Malerier og Tegninger

kunstbib.dk

Malerier og Tegninger

HH O

IIIIMIItllinilMIIIKIII 11111 lllllllllltltlllllliltlllllllllilllllHIIIHilf IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIII4III ttttltltllt llll I llllll III llltlllllMlllllirillllllttltHllllllltlllltllllll MHIIItllllll tit llllt llllll 11II tlltl tllllllllllllt IlflHIIIII MllltlllllMIIIIIIIIIM ttlllllll I Illtavt4lllll


— I III II III I I I I I II I I I I II III I I I II II I llllll

Konditioner.

§ i-

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er

og forefindes, og henligger fra Auktionens Slutning for Køberens

Regning og Risiko. Det Solgte maa være afhentet senest 2 Timer

efter Auktionens Slutning, i modsat Fald kan det uden videre Varsel

paany bortsælges underhaanden eller ved Auktion for første Kiø-

bers Regning, idet han er pligtig til at erstatte det mulige Tab

uden at være berettiget til det mulige Overskud.

§ 2.

Betalingen erlægges kontant ved Hammerslaget. Udenfor

Købesummen erlægges 6 pCt. af denne i Auktionsomkostninger.

Mig personlig bekjendte Kjøbere kunne forvente 3 Ugers

rentefri Kredit.

§ 3.

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de

blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets

Dato, indtil Betaling sker, samt alle Omkostninger skadesløst.

I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige til — uden Hensyn til hvor de

bo eller opholde sig — at give Møde for Københavns Forligskommission

og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbyes Boende, under

kastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen 25. Januar

1828, samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873

§ 1 Nr. 10 a.

Kjøbenhavn, i A pril i8 g i.

A. Rothenborg,

Krystalgade 24, 2. S.

iiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiMiiiiiiiiriniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiriiiiiiiiiiriiiitiiiiiiiiiiuiUiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy.iiiiiiiiiiii

I II I •Illllll.... II I I II I I H » I II Illlllllllllll..... .............................. llllll

1. Mandshoved.

1 ^ V 2. Norsk Fjordparti.

Ubekjendt.

J. M. Stårck,

svensk.

A. Juul.

. I 3. En Skovsø.

1 !

■ i C. Olsen.

Marine.

Carl Baagøe.

*7 I 5. Parti fra Snekkersten-Fiskerleje.

5* 1 6. Et Skib i oprørt Sø.

5-7 1 7. Fra et Fiskerleje.

Har. Jerichau.

8. Parti fra Konstantinopel

( 9?^ En Orientaler.

..... 1111111111111111111111II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IHI11111111111


I l l l l l l l l l l l ^ l l l I I I I I I I I I H I i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Il f l l l l l 1 1 l l l l l l t l l l l l l I I II II il ll l ll l l I t l l l l I I I 1 1 1 1 ll ll l ll l l l l l l II ll l l l l l l l l I l ll ll II I ll ll l 1 1 II I ll ll l l l l l ll ll II I ll tl 11 il l l l l l l 11 11 [ 11 11 ll ll l l l l I t i l ' lli l li 1 1 n i i 1 1 1 ! | ! i i i | | | i | | | | || m T T i i M 1 ' 1 1 1 1 ’ I

0. A. Hermansen.

10J Parti fra Brahetrolleborg.

IH Parti fra Fortunen.

Ose. Herschend.

( 12^ Kystparti fra Skagen.

| 0 / (Taf) Parti fra Alheden.

I Lj 14 Parti fra Agger.

0. Møller.

I $0 15 Parti mellem Emiliekilde og Bellevue.

Jens Juel (?).

Zo 16. Fra Kongens Have i 1765.

% 17 Efteraar. Pastel.

Th. Niss.

R. C. Rasmussen.

| i 18. Parti fra gamle Vestervold.

[ (49) Parti fra Kastrup.

1 /[y 20. Parti fra Smedelmien.

21. Fra Kallebodstrand.

| -22> ^22^ Faderglæde.

C. Carlsen.

H. Koefoed.

Uo 23. En Styrmand ved Rattet.

| ^ Hunde og Katte.

A. Mackeprang.

........................ ........... .

1 11 L 11 11 1 m il 111 1 h 1 n 1 111.....1 ...... .................... ................. 111111

Carl Locher.

g% 25. Et Orlogsskib krydsende i Kanalen.

Jl 1 26. Fiskerkoner rede Garn Parti fra Hornbæk.

^ T ( 27)

E. M. E. Jensen.

26a. Skovlandskaber. 2 Pendanter.

E. Nielsen.

Parti ved Furesøen. Aften.

H. Bloch.

\sc, 28 Parti fra Nøddebo.

Prof. H. Olrik.

f £ Cf 29. En lille Pige i en Have.

1 (30^) En Negerinde.

Prof. Schiett.

Prof. Vilh. Melbye.

1 Si/ 31. Italiensk Kystparti.

| / U 32. Marine.

H. Schumacher.

I * 7 33. Parti fra Ischia. Aften.

'•; ' (&£) Parti fra Capri.

I n 35. Parti fra Amalfi.

A. Dorph.

I SS 36^ En Fisker bøder Garn.

, I ^ 3 ^ ter Maaltidet.

E. Henningsen.

•""»m i 1 1 1111111 11 111 1 1 1 11 1 111 lim 1 11 n 11111 1


HjO @ ) 1 S t a l d e n -

1 / 0 / 39. En Kostald.

I S 40. Fra Krigen i 1848.

| Si 41. En Skovsø.

Hans. Nic. Hansen.

N. Petersen Mols.

Emil Libert.

A. Lunde.

Prof. Sonne.

I 2 o (42^) Sydlandsk Landskab.

! / (^ 43. Skovparti. Motiv fra Esrom.

|

(>4^) Genrebillede.

F. Kolste.

Prof. Godfred Christensen.

1 7^ Parti fra Herlufsholm.

* Viggo Langer.

| 50 (46^ Landevej i Salby.

f 3() N£7-) Parti fra Gurresø.

Prof. A. Kjærskou.

I 48?^ Vejen til Bagsværd.

P. Mønsted.

Holger Liibbers.

I 3g 49. Den russiske Kejserfamilje gaar fraborde.

lllTTllimmm Illlllllllllllllll I I IHIIllllllllll

lllllllllllljJlllllllllllllllllllllllllllllllllHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIMIIIIinilllllllllllllllllllMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllll

50. Fra Hornbæk.

2 6 51. Fra Hoganås.

52. Kystparti i Holland.

Prof. C. F. Sørensen.

Holger Jerichau.

l o ) 53. Udsigt fra Eremitens Bolig paa Capri.

l y i54^ Parti fra Capri.

55) En Systue.

Wenzel Tornøe.

Tegninger.

'7 56. Melbye, A .: Fra Gibraltar. Pelée.


I ' J 68.

I 3 7 (69)

I Ha /j o .

I 71.

S V'C72

Thomsen, C., En ung Pige. Kul.

Henningsen, E .: I Landsbyen.

la Cour, jf.: Landskab.

Werenskjold: Pennetegning.

Fra Vesterbros Passage. Pen.

22 Stkr. Miniaturportraiter af: Christian VII,

Frederik VI og hans Dronning Prinsesse Louise

Augusta, Christian VIII, Prinsesse Caroline, Christian

August af Augustenborg, Carl XIV, General Bliicher,

Mareschal Ney ni. Fl. (sep.).

3 Malerier og 1 Olietryk. «

IIIMtllllll^llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllHIIIItllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllKIIIIIIIIIMIIIIIlilllilllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIlllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllMlimHIIIHIHIIIMHUIIIIIIIIIIIilUlllllHI^IIIIIIIIIIII

More magazines by this user
Similar magazines