk

E-mail:

arken@arkenesbjerg.dk

Bank: Faster Andelskasse

Reg. Nr. 5958

Konto: 1006299

ARKENS BOGHANDEL

Tlf. 7513 8989

arkensboghandel@esenet.dk

Giro: 862 2221

ARKENS RADIO

Tlf. 7513 8989

arkensradio@esenet.dk

Bank:

Reg. Nr. 0872

Konto: 7805671658

August 2012

Tirsdag 07. Møde v/Bent Kjøller-Hansen

Skjern

Fredag 10. Kulturmøde kl. 17.30

Tirsdag 14. Møde v/Laurids Breum

Jakobsen, Ølgod

Mulighed for vidnesbyrd

Tirsdag 21. Bibelkredse i hjemmene

Tirsdag 28. Besøg fra Dansk Bibel

Institut

Arken er et værested i Esbjerg,

som ejes og drives af Luthersk

Mission i Vestjylland. Arkens formål

er at møde mennesker med evangeliet

om Jesus og at støtte og hjælpe

mennesker gennem samtaler og

omsorg.

Arken drives ved frivillige gaver og

støtte fra fonde. Der er to fuldtidsansatte.

Derudover er der ca. 40

frivillige fordelt på forskellige

arbejdsgrene.

Arken begyndte sit arbejde i 1974

i Skolegade og har siden 1980 haft

til huse i Strandbygade 40.

Ønsker du at støtte Arkens arbejde,

kan du gøre det ved at indbetale et

beløb enten ved at overføre til vores

bank eller bruge vedlagte girokort.

Arkens leder er Bent Larsen.

September 2012

Torsdag 01. Møde sammen med LMU.

v/Dan Hessellund, Videbæk

Tirsdag 06. Møde med nadverfejring

v/Erik Haahr Andersen

Ribe.

Fredag 09. Kl. 17.30: Kulturmøde

Tirsdag 13. Møde ved Jens Erik

Christensen, Esbjerg

Tirsdag 20. Bibelkredse i hjemmene

Tirsdag 27. Møde v/Jeppe Haahr

Andersen, Ølgod

Møderne er i Luthersk Missionsforening

Stenhuggervej 28

6710 Esbjerg V.

Hvis ikke andet er anført, er møderne kl. 19.30


08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Allehånde v/Esther

18.00: Guds ord er levende

v/Hans Erik Nissen

21.30: Ved kilden v/Bent Larsen

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Tro og håb v/Anne Mette

18.00: Guds ord er levende

v/Hans Erik Nissen

21.30: Ved kilden v/Bent Larsen

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Lidt af hvert v/Dan

18.00: Guds ord er levende

v/Hans Erik Nissen

21.30: Ved kilden v/Bent Larsen

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikmix v/Esther

21.30: Allehånde (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikmix (G)

21.30: Tro og håb (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikmix v/Esther

21.30: Lidt af hvert (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

v/Jens Olsen

17.30: Sange jeg kan li’ v/ 17.30: Musikmix (G)

Aase Ejsing

21.30: Sange jeg kan li' (G)

18.00: Guds ord er levende 22.00: Vejen gennem

v/Hans Erik Nissen

Bibelen (G)

21.30: Ved kilden v/Bent Larsen

22.00: Vejen gennem Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: De satte spor v/

Niels-Jørgen Østerby

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikspolen

v/Jens Erik Christensen

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Tusmørke v/Erik

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikprogram v/Mie

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Ny musik i Arken

v/Niels-Jørgen Østerby

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)


08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: De satte spor (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikspolen (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Tusmørke (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Ny musik i Arken (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Musikprogram

v/Mogens Holm

09.00: Ældrehjørnet

v/Laurids Breum

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram

v/Laurids Nielsen

09.00: Ældrehjørnet

v/Bent Larsen

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram

09.00: Ældrehjørnet

v/Laurids Breum

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram

v/Maren Nielsen

09.00: Ældrehjørnet

v/Laurids Nielsen

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22


08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

17.30: Allehånde v/Esther

18.00: Guds ord er levende

v/Hans Erik Nissen

21.30: Ved kilden

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

17.30: Tro og håb

v/Anne Mette

18.00: Guds ord er levende

v/Hans Erik Nissen

21.30: Ved kilden v/Bent

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Lidt af hvert v/Dan

18.00: Guds ord er levende

v/Hans Erik Nissen

21.30: Ved kilden v/Bent

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

17.30: Sange jeg kan li'

v/Aase Ejsing

18.00: Guds ord er levende

v/Hans Erik Nissen

21.30: Ved kilden v/Bent

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikmix v/Esther

21.30: Allehånde (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikmix (G)

21.30: Tro og håb (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikmix v/Esther

21.30: Lidt af hvert (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikmix (G)

21.30: Sange jeg kan li' (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: De satte spor v/Niels-Jørgen

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikspolen v/Jens Erik

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Tusmørke v/Erik

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Ny musik i Arken

v/Niels-Jørgen

18.00: Ved kilden (G)

21.30: Føljeton (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)


08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: De satte spor (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Musikspolen (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Tusmørke (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Ny musik i Arken (G)

18.00: Dalen v/Esther

21.30: Guds ord er levende (G)

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

v/Erik Sundgaard

og Jan Jørgensen

22.00: Musik og Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

v/Niels-Jørgen Østerby

og Knud Vestergaard

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

v/Finn Andersen

og Thomas Schmidt

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder

Vejen gennem Bibelen

v/Jens Olsen

17.30: Arken er ladet med

v/Bent Larsen

og Jens Fredensborg

22.00: Vejen gennem

Bibelen (G)

08.30: Musikprogram

v/Mogens Holm

09.00: Ældrehjørnet

v/Laurids Breum

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram

v/Laurids Nielsen

09.00: Ældrehjørnet

v/Jens Holm

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram

v/Jens Peter Schmidt

09.00: Ældrehjørnet

v/Laurids Breum

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram

09.00: Ældrehjørnet

v/Bent Larsen

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram

v/Maren Nielsen

09.00: Ældrehjørnet

v/Laurids Nielsen

17.30: Musikprogram (G)

18.00: Ældrehjørnet (G)

21.30: Mødereportage

Genuds. søndag kl. 22

More magazines by this user
Similar magazines