Årsberetning 2000 som pdf - Thisted Bibliotek

thisted.bibliotek.dk

Årsberetning 2000 som pdf - Thisted Bibliotek

Årsberetning

2000

Ny gulvbelægningen på Hovedbiblioteket

i foråret 2000. Fotograferet af afdelingsbibliotekar

Henrik Jespersen.


INDHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSBERETNING 2000

BIBLIOTEKETS MÅLSÆTNING ........................................................2

VIRKSOMHED ...................................................................................4

POLITISKE SAGER ...........................................................................7

BUDGET OG REGNSKAB 2000........................................................9

PERSONALEOVERSIGT PR. 31.12.2000.......................................10

VOKSENARRANGEMENTER..........................................................11

BØRNEARRANGEMENTER............................................................11

FILIALEN I SNEDSTED...................................................................12

NYT GULV I HOVEDBIBLIOTEKET ................................................12

BILAG 1 FOLKEBIBLIOTEKSSTATISTIK 2000...............................13

THISTED BIBLIOTEK side 1


ÅRSBERETNING 2000

BIBLIOTEKETS MÅLSÆTNING

I februar 2000 har Byrådet vedtaget følgende målsætning for Thisted

Bibliotek:

BIBLIOTEKET ER THISTED KOMMUNES KULTUR- OG

INFORMATIONSCENTER

Bibliotekets opgave er at fremme oplysning, uddannelse, og kulturel

aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter og andre egnede materialer

- som for eksempel musikbærende materialer, video, lydbøger

og elektroniske ressourcer, herunder Internet og multimedier

- til rådighed.

• Endvidere at udfylde sin rolle som kultur- og informationscenter

ved at producere, fremskaffe og formidle kultur- og informationsbærende

arrangementer og udstillinger.

• Alle - uanset bopæl - kan benytte biblioteket på samme vilkår.

• Hovedbiblioteket i Thisted er kraftcentret i kommunens biblioteksstruktur,

der i øvrigt består af en bogbus, et netværk af filialer

samt elektroniske adgange til bibliotekets materialebestand og

netydelser.

• Alle materialer er en ligestillet del af bibliotekets virksomhed, og

de vurderes på baggrund af kvalitet, information og kulturel oplevelse.

• Til biblioteket skal være knyttet tilstrækkeligt og kvalificeret personale

til at kunne give borgerne en tidssvarende betjening.

Biblioteket er et uhøjtideligt brugs- og værested, der understøtter

og stimulerer formidlingen af kulturel oplevelse og information.

• Åbningstiden tilrettelægges under hensyntagen til borgernes arbejds-

og fritid.

THISTED BIBLIOTEK side 2


ÅRSBERETNING 2000

THISTED BIBLIOTEK side 3


VIRKSOMHED

ÅRSBERETNING 2000

Thisted Bibliotek havde i 2000 et mindre fald i udlånet af materialer i

forhold til 1999 på 1,2%. Det samlede udlånstal var på 379.252 enheder.

Hovedbiblioteket samt filialerne Nors og Snedsted havde tilbagegang

i udlånet, mest Snedsted, som har oplevet et fald i udlånet på

9,6%. Snedsted Bibliotek var, på grund af “mageskifte” med Snedsted

Skoles skolekøkken lukket i perioden 29. maj til 2. august.

Både bogbussen og filialen i Vesløs har oplevet en fremgang.

Betjeningssted Udlån 2000 I % Udlån 1999 1999 til 2000 I %

Hovedbibliotek 311.360 82,1% 316.014 -4.654 -1,5%

Voksen 182.171 48,0% 187.496 -5.325 -2,8%

Børn 129.189 34,1% 128.518 671 0,5%

Bogbus 40.838 10,8% 39.324 1.514 3,9%

Voksen 13.606 3,6% 13.223 383 2,9%

Børn 27.232 7,2% 26.101 1.131 4,3%

Nors 11.778 3,1% 12.499 -721 -5,8%

Voksen 5.313 1,4% 5.559 -246 -4,4%

Børn 6.465 1,7% 6.940 -475 -6,8%

Snedsted 8.115 2,1% 8.973 -858 -9,6%

Voksen 3.538 0,9% 3.586 -48 -1,3%

Børn 4.577 1,2% 5.387 -810 -15,0%

Vesløs 7.161 1,9% 6.933 228 3,3%

Voksen 3.217 0,8% 3.210 7 0,2%

Børn 3.944 1,0% 3.723 221 5,9%

Ialt 379.252 100,0% 383.743 -4.491 -1,2%

Voksen 207.845 54,8% 213.074 -5.229 -2,5%

Børn 171.407 45,2% 170.669 738 0,4%

THISTED BIBLIOTEK side 4


16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

ÅRSBERETNING 2000

Grafisk ser fordelingen mellem betjeningsstederne således ud:

82,1%

13.890

januar

Udlån 2000

3,1%

2,1%

1,9%

10,8%

Hovedbibliotek

Bogbus

Nors

Snedsted

Vesløs

Antal besøgende på Hovedbiblioteket 2000

13.958

februar

15.791

marts

10.892

april

13.777

maj

9.702

juni

Det samlede antal besøgende i Hovedbiblioteket var 162.013 personer.

Anslået antal besøgende i bogbus og filialer var 35.327, i alt

197.340 besøgende i hele bibliotekssystemet.

THISTED BIBLIOTEK side 5

15.433

juli

15.000

august

13.734

september

14.949

oktober

13.939

november

10.948

december


ÅRSBERETNING 2000

Forholdet mellem åbningstider og udlån fremgår af nedenstående

tabel:

Betjeningssted Åbningstider % af samlet Udlånstal % af samlet

pr. uge åbningstid

udlån

Hovedbibliotek 48 timer 55.7% 311.360 82,1%

Bogbus 14 timer 20 min. 16,5% 40.838 10,8%

Nors 9 timer 10,4% 11.778 3,1%

Snedsted 7 timer 8,1% 8.115 2,1%

Vesløs 8 timer 9,3% 7.161 1,9%

I alt 86 timer 20 min. 100,0% 379.252 100,0%

Hvis vi ser på filialvirksomheden for sig selv er forholdet mellem åbningstider

og udlån som følger:

Betjeningssted Åbningstider % af samlet Udlånstal % af samlet

pr. uge åbningstid

udlån

Bogbus 14 timer 20 min. 37,2% 40.838 60,2%

Nors 9 timer 23,5% 11.778 17,3%

Snedsted 7 timer 18,4% 8.115 12,0%

Vesløs 8 timer 20,9% 7.161 10,5%

Ialt 38 timer 20 min. 100,0% 67.892 100,0%

Grafisk ser forholdet mellem åbningstider og udlån således ud:

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

%

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

55,6

82,1

16,6

10,8

10,4

% af samlet åbningstid

% af samlet udlån

THISTED BIBLIOTEK side 6

8,1

9,3

3,1 2,1 1,9

Hovedbibliotek Bogbus Nors Snedsted Vesløs


POLITISKE SAGER

ÅRSBERETNING 2000

Der er både tale om sager for biblioteksafdelingen og kulturafdelingen.

Sagsid. Beskrivelse

30 Plantagehuset - regionalt spillested.

31 Plantagehuset. Ansøgning om tilskud til ny ovn.

63 Biblioteket, udvidelse af åbningstider.

64 Musikforeningen. Ansøgning om tilskud til sæsonen

2000-2001.

66 Thy Masterclass. Orientering 2000.

79 Analysearbejdet i forbindelse med udskiftning af

bibliotekssystem.

80 Undersøgelse af bogvalg og udlån i Albertslund,

Ringsted og Thisted.

81 Børneteater og 2000-kunst.

83 Sennels forsamlingshus. Ansøgning om tilskud til

renovering af forsamlingshusets store sal.

84 Øsløs Forsamlingshus. Ansøgning om tilskud til renovering

af garderobe.

85 Foreningen “Hjælp til atomskadede Tjernobylbørn.”

Ansøgning om støtte til jubilæumslejr 2000.

119 Thisted Vandrerhjem. Regnskab 1999.

120 Museet for Thy og Vester Hanherred. Regnskab

1999.

121 Biblioteket. Udvidet materialeforpligtelse og ansøgning

om frigivelse og “øremærkning” af bloktilskud.

122 Spor af Fortiden. Ansøgning om støtte til skulpturrute

i Viborg Amt.

123 Nordvestjysk Brass Band. Ansøgning om tilskud til

nytårskoncerten den 09.01.00.

124 Museet for Thy og Vester Hanherred. Ansøgning

om tilskud til opbygning af udstillinger i Vorupør.

125 Hillerslev Forsamlingshus. Ansøgning om tilskud til

nye borde og stole samt kaffemaskine.

192 Thisted Bibliotek. Lov om biblioteksvirksomhed, orientering.

207 Thisted Bibliotek. Hovedbiblioteket, ny gulvbelæ gning

m.v.

THISTED BIBLIOTEK side 7


ÅRSBERETNING 2000

219 Thisted Musikteater. Regnskab 1999.

220 Thisted Musikteater. Ansøgning om ekstraordinært

tilskud for 2000.

221 Plantagehuset. Ansøgning om ekstra tilskud til

musikdriften i 2001.

222 Thisted Kommunes Musikskole. Ansøgning om opsætning

af relief.

223 Hundborg Plantageforening. Ansøgning om støtte

til dækning af udgifter i forbindelse med el -forbrug.

224 Blindefonden. Ansøgning om tilskud til Dansk

Elektronisk Blinde Bibliotek (DEBBI).

264 Thisted Bibliotek. Finansiering af “Lov om biblioteksvirksomhed.”

265 Thisted Bibliotek. Forslag om ændring i bogbu ssens

køreplan.

266 Thisted Musikforening. Ansøgning om tilskud til jubilæumskoncert.

267 Teutonernes Rejse. Regnskab for musicalen “Nattergalen.”

268 Plantagehuset. Regnskab 1999.

294 Snedsted Borger- og Håndværkerforening og

Kunstforeningen “Grønt Lys.” Ansøgning om tilskud

til skulpturen “Spydspids.”

295 Ansøgning om tilskud til indkøb af skulptur, Thisted

Musikskole.

THISTED BIBLIOTEK side 8


ÅRSBERETNING 2000

BUDGET OG REGNSKAB 2000

Budget Regnskab

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

37 Folkebiblioteker 13.026.470 357.270 12.464.859 387.883

03 Bøger 1.635.170 1.395.962 41.921

08 Andre udlånsmaterialer 472.030 872.396

21 Fællesindkøb af bøger 76.350 76.870 89.420 89.709

til skolebibliotekerne

22 Personale 8.618.260 55.510 8.170.538 78.212

23 Direkte udbetalte pensioner mv. 248.590 62.861

25 Kulturelle arrangementer 42.990 51.931 5.310

26 Bygninger 231.670 268.957

27 Materialevalg, materialeformidl. 407.200 423.173

og bibliografisk programmel

28 Inventar 357.200 372.438

31 Tjenestevogne og bogbus 131.020 110.944

44 Opvarmning 91.400 68.321

26 El 88.560 83.685

48 Skatter, afgifter og forsikringer 81.760 47.916

58 Kontorhold 85.230 63.167

59 Annoncer 36.020 29.177

60 Administration 396.770 323.492

68 Tjenestekørsel 26.250 30.412

88 Indtægter 224.890 172.731

THISTED BIBLIOTEK side 9


ÅRSBERETNING 2000

PERSONALEOVERSIGT PR. 31.12.2000

Navn: Stilling: Ansættel - Ugentligt

sesdato: timetal:

assistent 18.02.85 37,00

overassistent 01.03.78 28,00

bibliotekar 01.01.82 37,00

tekn. servicemedarbejder 01.11.83 37,00

kontorassistent 01.04.76 19,00

rengøringsassistent 01.03.83 18,00

fuldmægtig 01.06.00 37,00

bibliotekar 01.08.72 28,00

skrankeleder 01.05.78 37,00

overassistent 03.08.77 28,50

bibliotekar 09.06.87 37,00

ledende børnebibliotekar 01.05.96 37,00

bibliotekar 01.09.66 37,00

assistent 22.06.78 28,00

assistent 09.07.00 25,00

assistent 12.05.80 19,00

kontorassistent

29.07.91 30,00

biblioteksmedhjælper

7,00

kst. vicestadsbibliotekar 01.07.80 37,00

assistent 01.11.95 28,00

overassistent 01.08.74 37,00

bibliotekar 01.10.77 28,50

rengøringsassistent 05.12.85 15,00

bibliotekar 01.10.84 28,00

kontorassistent 07.12.87 37,00

rengøringsassistent 04.05.92 18,00

bibliotekar 01.05.78 28,50

arkivar 01.08.74 19,00

tekn. servicemedarbejder 16.11.87 37,00

assistent 01.08.73 28,00

stadsbibliotekar 01.04.83 37,00

bibliotekar 16.03.92 37,00

bibliotekar 01.08.70 37,00

biblioteksmedhjælper 05.01.88 8,00

rengøringsassistent

2,00

biblioteksmedhjælper 27.08.93 9,00

rengøringsassistent

3,00

overassistent 01.05.78 28,00

overassistent 01.03.82 18,50

THISTED BIBLIOTEK side 10


ÅRSBERETNING 2000

VOKSENARRANGEMENTER

26. januar Alene i Iran v/Nina Rasmussen

16. februar Book-Talk m/David Nors Hansen

09. marts Krigere og bønder i bronzealderens Thy v/Jens

Henrik Bech

07. april J.P. Jacobsen v/Bent Windfeld

12. september Anemette Olesen

25. september Booktalk m/David Nors Hansen

28. september Foredrag om doping v/Ole Sand

02. oktober Booktalk m/David Nors Hansen

09. oktober Booktalk m/David Nors Hansen

15. november Med Bellman fræ wogg til graw

BØRNEARRANGEMENTER

13. januar Film for de mindste

10. februar Film for de mindste

15. februar Det fortryllede Urværk

16. februar Det fortryllede Urværk

17. februar Det fortryllede Urværk

20. februar Cirkelines Fødselsdag

10. marts Dr. Dingeling m/Elisabeth Gjerluff Nielsen

16. marts Film for de mindste

13. april Film for de mindste

11. august TangoCats

11. september Dramatik v/Thymus

Uge 42 Animationsværkstedet, Viborg

22. oktober Sofastykket v/Det Ripensiske Teaterselskab

27. oktober Bamsedag

13. november Morgengry

THISTED BIBLIOTEK side 11


FILIALEN I SNEDSTED

ÅRSBERETNING 2000

I forbindelse med indretningen af et nyt skolekøkken på Snedsted

skole flyttede folkebiblioteksfilialen ind i de renoverede nabolokaler.

Flytningen betød at filialen var lukket fra den 29. maj til den 02. august.

Den officielle indvielse var den 11. august. Snedsted Tambourkorps

gik gennem byen, formanden for børne- og kulturudvalget, Kristian

J. Kristensen klippede snoren og TangoCats underholdt.

NYT GULV I HOVEDBIBLIOTEKET

I forbindelse med Thisted Kommunes budget 2000 blev der afsat et

anlægsbeløb på kr. 500.000 til ny gulvbelægning på hovedbibliot eket.

Licitationen, afholdt den 06. oktober, blev vundet af Sundby Gulvmontering.

Efterfølgende frigav Thisted Byråd den 31. oktober kr. 387.000 af

anlægsbel øbet til formålet.

Det resterende beløb, kr. 113.000, blev overført til Bibliotekets inventarkonto

til indkøb af nye reoler.

Arbejdet startede den 15. november 2000 og færdiggøres i løbet af

foråret 2001.

THISTED BIBLIOTEK side 12


ÅRSBERETNING 2000

BILAG 1 FOLKEBIBLIOTEKSSTATISTIK 2000

THISTED BIBLIOTEK side 13

More magazines by this user
Similar magazines