skab værdi for virksomheder, borgere og myndigheder ... - Devoteam

devoteam.dk

skab værdi for virksomheder, borgere og myndigheder ... - Devoteam

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY SKAB VÆRDI FOR VIRKSOMHEDER, BORGERE OG MYNDIGHEDER VED BRUG AF GEOGRAFISK INFORMATION DEVOTEAM WHITEPAPER JUNI 2013


KONTAKT FORFATTERNE Peter Godiksen Tlf.: +45 2271 2852 peter.godiksen@devoteam.com Tobias Kjølsen Tlf.: +45 2366 5345 tobias.kjoelsen@devoteam.com


INDHOLD Geografisk information i fremtidens løsninger ..................................................................... 4 Hvorfor er geografisk information interessant? ................................................................... 6 Hvad styrer brugen af geografisk information de kommende år? ...................................... 8 Samfundsøkonomiske trends .................................................................................... 8 Data og teknologiske trends ...................................................................................... 8 Forretningsmæssige muligheder ved anvendelse af geografisk information................... 10 Tre cases om anvendelse af geografisk information ......................................................... 11 Case 1: Planlægning af ruter og tilsyn hos Arbejdstilsynet ........................................ 12 Case 2: Find nærmeste akuthjælpere og hjertestarter ved hjertestop ....................... 14 Case 3: Brug af dynamisk lokalisering på Bispebjerg Hospital .................................. 16 Anbefalinger til værdiskabelse ved at anvende geografisk information ........................... 18 Hvem får værdi ved at anvende geografisk information? .......................................... 18 Hvordan realiseres mulighederne? ........................................................................... 20 Introduktion til geografisk information ............................................................................... 21 Anvendelsen af geografisk information ..................................................................... 21 Succesfulde løsninger med anvendelse af geografisk information ............................ 23 Hvad er geografisk information? .............................................................................. 24 En teknologiudvikling drevet af millitæret .................................................................. 25 Henvisninger ........................................................................................................................ 26 3


GEOGRAFISK INFORMATION I FREMTIDENS LØSNINGER Offentlige og private virksomheder er udsat for et stigende krav om at effektivisere deres ydelser via gode digitale løsninger. Forventningerne om bedre og billigere service er fremtrædende, og de fleste skal finde mere effektive metoder til løsning af deres opgaver. I tillæg har de globale klimaforandringer dikteret en ny dagsorden, der tvinger politikere til at tage stilling til hvordan, der kan træffes gode beslutninger, der kan reducere de skadelige virkninger fra de fremtidige klimaændringer og mindske ressourceforbruget. Geografisk information, der også bliver betegnet stedbestemte data eller geodata, er et væsentlig middel til at skabe effektivitet og bedre service for borgere og virksomheder. Det er gennem mange år blevet benyttet inden for militæret og på det tekniske område inden for miljø, byggeri, transport og infrastruktur. I dag kan langt flere virksomheder få værdi ved anvendelse 4 af geografisk information, hvilket primært skyldes den store udbredelse af mobile enheder med indbygget GPS, nem adgang til offentlige data, stor computerkraft i skyen og hurtige dataforbindelser. Men mange virksomheder er ikke klar over hvilke forretningsmuligheder, der er forbundet med anvendelse af geografisk information. Devoteam har på baggrund af vores rådgivning identificeret følgende gevinstområder, som offentlige og private virksomheder kan drage nytte af ved brug af geografisk information i deres løsninger: EFFEKTIVISERING Geografisk information giver nye muligheder for at aktivere egne og eksterne data, så de understøtter effektivisering og nye værdiskabende processer for medarbejdere, borgere og kunder. BEDRE MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION Geografisk information optimerer muligheden for målrettet præsentation af information styret af geografien, der giver en optimeret markedsføring og kommunikation. BEDRE TILGANG TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE DATA Geografisk information giver nye muligheder for adgang til offentlige og private services, der giver mulighed for at berige egne data, nye analysemuligheder og mere helhedsorienterede løsninger. BEDRE BESLUTNINGER Geografisk information er med til at træffe bedre beslutninger ud fra et geografisk grundlag, hvor rigtige beslutninger om placering er afgørende, og hvor der er mulighed for at sammenstille informationer fra mange steder.


Mulighederne for at skabe gevinster er i dette whitepaper belyst i tre cases, der viser hvordan virksomheder og organisationer har løst forretningsmæssige problemer og opnået en ny og markant værdiskabelse, der bliver talt i millioner af kroner sammen med bedre service og kvalitet, ved aktivt at anvende geografisk information og tilhørende teknologier Den ene case viser hvordan Arbejdstilsynet ved en velafprøvet anvendelse af geografisk information til ruteplanlægning kan planlægge, styre og dokumentere deres tilsynsarbejdere mere effektivt, så de sparer millioner af kroner årligt. I den anden case fra Langeland gør kombinationen af frivilligt arbejde, sociale medier, mobile apps og geografisk lokalisering, at der årligt bliver reddet flere menneskeliv, fordi akuthjælpere er fremme til et hjertestop på under fem minutter og altid kan finde en hjertestarter. Den tredje case viser, hvordan Bispebjerg Hospital planlægger at udnytte de nyeste teknologier til dynamisk at bestemme placeringen af kritisk udstyr, hvilket både sparer arbejdstid og giver en bedre udnyttelse af dyrt og specialiseret udstyr samt bedre viden til planlægning og beslutninger. Fælles for de tre cases er, at værdiskabelsen er sket ved at anvende geografiske information som en naturlig del af den it og de arbejdsprocesser, der bliver anvendt. I dette whitepaper præsenterer Devoteam anbefalinger og en tilgang til, hvordan din virksomhed kommer videre med at skabe værdi ved brug af geografisk information. 5


HVORFOR ER GEOGRAFISK INFORMATION INTERESSANT? Den almindelige brug af geografisk information sker i dag via smartphones, tablets og andre mobile enheder, der kan bestemme deres egen placering via GPS eller andre teknologier til lokalisering. Således bliver stedbestemmelsen i vores smartphone nøglen til et univers af data og services, der skaber større sammenhæng mellem data og behov samt nytte og appel for brugeren. Geografisk information er kendetegnet ved, at data indeholder oplysninger om stedets placering, hvilket vil sige beliggenhed eller lokalitet. I kombination med de øvrige data, der knytter sig til en konkret placering, giver det en unik mulighed for at kombinere data om det samme sted fra forskellige kilder, selv om data er indsamlet forskellige steder, på forskellige tidspunkter og med forskellige formål - som vist på næste side. Udbredelsen af smartphones er i vækst, og andelen af smartphones vil udgøre omkring 80% af samtlige mobiltelefoner på det danske marked i 2013 1 . På den måde bliver den store udbredelse af smartphones én af vejene til de store gevinster, der ligger i brugen af data om lokaliteter. Det totale antal publicerede informationer på Facebook, der er angivet med geografisk information, er i marts 2013, 17 milliarder. jf. http://expandedramblings.com. I den sammenhæng er det værd at hæfte sig ved Regeringens og KLs aftale om ”gode grunddata til alle” 2 , der med begyndelse i 2013 stiller en række offentlige data om personer, virksomheder, ejendomme, adresser og landkort frit til rådighed for både offentlige og private virksomheder. Sammen med egne data giver det både private og offentlige interessenter i Danmark en unik mulighed for at levere nye værdiskabende services, optimere arbejdsprocesser og målrette service, kommunikation og annoncer, der alle er baseret på brugerens placering og behov samt pålidelige data. 6 Den samlede tid sparet per dag for brugere af Google Maps Navigation, med ruteplanlægnings- funktionalitet, er to år. Juleaften og første nytårsdag 2010 oversked brugen af Google Maps for mobile enheder brugen på desktop maskiner. Pr. maj 2011 havde Google Maps (for mobile enheder) 200 millioner brugere. jf. www.Pingdom.com. Hvis du har behov for at vide mere om, hvad geografisk information er, inden du læser videre om, hvordan anvendelsen skaber værdi, er det forklaret nærmere i kapitlet Introduktion til geografisk information på side 21.


Principillustration, der viser hvordan ”stedet” kan binde tre forskellige typer af data sammen: 1. grunddata om personer, virksomheder, ejendomme og landkort, 2. myndighedsdata fra forskellige domæner og 3. andre og private data. Dette giver særlige muligheder for tværgående anvendelse af informationer og analyse i forbindelse med fx informationssøgning, business intelligence og big data. Geografien kombinerer data om det samme sted 7


HVAD STYRER BRUGEN AF GEOGRAFISK INFORMATION DE KOMMENDE ÅR? Internettet benyttes i dag som leveranceplatform, hvor forbrugerne har adgang til billigere services, enorme mængder af data og computerkraft. Samtidig er flere og flere brugere på nettet ”24/7”, hvor de deler informationer om deres lokalitet og adfærdsmønster, og samtidig har adgang til uanede mængder af informationer og services, som udstilles af andre. Denne udvikling giver nye muligheder for kommunikation, effektivisering og forretning for både det private og offentlige marked. Devoteam har identificeret følgende tendenser, som er afgørende for betydningen og brugen af geografisk information i de kommende år. Det globale marked for location-based services oplever kraftig vækst. Omsætningen forventes at nå US $10.3 mia. i 2015, fra US $2.8 mia. i 2010. jf. Pyramid research, 2011 SAMFUNDSØKONOMISKE TRENDS Den globale økonomiske krise har resulteret i et øget politisk fokus på at løse samfundsopgaver billigere og hurtigere igennem digitalisering. Aftalerne de seneste år mellem Regeringen og KL indebærer, at digitalisering skal bidrage til effektivisering af den offentlige sektor med flere milliarder om året, og geografisk information vil indgå som en naturlig del i bestræbelserne på at nå det mål. Det kan fx ske som integrerede komponenter i digitale selvbetjeningsløsninger eller nye digitale arbejdsgange i den offentlige forvaltning. I tillæg har de globale klimaforandringer dikteret en ny dagsorden, der tvinger politikere til at tage stilling til hvordan, der kan træffes gode beslutninger for at reducere de skadelige virkninger fra de fremtidige klimaændringer og mindske ressourceforbruget fra bl.a. transport, køling og opvarmning. Geografisk informa- 8 tion indgår som en væsentlig del i den nuværende kortlægning og analyse på dette område – blandt andet omkring kortlægning af sårbare områder, kapacitet i den eksisterende infrastruktur m.v. Aftalen mellem Regeringen og KL giver alle fri adgang til store mængder af offentlige grunddata. Frie og forbedrede grunddata vil skabe værdi for hele samfundet og der forventes en besparelse hos myndighederne på ca. kr. 260 mio. årligt og gevinster for op mod kr. ½ mia. årligt for den private sektor fra 2020 jf. Digitaliseringsstyrelsen. DATA OG TEKNOLOGISKE TRENDS Brugen af smartphones betyder, at hovedparten af den danske befolkning i højere grad benytter og bidrager til geografisk information via brugen af apps og programmer på deres mobile enheder. På den måde bliver geografisk information en vigtig komponent for dem, der ønsker at appellerer til brugerne på nye måder eller indsamle nye data via geografik information. Som eksempel er Facebook Inc. ved at udvikle en ny smartphone applikation, der sporer placeringen af brugeren 3 . Således tilføjer Facebook ny værdi til deres eksisterende data via et stigende forbrug af sociale medier på mobile enheder.


Stigende hastighed på mobildata og nye, bedre, billigere og hurtigere teknologier giver bedre mulighed for afvikling af krævende processer herunder visning af geografisk information såsom kort, billeder og baggrundsdata. Dataopsamling fra mobile enheder bl.a. via crowd sourcing, hvor indholdet overvejende baseres på indhold, der inddateres af brugerne, vil være stigende. Geografisk information vil ofte blive benyttet i en anden kontekst end den de oprindelig var tiltænkt fx i forbindelse med big data, der i stigende grad vil være tilgængelige for alle og kan aktiveres via geografisk information. En øget udbredelse af sensorer i fx smartphones, tablets, sensorer på hospitaler mv. åbner op for ”Internet of Things”, hvor dagligdagsobjekter har hver deres unikke identifikation og løbende registrerer informationer om deres placering og tilstand til brugerne. Ifølge Rob Lloyd der er chef for udvikling og salg hos Cisco, er den samlede værdi af Internet of Things på $ 14,4 mia. 4 . Den anslåede årlige værdi af big data, inden for den offentlige administration i Europa, er €250 mia. – hvilket er mere end Grækenlands BNP. jf. McKinsey Global Institute, 2011 9


SKAB VÆRDI VED BRUG AF GEOGRAFISK INFORMATION Geografisk information har været anvendt i mange år, primært inden for militæret og det tekniske område. Med den store udbredelse af mobile enheder, der dynamisk kan oplyse positionen samt en stærkt forbedret adgang til grundlæggende offentlige data i god kvalitet om bl.a. virksomheder, adresser, ejendomme, bygninger og landkort, kan mange flere virksomheder skabe- og få værdi ved systematisk at fokusere på anvendelsen af geografisk information. Devoteam har identificeret følgende gevinstområder, som anvendelsen af geografisk information kan bidrage til: 10 EFFEKTIVISERING VIA NYE VÆRDISKABENDE PROCESSER Brug af geografisk information giver forbedret mulighed for effektivisering, både i den offentlige og private sektor. Offentlige ansøgningsportaler er gode eksempler, hvor geografisk information indgår i nye, digitale og ressourcebesparende processer. Her benyttes geografisk information fx til at definere og udpege en ansøgning ved fx at udpege det hus/matrikel, hvor brugeren ønsker at ansøge om byggetilladelse. Efterfølgende benyttes den udpegede matrikel i en geografisk analyse med data fra mange forskellige datakilder. En opgave der tidligere har været meget tidskrævende for de involverede parter. MÅLRETTET MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION Geografisk information giver offentlige og private virksomheder nye muligheder for at målrette deres markedsføring og kommunikation ved at skubbe informationer ud til relevante brugere. På den måde modtager brugerne relevante informationer hvor og når de har behov for det. Det kan fx være ved hjælp af mobile apps, hvor brugerne selv abonnerer på relevante informationer fra en eller flere offentlige myndigheder – eller målrettede reklamer og informationskampagner. Potentialet er enormt og den globale omsætning på dette område, er vurderet til US $ 10,3 mia. i 2015 5 . BEDRE TILGANG TIL OFFENTLIGE OG PRIVAT SERVICES Med geografisk information får borgerne mulighed for at benytte offentlige og private services på nye måder. Dette er specielt interessant i forbindelse med regeringens målsætning om, at 80 % af landets borgere i 2015 skal tilgå det offentlige via digitale løsninger. I den proces vil det ofte være logisk at benytte stedet som indgang, da borgere og virksomheder ofte defineres via en adresse, et hus, en ejendom etc. Stedet bliver dermed indgangen til en helhedsorienteret behandling af henvendelsen hos myndighederne. BEDRE BESLUTNINGER Geografik information er med til at træffe bedre beslutninger om fx placeringer, arealudnyttelse og ruter. Almindelige eksempler omfatter udpegning og valg af fast ejendom, valg af lokalitet, fastlæggelse og udvælgelse af ruter og korridorer, evakueringsplanlægning, kortlægning og udvinding af naturressourcer. Rigtige beslutninger om placering og kapacitetsudnyttelse er afgørende for en effektiv opgaveløsning i både private og offentlige virksomheder.


TRE CASES OM ANVENDELSE AF GEOGRAFISK INFORMATION I de tidligere afsnit har vi beskrevet, hvordan anvendelsen af geografisk information skaber værdi hos borgere, virksomheder og myndigheder og hvad der styrer anvendelsen af geografisk information. De tre følgende cases repræsenterer forskellige typer af virksomheder og organisationer, hvor det er Devoteams erfaring, at de typisk får en markant værdi ved at anvende geografisk information: 1. 2. 3. PLANLÆGNING AF RUTER OG TILSYN HOS ARBEJDSTILSYNET FIND NÆRMEST AKUTHJÆLPERE OG HJERTESTARTER VED HJERTESTOP BRUG AF DYNAMISK LOKALISERING PÅ BISPEBJERG HOSPITAL 11


CASE 1: PLANLÆGNING AF RUTER OG TILSYN HOS ARBEJDSTILSYNET LØSNINGSEJER: Arbejdstilsynet 12 Forretningsmæssig begrundelse og løsning: Arbejdstilsynet udfører mellem 60.000 og 68.000 tilsyn om året fordelt på tre tilsynscentre. Tilsyn udføres af cirka 400 tilsynsførende og ved at optimere kørsels- og ruteplanlægningen forud for gennemførelse af tilsyn, er det muligt at spare betydelige ressourcer. Arbejdstilsynet har, sammen med en leverandør, udviklet en integreret løsning, der dels sikrer en langt bedre kørselsoptimering via bedre planlægning af ruter, opsamling af kørselsdata via GPSlogger, der understøtter automatisk kørselsregnskaber til SKAT dels mobile enheder med adgang til alle relevante informationer om de virksomheder (steder), hvor den tilsynsførende skal føre tilsyn. Samlet set har denne løsning resulteret i væsentlige besparelser for Arbejdstilsynet både hvad angår reduceret ressourcer til planlægning af tilsyn, færre ressourcer til udarbejdelse af kørselsregnskab og mere optimal kørsel mv. Brug af geografisk information i løsningen: Stedet hvor virksomheden er placeret, fx en adresse med tilknyttet oplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Stedet hvor bilen, som benyttes til tilsyn, befinder sig med GPS navigationsteknologi. Løsningen består af tre integrerede komponenter: 1) Ruteplanlægning, der er baseret på en standardløsning. Denne komponent fastsætter ruter baseret på virksomhedernes placering og prioritet samt den tilsynsførendes tilgængelige resourcer (jf. kalenderen) og den tilsynsførendes kompetencer. 2) Mobile enheder med kørselsvejledning og adgang til ”viden om virksomhed”. Ruteplanen overføres automatisk til de mobile enheder med den nødvendige kørselsvejledning. Samtidig har den tilsynsførende adgang til alle relevante informationer om den virksomhed, der skal føres tilsyn med. 3) Den digitale kørebog er baseret på GPS-loggere i biler, der benyttes til tilsyn. GPS-data gemmes centralt, hvorfra der automatisk genereres en kørselsrapport, der opfylder principperne for godkendelse af kørselsregnskaber i SKAT. I løsningen indgår en kombination af geografisk information, der samlet bidrager til løsningens funktionalitet: Mobile online-enheder der henter og viser data på baggrund af stedet, fx en adresse eller et CVR-nummer.


Effekter: Færre ressourcer til planlægning af ruter betyder, at tilsynsførende kan bruge mere tid på tilsyn frem for planlægning. Ruteplanlægning har reduceret udgifterne til ”ikke optimeret” kørsel. Bedre og hurtigere viden om virksomheder via mobile enheder har resulteret i mere effektiv adgang til informationer til brug for tilsynet. Nøgleinformationer om implementering af løsningen: Tid/udvikling Omkostninger Gevinster Et-tre år 13-17 mio. kr. inklusiv omkostninger til ændringer i eksisterende it-systemer Information og kilder: It-udviklingschef Kirsten Brink, Arbejdstilsynet Chefkonsulent Jørgen Effersøe, Arbejdstilsynet Den digitale kørebog med automatisk kørselsregnskab har reduceret den tid, der benyttes på opgaven med 40 %. Forbedret kvalitet og bedre adgang til styringsinformation. Løsningen har givet bedre styring og planlægning, samt kunne tilbagebetale investeringen. Kørebog har givet ca 40% besparelse i forhold til brug af ressourcer på opgaven. Samlet opgørelse er ikke offentlig. 13


CASE 2: FIND NÆRMESTE AKUTHJÆLPERE OG HJERTESTARTER VED HJERTESTOP LØSNINGSEJER: Samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Universitets Hospital, Dansk Selskab for Akut Medicin, Langelands Hjertestarterforening og Region Syddanmark. 14 Forretningsmæssig begrundelse og løsning: I Danmark rammes ca. 3.500 personer hvert år af hjertestop, mens de opholder sig uden for sygehuse. Hvis der ydes hurtig basal genoplivning, og den ramte person stødes med en hjertestarter inden for få minutter, øges sandsynligheden for overlevelse betydeligt, ligesom følgeskader mindskes. For at yde hurtig og kvalificeret hjælp har man på Langland etableret et samarbejde og anskaffet en app til smartphones, som kan tilkalde de nærmeste akuthjælpere (frivillige førstehjælpere) ved hjertestop. App’en kan desuden vise vej til både nærmeste hjertestarter og til adressen (stedet), hvor hjertestoppet er sket. Løsningen er særdeles relevant i yderområder og på øer, hvor der er lange afstande og det tager tid at få ambulancen frem. Idéen er, at akuthjælpere, som er personer, der er trænet til at give hjertemassage, er tilmeldt samarbejdet Brug af geografisk information i løsningen: Stedet hvor personen med hjertestop befinder sig, fx en adresse. Steder for de nærmeste akuthjælpere, der har mulighed for at yde førstehjælp med brug af hjertestarter. og app’en via deres smartphone og dermed er deres aktuelle placering altid kendt, når deres smartphone er tændt. Når en person får hjertestop, og der tilkaldes hjælp via 112 til alarmcentralen, kan app’en samtidig finde og alarmere de nærmeste akuthjælpere og vise dem vej til personen med hjertetilfælde. Så kan de påbegynde den livredende førstehjælp indtil ambulance og/eller akutlæge når frem. Løsningen bliver også anvendt til andre typer af personuheld. Løsningen får akuthjælperne hurtigere frem end traditionelt med kun ambulancer – og på denne måde øges overlevelsesraten ved hjertestop uden for sygehus. Den gennemsnitlige responstid for akuthjælperne på Langeland er nu under 4,5 minutter for den første akuthjælper, mens nummer to er fremme inden for 6 minutter med hjertestarteren. I løsningen indgår en kombination af geografisk information, der indeholder oplysninger om tre steder, der har betydning for, at personen med hjertestop kan få hurtig hjælp: Steder for placering af den nærmeste hjertestarter i forhold til placering af person med hjertestop og akuthjælpere. Løsningen benytter sig af funktioner til at finde den korteste afstand mellem ovenstående steder.


Effekter: Øger sandsynligheden for overlevelse ved hjertestop uden for hospital fra 10 % til 20-40 %. Kortere intensivt indlæggelsesforløb. Reduceret risiko for alvorlig hjerneskade. Nøgleinformationer om implementering af løsningen: Tid/udvikling Omkostninger Gevinster I alt fire år inkl. uddannelse og pilotprojekt. Information og kilder: Kr. 5 - 6 mio. til løsningen, uddannelse af akuthjælpere, hjertestartere og pilotløsning. Reducerede offentlige og private udgifter til behandling og genoptræning. Involvering af frivilligt arbejde. Store samfundsmæssige og menneskellige gevinster, som svarer til, at omkostningerne er tjent hjem inden for et år. http://www.lhf-hjerte.dk/index.html http://www.firstaed.com/ Kontaktpersoner: Henrik Schakow, formand for Langeland Hjertestarterforening, Overlæge på hjertemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital, Finn L. Henriksen 15


CASE 3: BRUG AF DYNAMISK LOKALISERING PÅ BISPEBJERG HOSPITAL 16 Forretningsmæssig begrundelse og løsning: Bispebjerg Hospital har implementeret en løsning, der giver mulighed for, at personalet dynamisk kan lokationsbestemme kritiske enheder på hospitalet via digitalt udstyr med et såkaldt ”Real time Location System” (RTLS). Dette kan både være genstande som fx en kørestol men også personer i forbindelse med nødopkald. Dermed reduceres tiden, der bruges på at genfinde udstyr og lokalisere personale på hospitalet, hvilket i nogle tilfælde kan være ved nødopkald efter speciallæger. Til sammenligning har studier vist, at Brug af geografisk information i løsningen: Løsningen er baseret på ”WiFi tags”, der er en trådløs sender, som er fastgjort til eller båret af genstande og personer. Alle ”WiFi tags” er i forbindelse med et trådløst netværk, der kan identificere de enkelte ”WiFi Effekter: Dynamisk lokalisering med RTLS giver mulighed for at optimere mange arbejdsgange på hospitalet som fx bedre medarbejdersikkerhed ved hurtigere lokalisering af en truet medarbejder, sparet arbejdstid ved hurtigere lokalisering af udstyr og medarbejdere samt bedre dokumentation af serviceydelser fra Facility Management enheden. 40 % af de amerikanske sygeplejersker bruger ca. en time om dagen på at finde udstyr. Løsningen indeholder ligeledes en central overvågning af temperatur og luftfugtighed i kritiske enheder, og sikrer således, at fx patientrelateret mad, medicin og transplantationsmateriale opbevares under rette forhold. Dette nedsætter risikoen for at fx værdifuldt transplantationsmateriale eller medicin går tabt som følge af forkert opbevaring eller fejl i udstyr. tags” og deres placering i 3-dimensioner samt modtage informationer som den enkelte ”WiFi tags” registrerer om fx temperatur og luftfugtighed. Automatisk temperaturovervågning af kritisk medicinsk materiale og udstyr vil give en bedre overvågning og dermed red ucere risiko for tab af kritisk medicin og materiale. Derudover vil den automatiske overvågning reducere omfanget af de ressourcer, der anvendes til overvågning i dag.


Nøgleinformationer om implementering af løsningen: Tid/udvikling Omkostninger Gevinster Et - tre år Kr. 2-4 mio. til basisløsning. Information og kilder: Der vil være gevinster i form af reduceret arbejdstid og bedre udnyttelse af udstyr. Facility Management Chef Mads Bo Bojesen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 17


ANBEFALINGER TIL VÆRDISKABELSE VED AT ANVENDE GEOGRAFISK INFORMATION De forskellige anvendelser af geografisk information, vi beskriver i dette whitepaper, er med til at tegne fremtidens digitale muligheder. Mange private og offentlige virksomheder råder over informationer, som er eller kan stedbestemmes, og dermed kan bidrage til nye måder at drive en virksomhed på. Derfor kan mange virksomheder med fordel have en systematisk tilgang til, hvordan de udnytter geografisk information og teknologi til at skabe bedre og billigere service eller nye produkter til forbrugerne. Samtidig vil den stigende brug af stedbestemmelse medføre, at data bliver vist på nye måder og nye relationer, hvorved nye brugsmønstre og viden opstår hos brugerne. Dette stiller nye krav til, at udbyderne af data skal være i stand til at håndtere nye typer henvendelser og omtale fra private og offentlige kunder, der benytter data – både af positiv og negativ art. HVEM FÅR VÆRDI VED AT ANVENDE GEOGRAFISK INFORMATION? De tre cases viser eksempler på hvordan virksomheder og organisationer har løst et forretningsmæssigt problem og opnået en ny og markant værdiskabelse ved aktivt at anvende geografisk information og tilhørende teknologier. Det er Devoteams erfaring, at følgende arketyper af virksomheder har et særligt potentiale ved anvendelse af geografisk information: A Virksomheder med stor mobilitet hos medarbejdere, kunder eller udstyr. B Virksomheder, der anvender dyre, sparsomme eller specielle ressourcer, som skal deles mellem flere personer, enheder og lokationer. C Virksomheder, der har adgang til og håndterer store mænger af data, der anvendes til komplekse analyser inden for fx miljø, sundhed, markedsføring og transport. 18 D Virksomheder, der transporterer varer, borgere, materialer og udstyr (logistik). E Offentlige myndigheder, hvor typisk 80 % af deres data kan relateres til et sted som fx borgere, virksomheder og bygninger. Devoteams model for anvendelse af geografisk information er vist på næste side og beskriver de forskellige muligheder, der findes for at anvende geografisk information. Det omfatter bl.a. sociale medier, der bringer mennesker og steder sammen, lokationsbaserede tjenester, der tilbyder den rigtige viden på rette sted og business intelligence som giver ny forretningsmæssig viden i forhold til steder og områder. Modellen er nærmere beskrevet i næste afsnit og kan bruges som afsæt for og inspiration til, at virksomheder, borgere og myndigheder kommer videre med at skabe værdi ved brug af geografisk information.


Geografiske informationssystemer (GIS) Big data og business intelligence Sociale medier Geografisk information Positionering og sensorer Lokations-baserede tjenester Devoteams model for anvendelse af geografisk information viser og beskriver de forskellige muligheder, der findes for at anvende geografisk information. 19


HVORDAN REALISERES MULIGHEDERNE? Devoteam anbefaler at anvende modellen på figuren på side 19 til at gennemføre en systematisk proces, der identificerer, analyserer og udvælger mulige anvendelser. Første trin er at afdække mulighederne for, hvordan anvendelsen af geografisk information kan skabe øget værdi i ens egen virksomhed ud fra fire spørgsmål: 20 Hvilke forskellige anvendelser af geografisk information kan skabe værdi for virksomheden og/eller virksomhedens kunder? Hvordan kan virksomhedens data blive aktiveret på nye måder via anvendelse af geografisk information og dermed skabe værdi for virksomheden og/eller virksomheden kunder? Hvilke arbejdsopgaver i virksomheden kan udføres bedre eller hurtigere ved at anvende geografisk information og tilhørende teknologier? Hvordan kan virksomheden benytte eksterne data, via geografisk information, og dermed skabe ny viden og indsigt for virksomheden og/eller virksomheden kunder? Resultatet er et katalog med mulige projektideer til anvendelser og værdiskabelse. Andet trin er at undersøge og kvalificere projektidéer og udvælge de potentielle projekter, der skal modnes og analyseres nærmere frem mod en prioritering og beslutning. Prioriteringen bør ske i forhold til de strategiske mål og/eller konkrete udfordringer, som er kon- stateret i virksomheden. Modning af projekter vil ofte indebære, at virksomheden udarbejder en business case for at belyse omkostninger ved at gennemføre projektet og drive løsningen samt de afledte gevinster af både økonomisk og kvalitativ værdi. Resultatet er projektoplæg til beslutning - enten selvstændigt eller som en del af virksomhedens portefølje af udviklings- og forandringsprojekter. Hvis projektoplægget (med eventuel business case) peger på, at et projekt samlet set skaber positiv værdi, er tredje trin dels beslutning og dels selve opgaven med at gennemføre og implementere projektet ud fra en systematisk tilgang, der er styret af de mål og udfordringer som projektet skal løse. I gennemførelsen skal der være fokus på både den forretningsmæssige/organisatoriske dimension med hensyn til ledelsesforankring, arbejdsprocesser, forandringsledelse, business case og risikostyring og også den tekniske dimension med data, integrationer og test af løsninger. En meget væsentlig del af implementeringen er en målrettet indsats for at sikre, at gevinsterne bliver realiseret i form af fx sparet tid, bedre service, flere kunder eller øget indtjening. Resultatet af trin 3 er, at virksomheden er bragt til en ny tilstand, hvor den anvender geografisk information på ny måder i fx sociale medier, i business intelligence, til lokalisering af vigtige ressourcer eller kombinationer af flere.


INTRODUKTION TIL GEOGRAFISK INFORMATION I dette afsnit forklarer vi nærmere hvordan det er muligt at anvende geografisk information i løsninger, hvad der karakteriserer geografisk information og den udvikling som teknologien har været igennem. Dette er målrettet læser, der ønsker en introduktion til emnet. ANVENDELSEN AF GEOGRAFISK INFORMATION Brugen af geografisk information er i dag meget alsidig og indgår i dagligdagsprocesser som fx navigation, vejrudsigter, offentlige selvbetjeningsløsninger og i en lang række apps til smartphone og tablets, som hjælper brugerne i deres hverdag. Fælles for anvendelserne er, at der indgår geografisk information på én eller flere måder. Det kan være data, der er knyttet til en virksomheds adresse, den aktuelle placering for en person eller data som bliver vist på et kort som fx en rute. Til at give et samlet overblik anvender Devoteam en model, der viser og beskriver de forskellige anvendelser af geografisk information. Sociale medier I dag indsamler sociale medier som Facebook, Google+ og Instagram viden om personers færden, interesser og holdninger, som løbende bliver sammenholdt med personens færden og aktuelle position. Det giver mulighed for at finde nye venner, der er i nærheden med samme interesser eller dele viden om bestemte steder, begivenheder og fx hoteller mellem personer, der ikke kender hinanden. Lokationsbaserede tjenester Dette er en samlet betegnelse for den mangfoldighed af enkle og avancerede programmer, som i dag findes til både smartphone, tablet, pc’er og andre digitale enheder, som udnytter den aktuelle lokalitet til at styre indholdet og funktionerne i programmet. Lokationsbaserede tjenester (engelsk: Location Based Services, LBS) er opdelt i forskellige typer efter anvendelse: Kort og navigation som fx Google Maps, Bing, Waze og adskillige andre tjenester, der både findes til pc og mobile enheder og som viser vej til en bestemt adresse eller fx finder nærmest hotel. Informationsøgning med lokaliteten som søgekriterium, som fx KRAK, TripAdvisor, Yelp eller Den Blå Avis, der effektivt afgrænser søgning i store mængder af information og kun viser dem, som er inden for en relevant geografi/afstand. Overvågning af trafik, personer og udstyr som fx ”Find my Iphone” samt dynamiske tjenester med information om kødannelser i trafikken. 21


Positionering og sensorer Der findes i dag en lang række forskellige teknologier, der er i stand til at bestemme positionen og dermed danne geografisk information, der fortæller om placeringen på et givent tidspunkt 6 . En del af teknologierne indeholder sensorer, der giver dynamiske oplysninger om kompasretningen, hastighed, lufttryk og temperatur. Disse teknologier bliver anvendt til alle former for logistik, bl.a. inden for lager og produktion og både til planlægning og overvågning af, at tingene er de rigtige steder og fx har den rette temperatur. Andre anvendelsesområder er til vejvisning både udendørs og inde i bygning som fx lufthavne, sygehuse, museer og indkøbscentre. Big data og business intelligence Geografisk information udgør en interessant dimension i forbindelse med big data og business intelligence. Muligheden for at tilgå store mængder af forskellige data og analysere på disse på tværs af datatyper og over længere tidshorisont bliver i dag betegnet som big data, og rummer et meget stort potentiale for at skabe ny indsigt og værdi ud fra allerede eksisterende data. I forbindelse med big data spiller geografisk information en særlig rolle, da de gør det muligt at sammenstille data ud fra stedet uden, at data har andre fælles nøgler (referencer). 22 Geografiske informationssystemer (GIS) Dette er en samlet betegnelse for de programmer, der er specialiseret til at håndtere geografisk information. Det kan både være generelle programmer til visning af kort med tilhørende data som fx Bing Maps, Google Maps og Google Earth og specialiserede programmer til avancerede analyser og beregninger. De specialiserede programmer bliver bl.a. anvendt til komplekse trafikmodeller til simulering af nye vejanlæg eller en trængselsring og til simulering af oversvømmeler i forbindelse med ekstremregn. De specialiserede programmer har været domineret af kommercielle løsninger, som fx ARC/INFO, Intergraph, MapInfo og MicroStation, men de seneste år er der fremkommet reelle alternativer baseret på open source hvor bl.a. Quantum GIS (QGIS) er på vej til en større udbredelse til generelle og standardiserede geografiske analyse- og databehandlingsopgaver.


SUCCESFULDE LØSNINGER MED ANVENDELSE AF GEOGRAFISK INFORMATION Mange af de succesfulde løsninger, der har opnået stor udbredelse og værdiskabelse kombinerer - jf. figuren på side 19 - flere anvendelsesområder af geografisk information. Kombinationen af sociale medier, lokationsbaserede tjenester og mobile enheder danner rammen for en lang række services og anvendelser, der går under betegnelsen SOLOMO 7 . De udnytter, at mobile enheder med positionering giver mulighed for at målrette søgninger meget mere præcist til den lokalitet eller det område, hvor personen befinder sig og har sin aktuelle interesser og behov. Det giver nye muligheder i forbindelse med målrettet markedsføring og muligheden for at skabe forbindelse mellem mennesker, som er i umiddelbar nærhed af hinanden. Endomondo er en app og hjemmeside, der bliver brugt af motionister og sportsfolk, som kombinerer mange forskellige anvendelsesområder. Det primære er, at kunne ”GPS-tracke” sin sportsudøvelse med registrering af den tilbagelagte rute, afstand og tid med sin smartphone. Dette bliver kombineret med muligheder for visning på forskellige kort, fremsøgning og deling af de nærmeste ruter via socialt netværk og mulighed for at konkurrere med andre brugere. Centralt hos Endomondo bliver der indsamlet store mænger af data fra mere end 12 millioner brugere, som genererer ny viden, som kan bruges til bl.a. målrettet markedsføring. Daglig information og styring Planlægning og analyse ANVENDELSER + + SOcialt LOkalt MObilt Denne viden kan også have værdi for andre uden for Endomondo, fx i forhold til hvilke rekreative områder, der bliver anvendt mest, hvornår og hvordan. Rejseplanen er et andet eksempel på en tjeneste, der kombinerer flere anvendelsesområder i én tjeneste ved at levere avanceret geografisk baseret informationsøgning om rejsemuligheder og tilbyde navigation og kort for at finde vej fra station til slutdestination. En gennemgående tendens i løsninger med geografisk information er, at hvor det tidligere primært blev anvendt til analyse og langsigtet planlægning 8 , bliver det i dag anvendt i langt flere daglige anvendelser til informationssøgning, deling af viden og til styring af opgaver og ressourcer. Denne udvikling er en følge af, at geografisk information nu er dag til dag data eller ligefrem realtidsdata, hvilket gør, at virksomheder og brugere får større værdi ved at anvende geografisk information. Statiske data ANTAL BRUGERE GEOGRAFISK INFORMATION Real time data 23


HVAD ER GEOGRAFISK INFORMATION Et hvert fysisk objekt kan beskrives via dets placering på jordens overflade. Kan placeringen eller positionen bestemmes er der tale om geografisk information. Disse data bliver i andre sammenhænge også betegnet stedbestemte data, geodata eller på engelsk ”spatial data”. De er kendetegnet ved, at data indeholder oplysninger om stedet, hvilket vil sige beliggenhed, lokalitet eller placering, der kan være oplyst som en adresse, matrikelnummer, koordinater eller længde/breddegrader og som enhver smartphone i dag kan oplyse. Er der samtidig tilknyttet informationer til objektet, er det muligt at beskrive hvilket objekt det er, hvem der ejer det, hvor stort det etc. Er der derudover tilknyttet dynamiske data til objektet fra fx sensorer, datalogger eller fra manuelle datainput, bliver det muligt at observere ændringerne i objektets status eller adfærd over tid, fx i form af objektets bevægelse, temperatur, højde, alder, humør, civilstatus, helbred og meget mere. Dermed bliver det muligt at kombinere beskrivende information med ”stedet”, hvilket giver en række anven- PERSON Fx bruger, kunde, elev, bolig VIRKSOMHED Fx service, miljø, arbejdspladser 24 delsesmuligheder for at samarbejde og sammenstille data på tværs af sektorer, brancher og datakilder. Det kan fx være personers bosætning de seneste 30 år kombineret med kort med luftledninger og forekomsten af personer med cancer. En anden mulighed er, at bruge stedet som en fælles reference, der giver en indgang til andre data som før i tiden ikke var muligt at finde frem til, fx at finde personer i husstande med bil, der bor under 750 m. fra en station og som derfor kan være potentielle nye kunder til offentlig transport. Når data er stedbestemt betyder det, at de indeholder oplysning om placeringen på jordens overflade og disse oplysninger kan have mange forskellige former. Det kan være en adresse med vejnavn og husnummer, en koordinat fra en GPS, et område som fx et skoledistrikt eller et punkt på et landkort. F.eks. indeholder virksomhedsoplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR) sammen med oplysninger i en virksomheds kunderegister, geografisk information fordi der indgår en adresse, som kan oversættes til en placering på et kort. INSTITUTION Fx skole, børnehave, RUTE Fx hjemmepleje, logistik, samkørsel HÆNDELSER Fx vejarbejde, ulykke, oversvømmelse Illustration, der viser forskellige eksempler på objekter og hændelser, der alle er relateret til et bestemt sted, hvormed det bliver muligt at kombinere data via stedet og på tværs af oprindelse - fx at finde skoler og institutioner i forbindelse med ulykker eller korteste vej mellem borgere, der skal have ældreservice. Personer kan også have en placering inde i en bygning som fx en virksomhed, et hospital eller en skole.


EN TEKNOLOGIUDVIKLING DREVET AF MILLITÆRET Udviklingen i brugen af geografisk information har ændret sig radikalt over tid. Inden for navigation og hos militæret har behovet for stedbestemmelse været benyttet igennem mange hundrede år via kort og kompas. En afgørende ændring var, da det blev muligt at producere kort ud fra luftfoto taget fra flyvemaskine. Her var det også miltæret, der var drivende for teknologiudviklingen under Anden Verdenskrig, hvor det tyske luftvåben indsamlede luftfotoserier fra de besatte lande. Siden da er mulighederne for at skabe og anvende geografisk information blevet mangfoldige. De første kommercielle computere, der kunne håndtere geografisk information blev udviklet og solgt i 1950’erne og 1960’erne. Én af pionererne er danske GIER (Geodætisk Instituts Elektroniske Regnemaskine) fra slutningen af 1950’erne, der bl.a. blev brugt til at beregne data fra landmåling som grundlag for at producere nøjagtige landkort. I 1970’erne udviklede ESRI nogle af de første computerbaserede geografiske analyser til planlægning og miljø, og i 1982 blev det første kommercielle unix-baserede geografiske informationssystem (GIS) lanceret som ARC/INFO. Parallelt hermed blev der udviklet lignende GIS fra bl.a. Intergraph, Autodesk, MapInfo og MicroStation. I 1973 lancerede det amerikanske forsvarsministerium Global Positioning System (GPS), der blev udviklet til navigation til militært brug. GPS er et satellitbaseret navigationssystem, der producerer oplysninger om tid og sted i al slags vejr, overalt på eller i nærheden af jorden. Siden 1980’erne er GPS anvendt både i kom- mercielt og privat øjemed, og er i dag vidt udbredt i smartphones, tablets, navigationsudstyr og meget andet udstyr, hvor der er behov for hurtig og præcis positionsbestemmelse. Andre lande har de senest 10-15 år arbejdet indgående med at udvikle egne satellitnavigationssystem for at være uafhængig af det amerikanske GPS. EU er i gang med at skabe et navigationssystem ved navn Galileo, mens Rusland er gået i drift med et lignende system kaldet GLONASS. I dag er det muligt at købe billige navigationsenheder, der anvender både GPS og GLONASS, hvilket giver bedre nøjagtighed, hurtigere respons og som virker under vanskeligere modtageforhold i byer og skove. Frem til årtusindeskiftet var anvendelsen af geografisk information i digitale løsninger, primært forbeholdt professionelle anvendelser inden for militær, transport, telekommunikation, infrastruktur, byggeri/anlæg og forvaltning af natur og miljø. De afgørende gennembrud for den brede og kommercielle anvendelse af geografisk information skete i 2005, hvor Google Maps blev lanceret og muliggjorde kombineret søgning af information og steder på et kort. Dette blev få år efter (i 2007) fulgt op af den første iPhone, hvormed almindelige brugere med ét fik mulighed for at kombinere stedbestemmelse via GPS, med kortinformation og webteknologi i én og samme enhed, der samtidig var mobil og derfor kunne tages med overalt. I dag er denne unikke sammensætning af teknologi standard i alle smartphones og tablets, hvilket har åbnet op for et utal af anvendelsesmuligheder både professionelt og privat. 25


HENVISNINGER 1 Kilde: Analyseinstituttet Userneeds og webbureauet Dwarf 2 Kilde: http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata 3 Kilde: http://www.bloomberg.com/news/2013-02-04/facebook-is-said-to-create-mobile-location-tracking-app.html 4 Kilde: http://www.internetnews.com/infra/the-internet-of-things-worth-14.4-trillion.html 5 Kilde: Location-Based Services, Market Forecast 2011-2015, Pyramid Reseach, 2011 6 Kilde: ”Positionering – når vi ved hvor tingene er”, Håndbog udgivet af Alexandra Instituttet, 2010 7 Kilde: http://www.techopedia.com/definition/28492/solomo 8 Kilde: Geospatial World, p.24 (April 2011) 26


Devoteam er et af Danmarks førende it- og management konsulentfirmaer med mere end 100 fastansatte konsulenter. Vi er en del af Devoteam Group, som er blandt de største uafhængige rådgivere på sit felt med egne kontorer i 25 lande og mere end 4.800 medarbejdere i EMEA. Vi arbejder særligt tæt sammen i den nordeuropæiske region, som udover Danmark omfatter Norge, Sverige og England. Vi er optagede af at specialisere os på tværs af hele Devoteam-gruppen, og dermed give vores kunder adgang til internationale best practices. Vores faglige kompetencer omfatter bl.a. effektivisering og proces, kundeservice, strategi og innovation. Vi hjælper vores kunder med at nedbringe it-omkostningerne samtidig med at kvaliteten øges, med at frigive større forretningspotentiale med nye digitale muligheder og større fleksibilitet for forretningen og med at gennemføre store, forretningsdrevne it-transformationer. Vores unikke kompetence er at arbejde i spændingsfeltet mellem it og forretning og at være bindeleddet mellem disse. Devoteam Group er børsnoteret på Nouveau Marché i Paris. Find flere informationer på www.devoteam.dk. www.devoteam.dk

More magazines by this user
Similar magazines