Udskriftsvenlig version af ITD Overblik 2, september 2012

itd.dk

Udskriftsvenlig version af ITD Overblik 2, september 2012

Nr. 2, September 2012

ITD

Brancheorganisation for

den danske vejgodstransport

Lyren 1 . DK-6330 Padborg

Tlf. +45 7467 1233

Fax +45 7467 4317

itd@itd.dk . www.itd.dk

2

Danmark som

førende vejtransportnation

i Europa

ITD Overblik

ITD’s fem-punkts-program for vækst i dansk vejtransport

EU’s hvidbog om transport forudsiger,

at behovet for godstransport vil stige

massivt i de kommende årtier. Fra

2005 til 2050 vil de europæiske godsmængder

ifølge hvidbogen, der udkom

i 2011, stige med hele 80 procent.

Der er ingen tvivl om, at vejtransport

også i fremtiden kommer til at spille

en central rolle i at få flyttet godset, og

de danske vejtransportvirksomheder

har et godt udgangspunkt for at få del

i væksten. Vi har mange dygtige vejtransportvirksomheder

i Danmark, og

vi har en god tradition for udvikling og

innovation i den danske branche.

Forudsætningen for at få del i væksten

er imidlertid, at vi i Danmark

tænker offensivt og udviklingsorienteret

omkring vejtransportvirksomhedernes

generelle rammebetingelser.

Konkurrencen bliver hårdere, så vi kan

ikke tillade os at hvile på laurbærrene

og blot forsvare nutidens og fortidens

position. Med nytænkning og med en

åben front mod voksende europæiske

markeder har vi alle chancer for at gøre

Danmark til en af de absolut førende

vejtransportnationer i Europa.

En sådan position for dansk vejtransport

vil være til stor gavn for hele

samfundsøkonomien. Der vil blive skabt

arbejdspladser og skaffet indtjening til

landet. Samtidig vil det også være til

stor fordel for det øvrige erhvervsliv, at

vi styrker den internationale konkurrenceevne

hos dansk vejtransport. For

konkurrencedygtig transport er lig med

effektiv transport for pengene.

Med en sådan vision er vi naturligvis

nødt til at tage udgangspunkt i den

mest professionelle del af branchen. For

professionelt indstillede virksomheder,

der hverken går på kompromis med

deres sociale, miljømæssige eller økonomiske

ansvar, er en forudsætning for

en dynamisk og bæredygtig branche.

Heldigvis har dansk lastbiltransport i

de senere år været i fremgang – så

branchen er klar! Det er med dette

udgangspunkt, at ITD har opstillet

sin fem-punkts-plan for at nå

visionen om DANMARK SOM FØRENDE

VEJTRANSPORTNATION I EUROPA.


1

Frie og fleksible

aftaleforhold omkring

løn- og ansættelse

– med udgangspunkt i den danske model

Det danske arbejdsmarked har generelt brug for

nytænkning og mere dynamik. Vejtransporten døjer

med nogle af de mest rigide og gammeldags rammevilkår

på løn- og arbejdsmarkedsområdet. ITD

anerkender, at der er behov for fælles mekanismer, der

kan skabe ro på arbejdsmarkedet og sikre en social

standard for medarbejderne. Men roen må ikke blive

til stilstand. Løsningen er hverken overenskomsttvang

eller bureaukratiske takstsystemer for chaufførlønningerne.

I 1973 blev det skrevet ind i godskørselsloven, at danske

vognmænd skal tilslutte sig kollektive overenskomster.

At overenskomsterne hermed gøres lovpligtige

udgør en markant undtagelse fra den danske model,

der bygger på fri aftaleret uden indblanding fra lovgiverne.

Begrundelsen for undtagelsen var i 1973 hensynet

til trafiksikkerheden. Siden er EU’s regler kommet

til og har overhalet den danske overenskomsttvang

indenom som løsning på arbejdstids- og køre-hviletids-reguleringen.

Derfor er det på tide at normalisere området og videreudvikle

det, så løn- og ansættelsesforholdene i dansk

vejtransport understøtter fremdriften i erhvervet frem

for at bremse den.

ITD er bestemt ikke imod kollektive overenskomster,

men det kan gøres langt mere enkelt, smidigt og ubureaukratisk

end i dag.


2

Effektiv og fair

myndighedskontrol

– i tæt samarbejde og dialog med branchen

Vejtransporten er en af de mest detailregulerede brancher.

Men kontrolsystemet er ikke tilsvarende udviklet.

Hvis vi skal kunne konkurrere i fremtiden, bør ambitionen

være at have Europas mest effektive og retfærdige

kontrolsystem. For ITD er det ikke vigtigt, om

kontrollen sker efter tysk, hollandsk eller andet forbillede

– det vigtigste er, at kontrollen er så professionel

og effektiv som overhovedet mulig – og at den tager

udgangspunkt i at støtte de virksomheder, der kan og

vil overholde reglerne.

Når omfanget af regulering er så stort, er det ikke

realistisk at kontrollere alle virksomheder for alting

hele tiden. Et grundelement er derfor egenkontrol.

Kontrollerne skal i langt større omfang end i dag ske i

samarbejde med virksomhederne og branchen i stedet

for at kriminalisere alle som udgangspunkt. Hvor branchen

selv kan udvikle kontrolsystemer, kan myndighedernes

kontrolindsats koncentreres om de virksomheder,

der ikke laver egenkontrollen.

3

Rimelige proportioner

i bøder og sanktioner

– med stop for kriminalisering af fejl og

bagateller og med mennesket i centrum

Overtrædelser af regler skal naturligvis have klare og

tydelige konsekvenser. Men der skal skelnes nuanceret

mellem bagateller og fejl og bevidst svindel. Fejl og

bagateller skal aldrig kunne true vognmænd og chauffører

på deres levebrød. Bøder og sanktioner skal altid

afstemmes i forhold til overtrædelsens grovhed. Et

eksempel er virksomhedskontrollerne på køre-hvile-tid,

hvor ethvert tilfælde af fejl og sjusk rammer de danske

vognmænd ekstremt hårdt i sammenligning med en

række andre lande.

At opnå proportionalitet i bøder og sanktioner kræver,

at vi bryder en negativ spiral, hvor stadigt flere regler

umuliggør en nuanceret behandling af alle sager med

det resultat, at ens bøder langes ud til alle over en

bred kam. Offentligt fokus på sager kan herefter føre

til endnu flere regler og endnu højere bøder fra politisk

hold. Hos ITD siger vi, at mennesket skal tilbage i centrum

for den måde, vi regulerer og sanktionerer på.


Enkle og

gennemskuelige

afgiftssystemer

4 5

– med opkrævning af afgifter ét sted frem

for at bruge transportvirksomhederne som

skjulte skatteopkrævere

Lastbiltransport er belagt med afgifter i de fleste lande.

De skal betragtes som en skat pålagt slutkunderne –

ikke til transportvirksomhederne.

Transportbranchen bør ikke pålægges unødigt besvær

og omkostninger som afgifts- og skatteopkrævere for

staterne – i stedet skal vi tænke i fælles eller kompatible

opkrævningssystemer og ensartede afgiftsniveauer

på tværs af Europa for at lette overvæltningen af afgifterne

til kunderne.

Danmark bør arbejde for et fælles afgiftsniveau for

lastbiltransport på tværs af Europa. Tiltag, hvor de

danske myndigheder pålægger lastbiltransporten nationale

afgifter, bør gennemtænkes nøje.

Højere/forskellige afgiftsniveauer påvirker primært

varernes pris på butikshylderne (og dermed beskæftigelses-

og vækstmulighederne) og forstærker urbaniseringen

og udkantsproblematikkerne.

Rum til innovation og

eksperimenter hos den

enkelte virksomhed

– løbende fokus på effektiviseringer til

gavn for miljø og erhvervsliv

Innovation og nytænkning er essentiel for at få dansk

lastbiltransport frem i førerfeltet. Effektivitet er nøgleordet.

For effektivitet betyder mere gods flyttet med

færre omkostninger og mindre brændstof, og derfor er

det nøglen til et konkurrencedygtigt erhverv. Men højere

effektivitet betyder også grønnere transport. Vi skal

slippe nytænkningen løs. Politikerne skal sikre rammer,

som støtter de vognmænd og virksomheder, der tænker

utraditionelt frem for at tvinge alle virksomheder til

at gribe transporterne an på samme måde. Innovation

og eksperimenter skal ses som en konkurrenceparameter

– ikke som et problem.

For at sikre en løbende innovationsindsats skal politikerne

sikre frie rammer for eksperimenter i virksomhederne

og samtidig støtte op om effektivitetsfremmende

forskning på transportområdet. Og ikke mindst skal

politikerne iværksætte konkrete brobrygningsprojekter

imellem den praktiske og den forskningsmæssige virkelighed.

ITD er brancheorganisation for ca. 550 danske virksomheder, der primært beskæftiger sig med vejgodstransport.

Via ITD Servicepartner® konceptet har ITD desuden tæt kontakt med 2.500 andre danske transportvirksomheder.

ITD har hovedsæde i Padborg og beskæftiger sammen med datterselskabet FDE A/S i alt ca. 150 medarbejdere.

Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Lyren 1 . 6330 Padborg . Tlf. 7467 1233 . Fax 7467 4317 . itd@itd.dk . www.itd.dk

ITD Overblik - Nr 2 – September 2012

More magazines by this user
Similar magazines