BPR April 2012 - Mariehjemmene

mariehjem.dk

BPR April 2012 - Mariehjemmene

Referat af møde 11. april 2012

Til stede: Rita Bæk

Fie Poulsen

Jan Schmidt Poulsen

Heike Dedenroth (formand)

Hanne Ridder (udpeget af seniorrådet)

Lone Hvass (personalerepræsentant)

Flemming Høj Jermiin (sekretær)

Afbud fra: Harald Rasmussen (beboer)

Ejgil Egholm Hansen (beboer)

Else Marie Mathiasen (pårørende)

Jette Winther (pårørende)

Der forelå denne dagsorden:

0. Godkendelse af dagsorden.

1. Godkendelse/drøftelse af referat fra forrige møde (ordinær generalforsamling) den

2. november 2011.

2. Rådets konstituering.

Nuværende formand, Heike Dedenroth, er ikke længere pårørende til en beboer på

Dorthe Mariehjemmet og udtræder derfor af Rådet.

3. Opfølgning på ønsker og forslag, udtrykt i ordinær generalforsamling.

Arrangementer som involverer pårørende

Aftenarrangementer

Banko-spil

Spisegruppe for interesserede beboere

4. Orientering og drøftelse om aktuel indsats på udviklingsinitiativer på DMH (ved

forstander).

5. Status på syns- og skønssag vedrørende byggeriet.

Orientering

6. Ældrekommissions Rapport

7. Eventuelt

Orientering og dialog om rapportens anbefalinger.

Statement No.:

A: 4,12 F: 13

D: 3,11,13 I: 5

E: 1,8

Udarbejdet:

12/04/’12

Revideret:

Godkendt:

Erstatter:

2/11/’11

Indicator No.:

3,7,8,45e,

52,64


Ad. 0:

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Ad. 1:

Godkendelse af referat 2. november 2011: Godkendt.

Ad. 2:

BrugerPårørendeRådet konstituerede sig med Fie Poulsen som ny formand

Flemming Høj Jermiin takkede på vegne af Dorthe Mariehjemmet den afgående formand Heike

Dedenroth for en meget engageret indsats i mere end 2 år.

Ad. 3:

Opfølgning på ønsker og forslag, udtrykt i ordinær generalforsamling.

Arrangementer som involverer pårørende

Aftenarrangementer

Banko-spil

Spisegruppe for interesserede beboere

På rådets forrige møde blev der stillet en række forslag til at øge antallet af aktivitetstilbud for

beboerne.

Den nyvalgte formand forslog konkret: Banko, sangaftener, Quiz-arrangementer.

Forslagene drøftedes, herunder hvorvidt det er muligt at motivere flere pårørende til at bidrage

til at arrangere og med at afvikle aktivitetstilbud.

Lone Hvass pegede på de aktiviteter, der allerede eksisterer (”Husets venner”, ”Den lille Cafe”,

besøg af børn fra kommunens dagpleje, forskellige former for kort- og brætspil i de enkelte

boenheder og fredagscafe), og erindrede om, at mange forsøg er gjort for at motivere flere

pårørende til at medvirke.

Flemming Høj Jermiin oplyste om DMH’s tradition for temafester.

Rådet besluttede at forsøge at etablere en sang/danse aften en gang om måneden.

Arrangementet afvikles f.eks. 18.30 – 20.30. Dorthe Mariehjemmets personale medvirker i en

dialog med formanden om etablering af aktiviteten.

Formanden bragte en invitation fra Bonderupgård til at besøge dette sted for inspiration til

aktiviteter.

Flemming Høj Jermiin orienterede om, at DMH gennem 1½ år har haft ansat en medarbejder,

som hver uge arrangerer og afvikler en vifte af forskellige aktiviteter (f.eks. sofacykel,

gymnastik 2 gange ugentlig og gruppe med oplæsning og samtale om den aktuelle bog), men

at huset er interesseret i alle initiativer, der kan øge viften af aktivitetstilbud.

Ad. 4:

Orientering og drøftelse om aktuel indsats på udviklingsinitiativer på DMH (ved forstander).

Flemming Høj Jermiin orienterede om, at der arbejdes på at etablere en spisegruppe for

særligt interesserede, som ikke har behov for assistance og som evt. har lyst til at spise og

samtale i en særlig gruppe.

Derudover arbejdes der med muligheder for aktiviteter sammen med Louise Mariehjemmet,

f.eks. danse – eller tur arrangementer, ligesom en gruppe medarbejdere undersøger

mulighederne for kortere ferieophold for interesserede beboere.

Under punktet tog formanden et spørgsmål om maden og køkkenets præstation op.

Hun fandt at maden er kedelig og ikke korrekt sammensat (fedtfattig).


Flemming Høj Jermiin orienterede om kostudvalg og mulighederne for at beboerne vælger

menu ved fødselsdage, samt at den enkelte leve/bo gruppe, kan beslutte selv at lave mad.

Emnet var af interesse for Rådet, og det besluttedes at afholde nyt møde i sidste uge af maj

2012, hvor køkkenleder og kostudvalg inviteres til en mere detaljeret drøftelse af maden.

Ad. 5:

Flemming Høj Jermiin orienterede om, at der i april er 5-års gennemgang af husets to senest

færdiggjorte afsnit og at der foretages syn og skøn i forhold til flere forhold, som DMH som

bygherre ikke er tilfredse med, herunder særligt vinduer og ventilationsanlæg.

BPR udtrykte stærk interesse i at finde en løsning vedrørende vinduer, hvorfra det trækker og

vedrørende solafskærmning, som ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Ad. 6:

Flemming Høj Jermiin oplyste, at ledelsen har skrevet kronik som reaktion på

Ældrekommissionens Rapport.

Ledelsen er – på linje med Kommunernes Landsforening – undrende over for, at der ikke i

rapporten er taget fat på de mere grundlæggende forhold i plejehjemssektoren. Rådet havde

ingen bemærkninger til Ældrekommissionens 43 anbefalinger.

Ad. 7:

På vegne af en beboer oplæste Flemming Høj Jermiin et forslag om rygning i boligerne.

Rådet fastslog, at enhver er berettiget til at ryge i egen bolig og at det forventes, at enhver

ryger bag lukket dør for ikke at genere andre.

Referent.

Flemming Høj Jermiin

More magazines by this user
Similar magazines