Momsmanual for uddannelsesinstitutioner - BDO

bdo.dk

Momsmanual for uddannelsesinstitutioner - BDO

Momsmanual for

uddannelsesinstitutioner

· Institutioner for erhvervsrettet uddannelse

· Erhvervsakademier

· Professionshøjskoler for videregående uddannelser

· Medie- og journalisthøjskolen

· Institutioner for almengymnasiale uddannelser

· Institutioner for almen voksenuddannelse (VUC).


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Redaktionen er afsluttet den 10. september 2010.

BDO tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning.

September 2010

Copyright © BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse

eller mangfoldiggørelse af denne manual eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO’s skriftlige samtykke

ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

2


fOrOrD

BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. er som hovedregel fritaget for moms og lønsumsafgift for deres

undervisningsaktiviteter. Herved sikrer man, at disse aktiviteter er forholdsmæssigt billige for deltagerne.

De fleste uddannelsesinstitutioner har ud over den lovpligtige undervisning indtil flere moms- eller lønsumsafgiftspligtige

aktiviteter, som dels medfører pligt til at afregne moms eller lønsumsafgift, dels medfører en

mulighed for at opnå momsmæssig fradragsret hos SKAT i forbindelse med køb af varer og ydelser.

Fra 1. januar 2003 indførte Undervisningsministeriet en momskompensationsordning omfattende en række

uddannelsesinstitutioner.

Undervisningsministeriets momskompensation omfatter i dag selvejende institutioner på det regulerede område,

det vil sige:

• Institutioner for erhvervsrettet uddannelse

• Erhvervsakademier

• Professionshøjskoler for videregående uddannelser

• Medie- og journalisthøjskolen

• Institutioner for almengymnasiale uddannelser

• Institutioner for almen voksenuddannelse (VUC).

Momskompensationsordningen medfører, at taxametertilskud m.m. ydes til de omfattede institutioner ekskl.

et momselement, og at de omfattede institutioner får kompenseret faktiske udgifter til moms. Dette betyder,

at ikke fradragsberettiget købsmoms hos SKAT som udgangspunkt kompenseres via Undervisningsministeriet.

I forbindelse med indførelsen af lønsumsafgift på en række af uddannelsesinstitutionernes momsfrie undervisningsaktiviteter

samt udvikling af praksis på momsområdet har vi udarbejdet en ny manual omkring moms og

lønsumsafgift for erhvervsskoler mv.

Denne manual indeholder en gennemgang af de relevante momsregler med hovedvægten lagt på de aktiviteter,

som er normalt forekommende på uddannelsesinstitutionerne, ligesom vi har foretaget en gennemgang af,

hvordan institutionerne skal forholde sig til Undervisningsministeriets momskompensationsordning. Manualen indeholder

ligeledes en gennemgang af de relevante regler omkring lønsumsafgift, som trådte i kraft 1. januar 2009.

Vi har lagt vægt på, at manualen skal kunne anvendes som et arbejdsredskab, hvorfor vi bevidst har undladt for

lange teoretiske udredninger om emnerne.

3


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Manualen er udarbejdet af vores momsspecialister. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til manualen, er I

meget velkommen til at kontakte BDO, ligesom vi gerne bistår i uddannelsesinstitutionens videre overvejelser,

herunder formidling af kontakt til SKAT og Undervisningsministeriet mv.

BDO

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

4


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

inDhOlDsfOrtegnelse

AfSnIt 1: HVOrnår SkAl DEr BErEgnES MOMS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1 Afgiftspligtig person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2 Bagatelgrænse på 50.000 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3 Omkostningsudligning - salg uden fortjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4 Momsregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.5 Fakturering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

AfSnIt 2: MOMSMæSSIg BEHAnDlIng Af InDtægtEr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1 Afmeldelsesgebyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2 Aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3 Annoncer / sponsorater, herunder udgivelse af publikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4 Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.5 Butikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.6 Edb-ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.7 Fester og andre enkeltstående arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.8 Foredragsvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.9 Fotokopier/værdikort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.10 Kantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.11 Kiosk- og automatsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.12 Konsulent- og rådgivningsydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.13 PC’er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.14 Praktikpladsformidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.15 Rettigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.16 Rykkergebyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.17 Salg af inventar og udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.18 Studieture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.19 Telekort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.20 Tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.21 Udlejning af fast ejendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.22 Udlejning af medarbejdere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.23 Udlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.24 Undervisning/kursusvirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2.25 Undervisningsmaterialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.26 Varer fremstillet af egne elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

AfSnIt 3: MOMSfrADrAg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1 Fuld fradragsret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2 Delvis fradragsret for fællesomkostninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.3 Ingen fradragsret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.4 Særlige regler for bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.5 Særlige regler for biler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.6 Investeringsgoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

AfSnIt 4: køB Af VArEr Og yDElSEr I UDlAnDEt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

4.1 Køb af varer i andre EU-lande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.2 Køb af varer i tredjelande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.3 Køb af ydelser i udlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.4 Momsrefusion i udlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

AfSnIt 5: ByggEMOMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.1 Hvilke arbejder skal der beregnes moms af? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.2 Hvem er ansatte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.3 Hvordan beregnes momsen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

AfSnIt 6: lønSUMSAfgIft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

6.1 Lønsumsafgiftsfrie aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6.2 Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6.3 Registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.4 Opgørelse af afgiftspligtig lønsum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.4.1 ATP-bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.4.2 Bestyrelseshonorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.4.3 Feriepenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.4.4 Fri bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.4.5 Fri kost og logi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

6.4.6 Fri telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.4.7 Fratrædelsesgodtgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.4.8 Løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.4.9 Naturalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.4.10 Offentlige løntilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.4.11 Offentlige refusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.4.12 Pensionsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.4.13 Personalegoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.5 Beregning af lønsumsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

AfSnIt 7: AfgIftEr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7.1 Energiafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7.2 Motorbrændstof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7.3 Vandafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7.4 Dokumentationskrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

AfSnIt 8: MOMSkOMPEnSAtIOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8.1 Kort om momskompensationsordningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8.2 Hvem er omfattet af reglerne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8.3 Hvordan fungerer ordningen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8.4 Momsfradrag hos SKAT eller Undervisningsministeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

BIlAg 1 Eksempel på beregning af delvis fradragsret for fællesomkostninger for en handelsskole. . . . . . . 63

BIlAg 2 Eksempel på beregning af delvis fradragsret for fællesomkostninger for en landbrugsskole.. . . . . 70

BIlAg 3 Fakturaeksempel, hvor levering er forskellig fra faktureringstidspunktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

BIlAg 4 Fakturaeksempel vedrørende momsfrie og momspligtige aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

7


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

1. hvOrnår skal Der

Beregnes MOMs?

1.1 afgiftspligtig persOn

Momsloven slår fast, at virksomheder, institutioner m.fl., som driver økonomisk virksomhed, er såkaldte afgiftspligtige

personer. Begrebet blev introduceret i momsloven i 1994, og det har fjernet grundlaget for mange af de

aftaler, som tidligere betød, at videresalg af varer og ydelser til kostpris kunne ske uden momsregistrering.

Uddannelsesinstitutioner er afgiftspligtige personer, hvilket medfører, at deres aktiviteter er omfattet af momslovens

bestemmelser. Herefter kan der kun ske fritagelse for moms af de aktiviteter, som positivt er fritaget efter

momslovens bestemmelser. Alle andre aktiviteter vil snart sagt altid medføre, at der skal afregnes moms til SKAT,

hvis uddannelsesinstitutionen tager betaling for levering af varer eller ydelser.

I afsnit 2 har vi gennemgået en lang række af de aktiviteter, som er eller kan være momspligtige for uddannelsesinstitutionerne.

I skal endvidere være opmærksomme på, at Landsskatteretten de seneste år har ændret praksis

på en lang række af de aktiviteter, som uddannelsesinstitutionerne har.

Vi skal endvidere henlede opmærksomheden på, at der aldrig skal betales salgsmoms til Undervisningsministeriets

momskompensationsordning.

1.2 Bagatelgrænse på 50.000 kr.

Udgør de årlige indtægter fra momspligtige aktiviteter inden for en 12 måneders periode under 50.000 kr., kan

momsregistrering undlades. Denne bundgrænse gælder for samtlige de momspligtige aktiviteter, som uddannelsesinstitutionen

har. Momsloven giver ikke mulighed for at anvende bagatelgrænsen på aktiviteterne hver for sig.

I forbindelse med vurderingen af om bagatelgrænsen er overskredet, indgår også ”omsætning” efter byggemomsreglerne,

se afsnit 5 om byggemoms.

Hvis bagatelgrænsen overskrides i årets løb skal der ske momsregistrering. Derefter skal der beregnes salgsmoms

(udgående afgift) af indtægter ud over 50.000 kr. Der skal således ikke afregnes moms af de indtægter, der er oppebåret

før momsregistreringen.

Hvis bagatelgrænsen overskrides i et år, skal uddannelsesinstitutionen beregne moms af samtlige momspligtige

indtægter i det følgende år, uanset at den samlede momspligtige omsætning i det følgende år igen er under

50.000 kr.

1.3 OMkOstningsuDligning - salg uDen fOrtjeneste

Før i tiden var det helt normalt, at uddannelsesinstitutioner indgik aftaler med de lokale skattecentre om, at der

ikke skulle beregnes moms, hvis et salg skete til kostpris. Grundlaget for sådanne aftaler er ikke længere til stede i

9


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

momsloven. I praksis kan det også konstateres, at myndighederne er blevet meget tilbageholdende med at indgå

sådanne aftaler.

Uddannelsesinstitutionerne må derfor gå ud fra, at der altid skal beregnes moms af indtægter fra de momspligtige

aktiviteter, jf. afsnit 2.

Uddannelsesinstitutioner, der har aftaler med SKAT, kan fortsat anvende disse. Der er dog en pligt for begge parter

til at vedligeholde sådanne aftaler. Hvis grundlaget for en aftale af ældre dato har ændret sig væsentligt, kan

vi ikke udelukke, at myndighederne vil underkende dens indhold med tilbagevirkende kraft.

I nogle få tilfælde har SKAT Hovedcentret udmeldt praksis over for uddannelsesinstitutionernes foreninger. Hvis

en sådan praksis ikke er tilbagekaldt, kan den naturligvis fortsat finde anvendelse.

Uddannelsesinstitutioner, der har indgået aftale med SKAT om ikke at beregne moms af momspligtige transaktioner,

skal være opmærksomme på, at der ikke gives momskompensation fra Undervisningsministeriet for udgifter,

der reelt relaterer sig til momspligtige aktiviteter.

1.4 MOMsregistrering

Hvis der er krav om momsregistrering, skal der indsendes en registreringsblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Blanketten findes bl.a. på www.webreg.dk.

Blanketten skal indsendes senest 8 dage før opstart af momspligtige aktiviteter. Hvis registrering sker som følge

af, at 50.000 kr.’s grænsen overskrides, skal momsregistrering ske hurtigst muligt herefter.

Momspligtige, der ikke overskrider 50.000 kr.’s grænsen, behøver ikke at lade sig registrere. De kan dog vælge at

lade sig frivilligt registrere og betale moms. Frivilligt registrerede skal følge de almindelige regler i momsloven.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke er registreret for moms, men køber varer eller ydelser i udlandet, bliver

institutionen ligeledes pligtig til at lade sig registrere og afregne moms af købet. Den momsmæssige behandling

af varer og ydelser købt i udlandet er nærmere beskrevet under afsnit 4 - Køb af varer og ydelser i

udlandet.

1.5 fakturering

Momsregistrerede virksomheder skal udstede fakturaer i forbindelse med momspligtige leverancer og ved forudbetaling

af sådanne leverancer.

10


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Af fakturaer og afregningsbilag/kreditnotaer skal fremgå følgende:

• Fakturadato

• Fortløbende nummer

• Sælgers momsregistreringsnummer

• Sælgers fulde navn og adresse

• Købers fulde navn og adresse

• Mængden og arten af de leverede goder eller omfanget og arten af de leverede tjenesteydelser

• Ved levering af varer samt visse ydelser til andre EU-lande skal købers momsregistreringsnummer fremgå

af fakturaen

• Leveringsdato. Hvis fakturaen ikke udstedes umiddelbart efter levering af varen/ydelsen, skal det fremgå af

fakturaen, hvornår leveringen har fundet sted, se eksempel herpå i bilag 3

• Momsgrundlaget, enhedsprisen uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er

indregnet i enhedsprisen

• Gældende momssats

• Det momsbeløb, der skal betales

• Ved udleje af transportmidler til afgiftspligtige uden for EU skal købers momsregistreringsnummer fremgå

af fakturaen

• Oplysning om momsfritagelse - kun EU-handel

• Oplysning om omvendt betalingspligt - kun handel med udlandet.

Neden for er givet en kortfattet gennemgang af de vigtigste af ovenstående krav, som uddannelsesinstitutionerne

oftest skal anvende.

Afregningsbilag

Afregningsbilag er en faktura, som køber af en vare/ydelse udsteder på vegne af sælger. Krav til indholdet af

afregningsbilag er de samme som for fakturaer.

Hvis køber af varen udsteder et afregningsbilag, er det et krav, at der foreligger en skriftlig aftale mellem de to

parter om, at der anvendes afregningsbilag. Den skriftlige aftale er kun gyldig, så længe begge parter er registreret

for moms, og det fremgår af aftalen, at den ene part skal underrette den anden part, såfremt momsregistreringen

ophører. Der skal ligge et underskrevet eksemplar af aftalen hos begge parter. Vi forventer dog, at kravet om at

udstedelse af afregningsbilag kun kan ske, hvis der forud er indgået aftale herom, bliver ophævet inden for et par

år, idet der er fremsat direktivforslag herom.

11


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Herudover skal sælger i hvert enkelt tilfælde godkende det udstedte afregningsbilag.

Hos tekniske skoler bliver afregningsbilag ofte anvendt i forbindelse med salg af skrot/jern. Ligesom afregningsbilag

ofte bliver anvendt ved uddannelsesinstitutioners salg af ukurante flasker mv.

Momsfritagne leverancer

Hvis uddannelsesinstitutionen både fakturerer momspligtige og momsfrie leverancer, skal det fremgå af fakturaen,

hvilke leverancer der er pålagt moms. De momsfrie leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling,

se eksempel herpå i bilag 4.

fakturering af momsfri ydelser

Hvis der udstedes faktura over en momsfri ydelse (salg af undervisningsydelser), må der aldrig fremgå et momsbeløb

af fakturaen, ligesom det ikke må være fortrykt på fakturaen, at beløbet er inkl. moms. Dette vil udløse

pligt til at indbetale momsen til SKAT eller til at tilbageføre momsen ved udstedelse af kreditnota.

kassebon/forenklet faktura ved salg til private mv.

Uddannelsesinstitutionernes kantiners rekvisitsalg mv., der overvejende sælger varer til elever og kursister, kan

nøjes med at udstede en forenklet faktura/kassebon.

Der kan udstedes en forenklet faktura/kassebon ved salg af ydelser, når det samlede fakturabeløb er mindre end

5.000 kr. Tilsvarende kan udstedelse af en almindelig faktura undlades ved varesalg til under 750 kr. pr. handel.

Kasseboner og andre forenklede fakturaer skal indeholde følgende oplysninger:

• Sælgers navn og registreringsnummer.

• Fortløbende nummer, dog ikke gældende for kasseboner.

• Udstedelsesdato.

• Leverancens art.

• Momsbeløbets størrelse. I stedet kan angives, at momsen udgør 20 % af det samlede beløb.

Opbevaring af fakturakopier

Kopier af fakturaer og kreditnotaer, der foreligger i ikke-elektronisk form, skal i overensstemmelse med momslovens

§ 52a opbevares hos leverandøren, uanset virksomheden har overladt det til en tredjeperson at forestå

faktureringen. Det betyder eksempelvis, at kantinens forpagter selv skal opbevare fakturakopier, hvis uddannelsesinstitutionens

administration fakturerer for kantinens forpagter.

12


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Elektroniske fakturaer

I stedet for at sende en faktura på papir har uddannelsesinstitutionerne mulighed for at sende elektroniske fakturaer.

Elektroniske fakturaer kan anvendes på følgende betingelser:

• Elektroniske fakturaer skal indeholdelse samme oplysninger som almindelige fakturaer.

• Køber skal være indforstået med at modtage en elektronisk faktura.

• Fakturaens ægthed af oprindelse og integriteten af indholdet sikres ved elektronisk signatur eller elektronisk

dataudveksling (EDI).

• Den elektroniske signatur er baseret på en signatur, der som minimum har et sikkerhedsniveau svarende til

fx et OCES-certifikat.

• Ved anvendelse af EDI skal der foreligge en skriftlig aftale, der fastsætter procedurer for elektronisk dataudveksling.

• Ved fremsendelse af flere elektroniske fakturaer til samme kunde kan oplysninger, der er fælles for fakturaerne,

blot anføres en gang, hvis der for samtlige fakturaer er adgang til samtlige oplysninger.

• Der skal opbevares systembeskrivelser og certifikater.

• Fakturaer skal opbevares i oprindelig form og format.

Fra 1. januar 2010 har Danmark valgt at liberalisere kravene til elektroniske fakturaer, således at der ikke er krav

om elektronisk signatur ved fremsendelse af en elektronisk faktura til en dansk virksomhed.

En faktura, der fremsendes som PDF-fil på en almindelig e-mail til en dansk virksomhed, opfylder nu kravene til

elektroniske fakturaer.

De særlige regler for elektroniske fakturaer til offentlige virksomheder er fortsat gældende.

13


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2. MOMsMæssig BehanDling

af inDtægter

Dette afsnit beskriver kortfattet den momsmæssige behandling af indtægter, som en uddannelsesinstitution

normalt har. Det drejer sig først og fremmest om institutionernes lovbestemte undervisning, men de enkelte

institutioner har herudover mange aktiviteter i forbindelse med fx indtægtsdækket virksomhed.

2.1 afMelDelsesgeByrer

Der er to former for afmeldelsesgebyrer:

1. Ved indskrivning på uddannelsesinstitutionerne opkræves i visse tilfælde et indmeldelsesgebyr. Hvis

den studerende/kursisten ikke ønsker at starte på uddannelsesinstitutionen, beholder uddannelsesinstitutionen

helt eller delvis gebyret til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med

indskrivningen.

I det tilfælde, hvor den studerende ikke starter på uddannelsesinstitutionen, og uddannelsesinstitutionen

helt eller delvis beholder gebyret til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med

indskrivningen mv., skal gebyret ikke anses som en del af vederlaget for den momsfri eller momspligtige

undervisning, men som en godtgørelse af uddannelsesinstitutionens omkostninger i forbindelse med

indskrivningen, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Ved opgørelse af fradragsprocenten skal indtægten ikke medregnes i den samlede omsætning. Dette

skyldes, at der ikke forligger nogen modydelse i forbindelse med opkrævning af gebyret.

2. I de tilfælde, hvor den studerende/kursisten afbryder opholdet, efter at opholdet er påbegyndt, skal et

afmeldelsesgebyr anses som en del af vederlaget for undervisningen.

Knytter gebyret sig til momsfri undervisning, skal gebyret medtages i den momsfrie omsætning. Er det

et afmeldelsesgebyr, der knytter sig til et momspligtigt kursus, skal gebyret indgå i den momspligtige

omsætning ved opgørelse af den delvise fradragsret, som er beskrevet under afsnit 3.2.

2.2 aktiv BeskæftigelsesinDsats

Landsskatteretten SKM2009.74 har ændret SKAT Hovedcentrets tidligere tilkendegivelse af, at betaling for

uddannelse i forbindelse med visse uddannelsesaktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats efter

takstkatalogets satser kan sidestilles med taxametertilskud.

Selvom indtægter for kurser inden for aktiv beskæftigelsesindsats skal bogføres som tilskud i henhold til konteringsvejledningen,

skal indtægterne indgå som momsfri omsætning i opgørelsen af den delvise momsfradragsret.

15


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

I forbindelse med opgørelse af den delvise momsfradragsret er det på baggrund af ovenstående vigtigt at

kunne udtrække de bogførte beløb under tilskud, som er modtaget fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

(RAR), Arbejdsformidlingen (AF) og kommunen.

2.3 annOncer/spOnsOrater, herunDer uDgivelse af puBlikatiOner

Indtægter ved salg af annoncer i tryksager af enhver art og ved indgåelse af sponsoraftaler med private virksomheder

er momspligtige. Uddannelsesinstitutioner, der modtager indtægter fra annoncesalg og fra sponsoraftaler,

skal udstede faktura med moms til den, der betaler annoncen/sponsoratet.

Institutionernes annonceindtægter ved fremstilling af kataloger med billeder af elever og lærere er momspligtige,

også selvom de kun sælges til institutionens egne elever.

Derimod kan institutionerne modtage donationer uden at beregne moms, hvis der ikke ydes nogen form for

reklameydelse eller anden modydelse. I praksis accepteres det, at tilskudsgiverne bliver nævnt i en oversigt

over bidragsydere eller lignende.

Hvis en uddannelsesinstitution får fremstillet publikationer, som skal ”sælge” institutionen på biblioteker, kommuner,

andre uddannelsesinstitutioner mv., vil der også være momspligt for eventuelle annoncer.

2.4 BiBliOtek

Biblioteker er omfattet af momslovens fritagelse for kulturelle aktiviteter. Det betyder, at biblioteker er fritaget

for at betale moms for deres afsætning af kataloger, fotokopier mv., når salgsprisen ikke overstiger fremstillingsomkostningerne,

men indtægterne herfra skal medregnes i skolens samlede omsætning.

Erstatning, der betales i forbindelse med bortkomne bøger er momsfritaget ligesom bøder, der betales ved

for sen aflevering er momsfritaget. Indtægter fra erstatning og bøder skal ikke påvirke den samlede omsætning.

2.5 Butikker

Salg af bøger/lærebøger, lommeregnere, plotterkort, tegneudstyr, værktøj, diverse kontorartikler og øvrigt

undervisningsmateriale af generel karakter er momspligtige.

Det er alene materialesamlinger og lignende specialudstyr, der er udarbejdet eller fremstillet af skoler og institutioner

direkte målrettet en bestemt undervisning og tilrettelagt i overensstemmelse hermed, der er fritaget

for moms.

16


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Der vil være fuldt momsfradrag hos SKAT for indretning mv. af butikker, hvis butikken udelukkende har momspligtigt

salg, og der ikke foregår momsfri undervisning i disse lokaler. Landsskatteretten har fastslået, at der kan opnås fuld fradragsret,

selvom institutionens elever i et vist omfang er beskæftiget med den momspligtige aktivitet (SKM2004.56).

Det afgørende for fuld momsfradragsret er, om bygninger og driftsmidlerne udelukkende må anses for at blive

anvendt til brug for skolens levering af momspligtige varer og ydelser og ikke til undervisning.

Hvis butikkerne også bliver anvendt til undervisning, skal udgifterne til moms fordeles mellem SKAT og UVM.

2.6 eDB-yDelser

Udlejning af edb-faciliteter er som udgangspunkt momspligtig. Landsskatteretten har i SKM2007.169 imidlertid

anset udlejning af edb-lokaler for at være udlejning af undervisningslokaler. Det betyder, at der ikke skal

beregnes moms af udlejning af edb-lokaler, med mindre institutionen har en frivillig momsregistrering for

udlejning af fast ejendom.

2.7 fester Og anDre enkeltståenDe arrangeMenter

Hvis institutionen afholder koncert, diskotek, fredagscafé/bar og i den forbindelse sælger varer, fx drikkevarer,

toast, chips mv., er salget momspligtigt.

Momsloven giver en mulighed for momsfritagelse, hvis der er tale om arrangementer, hvis overskud fuldt ud

medgår til velgørende arrangementer eller almennyttige formål.

Landsskatteretten har i SKM2005.364 fastslået, at der kan opnås momsfritagelse for salg af varer mv. i forbindelse

med en uddannelsesinstitutions afholdelse af fester og lign., når et eventuelt overskud bliver anvendt til

forbedringer af fx uddannelsesinstitutionens lokaler.

Et arrangement til fordel for en klasses studietur/rejse har ikke den fornødne bredde og kan ikke betragtes som

et momsfritaget velgørende arrangement.

Hvis uddannelsesinstitutionen ønsker et arrangement fritaget for moms, skal der søges om momsfritagelse forinden.

2.8 fOreDragsvirksOMheD

Indtægter fra foredrag er både fritaget for moms og lønsumsafgift. Det er således vigtigt, at uddannelsesinstitutionen

i tilknytning til indtægtsdækket virksomhed (IV-aktiviteter) sondrer mellem undervisning og foredrag,

idet der skal betales lønsumsafgift af undervisningsaktiviteterne under IV.

17


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Den væsentligste forskel på foredrag og undervisning er, at der til foredrag ikke stilles krav til det faglige indhold.

Der er således ikke et kompetencegivende indhold i et foredrag.

Foredragsvirksomheden er momsfri for foredragsholderen. Hvis uddannelsesinstitutionen blot er arrangør af et

foredrag, er entreindtægten momspligtig.

2.9 fOtOkOpier/værDikOrt

Salg af fotokopier og værdikort til fotokopiering er momspligtigt. Dette gælder ligeledes salg af forsider, bagsider,

rygge mv. til brug for indbinding af projekter.

Landsskatteretten SKM2006.783 har i en enkelt sag anset salg af kopikort for momsfritaget, idet kopikortene

alene blev anset for at blive anvendt til momsfri undervisningsbrug.

På baggrund af den seneste praksis er det vores vurdering, at skolerne selv kan beslutte, om kopikort er

momspligtig eller ej. Det afgørende for den momsmæssige behandling er, om de studerende alene må anvende

kopikortene til undervisningsbrug, eller om de også må anvende kopikortene til private aktiviteter.

2.10 kantine

De fleste uddannelsesinstitutioner har en kantine, der enten drives af selve skolen eller drives som en selvstændig

juridisk enhed.

kantine som en integreret del af uddannelsesinstitutionen

Er kantinen en del af uddannelsesinstitutionen, og drives den for dennes regning og risiko, omfattes kantinen

af kantinemomscirkulæret. Det betyder, at salget fra kantinen skal sidestilles med uddannelsesinstitutionens

almindelige salg, og der skal således betales moms af den pris, som rent faktisk opnås for salget af mad og

drikkevarer.

Efter SKATs udstedelse af Cirkulære nr. 7 af 7. marts 2001 hvor det blev fastslået, at der kun skal beregnes

moms af den faktiske betaling, kan den tidligere praksis omkring den forenklede opgørelsesmetode

til beregning af kantinemoms, når der både er momspligtigt salg og momsfrit salg, ikke finde anvendelse

længere.

Driver uddannelsesinstitutionen både skolehjem og kantine fra samme enhed, skal momsfradragsretten for

indkøb af mad mv. opgøres ud fra den delvise momsfradragsret efter den almindelige omsætningsfordeling,

som beskrevet i afsnit 3.2.

18


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Madordninger

På nogle skoler findes madordninger. Sådanne ordninger er typisk etableret af skolen, og går ud på, at der indkøbes

mad fra fx en anden institution (skole, plejehjem mv.). Maden indkøbes samlet for elevernes penge, og

skolen har ikke selv indtægter i tilknytning til ordningen.

Sådanne madordninger er ikke momspligtige for skolen og påvirker ikke opgørelsen af den delvise fradragsret,

så længe skolen kun står for det praktiske arrangement, og så længe ordningen ikke giver indtægter til skolen.

Skolehjem

Salg af mad og drikkevarer til egne elever, der bor på skolens skolehjem og bliver undervist på skolen, er momsfritaget,

når betalingen herfor indgår i en samlet betaling for undervisningen og opholdet. Deltagerbetalingen

for opholdet skal medregnes i den samlede omsætning for institutionen ved opgørelse af den delvise momsfradragsret.

Salg af drikkevarer mv. mod særskilt betaling i forbindelse med de faste måltider er momspligtige.

SKAT har i meddelelse af 8. juli 2003 oplyst, at uddannelsesinstitutioner, der både sælger kantineydelser til

dagsskoleelever med tillæg af moms og momsfrit leverer kantineydelser til skolehjemselever, har fradrag for

moms efter omsætningsfordelingen for de omkostninger, der er knyttet til skolehjemmet.

Institutionen kan dog vælge at udskille de indkøb, som medgår til de momsfri aktiviteter til skolehjemselever.

Momsen af disse udgifter vil således kunne kompenseres via momskompensationsordningen. Der vil samtidig

være ret til fuld fradragsret for moms af indkøb, der vedrører salg af momspligtige kantineydelser.

Hvis der ikke foretages en udskillelse af indkøb til skolehjemmet, skal fradragsretten fordeles mellem SKAT og

Undervisningsministeriet ud fra den almindelige omsætningsfordeling. Uddannelsesinstitutionen er berettiget til

at få moms af udgifterne til skolehjemmet refunderet via Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

Salg til lærere og øvrige ansatte på uddannelsesinstitutionen

Fra 1. januar 2009 blev der indført nye regler for salg til eget personale. Efter de nye regler skal uddannelsesinstitutionerne

beregne en yderligere salgsmoms i tilfælde af, at medarbejderne betaler en lavere pris end fx de

studerende.

Når medarbejderne og de studerende betaler den samme pris for køb af mad i kantinen, skal der ikke foretages

yderligere i forhold til de nye kantineregler.

19


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Hvis medarbejderne betaler en lavere pris end de studerende, skal uddannelsesinstitutionen beregne en salgsmoms

svarende til de studerendes betaling for tilsvarende varer.

Salg til gæster, familie mv.

Salg af mad og drikkevarer til gæster, familie mv. er også omfattet af momspligt efter momslovens almindelige regler.

Dette gælder også, hvis der holdes større arrangementer for forældre m.fl., hvor der mod betaling serveres

kaffe og brød mv.

Kun hvis der er tale om et frivilligt bidrag, kan momspligten undgås. Det gælder fx de tilfælde, hvor en uddannelsesinstitution

afholder et arrangement for sit bagland, og hvor der ikke sker betaling for deltagelse i

selve arrangementet. Den kutymemæssige betaling af et mindre beløb som sker, når arrangementet slutter,

medfører ikke momspligt, hvis der er tale om et frivilligt bidrag, både hvad angår størrelsen af beløbet og med

hensyn til, om man i det hele taget ønsker at yde bidraget. Et sådant bidrag skal ikke medregnes i den samlede

omsætning ved opgørelse af delvis momsfradragsret.

kantine som selvstændig juridisk enhed

Drives kantinen som en selvstændig juridisk enhed, er den som udgangspunkt i moms- og afgiftsmæssig henseende

uvedkommende for uddannelsesinstitutionens momsforhold. Der er dog visse forhold, man skal være

opmærksom på:

• Når en uddannelsesinstitution yder tilskud til kantinen, kan tilskuddet i visse tilfælde være momspligtig.

Se nærmere herom under tilskud. Hvis tilskuddet anses for at være momspligtig, kan uddannelsesinstitutionen

i visse situationer opnå delvis momsfradragsret hos SKAT, ligesom uddannelsesinstitution kan

opnå momskompensation for indkøb af inventar og service til kantinen.

• Uddannelsesinstitutioner, der stiller personale til rådighed for kantinen, er momspligtig af denne udlejning

af personale. Kantinen kan fratrække den fakturerede moms. Stiller uddannelsesinstitutionen

personale til rådighed vederlagsfrit, er der ingen momsmæssige forhold at tage hensyn til.

• Uddannelsesinstitutioner, der uden beregning stiller forskellige faciliteter mv. til rådighed for kantinen

(fx service, servietter mv.), har ikke fradragsret for momsen af købet af aktiverne hos SKAT. Uddannelsesinstitutionen

kan opnå momskompensation via Undervisningsministeriet for de faciliteter, som

institutionen kan stille vederlagsfrit til rådighed i henhold til Finansministeriets kantinecirkulære.

2.11 kiOsk- Og autOMatsalg

Salg af varer fra en kiosk og salg af slik, tobak, øl og vand fra automater er momspligtigt.

20


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2.12 kOnsulent- Og råDgivningsyDelser

Salg af konsulentydelser er omfattet af momspligt. Momspligten omfatter konsulentbistand/rådgivning over

for virksomheder, foreninger mv. Konsulentydelser kan på ingen måde fritages for moms. Momsfritaget IV

efter Told- og Skattestyrelsens tilkendegivelse i 1994 omfatter udelukkende undervisning/kursusvirksomhed.

Konsulent- og rådgivningsydelser adskiller sig fra undervisningsydelser, ved at der typisk indgår en analyse af

en given situation og et løsningsforslag. Konsulent- og rådgivningsydelser retter sig som regel til en bestemt

gruppe af virksomheder eller én enkelt virksomhed, hvor undervisningsydelser har et bredere sigte.

Hvis konsulentbistanden indgår som en integreret del af et undervisningsforløb og er af underordnet betydning,

vil den som hovedregel være momsfritaget efter samme regler som selve undervisningen.

SKAT har endvidere taget stilling til, at statsligt selvejende institutioner oprettet i henhold til lov, som dermed

er en del af den offentlige forvaltning, kan levere konsulent- og rådgivningsydelser uden moms til andre statsligt

selvejende institutioner, som er omfattet af den offentlige forvaltning. Det er som udgangspunkt leverancer

mellem gymnasier og professionshøjskoler, der er omfattet af momslovens § 9.

Der kan ikke leveres konsulent- og rådgivningsydelser uden moms til kommunale institutioner som fx folkeskoler.

2.13 pc’er

Mange uddannelsesinstitutioner ønsker at stille bærbare pc’er til rådighed for eleverne mod betaling af et

depositum i stedet for at indrette mange edb-lokaler med stationære pc’er.

Vi har forespurgt, om Undervisningsministeriet giver tilladelse til, at der kan opnås momskompensation for de udgifter,

som en uddannelsesinstitution har til indkøb/leasing af de pågældende pc’er, som stilles til rådighed for eleverne.

Undervisningsministeriet har meldt tilbage, at det ikke er uddannelsesinstitutionernes opgave at stille pc’er til

rådighed for eleverne, hvorfor der ikke kan opnås momskompensation.

SKAT har endvidere udtalt, at det fortsat er SKATs opfattelse, at udlejning af pc’er er i nær tilknytning til undervisningen

og dermed kan ske uden moms, trods Landsskatteretten har ændret praksis omkring salg af undervisningsmaterialer

mv. SKAT har udsendt en meddelelse omkring tolkningen af Landsskatterettens kendelser SKM2008.262.

Hvis der stilles pc’er til rådighed for eleverne, skal I være opmærksomme på, at momsen til indkøb eller leasing

ikke kan refunderes.

21


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2.14 praktikplaDsfOrMiDling

Tilskud i forbindelse med formidling af praktikplads anses for at falde uden for momslovens anvendelsesområde,

idet der ikke foreligger en modydelse over for Undervisningsministeriet.

Tilskuddet er i henhold til takstkataloget afhængigt af, hvor mange procent af måltallet den enkelte institution

har opfyldt.

2.15 rettigheDer

Salg af hel eller delvis overdragelse af rettigheder, herunder ophavsrettigheder, licensrettigheder, patentrettigheder,

varemærkerettigheder mv. er momspligtigt.

Der kan være tale om rettigheder til frembringelser, der er præsteret af en eller flere personer. Det kan eksempelvis

være kunstværker, musik, film, edb-programmer mv.

2.16 rykkergeByrer

Rykkergebyrer, der udsendes som led i manglende rettidige betaling for eksempelvis undervisning eller kursusvirksomhed,

falder uden for momslovens anvendelsesområde, da der ikke er nogen modydelse til gebyret.

Der skal derfor ikke betales moms eller lønsumsafgift af rykkergebyrer, og indtægten skal ikke medregnes ved

opgørelse af den samlede fradragsprocent.

2.17 salg af inventar Og uDstyr

Der skal ikke opkræves moms af salg af inventar og udstyr, der udelukkende har været anvendt til momsfrie

aktiviteter og dermed ikke har berettiget til fradrag for moms hos SKAT ved anskaffelsen.

Der skal opkræves moms af salget af inventar og udstyr, som har givet ret til fuld eller delvis fradrag for moms

hos SKAT ved anskaffelsen.

Der skal opkræves moms, uanset om der rent faktisk er taget et fradrag. Det afgørende er, om institutionen har

haft retten til momsfradrag ved anskaffelsen.

Indtægter ved salg af inventar, skal ikke medtages ved opgørelsen af fradragsprocenten, uanset om der er tale

om momspligtige eller momsfrie indtægter.

Ved salg af inventar og udstyr, hvor der er taget helt eller delvis momskompensation hos Undervisningsministeriet,

skal der ikke ske nogen regulering af moms over for Undervisningsministeriet ved et efterfølgende salg.

22


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2.18 stuDieture

Studieture, ekskursion, dagsrejser mv., som arrangeres gennem skolen skal sidestilles med rejsebureauvirksomhed,

når studieturen ikke direkte kan henføres til undervisningsforløbet. Fra 1. januar 2011 bliver salg af

pakkerejser omfattet af momspligt.

Hvis skolen sælger studieture til eleverne og køber disse rejser hos tredjemand, skal skolen alene afregne moms

af en eventuel fortjeneste. Ved opgørelse af den delvise momsfradragsret er det alene fortjenesten på en studierejse,

der skal indgå i den momspligtige omsætning.

2.19 telekOrt

Der skal ikke betales moms ved salg af telekort, der træder i stedet for mønter, da telekortet betragtes som

et betalingsmiddel. Der sker derfor blot en ”omveksling” fra kontanter til værdikort. Momsen for telekortene

afregnes af teleleverandøren efter et særligt regelsæt.

Indtægten fra salg af telekort skal ikke indgå ved opgørelsen af fradragsprocenten, da opkrævning af betalingen

sker på vegne af teleselskabet. Provision ved salg af telekort er momspligtigt.

2.20 tilskuD

Den momsmæssige behandling af tilskud afhænger af, om tilskuddet er betinget af levering af en modydelse.

Som hovedregel skal der ikke beregnes moms af tilskud.

Tilskud, der ydes uden nogen form for modydelse, er ikke omfattet af momsloven, idet tilskuddet sidestilles

med en gave. Modtageren af tilskuddet skal derfor ikke afregne moms af tilskuddet, ligesom tilskuddet ikke

skal medtages ved beregning af den delvise momsfradragsret hos SKAT.

Stilles der krav om, at der skal leveres en modydelse for at opnå tilskuddet, bliver tilskuddet omfattet af

momslovens bestemmelser. Tilskud, som leverandøren modtager fra tredjemand, er momspligtige, hvis tilskuddet

er direkte forbundet med leverancens pris, og hvis leverancen er momspligtig.

Ligeledes er tilskud, som ydes til en direkte nedbringelse af prisen på et eller flere af tilskudsmodtagerens produkter,

momspligtige, uanset tilskuddet ikke er betinget af en konkret modydelse over for tilskudsgiver. Dette

er fx tilfældet med tilskud, som EU yder til nedbringelse af prisen på skolemælk.

Generelt foreligger der imidlertid ikke momspligt for tilskud ydet af stat, regioner, kommuner og EU, fordi disse

tilskud som oftest bliver ydet uden krav på en konkret modydelse.

23


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Når uddannelsesinstitutionerne bliver pålagt at opkræve betaling hos andre offentlige institutioner end Undervisningsministeriet

i overensstemmelse med takstkataloget, har Landsskatteretten SKM2009.74 fastslået, at

betalingen skal anses for at være betaling for en konkret ydelse, hvorfor indtægterne skal medtages i opgørelsen

af den delvise momsfradragsret.

Når betalingen vedrører undervisningsaktiviteter, skal der ikke opkræves moms af betalingerne.

Undervisningsministeriet og EU giver ofte tilskud til uddannelsesinstitutioner, der går sammen om projekter,

der har til formål at udvikle de eksisterende uddannelser. Når uddannelsesinstitutionerne søger om midler til

at udvikle uddannelser mv., anses tilskuddene ikke for leverancer mod vederlag.

Hvis der er flere institutioner om projektet, sendes tilskuddet til den projektansvarlige institution, der

varetager sekretariatsfunktionen. Den projektansvarlige videresender herefter en del af tilskuddet til

medansøgerne i projektet til dækning af deres projektomkostninger. Når sekretariatsfunktionen fordeler

tilskuddet mellem ansøgerne, skal der ikke afregnes moms af denne fordeling. Der skal alene afregnes

moms, hvis en del af tilskuddet er blevet anvendt til dækning af underleverandørers momspligtige leverancer

til projektet.

For vurdering af den momsmæssige behandling af tilskud er det afgørende at få afklaret, om de øvrige deltagere

i projektet kan anses for medansøgere/delbevillingshavere af projektet, således at tilskuddet blot skal

fordeles mellem parterne, eller om deltagerne er underleverandører, således at det skal vurderes, om de pågældende

ydelser er momspligtige eller -frie efter momslovens bestemmelser.

Retter en offentlig institution fx henvendelse til en række uddannelsesinstitutioner for at få løst en opgave,

bliver tilskuddet momspligtigt.

2.21 uDlejning af fast ejenDOM

Som hovedregel er lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom fritaget for moms, men der gælder en række

undtagelser. Skolernes udlejning af værelser er behandlet neden for under udlejning af værelser, mens anden

lokaleudlejning (kursuslokaler, idrætsanlæg mv.) er omtalt under udlejning af lokaler.

Momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom omfatter også udlejning/bortforpagtning af jord til fx landbrug.

Der er mulighed for at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Dette kan være aktuelt,

hvis jordtilliggende udlejes til landbrugsformål, eller hvis en del af skolens bygninger udlejes til erhvervsvirk-

24


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

somheder. I disse tilfælde vil den frivillige momsregistrering betyde, at skolen bliver berettiget til en øget

fradragsret for moms af fællesomkostninger og godtgørelse af energiafgifter hos SKAT.

Udlejning af værelser

Udlejning af værelser til skolens egne elever er fritaget for moms, idet opholdet er i nær tilknytning til undervisningen.

Opholdsperiodens længde er uden betydning.

Hvis skolen udlejer til andre, afhænger momspligten af lejeperiodens længde. Er lejeperioden under 1 måned,

skal der beregnes moms af udlejningen, da udlejningen sidestilles med hoteldrift.

Er lejeperioden derimod 1 måned eller derover, er der tale om momsfri og lønsumsafgiftsfri langtidsudleje, når

udlejningen ikke sker i forbindelse med servering af mad- og drikkevarer.

Udlejning af lokaler

Lokaleudlejning er som hovedregel fritaget for moms. Dette gælder fx udlejning af kursus- og undervisningslokaler,

selvom lejen inkluderer overheadprojektor og lignende undervisningsfaciliteter.

Hvis skolen også serverer mad og drikkevarer i de udlejede lokaler, bliver hele arrangementet momspligtigt. Begrundelsen

er, at skolens aktiviteter kan sidestilles med hoteldrift/ drift af konferencecentre og lign.

Da udlejning af fast ejendom er en IV-aktivitet, skal der ske reduktion i momskompensationen via Undervisningsministeriet.

Det vil derfor ofte være en fordel for institutionen at lade sig frivilligt registrere for udlejning af fast

ejendom, idet institutionen herved kan opnå fradrag for moms af udgifter, der relaterer sig til udlejningen.

Udlejning af lokaler med udstyr

Driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning eller bortforpagtning

af fast ejendom, anses normalt for en integreret del af ejendommen og er dermed fritaget for moms, hvis

uddannelsesinstitutionen ikke har en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom.

Det er en betingelse for fritagelsen, at der ikke medfølger driftsmidler og løsøregenstande (særligt tilbehør) ud

over det normale.

Der skal opkræves moms ved udlejning af udstyr, når udstyret er væsentligt for brug af lokalet.

Landsskatteretten SKM2007.169 har imidlertid anset udlejning af edb-lokaler for at være udlejning af undervisningslokaler.

Det betyder, at der ikke skal beregnes moms af udlejning af edb-lokaler, med mindre institutionen

25


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

har en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Det kan diskuteres, om denne kendelse er rigtig,

idet Landsskatteretten selv i en efterfølgende sag har anset et selskabs udlejning af motionslokaler for at være

momspligtig, idet styrketræningsredskaberne ansås for at være det vigtigste ved udlejningen og ikke selve

lokalet.

Udlejning i ferier mv.

Nogle institutioner udlejer i ferieperioder institutionens lokaler til udenlandske foreninger/organisationer, som

anvender lokalerne til ferieformål. SKAT Hovedcentret har udtalt, at det er deres opfattelse, at udlejningen kan

ske momsfrit i de tilfælde, hvor hele uddannelsesinstitutionen eller en del af uddannelsesinstitutionen udlejes

til samme lejer i en sammenhængende periode på mindst 1 måned. Det er en betingelse, at skolen hverken til

lejeren eller de personer, som benytter lejemålet, ikke samtidig leverer andre ydelser, fx i form af forplejning

eller løbende rengøring af de lejede lokaler, og at uddannelsesinstitutionen ikke i samme periode har momspligtig

værelsesudlejning til andre.

Når udlejningen har en varighed under 1 måned, er udlejningen momspligtig.

Udlejning af idrætsfaciliteter

Med hensyn til udlejning af idrætsfaciliteter er der en vis usikkerhed for, om der kan opnås en frivillig momsregistrering

herfor. Landsskatteretten har i en sag vedrørende udlejning af en skydebane fastslået, at der ikke

er tale om udlejning af fast ejendom men derimod levering af ydelser i nær tilknytning til sport. Når man er

etableret som en selvejende institution, er det SKATs opfattelse, at man ikke kan drive virksomhed med gevinst

for øje, hvilket medfører, at ydelserne vil være momsfrie.

Konsekvensen ved denne nye praksis er, at uddannelsesinstitutionerne ikke kan opnå et forholdsmæssigt fradrag

hos SKAT, ligesom der ikke kan opnås fuld momskompensation hos Undervisningsministeriet, i tilfælde af

at idrætsanlæg bliver udlejet til tredjemand.

I tilknytning til den nye praksis har SKAT Hovedcentret udtalt, at der i særlige tilfælde kan være tale om udlejning

af fast ejendom. For at der kan være tale om udlejning af fast ejendom skal aftalen mellem uddannelsesinstitutionen

og lejeren give lejeren ret til at tage idrætsanlægget i besiddelse, som var det lejerens eget samt ret til at

udelukke eller indbyde andre.

Der skal endvidere foreligge omstændigheder, som medfører, at udlejningen ikke udgør ”brug af sportsfaciliteter”

i udtrykkets normale betydning.

26


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2.22 uDlejning af MeDarBejDere

Institutioner, som sælger undervisning til (stiller lærerkræfter til rådighed for) andre uddannelsesinstitutioner

og kursusudbydere, skal ikke beregne moms af honorarindtægterne. Dette gælder, uanset om kursusvirksomheden

udbyder momspligtige eller momsfrie kurser. Der skal heller ikke opkræves moms for honorarer til

censorer.

Anden form for medarbejderudlejning er omfattet af momspligt. Dette gælder uddannelsesinstitutioner, som

stiller administrative medarbejdere til rådighed for en anden institution mod betaling. Momspligten gælder

også i de tilfælde, hvor der alene sker en omkostningsudligning.

Hvis der er tale om et mere permanent samarbejde, kan momspligten undgås, hvis der sker en delansættelse af

den eller de relevante medarbejdere. Dette gælder formentlig også, hvis én uddannelsesinstitution af praktiske

årsager forestår den samlede lønudbetaling, og herefter via ”tilins” systemet i SCL eller via en udlægskonto

opkræver de andre institutioner for deres andel af lønudgiften.

Udlån af medarbejdere mellem to gymnasier eller CVU’er, der er omfattet af forvaltningslovens regler, vil være

fritaget for moms i henhold til momslovens § 9, idet de pågældende uddannelsesinstitutioner er underlagt

samme ministerområde. De fleste erhvervsskoler er ikke fuldt ud omfattet af forvaltningslovens bestemmelser,

hvorfor der som udgangspunkt ikke kan udlånes administrative medarbejdere og lignende mellem disse uddannelsesinstitutioner.

2.23 uDlæg

Hvis I i forbindelse med projekter fx leverer momspligtige konsulentopgaver til momsfrie virksomheder, kan

det være en fordel at være opmærksom på udlægsreglerne, således at institutionen kan fakturere kunden uden

moms på udgifter som fx rejseomkostninger.

For at undgå at skulle opkræve moms på afholdte omkostninger til eksempelvis rejseomkostninger mv. skal udgiften

være afholdt i aftagers navn og for dennes regning. Derudover skal udlægget registreres på en udlægskonto.

Udlægsreglerne kan kun bruges ved køb hos tredjemand. Reglerne kan derfor ikke bruges på løn eller

kørselsgodtgørelse til skolens egne ansatte.

2.24 unDervisning/kursusvirksOMheD

Institutionernes uddannelsesaktiviteter er direkte omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Det betyder, at der ikke skal beregnes salgsmoms, og at der tilsvarende ikke kan fratrækkes købsmoms vedrørende

uddannelsesaktiviteterne hos SKAT.

27


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Fritagelsesbestemmelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært

retter sig mod virksomheder og institutioner mv., jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Der har i en årrække været usikkerhed om den momsmæssige behandling af uddannelsesinstitutionernes kurser,

der afholdes som indtægtsdækket virksomhed.

Vestre Landsret har i 2010 slået fast, at uddannelsesinstitutioner med kursusvirksomhed, der afholdes som

indtægtsdækket virksomhed, skal opkræve moms på kursusgebyrerne, når kurserne primært er rettet mod

virksomheder og institutioner, og formålet med kurset er at tjene penge til skolen.

På baggrund af Landsretsdommen sker der følgende ændringer med hensyn til udbud af kurser:

• Fra 1. januar 2011 skal der pålægges moms på kurserne.

• Der vil være fuldt momsfradrag for de momsbelagte udgifter, der direkte kan henføres til kursusaktiviteterne.

• For uddannelsesinstitutioner, der er berettiget til godtgørelse af energiafgifter, vil en større andel af

energiafgifterne kunne godtgøres, idet den delvise momsfradragsprocent på ”toldmomsen” stiger.

• Der skal ikke afregnes lønsumsafgift af kursusaktiviteterne.

2.25 unDervisningsMaterialer

Undervisningsmaterialer, der udleveres uden særskilt betaling i forbindelse med momsfritaget undervisning, er

fritaget for moms. Moms af udgifter til disse materialer vil der som udgangspunkt kunne opnås momskompensation

for via Undervisningsministeriet.

Egne undervisningsmaterialer, der er lavet af underviseren/uddannelsesinstitutionen i tilknytning til en konkret

undervisning, er ligeledes momsfritaget - dette gælder også selvom der opkræves særskilt betaling herfor.

Moms af udgifter til disse undervisningsmaterialer vil der som udgangspunkt kunne opnås momskompensation

for via Undervisningsministeriet.

Undervisningsmaterialer af generel karakter, der udleveres mod særskilt betaling i forbindelse med momsfritaget

undervisning, er momspligtige. Der er fuld fradragsret for moms hos SKAT for udgifter, der knytter sig

momspligtigt salg af undervisningsmaterialer.

Indtægter ved salg til eleverne af materialer, der uomgængeligt er nødvendige i undervisningen i forbindelse

med elevernes egen fremstilling af genstande i den momsfri undervisning, og således medgår hertil, er momsfritaget

efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Som eksempler på materiale kan nævnes stof og lærred.

28


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2.26 varer freMstillet af egne elever

Salg af varer, der er fremstillet af elever som fx legehuse, trapper, fødevarer, frisørydelser mv., er momspligtigt.

Det er alene salg af svendeprøver, til den som har udført svendeprøven, som uddannelsesinstitutionerne kan

sælge uden moms.

Begrundelsen for, at svendeprøver kan sælges uden moms, er at den studerende har ejendomsretten til de

egenfremstillede effekter, der fremkommer som resultat af en prøve mod betaling af udgifter til materialer

anvendt til prøven.

29


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

3. MOMsfraDrag

Momsregistrerede virksomheder har adgang til at fratrække moms vedrørende indkøb, som vedrører de momspligtige

aktiviteter hos SKAT. Der skal sondres mellem indkøb, som udelukkende vedrører de momspligtige

aktiviteter og indkøb, som anvendes til såvel momspligtige som momsfrie formål.

3.1 fulD fraDragsret

Moms vedrørende indkøb, som udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter/formål, kan fratrækkes fuldt

ud hos SKAT. Fx vil en uddannelsesinstitution, som er momsregistreret for landbrugsdrift, have fuld fradragsret

for moms vedrørende indkøb af foder, landbrugsredskaber, opførelse af en lade mv.

Tilsvarende vil der være fuld fradragsret for moms vedrørende køb/leje af sodavandsautomater samt køb af

sodavand til samme, når der beregnes moms af salget.

3.2 Delvis fraDragsret fOr fællesOMkOstninger

Uddannelsesinstitutioner med blandede aktiviteter (momsfri undervisning og momspligtigt salg) har mulighed

for at fratrække en andel af momsen vedrørende omkostninger, som ikke kan henføres direkte til den ene eller

den anden aktivitet.

Det vil fx være tilfældet med administrative omkostninger, edb-omkostninger, lys, vand, varme, revision, rengøring,

vedligeholdelse af haveanlæg mv.

Derudover kan der blive tale om fradragsret for en række andre omkostninger . Hvis fx undervisningsudstyr

anvendes i forbindelse med momspligtig konsulentbistand/kurser, gives der også momsfradragsret for en andel

af indkøbet heraf hos SKAT.

Moms vedrørende omkostninger til vedligeholdelse af administrative lokaler kan også fratrækkes efter samme

regler. Derudover gælder særlige regler for fradragsret vedrørende bygninger, se afsnit 3.4.

Den delvise fradragsret opgøres for langt de fleste omkostninger på grundlag af forholdet mellem de momspligtige

og de momsfrie indtægter.

Beregningen sker efter følgende formel:

Momspligtig omsætning x 100

Samlet omsætning ekskl. taxametertilskud

= fradragsprocent (andel af moms, som kan fratrækkes)

31


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Den beregnede fradragsprocent hos SKAT hæves altid til nærmeste hele procent. Hvis fradragsprocenten er

beregnet til 36,10 %, hæves den til 37 %.

I den momspligtige omsætning indgår samtlige de indtægter, hvoraf uddannelsesinstitutionen har afregnet

salgsmoms, herunder automatsalg, sponsorater/annoncesalg, konsulentbistand mv.

I den samlede omsætning indgår såvel de momspligtige som de momsfrie aktiviteter. De momsfrie aktiviteter

er først og fremmest betalinger fra elever/kursister, hvoraf der ikke er beregnet moms. Derudover kan der være

tale om lejeindtægter fra momsfri udlejning af lokaler mv.

Tilskud og donationer medregnes ikke i den samlede omsætning, da der ikke anses at foreligge en modydelse.

Det drejer sig først og fremmest om taxametertilskud, offentlige tilskud fra EU, stat, amt og kommune.

Indtægter fra salg af anlægsaktiver skal ligeledes ikke indgå i opgørelsen af den delvise momsfradragsret.

Hvis fradragsprocenten i et år er endeligt opgjort til fx 26 %, kan denne procent anvendes som acontosats i

det efterfølgende år. Når året er gået, skal der ske en regulering baseret på de faktiske regnskabstal for året.

I bilag 1 og 2 har vi givet eksempler på beregning af den delvise fradragsprocent.

3.3 ingen fraDragsret

Moms vedrørende udgifter, som udelukkende vedrører de momsfritagne aktiviteter, kan ikke fratrækkes hos

SKAT. Det gælder fx undervisningsudstyr mv., som kun anvendes i forbindelse med den momsfrie undervisning.

Der vil være ret til momskompensation via Undervisningsministeriet herfor.

Herudover er der nogle indkøb, som hverken berettiger til hel eller delvis momsfradragsret uanset formålet

med indkøbet. Det drejer sig blandt andet om indkøb, som anvendes til følgende formål:

• Vederlagsfri kost til uddannelsesinstitutionens personale.

• Opførelse og vedligeholdelse mv. af bolig for personalet.

• Naturalaflønning.

• Repræsentation og underholdning.

• Gaver, både til personale og eksterne interessenter.

• Restaurationsydelser - købsmomsen kan fradrages med 25 %, hvis udgifterne har været af streng erhvervsmæssig

karakter.

32


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

• Hotelophold - købsmomsen kan fradrages med 25 %, hvis udgifterne har været af streng erhvervsmæssig

karakter.

3.4 særlige regler fOr Bygninger

Der gælder et særligt regelsæt, som regulerer momsfradragsretten for bygninger. I korthed går disse regler ud

på følgende:

Hvis der opføres bygninger og tilbygninger, som skal anvendes både til momspligtige og til momsfritagne

formål, eksempelvis undervisningslokaler, som også udlejes inkl. moms, fordi der sker servering af mad og

drikkevarer, eller uddannelsesinstitutionen har en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, kan

momsen fratrækkes efter et skøn over den forventede anvendelse. Den fratrukne moms skal reguleres efter

reglerne om regulering for investeringsgoder. Disse regler er meget kortfattet omtalt i afsnit 3.6.

Hvis der opføres bygninger/tilbygninger, som udelukkende anvendes til momspligtige formål, fx en driftsbygning

til en uddannelsesinstitutions landbrug, kan momsen fratrækkes fuldt ud hos SKAT. Hvis der derimod

opføres en bygning/tilbygning, som udelukkende anvendes til momsfri undervisning, kan der ikke fratrækkes

nogen del af momsen hos SKAT. Hvis bygningen udelukkende anvendes til taxametertilskudsberettigede formål,

kan institutionen dog opnå godtgørelse af momsen hos Undervisningsministeriet i anskaffelsesåret.

For omkostninger vedrørende ombygning, reparation, vedligeholdelse mv. af lokaler, som anvendes til såvel

momspligtige som momsfrie formål, fx administrative lokaler, skal fradragsretten opgøres på grundlag af omsætningsfordelingen,

jf. afsnit 3.2 om delvis fradragsret.

Vedrører vedligeholdelse mv. et lokale, som kun bruges til momspligtige formål, fx en butik, er der fuld fradragsret

for momsen hos SKAT, jf. afsnit 3.1. Der gælder en særlig regel om, at vedligeholdelse mv., som sker

dels i lokaler, som anvendes til momsfrie formål, dels i lokaler som anvendes til momspligtige formål, skal

fordeles på grundlag af kvadratmeterfordelingen. Dette kan fx være tilfældet ved udskiftning af tag, maling af

facade eller lignende. Denne regel forudsætter, at de enkelte lokaler enten udelukkende anvendes til momspligtige

eller momsfrie formål. Dermed vil reglen i de fleste tilfælde ikke kunne anvendes af uddannelsesinstitutionerne.

Uddannelsesinstitutioner, der anvender de samme lokaler både til momspligtige og momsfrie

aktiviteter, skal beregne fradragsprocenten over for SKAT efter et skøn. Omsætningsfordelingen, jf. afsnit 3.2,

kan danne grundlag for dette skøn.

For omkostninger, som ikke vedrører bygninger, fx vedligeholdelse af haveanlæg mv., anvendes de almindelige

regler om delvis fradragsret, jf. afsnit 3.2.

33


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

3.5 særlige regler fOr Biler

Der gælder et særligt regelsæt, som regulerer momsfradragsretten for biler. Der skelnes i momsloven mellem

tre kategorier af biler; Personbiler, vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 3 t og vare- og lastbiler

med en tilladt totalvægt over 3 t.

Vi har i nedenstående skema anført fradragsreglerne.

Personbiler

Personbiler på hvide plader, uanset formålet med anvendelsen

fraDragsret veD køB fraDragsret veD leje fraDragsret veD Drift MOMs veD salg

Intet fradrag Intet momsfradrag hvis leasingperioden

er under 6 måneder.

Hvis leasingperioden er over 6

måneder, kan der gives fradrag

efter særlige regler.

Leasingselskabet skal oplyse

den fradragsberettigede andel

på fakturaen

34

Intet fradrag

Der skal ikke beregnes moms

ved salg

Varebiler med en totalvægt ikke over 3 tons

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 3 t, der udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter

fraDragsret veD køB fraDragsret veD leje fraDragsret veD Drift MOMs veD salg

Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den

fulde salgspris

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 3 t, der anvendes både til momspligtige og momsfrie aktiviteter,

herunder også privat brug

fraDragsret veD køB fraDragsret veD leje fraDragsret veD Drift MOMs veD salg

Intet fradrag 1/3 fradrag for momsen af

lejen, hvis uddannelsesinstitutionens

momspligtige indtægter

overstiger 50.000 kr. om året

Fuldt fradrag for alle

momsbelagte udgifter, hvis

uddannelses institutionens

momspligtige indtægter overstiger

50.000 kr. om året

Der skal ikke beregnes moms

ved salget af motorkøretøjet


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt over 3 t, der udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter

fraDragsret veD køB fraDragsret veD leje fraDragsret veD Drift MOMs veD salg

Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den

fulde salgspris

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt over 3 t, der anvendes både til momspligtige og momsfrie (§ 13) aktiviteter

fraDragsret veD køB fraDragsret veD leje fraDragsret veD Drift MOMs veD salg

Delvis fradrag for moms efter

omsætningsfordelingen

Delvis fradrag for moms efter

omsætningsfordelingen

35

Delvis fradrag for moms efter

omsætningsfordelingen

Der skal beregnes moms af den

fulde salgspris

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt over 3 t, der anvendes både til momspligtige aktiviteter og til myndighedsopgaver

fraDragsret veD køB fraDragsret veD leje fraDragsret veD Drift MOMs veD salg

Fradrag efter et skøn Fradrag efter et skøn Fradrag efter et skøn Der skal beregnes moms af den

fulde salgspris

Der kan opnås delvis momskompensation hos Undervisningsministeriet for anskaffelsen og driften efter fordelingsnøglen,

som er beskrevet i afsnit 8.4.

I 2008 er der indført ændring af momsreglerne for kørsel i varebiler. Ændringen er gennemført med henblik på

en forenkling af reglerne for kørsel i varebiler, således at momsreglerne tilpasses skattereglerne på området.

Reglerne betyder først og fremmest en indførelse af begrebet ”specialindrettet køretøj” i momslovgivningen.

Specialindrettede køretøjer

Ved vurdering af, om et køretøj kan anses som ”specialindrettet”, skal der altid være tale om et køretøj, der er

uegnet som et alternativ til en privat bil.

Såfremt der er tale om et specialindrettet køretøj, er nedenfor nævnte kørsel tilladt, uden at det har konsekvenser

for uddannelsesinstitutionens momsfradragsret.


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Kørsel mellem hjem og arbejde

Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer anses for foretaget i virksomhedens interesse med

ret til fradrag for købsmoms på betingelse af:

• at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde

• at den specialindrettede bil er nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde.

I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes og afsættes kolleger, når uddannelsesinstitutionen

beordrer det. Uddannelsesinstitutionen kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke at

vedrøre en specifik situation.

Svinkeærinder i specialindrettede køretøjer

Er betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde opfyldt, kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km

inden for en 12-måneders periode, fx i forbindelse med afhentning og aflevering af børn samt indkøb mv. Små

svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute,

medregnes ikke til de 1.000 km/år.

Kørsel til møder mv.

Der er indført en 25-dages regel, således at uddannelsesinstitutionens medarbejdere har mulighed for at tage

en varebil hjem, uden dette giver moms- og skattemæssige konsekvenser, hvis I fx skal til møde eller kursus

ude i byen.

Kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange inden for en 12 måneders periode anses for foretaget i virksomhedens

interesse, når køretøjet den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, fx til kørsel til et møde,

et kursussted eller en lufthavn el. lign. med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også kørsel

mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, dagen efter bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. Hvis I

tager bilen hjem om mandagen, tager til møde om tirsdagen og kører fra hjemmet til den faste virksomhedsadresse

om onsdagen, vil kørslen tælle to gange.

Hvis I kører hjem i varebilen om mandagen og tager til møde tirsdag for derefter at køre direkte fra mødet til

den faste arbejdsplads, tæller kørslen kun en gang.

3.6 investeringsgODer

Moms vedrørende investeringsgoder kan fratrækkes på det tidspunkt, hvor omkostningen afholdes. Momsloven

indeholder ikke afskrivningsregler svarende til de skattemæssige.

36


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Hvis der er tale om udgifter vedrørende fast ejendom eller større investeringer i maskiner, inventar eller driftsmidler

- såkaldte investeringsgoder - skal det fratrukne momsbeløb fordeles over en nærmere fastsat periode

(reguleringsperioden), og der skal årligt ske en opfølgning og eventuel justering af fradragsretten.

Investeringsgoder omfatter:

• Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris overstiger 100.000 kr. ekskl. moms. Reguleringsperioden

er 5 år.

• Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom, hvis den årlige værdi pr. ejendom overstiger 100.000 kr.

ekskl. moms. Reguleringsperioden er 5 år.

• Fast ejendom, herunder til- og ombygning af fast ejendom. Der er ingen værdigrænse. Reguleringsperioden

er 10 år.

Reglerne indebærer, at der skal ske en tilbagebetaling eller en efterbetaling af moms, hvis anvendelsen af et

investeringsgode ændres i løbet af reguleringsperioden.

Nedenstående reguleringssituationer kan være aktuelle for uddannelsesinstitutioner:

1. Når anvendelsen af et investeringsgode efterfølgende giver ret til et mindre fradrag end det, som er

opnået ved anskaffelsen.

2. Når anvendelsen af et investeringsgode giver ret til et større fradrag end det, der oprindeligt blev opnået

ved anskaffelsen.

3. Når der sker salg af et investeringsgode, hvor der ved anskaffelsen ikke var fuld fradragsret. Reguleringsbeløbet

kan dog ikke overstige 25 % af salgssummen ekskl. moms.

4. Ved salg af fast ejendom. Salg af fast ejendom sidestilles med, at ejendommen overgår til ikke fradragsberettiget

anvendelse. Køberen kan eventuelt overtage reguleringsforpligtelsen helt eller delvis, eller

sælger kan i visse tilfælde stille sikkerhed indtil udløbet af reguleringsperioden.

5. Når et driftsmiddel overdrages som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Køberen kan eventuelt

overtage reguleringsforpligtelsen eller en del heraf.

Hvis udsvinget i uddannelsesinstitutionens fradragsprocent for det pågældende investeringsgode er mindre

end 10 procentpoint i forhold til fradragsprocenten på anskaffelsestidspunktet, er der ikke pligt til men

mulighed for, at foretage regulering. Hvis udsvinget er større end 10 procentpoint, skal der foretages regulering.

37


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Institutionens bogholderi skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne beregne reguleringsforpligtelsen

for de enkelte investeringsgoder.

Et enkelt eksempel kan illustrere reglernes betydning:

En uddannelsesinstitution anskaffer i år 2002 en havetraktor til 100.000 kr. + 25.000 kr. i moms. Institutionen

har en fradragsprocent på 20 %, jf. afsnit 3.2., og fratrækker et momsbeløb på 5.000 kr.

Reguleringsperioden for havetraktoren er 5 år. Det fratrukne momsbeløb skal derfor fordeles med lige store

andele for hvert år, altså 1.000 kr.

Herefter kunne reguleringen fx se således ud baseret på, at fradragsprocenten ændres fra år til år, hvilket vil

være normalt for de fleste uddannelsesinstitutioner:

År Moms på anskaffelsen Fratrukket momsbeløb Fradragspct. Faktisk fradragsret Regulering

2002 5.000 kr. 1.000 kr. 20 % 1.000 kr. 0 kr.

2003 5.000 kr. 1.000 kr. 20 % 1.000 kr. 0 kr.

2004 5.000 kr. 1.000 kr. 30 % 1.500 kr. + 500 kr.

2005 5.000 kr. 1.000 kr. 50 % 2.500 kr. + 1.500 kr.

2006 5.000 kr. 1.000 kr. 10 % 500 kr. - 500 kr.

Endelig skal det nævnes, at der gælder særlige regler i forbindelse med salg af investeringsgoder, hvis salget

sker i løbet af reguleringsperioden.

Hvis der er fratrukket en andel af momsen på maskiner, driftsmidler eller inventar, skal der beregnes moms af

hele salgsprisen, hvis maskinen mv. sælges igen. Men hvis salget sker inden for reguleringsperioden, kan der ske

en regulering, svarende til at uddannelsesinstitutionen havde fuld fradragsret for momsen i den resterende del

af reguleringsperioden.

Ved salg af fast ejendom forholder det sig omvendt. Salg af fast ejendom er momsfritaget, og salg inden for

reguleringsperioden vil derfor udløse en efterbetaling til myndighederne, medmindre reguleringsforpligtelsen

kan overdrages til den, der overtager ejendommen.

Uddannelsesinstitutioner, der ikke har momspligtige aktiviteter, kan ikke overtage en reguleringsforpligtelse.

38


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

4. køB af varer Og yDelser

i uDlanDet

Når momsregistrerede institutioner køber varer og ydelser hos momsregistrerede virksomheder i andre EUlande,

skal institutionen beregne og afregne moms af købet.

4.1 køB af varer i anDre eu-lanDe

Når der købes varer hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionens

momsnummer oplyses i forbindelse med købet. Sælgeren kan kun udstede en faktura uden moms,

hvis sælgeren kender institutionens momsnummer.

Når uddannelsesinstitutionen har modtaget varen/fakturaen, skal der beregnes erhvervelsesmoms. Momsen

beregnes af vederlaget for varen (fakturaprisen) og angives i momsangivelsens rubrik ”Moms af varekøb i

udlandet”. Værdien af varekøbet angives i rubrik ”A Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande (EUerhvervelser)”.

Erhvervelsesmomsen lægges herefter sammen med salgsmomsen. Samtidig er der ret til at medregne erhvervelsesmomsen

til købsmomsen i samme omfang, som gælder ved skolens køb af tilsvarende varer i Danmark.

Hvis der købes bøger i et andet EU-land til brug for den momsfrie undervisning, må den beregnede erhvervelsesmoms

ikke medregnes til købsmomsen hos SKAT, men der er adgang til momskompensation via Undervisningsministeriet.

Uddannelsesinstitutioner, der ikke er momsregistrerede hos SKAT, skal kun betale erhvervelsesmoms, hvis

den samlede værdi af EU-købene enten i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 80.000

kr.

4.2 køB af varer i treDjelanDe

Når der købes varer i tredjelande, skal varerne indfortoldes i forbindelse med indførsel til EU, og der skal i den

forbindelse beregnes told og importmoms af varerne.

For at kunne indfortolde varerne skal uddannelsesinstitutionen importørregistreres, dvs. registreres som varemodtager.

Registreringen sker ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Institutionen skal være registreret, inden varerne ankommer til grænsen, ellers kan fortoldningen ikke foretages,

og det kan betyde, at varerne ikke kan udleveres.

Ved køb af varer i tredjelande, vil vi anbefale, at I anvender et speditionsfirma til at varetage selve fortoldningen.

40


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Ved bogføringen skal uddannelsesinstitutionen bogføre selve fakturaen. Der skal ikke beregnes erhvervelsesmoms.

Når uddannelsesinstitutionen har modtaget meddelelse fra SKAT om told og importmoms, skal tolden

bogføres som et tillæg til købsprisen for varen. Importmomsen kompenseres via momskompensationsordningen,

hvis udgiften berettiger hertil.

Ved indberetning til SKAT skal importmomsen angives i momsangivelsens rubrik ”Moms af varekøb i udlandet”.

Også importmomsen kan medregnes til købsmomsen, i samme omfang som gælder for tilsvarende

indkøb i Danmark. Knytter købet sig alene til momskompensationsberettigede aktiviteter, skal importmomsen

debiteres på kontoen for momskompensation.

Hvis der er told på varerne, skal denne afregnes særskilt til SKAT.

4.3 køB af yDelser i uDlanDet

Der er tale om køb af ydelser, når I eksempelvis downloader programmer mv. mod betaling. Ved køb af ydelser

i udlandet, skal uddannelsesinstitutionen afregne moms af købet.

Med hensyn til køb af ydelser er der ingen bundgrænse som på varer for, hvornår I har pligt til at lade sig registrere

for at kunne afregne moms i Danmark af købet.

For at sælgeren ikke opkræver moms i sit hjemland, er det vigtigt, at I oplyser institutionens momsnummer i

forbindelse med købet.

Ved modtagelse af ydelsen/fakturaen, skal der beregnes moms. Momsen beregnes af fakturaprisen og angives i

momsangivelsens rubrik ”Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”. Hvis ydelserne er købt i et

andet EU-land, skal værdien af ydelseskøbet angives i rubrik ”Værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande.

4.4 MOMsrefusiOn i uDlanDet

Når uddannelsesinstitutioner er i udlandet i forbindelse med møder, kursusdeltagelse og lign. kan institutionen

i et vist omfang få refunderet udenlandsk moms af visse varer og tjenesteydelser, som er købt og eventuelt

brugt i andre europæiske lande.

Tilbagesøgning af momsen sker via SKAT i Danmark. For at få udenlandsk moms refunderet skal institutionen

tilmeldes momsrefusionsordningen via tastselv.dk

Der gives ikke momskompensation for udenlandsk moms via Undervisningsministeriet.

41


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

5. ByggeMOMs

Momsloven indeholder et særligt regelsæt, hvorefter uddannelsesinstitutioner og øvrige virksomheder skal

betale byggemoms, hvis institutionens ansatte udfører arbejder på institutionens bygninger. Det gælder både

bygge-, anlægs-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Formålet med byggemomsen er at modvirke konkurrenceforvridning

ved at sidestille egne ansattes arbejder med tilsvarende arbejder udført af selvstændige

murermestre, tømrere m.fl.

5.1 hvilke arBejDer skal Der Beregnes MOMs af?

Der skal beregnes moms af arbejder på uddannelsesinstitutioners bygninger. Byggemomsen omfatter ikke

arbejder på andet end bygninger, fx vedligeholdelse af haveanlæg mv.

Byggemoms skal beregnes ved opførelse, ombygning og modernisering af bygninger samt i forbindelse med

reparations- og vedligeholdelsesarbejder, hvis den samlede årlige værdi overstiger 100.000 kr.

Typisk skal byggemomsen beregnes af følgende arbejder:

• Reparations- og isoleringsarbejder

• Maling af vinduer og facader

• Udskiftning af bygningsdele

• Faste belægninger på eksisterende gulve, lofter og vægge

• Udskiftning af vinduer med termoruder.

I praksis accepteres det, at en uddannelsesinstitutions pedel udfører mindre reparationsarbejder og lign., uden

at der indtræder pligt til at beregne byggemoms.

5.2 hveM er ansatte?

Byggemomsen skal beregnes, hvis institutionen anvender egne ansatte til byggearbejde. Der er tale om egne

ansatte, når der foreligger et lønmodtagerforhold, hvor institutionen som udgangspunkt indeholder A-skat.

Hvis der anvendes frivillig ulønnet arbejdskraft, er der ikke tale om ansatte, og der skal ikke beregnes byggemoms.

Det kan fx være forældre eller elever, der bistår med et konkret projekt over en eller flere weekends.

Tilsvarende skal der ikke beregnes byggemoms, hvis uddannelsesinstitutionens elever udfører arbejder på institutionens

bygninger, fx som led i værkstedsundervisning.

43


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

5.3 hvOrDan Beregnes MOMsen?

Uddannelsesinstitutionen skal beregne salgsmoms (udgående afgift) på grundlag af en kalkulation, som dels

indeholder værdien af indkøbte byggematerialer, dels indeholder lønværdien af den præsterede arbejdskraft.

Værdien af indkøbte byggematerialer er den pris, som institutionen har betalt for materialerne. Hvis byggematerialerne

er købt i en detailbutik, fx et byggemarked, skal der ikke kalkuleres med avance på materialerne. Er

byggematerialerne købt en gros, skal der tillægges en avance på mellem 5 og 10 % af materialeværdien.

Lønværdien af arbejdet opgøres ved at multiplicere det anvendte antal timer med den eller de pågældendes

sædvanlige timeløn inkl. sociale ydelser. Til denne løn skal lægges en avance, som efter praksis kan opgøres til

20-60 % af lønnen.

Der kan være forskellig praksis ved skattecentrene, hvorfor det i forbindelse med større byggeopgaver anbefales

at kontakte SKAT før byggearbejdet igangsættes.

Uddannelsesinstitutionen kan fratrække købsmoms vedrørende de indkøbte materialer. Der vil således kun

være en reel momsbelastning på materialerne, hvis der er indregnet et avancetillæg, jf. ovenfor.

Hvis ombygningen omfatter taxametertilskudsberettigede undervisningslokaler, kan den beregnede byggemoms

refunderes via Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

44


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

6. lønsuMsafgift

Indtil 1. januar 2009 var uddannelsesinstitutionerne fritaget for registrering efter lønsumsafgiftsloven, når

mere end 50 % af institutionens driftsudgifter blev dækket af offentlige tilskud.

Med virkning fra 1. januar 2009 blev denne regel ophævet, således at alle uddannelsesinstitutioner skal registreres

for lønsumsafgift af deres momsfrie aktiviteter, medmindre den pågældende undervisningsaktivitet

direkte er fritaget i lønsumsafgiftsloven.

Almindelige uddannelsesaktiviteter i det nationale uddannelsessystem vil fortsat ikke være lønsumsafgiftspligtige.

Dette gælder, uanset om udbyderen er offentlig eller ej.

6.1 lønsuMsafgiftsfrie aktiviteter

I henhold til lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, er følgende momsfrie uddannelsesaktiviteter fritaget for lønsumsafgift:

• Folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og

folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt.

• Undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil

modtages statstilskud.

• Undervisning i børnehaveklasse og 1. - 10. klasse, når der hertil modtages statslige tilskud.

• Specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens §

22, stk. 5.

• Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets

tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre.

• Gymnasial undervisning.

• Undervisning på musikskoler omfattet af musikloven.

• Almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse.

• Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om

arbejdsmarkedsuddannelser mv.

• Danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

• Særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

• Erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

• Deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven.

• Åben uddannelse omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

• Maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser.

46


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Skatteministeriet har fastslået, at der ikke skal betales lønsumsafgift af det indtægtsdækkede salg, som sker i

nær tilknytning til den lønsumsafgiftsfrie undervisning.

Fx kan nævnes udlejning af pc’er til eleverne. SKAT anser udlejning af pc’er til eleverne for at være fritaget for

moms, idet udlejningen anses for at være i nær tilknytning til undervisningen. Undervisningsministeriet anser

derimod udlejning af pc’erne for at være en IV-aktivitet.

6.2 lønsuMsafgiftspligtige aktiviteter

Efter lønsumsafgiftsloven skal der som udgangspunkt betales lønsumsafgift af salg af varer og ydelser, som er

fritaget for moms efter momslovens § 13. F

or uddannelsesinstitutioner vil det typisk være levering af momsfrie undervisningsaktiviteter, levering af

sportsaktiviteter og levering af kulturelle aktiviteter, som bliver omfattet af lønsumsafgiftspligten.

For at uddannelsesinstitutionen kan blive omfattet af lønsumsafgiftspligten, skal institutionen modtage betaling

for levering af en vare eller en ydelse, der er fritaget for moms efter momslovens § 13.

Uddannelsesinstitutionen vil således ikke komme til at betale lønsumsafgift af projekter, hvor der ikke sker

levering af varer eller ydelser.

Lønsumsafgift kan alene komme på tale i de situationer, hvor uddannelsesinstitutionen leverer en modydelse

for betalingen.

Efter ændring af lønsumsafgiftsloven skal der betales lønsumsafgift af de undervisningsaktiviteter, som er fritaget

for moms og ikke positivt er nævnt ovenfor.

I praksis vil det typisk være indtægter, som skal konteres som IV-aktiviteter, der kan blive omfattet af lønsumsafgift.

Efter Landsretten har fastslået, at kursusaktiviteter, der udbydes som indtægtsdækket virksomhed, skal

anses for at være drevet med gevinst for øje, skal der ikke længere afregnes lønsumsafgift af kursusaktiviteterne.

Da kursusaktiviteterne hos de fleste uddannelsesinstitutioner har været den største indtægtspost i forhold

til lønsumsafgift, vil en række uddannelsesinstitutioner formodentlig kunne afmeldes for lønsumsafgift

igen.

47


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Som eksempler på lønsumsafgiftspligtige aktiviteter kan nævnes:

• Salg af faglig undervisning til andre uddannelsesinstitutioner, hvis undervisningen ikke knytter sig til

en af ovenstående lønsumsafgiftsfrie aktiviteter.

• Tilskudsfinansierede projekter, hvor der modtages betaling for levering af eksempelvis undervisningsydelser,

der ikke er fritaget for lønsumsafgift. Hvis der opnås tilskud til de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter,

skal tilskuddet indgå i indtægtsfordelingen i forbindelse med opgørelsen af, hvor stor en andel

af lønningerne, der skal medtages i lønsumsafgiftsgrundlaget.

Levering mellem uddannelsesinstitutioner, der tidligere var amtskommunale eller som er resultatet af en eller

flere sammenlægninger af selvejende uddannelsesinstitutioner, der tidligere var amtskommunale, er omfattet

af den særlige regel i momslovens § 9. Salg mellem disse institutioner anses dermed ikke for leverancer, og er

derfor fritaget for moms.

Skatterådet har i et bindende svar udtalt, at leverancer mellem uddannelsesinstitutioner ikke er fritaget for

lønsumsafgift, blot fordi leverancen er fritaget for moms i henhold til momslovens § 9.

Vi anser dog Skatterådets udtalelse for tvivlsom, da Landsskatteretten tilbage i 2001 har fastslået, at momsloven

og lønsumsafgiftsloven skal fortolkes ens. Dette bør efter vores opfattelse også gælde fortolkningen af,

hvornår der er tale om en leverance mellem institutionerne.

6.3 registrering

Uddannelsesinstitutioner med lønsumsafgiftspligtige aktiviteter skal registreres og betale lønsumsafgift, hvis

virksomhedens afgiftsgrundlag overstiger 80.000 kr. over en 12-måneders periode. De 80.000 kr. er alene en

bagatelgrænse for registrering, og er således ikke et bundfradrag for registrerede virksomheders betaling af

lønsumsafgift.

6.4 Opgørelse af afgiftspligtig lønsuM

Der skal betales lønsumsafgift af enhver form for løn til ansatte inkl. alle tillæg. Det vil sige, at der ikke skal

beregnes lønsum af vederlag til personer, der ikke kan betragtes som ansatte.

Ved afgørelsen af om en person er ansat i virksomheden, lægges der vægt på, om den pågældende:

• Skal have indeholdt A-skat af lønnen, det vil sige, at lønnen er A-indkomst.

• Skal have indeholdt AM-bidrag af lønnen.

48


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Det er ikke afgørende, om der rent faktisk betales A-skat.

Ved opgørelse af den afgiftspligtige lønsum indgår følgende:

• Års-, måneds-, 14-dages-, uge-, dag- og timeløn

• Akkordfortjeneste

• Gratialer

• Honorarer

• Bonus

• Provision

• Tantieme

• Pensionsbidrag

• ATP-bidrag, både lønmodtager- og arbejdsgiverandel

• AM-bidrag, lønmodtagerandel

• Andre former for vederlag.

Som afgiftspligtige tillæg anses bl.a.:

• Takstregulering

• Anciennitetstillæg

• Skifteholdstillæg

• Feriegodtgørelse og ferietillæg

• Alders- og dyrtidstillæg

• Lignende former for tillæg.

6.4.1 atp-BiDrag

Arbejdstagers samt arbejdsgivers andel til ATP skal medregnes til afgiftsgrundlaget. ATP-kompensation, der

ydes til private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lønsumsafgiftsloven, kan ikke reducere

afgiftsgrundlaget.

6.4.2 BestyrelseshOnOrar

Bestyrelseshonorarer og andre honorarer, som udbetales til personer, der modtager vederlag for udført arbejde,

men hvor honorarmodtageren hverken kan anses som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende,

skal ikke medregnes til afgiftsgrundlaget.

49


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

6.4.3 feriepenge

Feriepenge og ret til ferie med løn (afsat feriepenge) er en del af virksomhedens lønudgift og skal derfor medregnes

til lønsummen.

6.4.4 fri Bil

Værdien af hel eller delvis fri bil skal medregnes til afgiftsgrundlaget.

6.4.5 fri kOst Og lOgi

I forbindelse med beregning af fri kost og logi kan ligningsmyndighedernes standardiserede satser lægges til

grund for lønsumsafgiftsgrundlaget.

6.4.6 fri telefOn

Værdien af hel eller delvis fri telefon skal medregnes til afgiftsgrundlaget.

6.4.7 fratræDelsesgODtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse skal ikke medregnes til lønsummen.

6.4.8 løn

En persons løn skal medregnes til lønsummen, hvis lønnen er A-indkomst, og hvis modtageren er omfattet

af ATP. Lønnen til personer med frikort skal også medregnes til lønsummen. Der kan endvidere være tilfælde,

hvor modtageren ikke er omfattet af ATP, og hvor lønnen skal medregnes til lønsummen.

Løn og tillæg opgøres som bruttobeløb.

Momsnævnet har fastslået, at forsikringsselskabers udbetaling af provision til kredsbestyrere og forsikringsagenter

skal medregnes til lønsummen.

6.4.9 naturalier

Ved opgørelse af lønsummen skal aflønning i naturalier medregnes til lønsummen, i det omfang de berettiger

til feriegodtgørelse efter ferieloven.

Naturalier, som en arbejdsgiver udelukkende yder efter eget skøn, og som ikke direkte er vederlag for arbejde,

kan holdes uden for beregningen af lønsummen. Det drejer sig fx om julegaver, udskænkning af kaffe

samt andre såkaldte frynsegoder uanset om disse ydelser måtte være indkomstskattepligtige for modtageren.

50


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

6.4.10 Offentlige løntilskuD

Fra 1. oktober 2008 kan virksomheder modregne udbetalte løntilskud/lønrefusioner i lønsumsafgiftsgrundlaget.

Der er tale om ændring af praksis, idet ansatte i eksempelvis fleksjobs ikke kan antages at præstere en arbejdsydelse,

der svarer fuldt ud til den udbetalte løn. Løntilskud, som modtages til militærnægtere og langtidsledige,

kan fortsat ikke modregnes i lønsumsafgiftsgrundlaget.

6.4.11 Offentlige refusiOner

Refusioner fra det offentlige til virksomheden i forbindelse med ansattes sygdom og barsel kan modregnes i virksomhedens

lønsum. Dette skyldes, at virksomheden ikke har modtaget nogen arbejdsydelse fra den ansatte.

Lønrefusion i forbindelse med elevers skoleophold og refusion af orlovsydelse i forbindelse med medarbejderes

orlov til børnepasning, uddannelse og sabbat kan ligeledes modregnes ved beregning af lønsummen, forudsat

at der er udbetalt løn i den pågældende fraværsperiode.

6.4.12 pensiOnsOrDninger

Løbende indbetalinger til pensionsordninger til ansatte skal medregnes til lønsummen.

Momsnævnet har fastslået, at pensionsforpligtelser over for tidligere ansatte ikke skal medregnes til lønsummen,

når pensionsudbetalingen først sker efter ansættelsesforholdets ophør.

6.4.13 persOnalegODer

Personalegoder som fx lystbåd, sommerhus, helårsbolig og visse personalelån skal medregnes i det omfang,

de berettiger til feriepenge/feriegodtgørelse efter ferieloven. Personalegoderne medtages til afgiftsgrundlaget

med de standardiserede satser, der er fastsat efter ligningsloven, medmindre højere værdier er

aftalt.

6.5 Beregning af lønsuMsafgift

For uddannelsesinstitutioner, som er lønsumsafgiftspligtige, skal der afregnes 5,33 % af den samlede lønsum,

som kan henføres til de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Ved opgørelse af den afgiftspligtige lønandel tages der udgangspunkt i de ansattes faktiske funktioner:

• Hvis uddannelsesinstitution har ansatte, som udelukkende beskæftiger sig med lønsumsafgiftspligtige

aktiviteter, skal der beregnes lønsumsafgift af hele deres løn.

51


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

• Hvis uddannelsesinstitutionen har ansatte, som både beskæftiger sig med lønsumsafgiftspligtige og

lønsumsafgiftsfrie aktiviteter, skal den andel af lønnen, der medgår til de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter,

medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget.

• Hvis uddannelsesinstitutionen har ansatte, der udelukkende beskæftiger sig med lønsumsafgiftsfrie

aktiviteter, skal lønningerne til disse medarbejdere ikke medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget.

I praksis vil der som regel ikke være ansatte på uddannelsesinstitutionerne, som udelukkende beskæftiger sig med

lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. Derimod er der som regel en række ansatte, som alene beskæftiger sig med

lønsumsafgiftsfrie aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at institutionen nøje gennemgår medarbejdernes funktioner og

kun medtager lønnen for de ansatte, som er beskæftiget med lønsumsafgiftspligtige aktiviteter i afgiftsgrundlaget.

Ved opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget skal I som udgangspunkt opgøre det faktiske tidsforbrug. Hvis der

ikke er mulighed for at opgøre det faktiske tidsforbrug, skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres efter et skøn,

hvor der normalt tages udgangspunkt i en omsætningsfordeling.

For uddannelsesinstitutionerne vil det ofte være vanskeligt at opgøre det faktiske tidsforbrug, idet I ikke registrerer

samtlige forberedelsestimer mv. Tilsvarende vil det nærmest være umuligt at registrere, hvor meget tid

det administrative personale anvender på de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Vi vil derfor anbefale, at I opgør lønsumsafgiftsgrundlaget på baggrund af en omsætningsfordeling.

Som eksempel på opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget har vi udarbejdet nedenstående eksempel:

Opgørelse lærer lønsumsafgift

BruttOløn pensiOnsBiDrag i alt

Bent Andersen 302.196 60.288 362.484

Bent Jensen 369.645 60.580 430.225

Bodil Sørensen 338.558 55.131 393.689

Erik Sørensen 337.902 59.667 397.569

Finn Pedersen 345.793 62.167 407.960

Flemming Jensen 369.368 67.091 436.459

Grethe Henriksen 391.380 60.580 451.960

Hans-Jørgen Larsen 339.105 60.000 399.105

Henning Jensen 308.565 57.229 365.794

Henrik Poulsen 373.066 61.390 434.456

52


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

lærer BruttOløn pensiOnsBiDrag i alt

Jan Christensen 374.814 61.390 436.204

Jan Jensen 369.234 60.580 429.814

Jane Nielsen 370.262 58.409 428.671

Jens Henriksen 328.675 57.941 386.616

Jesper Rasmussen 333.701 60.342 394.043

John Nielsen 129.067 22.699 151.766

Knud Christensen 374.287 58.409 432.696

Lars Andersen 380.700 67.972 448.672

Lars Christensen 328.990 53.853 382.843

Martin Larsen 112.549 22.699 135.248

Ole Nielsen 369.089 60.580 429.669

Per Nielsen 314.591 56.052 370.643

Peter Jacobsen 429.088 63.656 492.744

Peter Jakobsen 320.172 61.275 381.447

Peter Kristensen 446.668 80.940 527.608

Poul Christensen 337.303 57.941 395.244

Poul Nielsen 396.775 60.205 456.980

Ulla Jensen 353.547 64.316 417.863

i alt 9.545.090 1.633.382 11.178.478

ADMInIStrAtIVt PErSOnAlE

Anne Jørgensen 312.350 39.669 352.019

Lene Christensen 285.834 38.181 324.015

Susanne Jensen 311.636 40.856 352.492

Per Clausen 318.117 32.698 350.815

Bent Nielsen 384.753 74.100 458.853

Jane Nielsen 271.283 36.321 307.604

i alt 1.883.973 261.825 2.145.800

BruttOløn i alt 13.324.278

53


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

På baggrund af regnskabet i bilag 1 har vi udarbejdet et eksempel på opgørelse af lønsumsafgiften.

Momsfrie IV-kurser 2.100.000 kr.

Tilskud til EU projekt med deltagerbetaling* 500.000 kr.

Salg af undervisningsmaterialer, specielt

udarbejdet til det momsfrie kursus* 50.000 kr.

Indtægter ved lønsumsafgiftspligtige aktiviteter 2.650.000 kr.

Samlede indtægter i alt 65.000.000 kr.

Lønsumsafgiftspligtig andel: 2.650.000 x 100 = 4,08 %

65.000.000

* De oplyste tilskud fremgår ikke af bilag 1, men skal findes i regnskabet ud fra de bogførte formål.

Lønningerne i henhold til note 3 i bilag 1 udgør 31.500.000 kr., men det er alene lønningerne for de medarbejdere,

som både er beskæftiget med lønsumsafgiftspligtige og -frie aktiviteter, der skal indgå i lønsumsafgiftsgrundlaget.

Det er således den samlede lønsum, som fremgår af ovenstående specifikation, der skal lægges til

grund.

Bruttoløn 13.324.278 kr.

Lønsumsafgiftsgrundlaget er 4,08 % af bruttolønnen 543.631 kr.

Lønsumsafgiften 5,33 % af 543.631 kr. = 28.976 kr.

54


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

6. afgifter

7.1 energiafgifter

Uddannelsesinstitutioner kan få tilbagebetalt energiafgift vedrørende såkaldt procesenergi, i samme omfang

som institutionen har momsmæssig fradragsret.

Procesenergi omfatter ikke energi, der anvendes til opvarmning af lokaler eller opvarmning af vand. Dette

energiforbrug giver ikke mulighed for godtgørelse af afgifterne.

Derimod anses energi (typisk elektricitet), der anvendes til belysning, drift af overheadprojektors, køkkenudstyr,

edb-udstyr, ventilation mv., for at udgøre procesenergi, som berettiger til afgiftsgodtgørelse.

For uddannelsesinstitutioner, som anvender elektricitet til procesformål, mens opvarmning sker via fjernvarme

eller olie/naturgas, kan godtgørelsen ske efter følgende retningslinjer:

Uddannelsesinsitutionens fradragsprocent x Antal kWh x samlet godtgørelse.

I nedenstående skema har vi oplyst den godtgørelsesberettigede andel af elektricitet for 2010 frem til 2015.

år / øre pr. kWh

2010 2011 2012 2013 2014 2015

El-afgift 61,3 62,4 63,5 64,7 65,8 67

Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Eldistributionsafgift 4 4 4 4 4 4

Tillægsafgift 6 6,1 6,2 6,3 6,4

Total elafgift 65,9 73 74,2 75,5 76,7 78

Eldistributionsafgift -1 -1 -1 -1 -1 -1

Nedsættelse Forårspakke 2.0 -1,6 -1,6 -1,6 -6,2 -6,3 -6,4

saMlet gODtgørelse til prOcesfOrMål 63,3 70,4 71,6 68,3 69,4 70,6

56


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

7.2 MOtOrBrænDstOf

Der kan som udgangspunkt ikke opnås godtgørelse af afgift på gas og olie, der anvendes som motorbrændstof

til fx drift af motorer i personbiler, lastbiler, traktorer, entreprenørmateriel, trucks, kraner og andre arbejdsredskaber

samt køleaggregater, generatorer, kompressorer og andre stationære motorer.

Dette gælder dog ikke landbrugsaktiviteter. Institutioner med landbrugsvirksomhed (gartneri, frugtavl, skovdrift,

dambrug, pelsdyravl og fiskeri) kan få godtgjort afgiften af motorbrændstof, i det omfang brændstoffet

ikke anvendes i registrerede køretøjer, som fx person- og lastbiler.

7.3 vanDafgift

Uddannelsesinstitutioner kan få godtgjort vandafgift i samme omfang, som institutionen har momsmæssig

fradragsret. Også her anvendes således institutionens momsfradragsprocent, jf. afsnit 3.2, når godtgørelsen

skal opgøres.

Vandafgiften udgør for tiden 5 kr. pr. m3.

7.4 DOkuMentatiOnskrav

Afgiftsgodtgørelse er betinget af, at uddannelsesinstitutionen kan fremlægge fakturaer, der indeholder oplysninger

om energiart og -mængde samt afgiftsbeløb. Der skal i bogholderiet oprettes konti for de enkelte

afgifter, som institutionen ønsker godtgørelse for.

57


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

6. MOMskOMpensatiOn

8.1 kOrt OM MOMskOMpensatiOnsOrDningen

Folketinget vedtog den 11. december 2002 et lovforslag om en momskompensationsordning for en række uddannelsesinstitutioner.

Momskompensationsordningens overordnede formål er at skabe optimale muligheder for at effektivisere institutionsdriften

gennem udlicitering af driftsopgaver og samarbejde om disse opgaver.

Momskompensationsordningen indebærer, at tilskud til udgifter til ikke fradragsberettiget købsmoms udskilles

fra institutionens taxametertilskud til dækning af undervisningsudgifter, fællesudgifter, udgifter til bygningsdrift

og bygningsvedligeholdelse og for institutioner for erhvervsrettet uddannelse tillige fra tilskud til dækning

af udgifter til kostafdelinger.

De omfattede institutioner vil herefter få deres faktiske udgifter til ikke fradragsberettiget købsmoms refunderet

af Undervisningsministeriet.

Der gælder dog særlige regler for udgifter, der dækkes af arbejdsformidlingen og kommunerne i forbindelse

med aktivering af arbejdsledige mv.

hvad er ikke fradragsberettiget købsmoms?

Mange uddannelsesinstitutioner har momspligtige aktiviteter i form af fx kantinedrift, konsulentydelser, salg

af bøger, kopikort og administration for andre skoler. Der skal beregnes toldmoms af disse indtægter, forudsat

den momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr. over en 12 måneders periode.

Det er således ikke helt korrekt, som fremført i lovforslaget om momskompensationsordningen, at uddannelsesvirksomheder

i medfør af momsloven generelt er undtaget fra momspligten.

En uddannelsesinstitution med momspligtige indtægter kan i et vist omfang få momsen godtgjort hos SKAT

af de indkøb, der vedrører de momspligtige aktiviteter. Der vil desuden være fradrag for dele af momsen af de

indkøb, der både vedrører momspligtige og momsfrie aktiviteter (fællesudgifter) hos SKAT.

Ved fællesudgifter forstås udgifter, der både knytter sig til momspligtige og momsfrie aktiviteter som fx kontorhold,

reparation, og vedligeholdelse af administrationslokaler, revision mv. Når uddannelsesinstitutionen

ligeledes afholder momspligtige kurser, vil moms af køb af inventar, maskiner mv., som både bliver anvendt

til momsfri undervisning og momspligtige kurser, skulle fordeles mellem SKAT og Undervisningsministeriets

momskompensationsordning.

59


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Moms, der kan blive godtgjort hos SKAT, kaldes for fradragsberettiget købsmoms. ”Ikke fradragsberettiget

købsmoms” er dermed udgifter til moms af indkøb, der i medfør af momslovens bestemmelser ikke kan fradrages

som købsmoms hos SKAT.

Det ligger i momskompensationsordningen, at alle uddannelsesinstitutioner er forpligtet til først at få eventuel moms

refunderet hos SKAT og dernæst søge om kompensation for ”restmomsen” via Undervisningsministeriet. Institutioner

bør derfor sikre, at den momsmæssige håndtering af indtægter og udgifter for den ordinære drift er korrekt.

Momskompensationsordningen har ikke begrænsninger i kompensationsbeløbene på samme måde, som det

kendes fra de momsregler, som SKAT administrerer.

Der er således mulighed for kompensation af eksempelvis moms af drift af biler på hvide plader, repræsentation,

gaver mv.

8.2 hveM er OMfattet af reglerne?

Momskompensationsordningen omfatter institutioner, der er godkendt efter:

• Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

• Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

• Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

• Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

• Lov om medie- og journalisthøjskolen

• Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

m.m.

• Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

• Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

• Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Der ydes ligeledes momskompensation til institutioner, der forestår undervisning for en anden institution (udlagt

undervisning), hvor undervisningen er tilskudsberettiget i henhold til én af ovenstående bestemmelser.

8.3 hvOrDan fungerer OrDningen?

Momskompensationsordningen fungerer, ved at Undervisningsministeriet kompenserer den enkelte uddannelsesinstitution

for de faktisk afholdte udgifter til moms, som er bogført i regnskabsåret og ikke kan refunderes

hos SKAT.

60


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Fra 2010 har Undervisningsministeriet i vejledning til momskompensation indført, at der ligeledes skal ske

regulering af moms hos Undervisningsministeriet, hvis institutionen er forpligtet til at foretage regulering af

moms hos SKAT i henhold til reglerne om investeringsgoder.

Der ydes ikke kompensation via Undervisningsministeriet for udgifter til moms vedrørende:

• Huslejedeposita

• Indtægtsdækket virksomhed

• Fradragsberettiget købsmoms via SKAT

• Udenlandske studerende, hvor der modtages taxametertilskud fra Cirius

• Anden tilskudsfinansieret aktivitet

• Produktionsskoleelever.

8.4 MOMsfraDrag hOs skat eller unDervisningsMinisteriet

Umiddelbart synes det lettere kun at få momsen tilbagebetalt via Undervisningsministeriet. Men det er udelukkende

ikke fradragsberettiget købsmoms, der kan kompenseres af Undervisningsministeriet. Den enkelte

institution er forpligtet til at få godtgjort fradragsberettiget købsmoms hos SKAT efter momslovens bestemmelser

om fuld eller delvis fradragsret. Da momskompensationsordningen kun gælder moms, der ikke kan

fratrækkes hos SKAT, er det nødvendigt at vide, hvilke aktiviteter der er momspligtige, og hvordan momsfradragsreglerne

fungerer.

Der kan herudover være gode grunde til at udnytte det optimale momsfradrag hos SKAT, da uddannelsesinstitutioner

kan få tilbagebetalt energiafgift vedrørende såkaldt procesenergi, i samme omfang som institutionen

har momsmæssig fradragsret hos SKAT.

Da en lang række udgifter traditionelt både vedrører indtægtsdækket virksomhed og den traditionelle uddannelsesvirksomhed,

er det for disse udgifter nødvendigt at foretage en fordeling af momsbeløbet. Det samme

gælder udgifter, der både vedrører momspligtige aktiviteter og momsfrie aktiviteter.

Til brug for opgørelse af momsfradragsretten har vi udarbejdet nedenstående skema, hvor der er taget udgangspunkt

i de kombinationer af købsmuligheder, der oftest forekommer hos uddannelsesinstitutioner.

Fordelingsnøglerne, der er anvendt over for Undervisningsministeriet, er ikke endelige. Hvis institutionen

ønsker at anvende en anden fordelingsnøgle, er dette også muligt, da Undervisningsministeriet ikke har fastsat,

hvordan fordelingsnøglerne skal anvendes.

61


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

I vores forslag er omsætningen valgt som fordelingsnøgle, da omsætningsfordelingen er lovbestemt som fordelingsnøgle

hos SKAT. Men fx vil antal årsværk være en lige så god fordelingsnøgle hos Undervisningsministeriet.

Køb udelukkende til brug for

tilskudsberettigede formål

Køb til brug for momspligtige

aktiviteter ved IV

hvOr refunDeres køBsMOMsen? Opgørelse af Delvis fraDragsret

100 % kompensation via

Undervisningsministeriet

100 % momsfradrag via SKAT

Køb til brug for momsfri IV Ingen fradrag for moms

Fællesomkostninger til brug for

tilskudsberettiget og momspligtig

virksomhed

Fællesomkostninger til brug for

tilskudsberettigede formål og

momsfri IV

Fællesomkostninger til brug

for momspligtige og momsfrie

aktiviteter indenfor IV

Fællesomkostninger til brug

for tilskudsberettigede formål,

momspligtige - og momsfrie IV

aktiviteter

Delvis fradrag via SKAT

Det resterende beløb refunderes via

Undervisningsministeriet

Delvis refusion via Undervisningsministeriet

For den del, der vedrører momsfri IV, er der

ingen fradrag

Delvis fradrag via SKAT

Den resterende del er der ikke fradrag for.

Delvis fradrag via SKAT

Delvis refusion via Undervisningsministeriet

Ingen fradrag for den del, der vedrører

momsfri IV

62

Momspl. oms. ekskl. moms x 100

Den samlede omsætning ekskl. moms

Den beregnede delvise fradragsret rundes op

til nærmeste hele procent. I den samlede omsætning

skal taxametertilskud ikke medregnes

Taxametertilskud x 100

Taxametertilskud + samlet omsætning fra

momsfrie indtægter

Momspl. oms. ekskl. moms x 100

Den samlede omsætning ekskl. moms

Den beregnede delvise fradragsret rundes op

til nærmeste hele procent. I den samlede omsætning

skal taxametertilskud ikke medregnes

Momspl. oms. ekskl. moms x 100

Den samlede omsætning ekskl. moms

Den beregnede delvise fradragsret rundes op

til nærmeste hele procent. I den samlede omsætning

skal taxametertilskud ikke medregnes

Kompensation via Undervisningsministeriet

Taxametertilskud x 100

Den samlede omsætning inkl. tilskud

Momskompensationen kan dog ikke overstige

den samlede betalte moms


Bilag 1

BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

ekseMpel på Beregning af Delvis fraDragsret fOr

fællesOMkOstninger fOr en hanDelsskOle.

Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i efterfølgende resultatopgørelse for en handelsskole.

Eksemplet vedrører en handelsskole, der tilbyder undervisning inden for erhvervsuddannelser, fx Højere handelseksamen

og merkonom, samt tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed. Herudover tilbyder skolen

rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomhed. Dette er skolens hovedaktivitet,

som er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Skolen opkræver i et vist omfang ikke momspligtig deltagerbetaling for aftenskoleundervisning og modtager herudover

driftstilskud fra staten vedrørende visse lovregulerede undervisningsaktiviteter. Statstilskuddet omfatter

undervisningstaxameter, fællesudgiftstilskud, bygningstaxameter, øvrige driftstilskud og særbevillinger.

Skolen har endvidere momspligtige aktiviteter. Den momspligtige omsætning for skolen består af blandt andet

salgsindtægter i forbindelse med skolens øvelsesbutik, salg af tjenesteydelser som led i skolepraktikuddannelsen,

salg af videokassetter, indtægter fra mønttelefoner samt salg af fotokopier til andet end undervisning.

Skolens indtægter udgør:

Samlede indtægter ifølge regnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000.000 kr.

- statstilskud jf. note 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000 kr.

15.000.000 kr.

Momspligtige indtægter/aktiviteter ekskl. moms

Anden ekstern rekvirentbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000 kr.

Deltagerbetaling kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100.000 kr.

Anden omsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.067.000 kr.

6.442.000 kr.

Skolens fradragsprocent vedrørende moms af fællesomkostninger kan beregnes til:

Momspligtige indtægter 6.442.000 x 100

Samlede indtægter 15.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,94

fradragsprocent for året udgør(oprundet til nærmeste heltal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %

63


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Undervisningsmaterialer inkl. fotokopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050.000

Leje og leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500

Annoncer og reklamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000

Kursus og konference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000

Personaleudgifter og repræsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000

Kulturelle arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000

Småanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.550.000

Reparation og vedligehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000

Øvrige undervisningsomkostninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.500

Øvrige udgifter, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000

Revision, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000

Edb-omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620.000

Kursus og konference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Kontorartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

Småanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000

Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000

Annoncer og reklamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000

Diverse administrationsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000

Småanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000

Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.000

El, vand og varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.325.000

Vagtselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

Øvrige bygningsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000

Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965.000

16.502.000

Moms af fællesomkostninger for skolen udgør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.125.500

refusionsberettiget del af moms af fællesomkostninger hos skat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.773.965

Bemærkninger:

Skolen kan endvidere få tilbagebetalt energiafgifter vedrørende såkaldt procesenergi i samme omfang, som

skolen har momsmæssig fradragsret.

64


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Momskompensation via Undervisningsministeriet

Af følgende oversigt fremgår uddannelsesinstitutionens grundlag for opgørelse af købsmoms, der kan kompenseres

via Undervisningsministeriet.

Beregning af fradragsprocenten til Undervisningsministeriet

Ved opgørelse af fradragsprocenten hos Undervisningsministeriet skal der ikke ses bort fra offentlige tilskud

mv., idet fradragsprocenten hos Undervisningsministeriet giver det mest retvisende billede ved udgangspunkt i

institutionens samlede indtægter.

For så vidt angår fordeling af moms fra fællesudgifter, der vedrører såvel den ordinære drift som den indtægtsdækkede

virksomhed, sker fordelingen ved hjælp af fordelingsnøgler.

Fradragsprocenten via Undervisningsministeriet kan herefter beregnes som følgende:

Taxametertilskud 50.000.000 x 100

Samlede indtægter iflg. regnskab 65.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76,92 %

Den del af fællesudgifterne, der går til indtægtsdækket virksomhed, skal trækkes ud af opgørelsen til ministeriet,

da den skal betales af dem, der efterspørger indtægtsdækket virksomhed.

Momsudgifter fra fællesområdet, der dækkes af SKAT, vil ikke kunne dækkes af momskompensationsordningen

fra Undervisningsministeriet. Da institutionerne ikke kan få dækket mere end 100 % af momsen, kan der

maksimalt blive udbetalt 57 % i momskompensation via undervisningsministeriet.

Institutionens samlede momsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.086.250 kr.

- moms fra skolepraktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 x (37.300 - 39.165) 46.625 kr.

25 x (8.650 - 9.515) 21.625 kr.

25 x (5.600 - 6.664) 26.600 kr.

- moms fra IV og SKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.773.965 kr.

Moms, der kompenseres via undervisningsministeriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.217.435 kr.

65


ESUltAtOPgørElSE 2009

BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

66

note

Statstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50.000.000

Deltagerbetaling og andre indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 15.000.000

indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000.000

Undervisningens gennemførelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 48.000.000

Udvikling og markedsføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 800.000

Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7.000.000

Bygningsdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.000.000

Særlige bevillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.315.000

Driftsudgifter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.115.000

Driftsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.885.000

Renteindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125.000

Renteudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000

årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.110.000

nOtEr tIl rESUltAtOPgørElSEn

2009

kr.

note

statstilskud 1

Undervisningstaxameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000

Fællesudgiftstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000

Øvrige driftsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.000

Bygningstaxameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.355.000

Særbevillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350.000

50.000.000

kr.


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

67

2009 note

kr.

Deltagerbetaling og andre indtægter 2

Deltagerbetaling kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100.000

Deltagerbetaling øvrige uddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.550.000

Fortjeneste ved salg af driftsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

Anden ekstern rekvirentbetaling.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000

Anden omsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.067.000

15.000.000

undervisningens gennemførelse 3

Lærerløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.500.000

Undervisningsmaterialer inkl. fotokopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050.000

Leje og leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500

Annoncer og reklamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000

Fremmede tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150.000

Kursus og konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000

Personaleudgifter og repræsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000

Kulturelle arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000

Småanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.550.000

Rejseudgifter og kørselsgodtgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000

Reparation og vedligehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000

Øvrige undervisningsomkostninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.500

Afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100.000

48.000.000

udvikling og markedsføring 4

Personaleudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000

Øvrige udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000

800.000


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2009 note

kr.

ledelse og administration 5

Løn til personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.225.000

Øvrige udgifter:

Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000

Edb-omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620.000

Kursus og konference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Kontorartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000

Porto og gebyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

Småanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000

Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000

Annoncer og reklamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000

Kontingenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

Aviser og tidsskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

Rejseudgifter og kørselsgodtgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Af- og nedskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Diverse administrationsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000

1.775.000

7.000.000

Bygningsdrift 6

Småanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000

Rengøring.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.000

El, vand og varme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.325.000

Vagtselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

Øvrige bygningsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000

Afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000

Ejendomsskat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000

Husleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965.000

4.000.000

68


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2009 note

kr.

særlige bevillinger 7

Personaleomkostninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725.000

Øvrige udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590.000

69

1.315.000


Bilag 2

BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

ekseMpel på Beregning af Delvis fraDragsret fOr

fællesOMkOstninger fOr en lanDBrugsskOle.

Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i efterfølgende resultatopgørelse for en landbrugsskole.

Skolens indtægter udgør:

Samlede indtægter ifølge regnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.521.412 kr.

- statstilskud jf. note 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.069.412 kr.

6.452.000 kr.

Momspligtige indtægter/aktiviteter ekskl. moms

Deltagerbetaling, undervisningsmaterialer, jf. note 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315.000 kr.

Lejeindtægter, lokaler, jf. note 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kr.

Tjenesteydelser, jf. note 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 kr.

Betaling kaffe/mad/værelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 kr.

Deltagerbetaling, øvrige kurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 kr.

Øvrige indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.000 kr.

Indtægter fra landbruget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400.000 kr.

4.557.000 kr.

Beregning af fradragsprocenten

Ved opgørelse af fradragsretten hos SKAT ses der bort fra offentlige tilskud, tilskud fra fonde, samt gaver og lign.

Fradragsprocenten kan herefter beregnes som følgende:

Momspligtige indtægter 4.557.000 x 100

Samlede indtægter 6.452.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,62

fradragsprocent for året udgør (oprundet til nærmeste heltal). . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 %

Betydning for momsfradragsret

Fradragsprocenten er udtryk for den del af momsen, som uddannelsesinstitutionen kan fratrække hos SKAT

vedrørende momsbelagte fællesomkostninger.

Af følgende oversigt fremgår uddannelsesinstitutionens grundlag for opgørelse af købsmoms af fællesudgifter.

70


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Skolens fradragsprocent vedrørende moms af fællesomkostninger kan beregnes til:

Materialeudgifter, værksteder, jf. note 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000 kr.

Fotokopiering, jf. note 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 kr.

Edb-udgifter, jf. note 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 kr.

Efteruddannelse af personale, jf. note 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 kr.

Småanskaffelser, jf. note 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 kr.

Reparation og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 kr.

Uddannelse af personale, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 kr.

Telefon, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 kr.

Kontorartikler, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 kr.

Tryksager/brochurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 kr.

Honorar til revisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000 kr.

Edb-udgifter, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 kr.

Småanskaffelser, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 kr.

Annoncer og reklamer, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000 kr.

Udstillinger, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 kr.

Diverse administrationsudgifter, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 kr.

Advokatbistand, jf. note 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 kr.

Personaleudgifter, jf. note 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 kr.

Husleje, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 kr.

Vedligeholdelse, bygninger, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 kr.

Vedligeholdelse, installationer, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 kr.

Vedligeholdelse, bygningsinventar, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kr.

Vedligeholdelse, arealer og haveanlæg, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 kr.

Småanskaffelser bygningsinventar, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 kr.

Rengøringsselskab, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 kr.

Rengøringsartikler, jf. note 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 kr.

Renovation, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 kr.

El og vand, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 kr.

Varme, jf. note 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 kr.

Beklædning, jf. note 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 kr.

Køb af madvarer, jf. note 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 kr.

Rengøringsartikler, jf. note 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 kr.

Renovation, jf. note 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 kr.

Blomster, servietter mv., jf. note 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 kr.

71


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Beklædning, jf. note 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 kr.

Vedligeholdelse af køkkeninventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 kr.

Småanskaffelser, køkkeninventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 kr.

Vedligeholdelse, værelsesinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kr.

Småanskaffelser, værelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kr.

Andre fritidsaktiviteter, jf. note 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 kr.

Tilgang af materielle anlægsaktiver, jf. note 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00.000 kr.

3.089.500 kr.

Moms af fællesomkostninger for skolen udgør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772.375 kr.

refusionsberettiget del af moms af fællesomkostninger hos skat . . . . . . . . . . . . . . 548.386 kr.

Bemærkninger:

Institutionen kan endvidere få tilbagebetalt energiafgifter vedrørende såkaldt procesenergi, i samme omfang

som institutionen har momsmæssig fradragsret.

Momskompensation via Undervisningsministeriet

Af følgende oversigt fremgår uddannelsesinstitutionens grundlag for opgørelse af købsmoms, der kan kompenseres

via Undervisningsministeriet.

Beregning af fradragsprocenten til Undervisningsministeriet

Ved opgørelse af fradragsprocenten hos Undervisningsministeriet skal der ikke ses bort fra offentlige tilskud

mv., idet fradragsprocenten hos Undervisningsministeriet giver det mest retvisende billede ved udgangspunkt i

institutionens samlede indtægter.

For så vidt angår fordeling af moms fra fællesudgifter, der vedrører såvel den ordinære drift som den indtægtsdækkede

virksomhed, sker fordelingen ved hjælp af fordelingsnøgler.

Fradragsprocenten via Undervisningsministeriet kan herefter beregnes som følgende:

Taxametertilskud 11.069.412 x 100

Samlede indtægter iflg. regnskab 17.521.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,18 %

Den del af fællesudgifterne, der går til indtægtsdækket virksomhed, skal trækkes ud af opgørelsen til Undervisningsministeriet,

da den skal betales af dem, der efterspørger indtægtsdækket virksomhed.

72


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Momsudgifter fra fællesområdet, der dækkes af SKAT, vil ikke kunne dækkes af momskompensationsordningen

fra Undervisningsministeriet. Da institutionerne ikke kan få dækket mere end 100 % af momsen, kan der maksimalt

blive udbetalt 29 % i momskompensation af fællesudgifter via Undervisningsministeriet.

Momsudgifter, der direkte kan henføres til tilskudsberettigede formål

Ved opgørelse af momskompensationsordningen via Undervisningsministeriet skal der foretages en fordeling

mellem omkostninger, der direkte relaterer sig til taxameter-tilskudsberettigede formål og fællesudgifter.

Materialeudgifter, undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 kr.

Fremmede tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 kr.

Censorudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 kr.

Ekskursioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 kr.

Befordring af elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 kr.

Andre undervisningsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 kr.

Leje og leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.000 kr.

Mødeudgifter og arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kr.

Underholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 kr.

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 kr.

Direkte henførbare omkostninger 527.000 kr.

Moms heraf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.750 kr.

Momsbelagte udgifter i landbruget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.350.000 kr.

Heraf moms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587.500 kr.

Institutionens samlede momsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.491.625 kr.

- moms fra IV og SKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587.500 kr. + 548.386 kr. 1.135.886 kr.

Moms, der kompenseres via Undervisningsministeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355.739 kr.

73


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

rESUltAtOPgørElSE 2009

2009

kr.

note

årselever 99

Statstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11.069.412

Deltagerbetaling og andre indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3.052.000

Indtægter fra landbruget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400.000

Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.521.412

Undervisningens gennemførelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4.550.000

Ledelse og administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.500.000

Bygningsdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.000.000

Skolehjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.100.000

Udgifter til landbruget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900.000

Driftsudgifter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.050.000

Driftsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.471.412

Renteindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000

Renteudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800.000

årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731.412

74


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

nOtEr tIl rESUltAtOPgørElSEn

2009

kr.

note

statstilskud

Undervisningstaxameter:

1

Modul 1 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850.000

Modul 1 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.023.000

Modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000

Grøn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000

Driftsleder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000

Introduktion, landbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.000

Præsentation, landbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970.000

Åben uddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

5.090.000

Fællesudgiftstilskud:

Grundtilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000

Fællestilskud, skole r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000

Bygningstaxameter, skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skolehjem:

700.412

3.000.412

Modul 1 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Modul 1 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000

Modul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000

Grøn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Introduktion, landbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

Bygningstaxameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544.000

979.000

Andet:

Specialpædagogisk støtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Statens selvforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.990.000

2.000.000

Periodisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Statens selvforsikring overført landbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11.069.412

75


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2009 note

kr.

Deltagerbetaling og andre indtægter 2

Deltagerbetaling, undervisningsmaterialer:

Modul 1 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Modul 1 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

Modul 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000

Driftsleder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000

315.000

Deltagerbetaling skolehjem:

Modul 1 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000

Modul 1 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000

Modul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000

Grøn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Driftsleder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000

755.000

Deltagerbetaling, øvrige kurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000

Andre indtægter:

Huslejeindtægt, boliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Lejeindtægt, lokaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Tjenesteydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000

Salg af udstyr/inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Betaling kaffe/mad/værelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000

Udlandsprojekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

AMU-kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

Øvrige indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.000

1.682.000

76

3.052.000


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2009 note

kr.

undervisningens gennemførelse 3

Deltagerbetaling, undervisningsmaterialer:

Personaleudgifter:

Løn til fastansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400.000

Øvrige udgifter:

Materialeudgifter, værksteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000

Materialeudgifter, undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Fotokopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Edb-udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000

Fremmede tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000

Censorudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Ekskursioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000

Befordring af elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Befordringsgodtgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Efteruddannelse af personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

Prøveudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

Udlandsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Andre undervisningsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Godtgørelse landbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000

Småanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

Reparation og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Leje og leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.000

1.150.000

Afskrivninger:

Undervisningsinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

77

4.550.000


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2009 note

kr.

ledelse og administration 4

Deltagerbetaling, undervisningsmaterialer:

Personaleudgifter:

Løn til personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.000

Øvrige udgifter:

Uddannelse af personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Porto og fragt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

Kontorartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

Tryksager/brochurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Honorar til revisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000

Kørselsgodtgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Bankgebyrer mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Edb-udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Småanskaffelser, kontorudstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

Annoncer og reklamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.500

Kontingenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000

Mødeudgifter og arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Repræsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Forsikringer og Copydan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Udstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Diverse administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

Advokatbistand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Honorar samt kørsel til bestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Personaleudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000

540.000

Afskrivninger:

Administrationsinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

78

1.500.000


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

2009 note

kr.

Bygningsdrift 5

Deltagerbetaling, undervisningsmaterialer:

Personaleudgifter:

Løn til personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.000

Øvrige udgifter:

Husleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

Vedligeholdelse, bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Vedligeholdelse, installationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Vedligeholdelse, bygningsinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Vedligeholdelse, arealer og haveanlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Stormskade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

Småanskaffelser bygningsinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Rengøringsselskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

Rengøringsartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000

El og vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000

Varme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000

Beklædning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

2.113.000

Afskrivninger:

Bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000

Bygningsinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537.000

1.337.000

79

4.000.000

skolehjem 6

Deltagerbetaling, undervisningsmaterialer:

Personaleudgifter:

Løn til køkkenpersonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

Madvarer:

Køb af madvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000

Øvrige udgifter:

Rengøringsartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Blomster, servietter mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

Beklædning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Vedligeholdelse, køkkeninventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Småanskaffelser, køkkeninventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

Vedligeholdelse, værelsesinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Småanskaffelser, værelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Underholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Andre fritidsaktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

185.000

Afskrivninger:

Kostskoleinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

2.100.000

2009 note

kr.

grunde og bygninger 7

Anskaffelsespris 1. januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000

Tilgang i årets løb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Afgang i årets løb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Anskaffelsespris 31. december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000

Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigt inkl. landbruget 8

Anskaffelsespris 1. januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.000

Tilgang i årets løb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Afgang i årets løb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

Anskaffelsespris 31. december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.575.000

80


BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

udgifter til landbruget 9

Personaleudgifter:

Løn til fastansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.000

Produktionsomkostninger grise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000

Produktionsomkostninger kvæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000

Reparation og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000

2.350.000

81

2.900.000


Bilag 3

BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

fakturaekseMpel, hvOr levering er fOrskellig

fra faktureringstiDspunktet

X-Købing Kommune

Rådhuspladsen 1

1000 X-købing

fAktUrA nr. 149

82

X-købing Handelsskole

Østergade 12

1000 X-Købing

Tlf.nr. 10 20 30 40

CVR nr. 48 79 01 65

30. januar 2010

kursus i personlig udvikling

Modul 1, leveret 15.-17. november 2009 6 personer á 3.000 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 kr.

Modul 2, leveret 2.-5. december 2009 5 personer á 5.000 kr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 kr.

Modul 3, leveret 2.-7. januar 2010 9 personer á 5.000 kr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 kr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.000 kr.

Moms, 25 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 kr.

i alt at indbetale pr. 10/2 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000 kr.

Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank konto 4500 - 2305873157.


Bilag 4

BDO // MOMsManual fOr uDDannelsesinstitutiOner

fakturaekseMpel veDrørenDe MOMsfrie Og

MOMspligtige aktiviteter

X-Købing Kommune

Rådhuspladsen 1

1000 X-købing

fAktUrA nr. 150

83

X-købing Handelsskole

Østergade 12

1000 X-Købing

Tlf.nr. 10 20 30 40

CVR nr. 48 79 01 65

30. januar 2010

foredrag vedrørende historisk arkitektur mv.

Foredrag vedr. historisk arkitektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kr.

Leje af auditorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 kr.

Momsfrie leverancer i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000,00 kr.

85 middage á 150 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.750,00 kr.

Leje af AV-udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kr.

Momspligtige leverancer i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.750,00 kr.

Moms, 25 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.437,50 kr.

Momspligtige leverancer i alt inkl. moms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.187,50 kr.

i alt at indbetale pr. 10/2 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.187,50 kr.

Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank konto 4500 - 2305873157.


kOntakt

freDerikshavn

Marianne Fog Jørgensen, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 96 20 76 55, mfj@bdo.dk

haDerslev

Carsten Petersen, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 73 52 42 58, cap@bdo.dk

herning

Henning K. Nielsen, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 96 26 38 38, hkn@bdo.dk

Klaus Grønbæk Jakobsen, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 96 26 38 35, klg@bdo.dk

hjørring

Claus Muhlig, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 96 23 54 09, cmu@bdo.dk

ODense

Flemming Käehne, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 63 12 71 71, flk@bdo.dk

Kim Dalgaard, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 63 12 71 17, kid@bdo.dk

Peter Sandal Jeppesen, Partner, statsautoriseret revisor, tlf.: 63 12 71 77, psj@bdo.dk

ranDers

Ole Jørgensen, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 87 10 63 18, ojo@bdo.dk

århus

Diana Mønniche, Seniormomskonsulent, tlf. 89 30 78 62, dmp@bdo.dk

Steen Pedersen, Partner, statsautoriseret revisor, tlf. 89 30 78 87, spe@bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge

danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab

med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt

1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har over 46.000 medarbejdere i 115 lande.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationen dækker

ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning.

Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager os ikke

ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

More magazines by this user
Similar magazines