Uddannelse til alle unge - UU Lolland Falster

uulf.dk

Uddannelse til alle unge - UU Lolland Falster

Uddannelse

til alle unge

Strategier for

ungdomsuddannelse til alle

Lolland-Falster, 2010

Forord

Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har

fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

arbejde i projektet ”Ungdomsuddannelse Til Alle”, som

Lolland og Guldborgsund kommuner deltog i fra 2007-2009

i samarbejde med ungdomsuddannelserne og Ungdommens

Uddannelsesvejledning.

Strategierne knytter an til ungdomsuddannelsernes strategier for

fastholdelse af elever i uddannelse og er koordineret med

den overordnede uddannelsesstrategi, som uddannelsesrådet

for Lolland-Falster arbejder med.

15-06-2010

1


Vision for uddannelse

Det er vores vision,

at 95% af alle unge gennemfører en uddannelse

efter grundskolen og undgår passiv forsørgelse

• Andelen af unge under 25 år, der gennemfører uddannelse efter

grundskolen skal stige til 95% inden 2015

• Vi vil sætte målrettet ind over for de sociale, personlige og faglige

barrierer, der hindrer de unge i at gennemføre en uddannelse

• Vi vil bygge bro fra barn til voksen og skabe en rød tråd på tværs af

indsatser

• Unge uden uddannelse skal tilbydes opkvalificering i form af

ungdomsuddannelse, job med uddannelsesperspektiv eller tillæring i

beskæftigelsen

• Vi vil fremme samarbejdet mellem uddannelser, kommunale

forvaltninger, jobcentre, erhvervsliv og andre, som spiller en rolle i

forhold til unge og uddannelse

Temaer

1. Værdier for Lolland-Falsters

uddannelsesstrategi

2. Fundamentet: Faglige og sociale

kompetencer

3. Vejledning og rådgivning i

overgange mellem uddannelser

4. Fastholdelse af elever i

ungdomsuddannelse

5. En bro fra barn til voksen

15-06-2010

2


1. Værdier

Vi vil

• arbejde systematisk med at opstille klare mål

for børn og unges læring og udvikling

• medvirke til at kommunens unge udvikler sig

til selvstændige, selvhjulpne voksne

• samarbejde med uddannelserne om at

fastholde de unge i uddannelse

• generelt etablere tværfaglige løsninger for

udsatte unge

tilbyde individuelt tilpassede løsninger til børn

og unge

2. Faglige og sociale kompetencer

Vi vil medvirke til at styrke

faglighed og trivsel i grundskolen

• Fundamentet for uddannelse til alle er de unges faglige og sociale

kompetencer

• Der skal skabes gode rammer for trivsel og gode relationer mellem

lærere og elever og mellem eleverne indbyrdes

• Der skal være plads til alle børn og unge i skolen. Vi arbejder for at

inkludere alle børn og unge i et læringsfællesskab

• Vi ønsker at skabe sammenhæng og perspektiv i den unges

karriereplanlægning fra uddannelse til job

• Vi ønsker at udvikle alternative læringsformer og undervisningstilbud

især for unge med en praktisk tilgang til læring

15-06-2010

3


2. Fundamentet: Faglige og sociale kompetencer

Initiativer

• Større rummelighed i grundskolen via inklusion og

initiativer, der styrker de sociale kompetencer og relationer

• Udvikling af alternative læringsformer især i 10.klasser,

erhvervsklasser og heldagsklasser

Uddannelse af vejledere inden for dansk, matematik og

AKT til støtte for den pædagogiske udvikling i grundskolen

• Styrkelse af grundskolernes undervisning i Uddannelseserhvervs-

og arbejdsmarkedsorientering (UEA)

• Øget brug af IT rygsæk og systematisk lektiehjælp til de

elever, der har brug for faglig støtte i grundskolen

• Færre børn uden skoletilbud via systematisk registrering af

fravær, hurtig genplacering i skoletilbud samt personlig

kontakt mellem kommunen og familien

• Læring gennem praktik: Systematisk anvendelse af

folkeskolens § 9.4. og § 33 via inddragelse af UU

• Kvalitetsudvikling af uddannelsestilbud i overgangen fra

grundskole til ungdomsuddannelse

3. Vejledning og rådgivning

Vi tilbyder en systematisk, prioriteret og individuel

vejledning og rådgivning til alle unge

• Vejledningen skal sikre, at flere unge påbegynder en

ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse

• Vejledningen tilpasses den enkeltes unges behov og forudsætninger

differentieres så den i særlig grad målrettes unge har eller vil få

vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en

uddannelse eller vælge et erhverv.

Uddannelsesplanen skal sikre overgangen til den videre uddannelse

og beskæftigelse.

• Vejledningen af udsatte unge foregår som et bredt samarbejde

mellem ungdomsuddannelser, uddannelsesvejledning, grundskoler

og den kommunale forvaltning

15-06-2010

4


3. Vejledning og rådgivning

Initiativer

• Der etableres en systematisk udslusning af grundskolen og

overdragelse til uddannelse og beskæftigelse

• Kommunen sikrer gennem hele ungdomsuddannelsen en

personlig kontakt til unge med særlige behov i form af

personlig vejlederstøtte, mentorstøtte eller andet

• Unge med behov for særlig støtte i ungdomsuddannelserne

overdrages personligt fra UU vejleder til studievejleder

• Det sikres, at der fra grundskolen og andre institutioner, der

tilbyder grundskoleundervisning foreligger aktuelle

udredninger af elever med særlige behov

UU vurderer om den unge er uddannelsesparat og vejleder

til kommunale opkvalificerende aktiviteter for de unge, der

ikke er uddannelsesparate

UU inddrages i vejledningen af unge, der er i risiko for at

afbryde en ungdomsuddannelse, bl.a. ved at være bindeled

mellem ungdomsuddannelse og den kommunale forvaltning

• Unge tilbydes uddannelsesvejledning samt psykologisk og

social rådgivning

4. Fastholdelse af elever i

ungdomsuddannelse

Alle unge garanteres en uddannelse

• Unge i uddannelse følges tæt, så ingen ung afbryder

sin uddannelse uden at have et perspektiv til ny

uddannelse eller opkvalificerende kurser

• Udgangspunktet for undervisning og vejledning er en

anerkendende og individuel tilgang til eleverne

• Eleverne inddrages løbende i udviklingen af

undervisningen og undervisningsmiljøet

• Støttemulighederne for de unge – lektieværksteder,

mentor, vejledning, psykologisk og social rådgivning

m.m. – udbygges efter behov

• Samarbejdet mellem grundskoler og ungdomsuddannelser

har målrettes grundskoleelevernes

perspektiv til uddannelse og erhverv

15-06-2010

5


4. Fastholdelse af elever i ungdomsuddannelse

Initiativer

• Alle ungdomsuddannelser tilstræber et inkluderende

læringsmiljø med styrkede relationskompetencer, konflikt- og

kriseberedskab, læringsstile m.m.

• Brobygning, studie- og erhvervspraktik er under stadig udvikling

i et samarbejde mellem institutioner og vejledningen

• Større udbud af trindelte og individuelt tilrettelagte uddannelser

og alternative uddannelsestilbud som mesterlære, egu m.v.

• Kommunerne tilbyder i samarbejde med uddannelserne og UU

opkvalificerende kurser til de unge, der vurderes at være ikkeuddannelsesparate

ved afslutningen af 9. eller 10.klasse

• Der tilstræbes en forebyggende vejledningsindsats for unge,

der står i risiko for at afbryde deres uddannelse

• Der iværksættes kampagner for flere praktikpladser

• Ungdomsuddannelserne inddrager forældre og eksterne

aktører i bestræbelserne på at fastholde de unge i uddannelse

• Etablering af projekter til fortsat udvikling af det tværfaglige

samarbejde om ungdomsuddannelse til alle

5. En bro fra barn til voksen

Vi sikrer en helhedsorienteret indsats

på tværs af de organisatoriske enheder

• Målet er effektive individuelle og inkluderende løsninger for

den unge

• Indsatsen skal primært sigte på hjælp til selvhjælp

• Kommunerne medvirker til at sikre, at de unge i videst muligt

omfang kan modtage uddannelsestilbud i deres lokalområde

• Der tages udgangspunkt i familiens og den unges ressourcer

• De kommunalt finansierede uddannelses- og støttetilbud

efter grundskolen koordineres

15-06-2010

6


5. En bro fra barn til voksen

Initiativer

• Der sikres lokale og sammenhængende uddannelser for fra barn til voksen

i et tæt samarbejde mellem alle aktører

• Alle relevante parter inddrages i samarbejdet om udsatte unge i en tidlig

og tværgående indsats, som følger retningslinjerne i Barnet Reform

• Der etableres et kommunalt uddannelsesforum med myndighedsfunktion i

forhold til kommunalt finansierede uddannelsestilbud og

støtteforanstaltninger

Uddannelsesforum er i tæt kontakt med ungdomsuddannelser og øvrige

uddannelser

• Den unges indgang til kommunen skal være så enkel som muligt.

Jobcentre, kommunale forvaltninger og UU arbejder tæt sammen.

• Kommunerne udarbejder og offentliggør faste procedurer i alle overgange

fra barn til voksen i form af en offentlig tilgængelig hjemmeside

• Strategierne for Uddannelse Til Alle koordineres løbende med

uddannelsesrådets overordnede strategier for uddannelse og erhverv

• Strategier for Uddannelse Til Alle koordineres løbende og mindst en gang

årligt i et forum bestående af UUs bestyrelse og følgegruppe samt lederne

af samtlige ungdomsuddannelser, produktionsskoler og ungdomsskoler på

Lolland-Falster

Uddannelse

til alle

Lolland-Falster

2010

15-06-2010

7

Similar magazines