Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 7. og 8. klassetrin

De levende organismer og

deres omgivende natur

Fortsat fra side 4!

Kendskab til navne på udvalgte

organismer udvikles gennem

arbejdet i naturen eller undervisningslokalet

og bruges som

”knage” for hukommelsen og

som reference til fælles erfaringer

i klassen.

Elevernes iagttagelser af dyrs

adfærd, fx i naturen, på fi lm og i

faglokalet, er udgangspunktet for

at relatere til dyrenes naturlige

levesteder, deres livsbetingelser

samt deres forhold til artsfæller.

Det drejer sig fx om signaler og

social- og aggressiv adfærd

Fortsættes side 6!

Trinmål

Biologi

Efter 8. klassetrin

De levende organismer og

deres omgivende natur Ideer til evalueringsopgaver

give eksempler på forskellige arters

tilpasninger i bygning, funktion og

adfærd til forskellige typer af levesteder

og livsbetingelser

gøre rede for hovedtræk af fotosynteseprocessen

og dens grundlæggende

betydning i økosystemerne

beskrive udvalgte stoffers kredsløb

i naturen

gøre rede for eksempler på naturlige

og menneskeskabte ændringer i økosystemer

og deres betydning for den

biologiske mangfoldighed

Eleverne skal sammenligne to arter med forskellige habitatskrav med henblik på

forskelle i bygning, funktion og adfærd.

Fokuspunkt:

Forklaringer af arternes særpræg i relation til deres omgivelser.

Eleverne skriver rapporter over gennemførte fotosynteseforsøg.

Fokuspunkt:

Forståelsen af fotosyntesen som primær produktion i økosystemet.

Med udgangspunkt i fotosyntesen arbejder eleverne med kulstoffets kredsløb,

vandets kredsløb etc… Eleverne laver modeller og forsøg, som illustrerer dele af

kredsløbene. Eleverne kan også fortælle et atoms forunderlige rejse gennem

tiderne i forskellige kredsløb.

Fokuspunkt:

Stoffers genbrug

Eleverne laver plancher, der kan bruges til at sammenligne biodiversiteten mellem

f.eks. en kornmark (monokultur) og en våd eng, eller granskov/blandingsskov

ud fra undersøgelser.

Fokuspunkter:

Hvordan påvirkes et økosystem og i hvilken udstrækning kan eleverne vurdere

betydningerne af påvirkningerne.

5

More magazines by this user
Similar magazines