16.09.2013 Views

John Hansen - Hus Forbi

John Hansen - Hus Forbi

John Hansen - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

h u s fo r bi<br />

nr. 1 januar 2011 15. årgang | pris 20 kr. | 8 kr. går til sælgeren | køb af sælgere med synligt id-kort<br />

uønskede<br />

Hjemløse<br />

er jaget<br />

vildt<br />

opgivet af systemet<br />

Flygtninge<br />

med traumer<br />

svigtes<br />

krisen kradser<br />

Tusindvis i kø<br />

efter mad


h u s fo r bi<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE<br />

Ole Skou<br />

ole@husforbi.dk<br />

REDAKTØR<br />

Simon Ankjærgaard<br />

simon@husforbi.dk<br />

SKRIBENTER og FOTOGRAFER på dette nummer:<br />

Birgitte Ellemann Höegh<br />

Ota Tiefenböck<br />

Marisa Matarese<br />

Assia Awad<br />

Sisse Stroyer<br />

Joachim Rode (foto)<br />

Holger Erik Henriksen (foto)<br />

Alexandar Søndergaard (foto)<br />

Flemming Schiller (foto)<br />

FORSIDEFOTO<br />

Joachim Rode<br />

KORREKTUR<br />

Bro Kommunikation A/S<br />

LAYOUT<br />

salomet grafik<br />

KONTAKT REDAKTIONEN<br />

tlf. 2990 2424, redaktion@husforbi.dk<br />

SALGSAFDELING<br />

Jimmy Rohde, tlf. 5133 8128, jimmy@husforbi.dk<br />

Rikke Kratholm, tlf. 2932 9084, rikke@husforbi.dk<br />

SÆLGERKONTAKT<br />

tlf. 5133 8128/2932 9084<br />

SÆLGERPLEJE<br />

Leif Baran, tlf. 2937 3615, leif@husforbi.dk<br />

UDGIVER<br />

Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Bragesgade 10 B, stuen, 2200 København N<br />

Tlf. 2990 2424, www.husforbi.dk<br />

DEBATINDLÆG<br />

debat@husforbi.dk<br />

DISTRIBUTION<br />

Boformer for hjemløse, varmestuer, medborgerhuse m.m.<br />

kan fungere som distributør for <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> – dvs. være<br />

udleveringssted af avisen til sælgerne.<br />

Kontakt os på: tlf. 2932 9084/5133 8128<br />

(se listen af distributører på www.husforbi.dk).<br />

ABONNEMENT<br />

STANDARDABONNEMENT: 340 kroner (12 numre om året<br />

– inklusive moms, porto og gebyr).<br />

STØTTEABONNEMENT: 540 kroner<br />

Henvendelser om abonnement på tlf. 7026 7006<br />

eller karina@notat.dk<br />

BIDRAG<br />

Hvis du vil give et bidrag til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, kan du sætte beløbet ind<br />

på kontonummer (9541)60028842.<br />

Mærk indbetalingen ’bidrag’.<br />

TRYK Medieselskabet Nordvestsjælland<br />

OPLAG 75.000<br />

LÆSERTAL 365.000 (2. og 3. kvartal 2010)<br />

ifølge Index Danmark/Gallup<br />

ANTAL SÆLGERE Cirka 500<br />

ISSN 1397-3282<br />

Næste nummer udkommer den 1. februar 2011.<br />

OM HUS FORBI <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udkom første gang i 1996 og sælges af<br />

hjemløse og tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker.<br />

Avisen sætter fokus på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer.<br />

Formålet er at nedbryde fordomme om marginaliserede grupper<br />

både via indholdet af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og i mødet med sælgeren.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere er alle udstyret med et id-kort udstedt af <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>s sekretariat. Salget af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fungerer for sælgerne som et<br />

alternativ til tiggeri og eventuel kriminalitet. Indholdet i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

produceres primært af professionelle freelancere, fotografer og<br />

illustratorer. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er medlem af det internationale netværk af<br />

gadeaviser, INSP.<br />

Vi støtter <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Vil du også støtte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>?<br />

2 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

| leder |<br />

Hvem melder sig frivilligt?<br />

Helt i tråd med foreningstraditionen i Danmark er der en bred vifte af private, humanitære<br />

organisationer, der med hjælp fra frivillige hænder yder en imponerende socialpolitisk indsats. Det<br />

er flot og fantastisk, at så mange dedikerede danskere helt ulønnet bruger timer på at hjælpe og<br />

støtte dem på bunden eller kanten af samfundet.<br />

Disse mange tusinde danskere vil helt fortjent komme i fokus, når det i 2011 er EU’s officielle<br />

frivillighedsår. Og den siddende regering vil formentlig være med helt fremme med ros og klapsalver,<br />

for den har som erklæret socialpolitisk ambition, at det frivillige arbejde skal styrkes.<br />

Det er helt fint med en stærk frivillig indsats, der kan skabe synergi, dynamik og hjertevarme<br />

på et socialt område under stigende pres som følge af både nationale politiske beslutninger og<br />

internationale økonomiske lavkonjunkturer. Men<br />

den frivillige, private indsats må aldrig blive mere<br />

Det er faresignaler,<br />

som både politikere<br />

og embedsmænd skal<br />

tage meget alvorligt,<br />

for det er først og<br />

sidst det offentlige<br />

system, der skal sikre<br />

individets rettigheder<br />

og pligter. Ikke private<br />

organisationer, der<br />

bygger på frivillige<br />

kræfter.<br />

end et stærkt og varieret supplement til det offentlige<br />

system. Og lige nu læner det sig på flere<br />

områder faretruende op ad at blive en decideret<br />

erstatning.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har løbende beskæftiget sig med<br />

denne udvikling, blandt andet da vi i august<br />

beskrev, hvordan flere og flere socialt udsatte har<br />

mistet tilliden til den kommunale socialforvaltning<br />

i en sådan grad, at de for penge, de i virkeligheden<br />

ikke har, søger privat socialrådgivning. Og<br />

flere gange hører vi fra hjemløse og skæve eksistenser,<br />

at de har mistet tilliden til det offentlige<br />

system, så de i stedet – hver dag – læner sig op<br />

ad organisationer, der bygger på frivillige kræfter.<br />

Det er en kritisk udvikling, som det er tvingende<br />

nødvendigt, at der bliver fokuseret på<br />

i forbindelse med frivillighedsåret. Det vidner<br />

nemlig om, at troen på det offentlige system er<br />

dybt svækket – og hos flere og flere helt væk.<br />

Det er faresignaler, som både politikere og embedsmænd<br />

skal tage meget alvorligt, for det er<br />

først og sidst det offentlige system, der skal sikre<br />

individets rettigheder og pligter. Ikke private organisationer, der bygger på frivillige kræfter. Frivillige<br />

kræfter er tegn på engagement, men frivillige kræfter er i deres natur en flygtig og dermed<br />

skrøbelig ressource.<br />

Derfor er det vigtigt, at politikerne på Christiansborg i både lovgivning og praktisk politik ikke<br />

øger strømmen af kunder fra det offentlige system og over i de frivillige, private organisationer. En<br />

strøm, der kan være med til at forskubbe balancen afgørende, så den frivillige indsats ikke længere<br />

er et supplement, men en erstatning. Og det er vigtigt at skabe en sammenhængende strategi, der<br />

netop trækker alt det gode frem i de private organisationer, men som lader deres bidrag hvile på et<br />

stærkt offentligt velfærdssystem. Det er den eneste måde at tætne et efterhånden flosset socialt<br />

sikkerhedsnet.<br />

Simon Ankjærgaard, redaktør<br />

Det koster 5.000 kroner om året at få sit firmalogo her på siden. Send en mail til redaktion@husforbi.dk<br />

v/Annemette Lyngh


| indhold |<br />

4<br />

10-11<br />

16<br />

17<br />

32<br />

noter<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er kommet på plakaten.<br />

5 skarpe<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> stiller skarpt på Knud Vilby,<br />

formand for Socialpolitisk Forening.<br />

læserne skriver<br />

ny hus forbi-sælger<br />

<strong>John</strong> er første mand i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

serie om nye sælgere.<br />

Butiksejere og beboere er<br />

blevet trætte af grupper<br />

af hjemløse på byens<br />

pladser og torve og har<br />

sat politiet på sagen.<br />

De hjemløse føler sig som<br />

jaget vildt.<br />

18<br />

12 24<br />

Traumatiserede flygtninge<br />

misforstås af<br />

det offentlige system.<br />

Det kan føre til social<br />

isolation.<br />

Hvad er fattigdom<br />

og social udstødelse?<br />

Elever fra hele landet<br />

har givet deres bud på<br />

et svar.<br />

Halvdelen af New Yorks<br />

borgere er så fattige,<br />

at de stiller sig i kø til<br />

fødevarehjælp.<br />

| et billede fra gaden | foto Alexandar Søndergaard<br />

På den anden side: <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-fotograf Holger Erik Henriksen (til venstre) er endelig selv kommet i<br />

søgeren. Her giver han <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgeren Harley et smækkys.<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 3


Hjemløse smides væk<br />

fra byens pladser<br />

På flere af Københavns torve har butiksejere og beboere bedt politiet<br />

om at bortvise grupper af hjemløse og skæve eksistenser.<br />

Hjemløseorganisation kritiserer den manglende dialog.<br />

af Birgitte Ellemann Höegh<br />

De københavnske hjemløse og<br />

skæve eksistenser har altid benyttet<br />

byens torve og pladser til<br />

socialt samvær, men det er ganske<br />

langsomt – plads for plads – ved<br />

at være en saga blot. På foranledning<br />

af butiksejere og beboere er<br />

politiet nu begyndt at bortvise de<br />

hjemløse, med henvisning til at de<br />

er til gene for deres omgivelser.<br />

To af de pladser, hvor de hjemløse<br />

traditionelt har haft deres<br />

gang – Kultorvet og Vesterbro<br />

4 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

Torv – er i dag lukket land for<br />

dem. Og på Christianshavns Torv<br />

og Hovedbanegården har politiet<br />

intensiveret indsatsen for at få de<br />

hjemløse væk.<br />

- Vi var en række forretningsdrivende,<br />

institutioner og beboere,<br />

der syntes, at udviklingen<br />

var ved at komme ud af kontrol,<br />

fortæller Erik Andersen. Han er<br />

sekretariatsleder på undervisningsinstitutionen<br />

Niels Brock,<br />

der har adresse på Kultorvet.<br />

- Vi oplevede, at vores kunder<br />

og medarbejdere blev generet og<br />

antastet af nogle af de hårdest<br />

belastede mennesker, og derfor<br />

indkaldte vi i juni til et møde med<br />

deltagelse af butiksindehavere,<br />

beboere, politikere, embedsmænd<br />

og politiet for at diskutere, hvad<br />

vi kunne gøre ved situationen,<br />

siger han.<br />

Henrik Jørgensen fra Københavns<br />

Politi var med til mødet og<br />

har efterfølgende ledet indsatsen<br />

overfor de hjemløse på torvet.<br />

- Der var interne slagsmål,<br />

uorden med folk, der råbte og<br />

skreg og skubbede til hinanden,<br />

og trusler mod forbipasserende, så<br />

jeg fik hurtigt den opfattelse, at<br />

de erhvervsdrivende og beboerne<br />

havde ret. Derfor besluttede vi<br />

os for at benytte os af ordensbekendtgørelsens<br />

paragraf 6, der i<br />

yderste konsekvens kan give os<br />

mulighed for at give et forbud<br />

mod, at et menneske må være på<br />

et bestemt sted, siger han.<br />

Han forklarer, at det ikke var<br />

alle de hjemløse på Kultorvet, som<br />

overtrådte loven, men at enkeltes<br />

dårlige adfærd havde en afsmittende<br />

effekt på resten af gruppen.<br />

foto scanpix


- Mange af de hjemløse var jo<br />

godt klar over problemstillingen<br />

og fortalte, at det kun var nogle<br />

af dem, der lavede ballade, men<br />

vores holdning var, at de sad i<br />

et fælles drikkelag, så det var<br />

noget, de var fælles om. Køben-<br />

- De fleste af<br />

dem er fornuftige<br />

mennesker, som<br />

er til at snakke<br />

med. Man lukker<br />

jo ikke Roskilde<br />

Festivalen, fordi<br />

der er nogle,<br />

der opfører sig<br />

idiotisk.<br />

Bo-Lennart Heide-Jochimsen,<br />

gadeplansmedarbejder<br />

havns Politi har jo ikke noget<br />

imod hjemløse, der sidder stille og<br />

roligt og drikker en eller mange<br />

øl på en bænk, men vi skal skride<br />

ind, når andre bliver generet, og<br />

de foretager lovovertrædelser,<br />

siger han.<br />

I Kofoeds Kælder, der er et<br />

værested for socialt udsatte på<br />

Kultorvet, var man bekendt med<br />

adfærden og de konsekvenser,<br />

den kunne få.<br />

- Alle og enhver kunne se, at<br />

det ville ende galt. Vi prøvede at<br />

forklare dem, at jo mere ballade<br />

de lavede, jo hurtigere blev de<br />

smidt væk. Der var mennesker,<br />

der benyttede torvet, som sagtens<br />

kunne følge de almindelige<br />

ordensregler, men der var en lille<br />

gruppe mennesker, som ikke normalt<br />

tilhørte miljøet, og de lavede<br />

for meget ballade, siger sektionsleder<br />

Kim Clemen.<br />

- Man bliver jo nødt til at<br />

opføre sig, så andre mennesker<br />

også kan være der. Man bliver<br />

også smidt ud fra et værtshus,<br />

hvis man begynder at kaste med<br />

stolene. Kultorvet var blevet til ét<br />

stort værtshus, og her blev man<br />

altså også smidt væk, siger han.<br />

Ingen spurgte de hjemløse<br />

I hjemløseorganisationen Projekt<br />

Udenfor, der har haft sin daglige<br />

gang blandt de hjemløse på Kultorvet,<br />

undrer man sig over, at der<br />

ikke er blevet forsøgt en dialog<br />

med de socialt udsatte.<br />

- Der er mange måder at løse<br />

problemet på uden at fjerne hele<br />

miljøet. Den gruppe mennesker<br />

har aldrig været voldelige over for<br />

os fra Projekt Udenfor. De fleste<br />

af dem er fornuftige mennesker,<br />

som er til at snakke med. Man<br />

lukker jo ikke Roskilde Festivalen,<br />

fordi der er nogle, der opfører<br />

sig idiotisk, siger gadeplansmedarbejder<br />

Bo-Lennart Heide-Jochimsen<br />

og fortsætter:<br />

- Jeg synes, at det er en forkert<br />

løsning at straffe alle, fordi der er<br />

nogle enkelte mennesker, der ikke<br />

kan opføre sig ordentligt. Jeg tror<br />

på dialog, og hvis der var kommet<br />

nogen og havde taget dialogen<br />

med dem, var det ikke blevet så<br />

slemt. Selvfølgelig skal de, der<br />

opholder sig på torvet, overholde<br />

landets love, men jeg tror, at man<br />

var kommet langt, hvis man for<br />

eksempel havde givet dem noget<br />

ansvar for at passe deres eget<br />

skur på Kultorvet. Der er nu i den<br />

gruppe en større lyst til at tage<br />

afstand til samfundet, og for hver<br />

gang, der gribes hårdt ind, er der<br />

endnu længere tilbage til et normalt<br />

liv, siger han.<br />

Tilfredshed med beslutningen<br />

Blandt butiksindehavere og beboere<br />

er der imidlertid tilfredshed<br />

med beslutningen om at gøre Kultorvet<br />

til lukket land for grupper<br />

af hjemløse og socialt udsatte.<br />

- Situationen er blevet markant<br />

bedre, selvom der stadig sidder<br />

grupper af hjemløse på torvet og<br />

selvom der stadig opstår situationer,<br />

hvor nogle bliver aggressive<br />

og voldsomme, siger Henrik<br />

Jørgensen fra Niels Brock.<br />

Den opfattelse er Erik Andersen<br />

fra Københavns Politi enig i.<br />

- Kultorvet er blevet et meget<br />

mere attraktivt og behageligt sted<br />

at færdes. Der er stadig plads til<br />

hjemløse og mennesker, der er<br />

svage og udstødte, og det er fint<br />

nok. Men nu er politiet meget<br />

mere med til at sætte nogle adfærdsnormer<br />

på den gode måde,<br />

og det er vi meget glade for. |<br />

Bortvisning<br />

af hjemløse<br />

løser ingen<br />

problemer<br />

Det er en for hurtig og for billig løsning<br />

at pudse politiet på de store grupper<br />

af hjemløse, der opholder sig på Københavns<br />

torve. Det løser ikke de sociale problemer,<br />

men øger i stedet de hjemløses mistillid til<br />

samfundet, lyder kritikken.<br />

af Birgitte Ellemann Höegh<br />

Selvom politiet bortviser store<br />

grupper af hjemløse fra Københavns<br />

torve og pladser, så er<br />

problemet ikke løst. Det er blot<br />

flyttet videre – og risikerer at blive<br />

større. Sådan lyder kritikken<br />

fra flere, der har en tæt og daglig<br />

kontakt med byens hjemløse og<br />

skæve eksistenser.<br />

En af dem er gadeplansmedarbejder<br />

Bo-Lennart Heide-Jochimsen<br />

fra Projekt Udenfor.<br />

– I byens rum er der efterhånden<br />

ikke mange steder, man kan<br />

opholde sig som hjemløs. På Kultorvet<br />

tog man en beslutning om<br />

at fjerne alle de hjemløse, fordi<br />

de erhvervsdrivende mente, at<br />

de skræmte kunderne væk, men<br />

man kan også se på den manglende<br />

indtjening som en del af<br />

finanskrisen, og ikke at det var de<br />

hjemløses skyld. Man ville bare<br />

have dem væk, men problemet<br />

bliver jo bare skubbet et andet<br />

sted hen, siger han.<br />

- Når man sætter politiet ind,<br />

er det en hurtig og billig løsning,<br />

men jeg synes ikke, at det er<br />

en politiopgave, men et socialt<br />

problem, at der er mennesker, der<br />

er nødt til at holde til på byens<br />

torve.<br />

Bo-Lennart Heide-Jochimsen<br />

mener, at det ikke kun er et<br />

spørgsmål om, at de hjemløse mister<br />

et tilholdssted, men også om<br />

den mistillid til samfundet, som<br />

bortvisningerne skaber.<br />

- Vi taler meget om livskvalitet<br />

i dag, og for mange mennesker<br />

har byens torve og pladser været<br />

de eneste steder, de kunne være.<br />

Med bortvisningerne har de fået<br />

endnu en oplevelse af, at de ikke<br />

er så gode som andre mennesker.<br />

Siden barnsben har de fået at<br />

vide, at de er forkerte, anderledes<br />

og ikke velkomne, så det er<br />

- Vi havde ikke<br />

nogen løsninger.<br />

Og vi gjorde en<br />

dyd ud af ikke at<br />

servere løsninger.<br />

Erik Andersen,<br />

sekretariatsleder på Niels Brock<br />

desværre endnu en afvisning fra<br />

resten af samfundet, som ikke gør<br />

deres situation bedre, siger han.<br />

Kim Clemen, leder af værestedet<br />

Kofoeds Kælder ved Kultorvet,<br />

er enig i, at det er blevet<br />

sværere at blive accepteret, hvis<br />

man er hjemløs i hovedstaden.<br />

- Der er sket en forandring. Der<br />

er mennesker, der har købt ejerlejligheder<br />

til mange millioner, og<br />

de vil ikke have, at der står nogen<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 5


og pisser op ad træet på Kultorvet. Der er masser<br />

af caféer, og det er i det hele taget blevet<br />

mere luksuriøst. Man accepterer simpelthen<br />

ikke, at de mennesker er her, siger han.<br />

Ikke et socialt perspektiv<br />

Da butiksejere, beboere, embedsmænd, politikere<br />

og Københavns Politi i juni mødtes<br />

for at diskutere muligheden for at bortvise de<br />

hjemløse fra Kultorvet, var der ikke et punkt<br />

på dagsordenen, der handlede om, hvor de<br />

hjemløse skulle gå hen i stedet for – eller om<br />

det overhovedet var muligt at løse de problemer,<br />

der var med deres adfærd på torvet.<br />

- Vi havde ikke nogen løsninger. Og vi<br />

gjorde en dyd ud af ikke at servere løsninger,<br />

siger Erik Andersen, der er sekretariatsleder<br />

på undervisningsinstitutionen Niels Brock,<br />

som har adresse på Kultorvet og som tog initiativet<br />

til mødet i juni.<br />

- Vi er interesserede i at drive skole, boliger<br />

og caféer, så vi forholdt os bare til, at det er et<br />

voldsomt problem.<br />

På mødet deltog også Lars Berg Dueholm,<br />

der er gruppeformand for Venstre i Borgerrepræsentationen<br />

i København og medlem af<br />

teknik- og miljøudvalget. Heller ikke han anskuer<br />

problemerne på torvene ud fra et socialt<br />

perspektiv<br />

- Som medlem af Teknik- og Miljøudvalget<br />

har min vinkel primært været at gøre torvene<br />

til et rart sted for de studerende, erhvervsdrivende<br />

og handlende, og jeg har ikke anskuet<br />

problemstillingen ud fra de sociale hensyn og<br />

udfordringer, der er. Der er ikke noget problem<br />

i at drikke øl på en sommerdag på torvet, men<br />

det, jeg så som et problem, var manglen på god<br />

gammeldags opførsel, siger han.<br />

Værestederne er ikke et alternativ<br />

Står det til Lars Berg Dueholm, kan de hjemløse<br />

benytte sig af de tilbud, der er i København<br />

i forvejen.<br />

- Der er en række væresteder og sociale tiltag<br />

fra kommunale og frivillige organisationer,<br />

som de hjemløse kan benytte sig af, men jeg<br />

kan godt forstå, at man ikke altid har lyst til at<br />

være de steder, fordi der kan gå lidt for meget<br />

pædagog i den. Om der er behov for en yderligere<br />

styrkelse af den indsats, kan jeg ikke sige<br />

– jeg var jo medvirkende på mødet om Kultorvet<br />

ud fra et bylivsperspektiv, siger han.<br />

For Bo-Lennart Heide-Jochimsen fra<br />

Projekt Udenfor er værestederne dog ikke et<br />

alternativ til samværet i byens rum.<br />

- Der er en masse regler, der skal overholdes,<br />

og man opfører sig altså anderledes i<br />

andres hjem. Gaden er jo deres hjem, hvorimod<br />

de er gæster på herbergerne. Og hvis man<br />

har haft svært ved at leve op til samfundets<br />

normer hele livet, er det også svært at være<br />

på et værested. Mange af værestederne gør<br />

et fantastisk stykke arbejde, men man skal<br />

opføre sig på en særlig måde, der er særlige<br />

åbningstider, og her kan de svageste ikke finde<br />

ud af at være, siger han. |<br />

6 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang


Vores<br />

sikkerhedsnet<br />

er væk<br />

Kenn Høeg var en af<br />

de 30-40 hjemløse, der<br />

havde deres faste gang<br />

på Kultorvet. Nu har<br />

politiet smidt ham og<br />

vennerne væk, og det<br />

har sat sine spor i ham.<br />

af Birgitte Ellemann Höegh<br />

foto Holger Erik Henriksen<br />

For bare få måneder siden var grupper af<br />

hjemløse en del af det daglige miljø på Kultorvet.<br />

Der var faste pladser på bænkene uden for<br />

værtshuset Hvide Lam eller skolen Niels Brock<br />

skråt overfor. Her var hunde, barnevogne og<br />

poser med øl. Og så var der Mindetræet, hvor<br />

der hang billeder af afdøde hjemløse, håndskrevne<br />

hilsner og blomster. I dag er bænkene<br />

tomme, og træet knejser nøgent – ingen blade,<br />

ingen billeder, ingen håndskrevne hilsner.<br />

Kenn Høeg, blandt vennerne på gaden kaldet<br />

Knasten, er en af de hjemløse, der brugte<br />

Kultorvet som sin dagligstue. I en periode sov<br />

han under et halvtag ved en bygning i nærheden<br />

og børstede tænder ved vandposten<br />

på torvet. Morgenkaffen hentede han i den<br />

nærliggende Kofoeds Kælder.<br />

En dag fandt han og de andre ud af, at butiksejere<br />

og beboere havde holdt et møde med<br />

politiet og politikerne om de hjemløses adfærd,<br />

der blev betegnet som truende og voldelig over<br />

for torvets brugere.<br />

- Vi var slet ikke inviteret med. Det var<br />

mærkeligt. De kunne i det mindste have forsøgt<br />

at snakke med nogle af os, der kom der<br />

hver dag – prøve at trænge ind til os. Bagefter<br />

fik vi af politiet at vide, at vi skulle dæmpe<br />

os lidt, og efter politiet havde holdt øje med<br />

os i en periode, nedlagde de forbud mod, at vi<br />

måtte være der, fortæller han.<br />

Han har mere end svært ved at genkende<br />

den version af virkeligheden, som butiksejerne<br />

og beboerne præsenterede for politiet og for<br />

politikerne på mødet.<br />

- Folk, der drikker som os, kan selvfølgelig<br />

ikke styre den almindelige pli. Hvis toilettet<br />

ikke virker, så stiller vi os op og tisser andre<br />

steder. Vi kan godt være lidt højrøstede, og der<br />

kan være interne slåskampe. Men vi går ikke<br />

på tilfældige mennesker. Gør man det, bliver<br />

man udstødt af gruppen omgående. Nogle af<br />

os skal jo ud og sælge aviser til de forbipasserende<br />

bagefter. Det var ikke drengene, der<br />

sad der hver dag, der lavede balladen. Det var<br />

nogle, der kom et par gange om måneden, og<br />

så kunne de ikke finde ud af reglerne. Desuden<br />

er det meget værre med de unge mennesker,<br />

der går i byen om natten. De er meget mere<br />

faretruende, siger han.<br />

Hvem er i live – hvem er ikke?<br />

Kenn Høeg er ikke i tvivl om de alvorlige konsekvenser,<br />

bortvisningen har for fællesskabet<br />

– og for kommunikationen mellem de hjemløse<br />

på gaden<br />

- Mødet med de andre er hele vores sikkerhedskæde.<br />

Vi kan ikke undvære hinanden. Vi<br />

finder ud af, hvem der er i live eller ikke i live.<br />

Hvem der har det godt, og hvem der ikke har<br />

det godt. Er der én, der mister sin rullestol, så<br />

ved hele miljøet det inden for tre timer, og så<br />

er alle ude at lede på gaden. Og så hygger vi os<br />

jo sammen. Jeg holder meget af de andre, siger<br />

han og fortsætter:<br />

- Jeg tror slet ikke, at politiet og myndighederne<br />

er klar over, hvor grimt det føles for os.<br />

Hele vores netværk er blevet rykket op. Jeg<br />

er virkelig vred over det og ked af det. Nu har<br />

jeg slet ikke tjek på det, jeg havde før. Alle de<br />

mennesker, jeg holdt af, kan jo være sendt ud i<br />

alle verdens hjørner. |<br />

- Jeg tror slet ikke,<br />

at politiet og myndig-<br />

hederne er klar over,<br />

hvor grimt det føles<br />

for os. Hele vores<br />

netværk er blevet rykket<br />

op. Jeg er virkelig vred<br />

over det og ked af det.<br />

- Vi kan godt være lidt<br />

højrøstede, og der kan<br />

være interne slåskampe.<br />

Men vi går ikke på<br />

tilfældige mennesker.<br />

Gør man det, bliver man<br />

udstødt af gruppen<br />

omgående. Nogle af<br />

os skal jo ud og sælge<br />

aviser til de forbipasserende<br />

bagefter.<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 7


Ungarns<br />

hjemløse<br />

flygter<br />

under<br />

jorden<br />

Ungarns hjemløse har<br />

fået det mere end svært.<br />

De er uønskede i bybilledet<br />

og bliver idømt bøder<br />

for at tigge, søge efter<br />

madrester i skraldespande<br />

eller opholde sig på<br />

offentlige steder. At søge<br />

ned under jorden er ofte<br />

deres eneste vej væk fra<br />

myndighedernes klapjagt.<br />

af Ota Tiefenböck<br />

Laszlo Kovacz, alias Zeus, viser stolt sit underjordiske<br />

rum frem. Det sparsomme lys, der<br />

gennem en åbning i loftet finder vej til hans<br />

bosted gennem de seneste seks måneder, afslører<br />

to skumgummimadrasser, flere tæpper, få<br />

klunsede møbler, et godt brugt stereoanlæg og<br />

et juletræ med lyskæde på. Der er ingen elektricitet<br />

i rummet, men det betyder ikke noget<br />

for Zeus, der bor i et kælderrum i resterne af et<br />

gammelt hus i Népliget Parken i den ungarske<br />

hovedstad, Budapest.<br />

<strong>Hus</strong>et er en tidligere restaurant, som brændte<br />

ned i 50’erne, og som har været forladt lige<br />

siden. <strong>Hus</strong>et har en stor omfangsrig kælder i<br />

flere plan og huser i dag omkring 40 hjemløse.<br />

Zeus bor på det øverste plan og har en vagtfunktion<br />

i huset, som skal beskytte beboerne<br />

mod uønskede besøg udefra.<br />

- Vi har ingen problemer med politiet. De<br />

ved godt, at vi er her og lader os være i fred<br />

her, men vi er nødt til at beskytte os mod bander<br />

af teenagere. De synes, at det er sjovt, at<br />

brænde vores ting ned og genere os. De ved, at<br />

vi er svage, og at vi har svært ved at beskytte<br />

8 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

os mod deres angreb. Mit rum er blevet brændt<br />

af flere gange, sidste gang i sidste uge, fortæller<br />

Zeus og peger på væggene, som er helt<br />

sodet til af røg.<br />

Zeus er 25 år og har været hjemløs i mere<br />

end et år. Før boede han sammen med sin<br />

mor og lillebror i en lejlighed, men så skete<br />

der noget, som fik en skæbnesvanger betydning<br />

for hans liv, og i løbet af ganske kort tid<br />

gjorde ham til en af Budapests mange tusinde<br />

hjemløse.<br />

- Mor blev gift igen, og hendes nye mand<br />

var ikke til at holde ud. Jeg flyttede en uge efter,<br />

at han flyttede ind. Jeg kunne simplethen<br />

ikke holde det ud, fortæller Zeus.<br />

I et kort øjeblik afslører hans ansigt en<br />

smerte, som dog hurtigt bliver afløst af et<br />

bredt smil.<br />

- Nå, men vi har det meget godt her, siger<br />

han.<br />

Flere hjemløse<br />

Til trods for de svære levevilkår er Zeus og<br />

de øvrige hjemløse i Népliget Parken heldige.<br />

De har fundet et bosted langt væk fra Budapests<br />

fashionable gader og stræder. Og langt<br />

væk fra myndighedernes søgelys og chikaner.<br />

Siden den højre-nationalistiske regering kom<br />

til magten i februar, er det blevet væsentligt<br />

sværere at være hjemløs i Ungarn. Den nye<br />

regering ønsker at tegne et billede af Ungarn<br />

som et velfungerende land uden nævneværdige<br />

sociale problemer, og i sådan et billede<br />

er der ikke plads til hjemløse, der derfor jages<br />

væk fra byernes gader og stræder ved at blive<br />

idømt bøder for at tigge, for at søge efter<br />

madrester i skraldespande eller for at ligge på<br />

offentlige steder i byernes centre.<br />

Bosteder under jorden, i efterladte kældre,<br />

i kloakrørene eller andre steder, hvor de<br />

hjemløse ikke er synlige for det omgivende<br />

samfund, er ofte den eneste udvej. Og der er<br />

rift om pladserne de få steder, som egner sig til<br />

beboelse. Ungarn er blevet hårdt ramt af den<br />

verdensomspændende økonomiske krise, og<br />

mange ungarere har sværere og sværere ved<br />

at klare de grundlæggende leveomkostninger.<br />

Flere og flere har ofte ikke en anden udvej end<br />

et liv som hjemløs på gaden, og det betyder at<br />

antallet af hjemløse i Ungarn stiger år for år.<br />

- Vi regner med, at der bare i Budapest er<br />

omkring 10.000 hjemløse, og der kommer hele


tiden nye til. Folk har svært ved at betale husleje,<br />

og hvis de så også mister deres arbejde,<br />

er der ofte ikke en anden udvej end livet på<br />

gaden, fortæller den tidligere hjemløse Peter,<br />

der ikke ønsker sit efternavn offentliggjort.<br />

- Vi kan mærke en stigende diskrimination<br />

efter den nye regering er kommet til. Man vil<br />

gerne skjule problemerne, og for vores vedkommende<br />

betyder det, at vi ofte ikke har<br />

andre valgmuligheder end at søge steder hen,<br />

som er skjulte for andre, blandt andet under<br />

jorden.<br />

Kamp for hjemløses rettigheder<br />

Peter er læge af uddannelse og har haft en høj<br />

stilling i forskningsverdenen. For seks år siden<br />

tog hans liv en voldsom og uventet drejning.<br />

Han blev fyret fra sit arbejde, blev skilt og har<br />

levet som hjemløs lige siden. I dag arbejder han<br />

som læge igen på det eneste hospital i Budapest,<br />

som behandler hjemløse, og han tager<br />

– som formentlig den eneste læge i Budapest<br />

– på lægebesøg i de hjemløses beboelsessteder.<br />

Han ved, hvor hårdt det er at være hjemløs,<br />

og når han kan hjælpe andre hjemløse, er han<br />

ikke i tvivl.<br />

- De hjemløse er mine venner, jeg vil gøre<br />

alt for dem. Livet som hjemløs er hårdt ved<br />

helbredet, og jeg kan i det mindste være med<br />

til at begrænse skaderne og gøre livet lidt<br />

nemmere for folk, fortæller Peter.<br />

Han bor i øjeblikket på et herberg i Budapest<br />

og sparer op til en lejlighed. Det varer<br />

ikke længe, før hans navn kommer til at pynte<br />

på en dørklokke til en lejlighed i byen, men<br />

det betyder langtfra, at han vil forlade de<br />

hjemløses rækker. Sammen med Anna Orbán<br />

er han en af de drivende kræfter i aktivitetsgruppen<br />

A Város Mindenkié – En by for alle<br />

– som kæmper for de hjemløses rettigheder, og<br />

han har ikke tænkt sig at skrotte det arbejde<br />

til fordel for en god stilling, en lejlighed og et<br />

borgerligt liv generelt.<br />

- Vi vil oplyse vores hjemløse venner om<br />

deres rettigheder som borgere i dette land. Vi<br />

har ressourcer til det og har etableret en række<br />

arbejdsgrupper, som tager sig af forskellige<br />

problemstillinger, vi arrangerer demonstrationer,<br />

udgiver en hjemløseavis, laver radioudsendelser<br />

for hjemløse, udstillinger og driver<br />

en hjemmeside og blog for hjemløse. Vi har en<br />

række unge jurister og unge studerende, som<br />

- Vi har ingen<br />

problemer med politiet.<br />

De ved godt, at vi er<br />

her og lader os være i<br />

fred her, men vi er nødt<br />

til at beskytte os mod<br />

bander af teenagere.<br />

De synes det er sjovt,<br />

at brænde vores ting<br />

ned og genere os.<br />

Zeus<br />

stiller sig gratis til rådighed og hjælper os med<br />

at opnå vores mål. Det er at gøre offentligheden<br />

opmærksom på de hjemløses situation, og<br />

vi giver ikke op før de hjemløses situation i<br />

Ungarn bliver bedre, siger Peter.<br />

Han mener, at der i Budapest er flere tusinde<br />

lejligheder, der står tomme, og det finder<br />

han uetisk, når der samtidigt er så mange<br />

mennesker, som ikke har noget sted at bo.<br />

- Det skønnes, at der bare i Budapest er<br />

langt flere tomme lejligheder, end der er hjemløse,<br />

og det kan ikke være rigtigt, at hjemløse<br />

lever under så uværdige forhold, når der står<br />

tomme lejligheder i byen, siger Peter.<br />

Der findes omkring 20 dagcentre for hjemløse<br />

i Budapest, hvor de hjemløse kan få dækket<br />

deres basale behov såsom at få vasket tøj, tage<br />

bad, få rådgivning samt få et enkelt måltid.<br />

Enkelte centre, heriblandt Nyugati Centrum<br />

ved banegården Nyugati i Budapest, har også<br />

et herberg, hvor svækkede eller folk med særlige<br />

behov kan indlogere sig i en periode. |<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 9


hus forbi samler<br />

igen ind til<br />

varmt tøj<br />

Igen i år er det muligt at bidrage<br />

til, at <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere går den<br />

kolde vintertid i møde med varmt<br />

tøj på kroppen og solide, lune<br />

støvler på fødderne.<br />

Indsæt et bidrag på konto: 9541<br />

10155088 i Danske Bank.<br />

-sia<br />

giv din mening til<br />

kende og støt<br />

hus forbi<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er blevet en del af Velgørenhedspanelet,<br />

hvor brugerne<br />

svarer på diverse meningsmålinger<br />

og samtidig donerer penge til<br />

velgørende organisationer.<br />

For hver undersøgelse, en bruger<br />

deltager i, vil der blive doneret<br />

mellem fem og 25 kroner til en<br />

velgørende organisation efter<br />

eget valg. Undersøgelserne udarbejdes<br />

af de store analyseinstitutter<br />

og kan eksempelvis dreje<br />

sig om forbrugsvarer, underholdning,<br />

sundhed eller aktuelle<br />

begivenheder. -sia<br />

Se mere – og meld dig eventuelt<br />

til – på www.vpanelet.dk<br />

julefrokost<br />

i januar<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har i år valgt at udskyde<br />

sin traditionelle julefrokost<br />

for de hjemløse til 24. januar – en<br />

måned efter juleaften.<br />

Oplysning om tid og sted vil blive<br />

offentliggjort på www.husforbi.dk<br />

-sia<br />

kalenderen<br />

er på gaden<br />

Det er stadig muligt at købe<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s kalender for 2011 af<br />

sælgerne på gaden.<br />

Kalenderen fortæller 12 historier<br />

om livet på kanten af samfundet.<br />

Den koster 50 kroner, hvoraf de<br />

30 går til sælgeren. -sia<br />

10 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> på plakaten<br />

Da Statens Kunstfond indbød otte af Danmarks dygtigste designere,<br />

valgte Jonas Hecksher fra firmaet E-types at lave en plakat for at gøre<br />

opmærksom på <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Plakaten, der er holdt i hvid skrift på sort baggrund,<br />

kan nu ses forskellige steder i bybilledet. Teksten er hentet fra en<br />

reportage om Kenneth Carlsen, der i 1996, da <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> så dagens lys for<br />

første gang, blev registreret som sælger nummer to.<br />

- <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er i virkeligheden den største iværksætter-fabrik i hele<br />

Danmark. Alle sælgere af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, de hjemløse, har med avisen fået mulighed<br />

for at starte deres egen lille virksomhed som sælgere. Det er hjælp<br />

til selvhjælp. Og det synes vi, er en virkelig god model. For ud over at de<br />

hjemløse tjener lidt penge på salget, så må det også være godt for deres<br />

selvforståelse, deres identitet, at gå fra at blive betragtet som ofre til at<br />

være små direktører i deres egen virksomhed, siger Jonas Hecksher.<br />

Hans kollega Michael Touber supplerer:<br />

- Den indsats havde vi lyst til at sætte fokus på, og derfor brugte vi<br />

interviewet med Kenneth Carlsen, som udgangspunkt for designet af plakaten.<br />

Han har været med lige siden begyndelsen og sælger stadig. Sælger<br />

nummer et er desværre død, og det viser vel netop, hvor vigtig og nødvendigt<br />

et område de hjemløse og <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er at sætte fokus på. -sia<br />

Se <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s hjemmeside med nyheder og<br />

fakta om hjemløse og socialt udsatte på<br />

www.husforbi.dk<br />

bliv opdateret<br />

dagligt via<br />

facebook<br />

På siden er der blandt andet<br />

mulighed for at få daglige nyhedsopdateringer<br />

og deltage i<br />

debatter om fattigdom og hjemløshed.<br />

Profilen kommer frem<br />

ved at søge på ’<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>’.<br />

Brug også gerne lidt tid på at<br />

besøge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s hjemmeside,<br />

www.husforbi.dk, hvor der ud<br />

over dag til dag-nyheder også er<br />

masser af interessant læsestof<br />

om os, vores sælgere og kommende<br />

arrangementer. -sia<br />

bidrag<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har modtaget 3.950<br />

kroner, som blev samlet ind i<br />

forbindelse med bisættelsen af<br />

Ole Bendix Jensen fra Hundested.<br />

Pengene vil blandt andet<br />

gå til indkøb af tøj til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

sælgere. -sia<br />

cyklede fra paris<br />

for at sælge<br />

hus forbi<br />

61-årige Leif Alex Jensen –<br />

canadier med danske aner – har<br />

efter fem års pause meldt sig<br />

som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger igen. Han<br />

har opholdt sig rundt omkring i<br />

Europa, indtil han besluttede sig<br />

for at vende tilbage til Danmark.<br />

Han købte en cykel med en lille<br />

motor i Paris og cyklede derefter<br />

på 13 dage til København via<br />

Luxembourg, Belgien, Holland og<br />

Tyskland.<br />

- Jeg føler, at jeg er i mit livs<br />

form, og da jeg nød at være i<br />

Danmark tidligere, var jeg ikke<br />

i tvivl om, at jeg måtte vende<br />

tilbage, fortæller han. -sia<br />

Foto Holger Erik Henriksen


et til rent og<br />

varmt tøj<br />

Rent og varmt tøj burde være en<br />

menneskeret. Det mener man i<br />

hvert fald i den nyåbnede tøjbutik<br />

Hjælperiet i København. Her kan<br />

hjemløse, skæve eksistenser og<br />

andre socialt udsatte komme forbi<br />

og få det tøj, de har brug for.<br />

- Som hjemløs eller udsat er<br />

det største problem ikke altid om<br />

sokkerne eller bukserne er rene.<br />

Når det er sagt, så er livskvaliteten<br />

i at kunne iklæde sig nyt tøj<br />

og smide de gamle klæder ud af<br />

stor betydning for mange mennesker,<br />

siger Michael Espensen, der<br />

har taget initiativ til Hjælperiet.<br />

- Mange hjemløse og udsatte<br />

bekymrer sig faktisk om deres<br />

hygiejne og påklædning, men<br />

nedprioriterer det ofte, da de<br />

hverken har de økonomiske eller<br />

psykiske ressourcer til at gøre<br />

noget ved det. Derudover kan<br />

varmt tøj om vinteren være forskel<br />

på liv eller død, siger han.<br />

Hjælperiet er etableret i samarbejde<br />

med foreningen Giv Din Hånd<br />

og ligger på Linnésgade 12<br />

i kælderen. -sia<br />

Landsforeningen SIND, Region Hovedstaden<br />

FRIVILLIG<br />

ET ENSOMT MENNESKE HAR BRUG FOR DIG!<br />

Kan du afse 1-2 timer om ugen eller hver 14. dag som besøgsven<br />

hos et menneske med en sindslidelse eller psykiske<br />

problemer? Så vil du komme til at opleve et berigende og<br />

udfordrende forhold.<br />

Sindslidende er også spændende, hjertevarme, humoristiske,<br />

interesserede og vidende mennesker, men de har ofte svært<br />

ved at holde personlig kontakt.<br />

Du får supervision, undervisning, vejledning og interessante<br />

kurser og foredrag som frivillig i SIND-Nettet samt et spændende<br />

samvær med andre frivillige.<br />

Lad os få en snak, hvis du er interesseret.<br />

Clement sælger The Big Issue Zambia i Lusakas gader.<br />

Millioner af læsere<br />

Kontakt:<br />

Lokalkoordinator for SIND-Nettet i Ballerup og Albertslund,<br />

Christel Lous, tlf.: 20 47 97 26 eller mail: c.lous@get2net.dk<br />

Hvor andre trykte medier verden over klager over nedgang i oplag og<br />

færre læsere, kan 115 hjemløseaviser verden over melde om markant fremgang.<br />

På et år er det samlede antal af læsere steget fra 4,8 millioner til 5,3<br />

millioner, meddeler International Network of Street Papers, som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

er medlem af.<br />

Den globale stigning er imponerende, mener Douglas McCabe, der er<br />

presseanalytiker hos Enders Analysis.<br />

- En stigning i denne størrelsesorden for aviser, som skal købes, strider<br />

mod den nuværende tendens på verdensplan, hvor stort set alle magasiner<br />

oplever nedgang i salget, siger han til nyhedsbureauet Street News<br />

Service. -sia<br />

Foto Mikkel Ankjærgaard-Eskildsen<br />

unge hjemløse<br />

genopliver debat<br />

om børnearbejde<br />

Antallet af unge hjemløse er<br />

stigende i USA, og det har bragt<br />

liv til debatten om at tillade<br />

børnearbejde. Det skriver hjemløseavisen<br />

Spare Change News.<br />

Særligt unge piger er i farezonen,<br />

hvis ikke det bliver tilladt for<br />

børn under 15 år at arbejde, lyder<br />

avisens analyse. Alternativet for<br />

dem er prostitution eller kriminalitet.<br />

- Loven mod børnearbejde<br />

blev vedtaget, for at forhindre<br />

at børn blev udnyttet på fabrikkerne<br />

i sin tid. Meningen var ikke<br />

at tvinge unge piger ind i prostitution<br />

eller narkohandel, så de<br />

kan skrabe nok penge sammen til<br />

at få råd til mad eller et sted at<br />

sove, fortæller Jessica, der ikke<br />

vil have sit efternavn oplyst og<br />

som selv har levet på gaden. Hun<br />

brugte fem år på at komme på<br />

fode igen, men har i dag to børn<br />

og en lejlighed.<br />

-sia<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 11


- Læger og sagsbehandlere,<br />

der<br />

har med de<br />

patienter at gøre,<br />

skal blive bedre til<br />

at se og høre<br />

signalerne. Kan<br />

der være en grund<br />

til, at patienten<br />

ikke kan lære<br />

dansk, sidde i en<br />

bus, gå på arbejde<br />

eller passe sin<br />

sukkersyge?<br />

Morten Sodemann,<br />

overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik<br />

12 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

foto Scanpix


Flygtninge med traumer<br />

opgives af systemet<br />

Traumatiserede flygtninge, der kommer til Danmark, risikerer fejlbehandling.<br />

Læger og socialrådgivere skal uddannes til bedre at opdage flygtninge<br />

med psykiske problemer, lyder kritikken.<br />

af Assia Awad<br />

En vietnamesisk pige kom ofte<br />

og klagede over mavepine, da Sisi<br />

Buch for år tilbage arbejdede som<br />

skolesygeplejerske på Humlehaveskolen<br />

i Vollsmose. Trods<br />

mange henvendelser havde den<br />

praktiserende læge ikke kunnet<br />

finde noget fysisk galt med<br />

pigen, indtil hun en dag fortalte,<br />

hvordan hun under sin flugt fra<br />

Vietnam var blevet voldtaget af<br />

adskillige mænd, da båden, hun<br />

var på, blev overfaldet af pirater<br />

på det Sydkinesiske hav. Mange<br />

af de øvrige flygtninge blev dræbt<br />

ved samme lejlighed. Pigen blev<br />

efterfølgende tilbudt psykologhjælp.<br />

Eksemplet er langt fra enestående,<br />

siger Sisi Buch, der nu<br />

er sundhedsfaglig konsulent i<br />

Sundhedscenter Fyn. Hun har i<br />

mange år arbejdet med og forsket<br />

i flygtninge, der er blevet traumatiserede<br />

på grund af tortur,<br />

krig, forfølgelse, voldtægt, og<br />

fængslinger i hjemlandet. Internationale<br />

undersøgelser anslår, at<br />

over halvdelen af alle flygtninge<br />

er traumatiserede.<br />

- Rigtigt mange af de flygtninge,<br />

der søger asyl i Danmark,<br />

kommer fra lande, hvor psykisk<br />

lidelse er tabubelagt, eller hvor<br />

man ikke har ord for det, så man<br />

udtrykker i stedet sin psykiske<br />

smerte i form af en fysisk smerte.<br />

Derfor bliver mange flygtninge<br />

misforstået i de traditionelle<br />

sundhedssystemer, siger hun og<br />

fortsætter:<br />

- Det kan godt være, at de<br />

kommer og klager over at have<br />

ondt i hjertet, leveren eller andre<br />

steder, men det er i virkeligheden<br />

psyken, de har ondt i. Hvis lægerne<br />

ikke er opmærksomme på<br />

den kulturforskel, så vil patienten<br />

måske få undersøgt sit hjerte eller<br />

lever, men når man så ikke finder<br />

noget, risikerer personen at blive<br />

stemplet som hypokonder og får<br />

dermed ikke den rigtige behandling.<br />

Skjulte traumer<br />

I 2008 blev Indvandrermedicinsk<br />

Klinik etableret på Odense<br />

Universitetshospital i erkendelse<br />

af, at mange patienter med anden<br />

etnisk baggrund end dansk kuldsejlede<br />

i det danske sundhedssystem.<br />

De patienter, der henvises<br />

til klinikken, har i gennemsnit<br />

boet i Danmark i 12 år og er typisk<br />

opgivet af sundhedsvæsnet<br />

og det kommunale system.<br />

Ifølge klinikkens overlæge,<br />

Morten Sodemann, har op mod<br />

60 procent af de henviste patienter<br />

krigstraumer. De har ofte<br />

oplevet bombardementer, tortur,<br />

fængsel og familiemedlemmer,<br />

der er blevet lemlæstet, voldtaget<br />

eller henrettet. For tre ud af fire<br />

af disse patienter har traumerne<br />

ikke været kendt, før patienten<br />

kom i behandling på Indvandrermedicinsk<br />

Klinik.<br />

- Læger og sagsbehandlere, der<br />

har med de patienter at gøre, skal<br />

blive bedre til at se og høre signalerne.<br />

Kan der være en grund til,<br />

at patienten ikke kan lære dansk,<br />

sidde i en bus, gå på arbejde eller<br />

passe sin sukkersyge? Kan der<br />

være noget, jeg ikke ved om vedkommende?<br />

Det skal man åbenbart<br />

uddannes bedre til, mener<br />

Morten Sodemann.<br />

Formand for Dansk Socialrådgiverforening,<br />

Betina Post, finder<br />

tallene fra Indvandrermedicinsk<br />

Klinik alarmerende, men hun<br />

mener, at det er lægernes ansvar<br />

at diagnosticere traumer.<br />

- Når flygtninge sidder overfor<br />

deres socialrådgiver, gør de<br />

alt, hvad de kan for at vise, at<br />

de ønsker at være her og integrere<br />

sig. De følger jo også med<br />

i debatten og ved, at det kan<br />

skabe problemer, hvis man ikke<br />

samarbejder. Så det er svært for<br />

socialrådgiveren at vide, hvilke<br />

oplevelser klienterne gemmer på.<br />

Samtidig lukkes mange af kommunernes<br />

integrationsafsnit ned,<br />

fordi man mener, at der skal være<br />

den samme sagsbehandling for<br />

alle. På den måde forsvinder den<br />

ekspertise, der er opbygget af<br />

sagsbehandlere, der primært har<br />

arbejdet med klienter med flygtninge-<br />

og indvandrerbaggrund,<br />

forklarer Betina Post.<br />

Det kræver opmærksomhed<br />

På spørgsmålet om lægerne er for<br />

dårlige til at identificere flygtninge<br />

med traumer, lyder svaret<br />

fra overlæge Poul Jaszczak, der<br />

er formand for Lægeforeningens<br />

etiske udvalg:<br />

- Både ja og nej. Læger lever<br />

jo i nogle medicinske traditioner,<br />

hvor de ikke, hver gang de møder<br />

en patient med sporadiske eller<br />

meget omfattende symptomer,<br />

kobler dem til et krigstraume som<br />

udløsende eller medvirkende faktor.<br />

Det er meget fornuftigt, fordi<br />

det ’kun’ er en meget lille gruppe,<br />

der står med den slags problemstillinger.<br />

Det kræver, at man har<br />

en særlig opmærksomhed rettet<br />

mod dem. Det er givet rigtigt, at<br />

man overser nogle ting, fordi man<br />

ikke konkret interesserer sig for<br />

dem eller ikke spørger konkret,<br />

siger Poul Jaszczak.<br />

Der bor cirka 106.000 flygtninge<br />

i Danmark ifølge Danmarks<br />

Statistik, og heraf vurderes mere<br />

end halvdelen at have Post Traumatisk<br />

Stress Syndrom (PTSD).<br />

Ofte har de traumatiserede flygtninge<br />

mere end én diagnose. En<br />

rapport fra Region Syddanmark<br />

beskriver, at cirka 90 procent<br />

har mindst en yderligere diagnose,<br />

og cirka 85 procent har to<br />

eller flere. Oftest er der tale om<br />

depression, angstlidelser, alkoholmisbrug,<br />

stofafhængighed samt<br />

personlighedsforstyrrelser. Der<br />

findes imidlertid ikke tal på, hvor<br />

mange af disse flygtninge der går<br />

rundt med ubehandlede psykiske<br />

lidelser.<br />

Jo længere tid, der går, inden<br />

en traumatiseret person kommer<br />

i behandling, jo dårligere ser<br />

patientens prognose ud, fortæller<br />

Annemarie Gottlieb, der er<br />

psykolog og centerchef på Klinik<br />

for Traumatiserede Flygtninge i<br />

Region Midtjylland.<br />

- Det er langt sværere at<br />

behandle en patient, der har gået<br />

med PTSD i årevis, end en, der<br />

er blevet henvist tidligt i sygeforløbet.<br />

Nogle går så lang tid,<br />

at de udvikler psykoser. Jeg har<br />

netop visiteret en palæstinensisk<br />

kvinde, der har gået i 20 år og<br />

været angst. Jeg ved ikke, om vi<br />

kan hjælpe hende nu, forklarer<br />

Annemarie Gottlieb. |<br />

<br />

- De har ofte oplevetbombardementer,<br />

tortur, fængsel<br />

og familiemedlemmer,<br />

der er blevet<br />

lemlæstet, voldtaget<br />

eller henrettet.<br />

Morten Sodemann,<br />

overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 13


Traumer står i vejen for integr<br />

Når flygtninge og deres børn ikke integreres i det danske samfund,<br />

bliver kultur ofte brugt som forklaringsmodel, men traumer spiller<br />

en væsentlig større rolle, mener eksperter.<br />

af Assia Awad<br />

Reza Hossein var bange for at lægge sig til at<br />

sove, fordi søvnen altid bød på en returrejse<br />

tilbage til det iranske fængsel, hvor vagter<br />

torturerede ham i timevis. Han sov derfor kun<br />

et par timer hver nat. Om dagen var han frygtelig<br />

træt og fik flashbacks, hvor han oplevede<br />

mishandlingen igen og igen. Det var som at<br />

være tvunget til at se en film, man ikke kunne<br />

slukke for.<br />

Ifølge Annemarie Gottlieb, der er psykolog<br />

og centerchef på Klinik for Traumatiserede<br />

Flygtninge i Region<br />

Midtjylland,<br />

- Somaliere,<br />

palæstinensere<br />

og irakere har<br />

den laveste<br />

beskæftigelsesprocent,<br />

og det<br />

er alle grupper,<br />

der kommer fra<br />

krigshærgede<br />

områder. Anders Ejrnæs,<br />

lektor på Roskilde Universitet<br />

er torturoverlever<br />

Reza Hosseins<br />

flashbacks, mareridt,<br />

søvnløshed<br />

og træthed typiske<br />

traumesymptomer,<br />

der er med til at<br />

gøre det svært for<br />

den traumatiserede<br />

at klare selv helt<br />

almindelige hverdagsaktiviteter.<br />

- Traumatiserede<br />

personers<br />

hukommelse<br />

og koncentrationsevne<br />

er ofte<br />

beskadiget, hvilket<br />

betyder, at de har<br />

svært ved at lære<br />

dansk, og dermed klare job og uddannelse,<br />

siger Annemarie Gottlieb.<br />

Lektor Anders Ejrnæs, der forsker i arbejdsmarked<br />

og integration på Roskilde Universitet,<br />

bekræfter, at traumer spiller en stor rolle, når<br />

det kommer til flygtninges beskæftigelsesprocent,<br />

der er betydeligt lavere end indvandrernes<br />

beskæftigelsesprocent.<br />

- Der er ingen tvivl om, at de flygtninge,<br />

der har krigstraumer, har vanskeligere ved<br />

at komme ud på arbejdsmarkedet. Somaliere,<br />

palæstinensere og irakere har den laveste beskæftigelsesprocent,<br />

og det er alle grupper, der<br />

kommer fra krigshærgede områder, siger han.<br />

Børnene er de store tabere<br />

Reza Hossein har erkendt, at hans familie har<br />

betalt en høj pris for hans psykiske problemer.<br />

- Mine børn var de største ofre. Jeg var i<br />

mange år efter overgrebene fyldt med en ufat-<br />

14 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

telig mængde had og vrede. Når jeg for eksempel<br />

så et indslag om Al-Qaeda, så faldt det mig<br />

let at sætte mig i deres sted. Jeg forstod deres<br />

had. Ofte kunne jeg ikke klare mine børn. De<br />

kunne gøre mig utroligt gal, og jeg har bådet<br />

skubbet til dem og vredet armen om på dem.<br />

Nogle gange følte jeg, at jeg kunne slå dem<br />

ihjel, fortæller han.<br />

I familier, hvor enten én eller begge forældre<br />

er traumatiserede, påvirkes børnene ofte<br />

massivt af deres forældres sygdom, forklarer<br />

psykolog Eva Malte, der har arbejdet med<br />

traumatiserede indvandrerfamilier i mere end<br />

15 år.<br />

- Børnene oplever, at far eller mor altid er<br />

træt, har en kort lunte og mister kontrollen.<br />

Måske udsætter den traumatiserede person<br />

ægtefællen eller børnene for vold. Aftaler på<br />

skolen bliver glemt, og det samme gør madpakken.<br />

Forældrene kan give udtryk for, at de<br />

har selvmordstanker, de kan ikke holde ud at<br />

være sammen med andre, og det hænder, at<br />

de besvimer. Alle disse symptomer traumatiserer<br />

børnene og gør det svært for dem at<br />

koncentrere sig i skolen. De kommer i konflikt<br />

i frikvartererne, får skældud og deres selvværd<br />

bliver lavt. En del af de problemer, som<br />

medierne taler om i ghettoområderne, er unge,<br />

der er vokset op under traumatiske vilkår,<br />

forklarer Eva Malte. Hun fortsætter:<br />

- En rigtig stor del af integrationsproblemerne<br />

kan derfor føres tilbage til traumerne.<br />

Tit bliver problemer i flygtningefamilier udlagt<br />

som kultur, og det er en voldsom forenkling af<br />

virkeligheden. Vi har at gøre med nogle komplekse<br />

problemstillinger. Man finder jo også<br />

danske unge, der reagerer på den måde, og der<br />

er der jo ingen, der vil sige, at det er på grund<br />

af deres danske kultur, forklarer Eva Malte.<br />

Morten Sodemann, der er overlæge ved<br />

Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital,<br />

mener ikke, at der bliver<br />

taget ordentlig hånd om børn i traumatiserede<br />

flygtningefamilier.<br />

- Børnene vokser op i et miljø med utryghed<br />

og angst. Man forventer, at far og mor passer<br />

på en, men det kan de ikke altid. I stedet<br />

græder mor måske, hun isolerer sig og tør<br />

ingenting. De større børn ser, at forældrene<br />

bliver ydmygede og må slås med myndigheder,<br />

siger han.<br />

- Man laver derved en generation af børn,<br />

som jeg forudser, man får store problemer<br />

med, fordi man ikke har taget hånd om dem<br />

i tilstrækkelig grad. I kommunerne har man<br />

ikke ressourcer til at hjælpe børnene. Når man<br />

hører, der er blevet skudt i Odense, så ved man<br />

næsten, hvem far og mor til de unge lømler<br />

er. Der er tale om familieproblemer, hvor hele<br />

familier er kuldsejlede. Det er en dårlig investering,<br />

for børnene bliver voksne i Danmark<br />

og bliver selv forældre engang.<br />

Flygtninge overrepræsenterede<br />

Forskere er blevet mere opmærksomme på<br />

problematikken og er begyndt at undersøge,<br />

om personer med flygtningebaggrund er mere<br />

kriminelle end and andre borgere.<br />

Teori og Metodecentret lavede i 2006 en<br />

undersøgelse af landets lukkede sikrede<br />

afdelinger for kriminelle unge, og den viste,<br />

at personer med flygtningebaggrund er stærkt<br />

overrepræsenterede. En tredjedel af de unge<br />

afsonere på de sikrede institutioner havde<br />

flygtningebaggrund, og en stor del af dem<br />

havde haft traumatiske opvækstforhold. Undersøgelsen<br />

fastslog, at flygtningegruppen var<br />

langt mere belastet end unge med indvandrerbaggrund<br />

og unge med dansk baggrund. Unge<br />

med flygtningebaggrund har også flere brudte<br />

familieforhold, flere dødsfald blandt forældre<br />

og mere psykisk sygdom i familien.<br />

Bo Ertman fra Teori og Metodecentret udtalte<br />

i forbindelse med undersøgelsen, at der er<br />

grund til at tro, at flygtningene også er overrepræsenterede<br />

i fængslerne, men at der mangler<br />

dokumentation herfor. Udslusningskonsulent<br />

Marie Louise Jørgensen, der har arbejdet<br />

mange år i Kriminalforsorgen, konkluderer<br />

desuden i sin masterafhandling fra 2009, at en<br />

baggrund som flygtning ramt af Post Traumatisk<br />

Stress Syndrom kan anses som en risikofaktor<br />

for at havne i kriminalitet.<br />

Reza Hosseins børn har været heldige, for<br />

deres far har fået hjælp. Da hans ene søn en<br />

dag erklærede, at ’far har et dræbende blik’,<br />

indså eksiliraneren, at han havde brug for<br />

behandling, og han opsøgte et center for torturofre.<br />

I dag har han igen fået et godt forhold<br />

til sine børn.<br />

- Jeg har forklaret dem, at jeg var syg, men<br />

jeg tror alligevel, at det har sat sig nogle spor<br />

hos min ene søn. Han har selv svært ved at<br />

kontrollere sin vrede nu, fortæller han. |<br />

Reza Hossein er et pseudonym for den iranske<br />

flygtning, der har ønsket at optræde anonymt.<br />

Hans rigtige navn er redaktionen bekendt.<br />

foto Scanpix


ation<br />

- Børnene oplever, at far<br />

eller mor altid er træt,<br />

har en kort lunte og<br />

mister kontrollen. Måske<br />

udsætter den traumatiserede<br />

person ægtefællen<br />

eller børnene for vold.<br />

Aftaler på skolen bliver<br />

glemt, og det samme gør<br />

madpakken.<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 15<br />

Eva Malte, psykolog


16 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

foto Flemming Schiller<br />

5skarpe til Knud Vilby<br />

Knud Vilby er formand for Socialpolitisk Forening.<br />

en meningsmåling om kendskabet til det netop overståede<br />

fattigdomsår vil formentlig give et nedslående resultat.<br />

har i overhovedet været dygtige nok til at sætte dagsordenen?<br />

Svaret er nej. Fattigdomsåret blev ikke den folkelige kajeryster, som vi havde forventet. Vi har været<br />

meget i medierne og har i en vis udstrækning været med til at præge dagsordenen, men vi har været<br />

oppe imod en regering, der ikke for alvor har haft lyst til at sætte fattigdomsåret på den politiske<br />

dagsorden. Det har haft konsekvenser for den brede folkelige opbakning.<br />

en del af kritikken af regeringen under det netop overståede<br />

fattigdomsår var, at der var for meget snak og for lidt handling.<br />

i socialpolitisk forening bruger i meget tid på debatmøder, oprettelse<br />

af hjemmesider og udgivelser af tidsskrifter – hvor er de konkrete<br />

handlinger til gavn for de socialt udsatte henne?<br />

De er alt for få i forhold til de sociale problemer, der bare bliver værre og værre. Regeringen snakker<br />

om at indføre retvisende indikatorer for fattigdom, men de indikatorer har vi allerede i form af større<br />

ulighed og større fattigdom. Vores opgave er at spille ind i den politiske debat og oplyse om socialpolitikken<br />

– ikke at udføre direkte socialt arbejde.<br />

hvad er helt konkret jeres vision for at komme den stigende<br />

fattigdom til livs?<br />

For det første at skabe et lige samfund. Jo mere ulige et samfund er, jo større bliver de sociale problemer.<br />

Jo større sociale problemer, jo flere penge skal samfundet bruge på politi og fængsler. Det<br />

viser al forskning. For det andet er det helt konkret at bidrage aktivt til at skabe en handlingsplan for<br />

udryddelse af børnefattigdom. En plan, der skal indeholde helt konkrete forslag og anvisninger.<br />

i taler om, at alle skal have lige muligheder for at udfolde sig<br />

og have indflydelse på eget liv, men er der ikke en pointe i, at man<br />

skal have ydet sin del via skatten for fuldt ud at kunne nyde<br />

velfærdsstatens goder?<br />

Ret og pligt skal naturligvis hænge sammen, men jeg vil da gerne give to eksempler på, hvorfor det<br />

argument ikke holder. For det første er der de flygtninge, der får asyl, men som er flygtet efter at de<br />

fyldt 60 år. De vil ikke være berettiget til folkepension og er derfor dømt til at modtage en midlertidig<br />

ydelse. Det er ikke fair. For det andet er der de børn og unge af fattige familier, der bliver straffet<br />

af regeringens incitamentsydelser. Det er heller ikke fair.<br />

i 2011 er det officielt frivillighedsår, hvor der kommer fokus på<br />

de mange private, frivillige organisationer, der yder en indsats<br />

på det sociale område. den danske regering ser gerne, at flere<br />

opgaver løses af de organisationer. er det ikke en god måde at få<br />

dynamik og synergi ind i den praktiske socialpolitik?<br />

Jo, men det er vigtigt at holde fast i, at de frivillige, private organisationer kun skal være et supplement<br />

til det offentlige system. I løbet af frivillighedsåret vil vi holde særligt fokus på retssikkerheden.<br />

Der er blevet for langt mellem borgeren og systemet, og der er alt for mange eksempler på borgere,<br />

der ikke kan trænge igennem systemet. Der er store problemer med den nultolerance-politik, som<br />

systemet fører overfor de skæve eksistenser.


| læserne skriver |<br />

Alle kan ikke forvente<br />

forsørgelse<br />

Jeg køber og læser med interesse <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> hver måned. Til støtte for alle<br />

de mennesker, der af den ene eller anden grund er kommet i nød.<br />

Dog har jeg en kommentar til en artikel i novemberudgaven. En kvinde,<br />

der har boet i Norge i 17 år, kan ikke forvente offentlig forsørgelse fra dag<br />

ét. Hun har jo ikke bidraget til fællesskabet i mange år. Vores samfund<br />

er jo netop bygget på at hjælpe de svagest stillede igennem de relativt<br />

høje skatter, vi betaler, og som jeg synes trods alt er rimelige, så vi sikrer<br />

velfærd for os alle.<br />

E.M.Pedersen<br />

jeg har købt kalenderen for 2011 og køber<br />

hver måned hus forbi. godt, at der er nogle,<br />

der hjælper.<br />

Else Rasmussen, fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookside<br />

det er som med sangen: har du penge, så kan<br />

du få, men har du ingen, så må du gå.<br />

Linda Rode, fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookside<br />

i går så jeg en mand, der lå på gaden i københavn.<br />

man kunne ikke se, om han var syg<br />

eller død. det var midt på dagen, og folk gik<br />

bare forbi uden at gøre noget som helst.<br />

Solveig Schjørmann, fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookside<br />

det er bare så uendeligt trist, at indsatsen<br />

over for børn skal vurderes på, om den kan<br />

betale sig rent økonomisk.<br />

Christian <strong>Hansen</strong>, fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookside<br />

forebyggelse, forebyggelse og atter<br />

forebyggelse er den eneste rigtige vej til<br />

en fremtid med velfærd og et civiliseret<br />

socialt samfund, der står for alt det, som<br />

o-v-k har under afvikling.<br />

Lars Olsen, fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookside<br />

husk, at det er koldt og hårdt at leve på<br />

gaden. at hjælpe er at give på en måde, der<br />

føles godt for modtageren. vi er ikke større<br />

end vores evne at hjælpe de andre.<br />

Mikael L. Kallio, fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookside<br />

det var da dejligt, at politikerne snakker om<br />

det. bare de nu også gør noget.<br />

Peter Hollender, fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookside<br />

Åbent brev til<br />

Birthe Rønn Hornbech<br />

Siger navnet Nazema fra Pakistan dig noget? Sikkert ikke. Hun er bare et<br />

navn for dig. Hun blev gift med en mand, der bankede hende, og svigerfamilien<br />

troede åbenbart, at hun var deres slave. Han voldtog hende. Hun fik<br />

egen lejlighed, tillægsstudier på Roskilde Universitet, klarede sig selv efter<br />

en lynskilsmisse, men som fraskilt var man jo efter din lov fredløs.<br />

For at du ikke skal sige, at det er noget, jeg finder på, så læs artiklerne<br />

i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fra juni og september. Det er et godt blad med mange gode<br />

artikler, som vi alle kan lære noget af.<br />

Jeg håber efterfølgende også, at du måske vil overveje fremover, at<br />

man ikke bare smider en kvinde ud, der har været udsat for mishandling.<br />

Regler eller ej. Vi har en forpligtigelse til at spørge; hvad kommer sådan en<br />

kvinde hjem til? Og kan hun klare sig selv her i landet?<br />

Leif Hohn<br />

Replik fra ministeren:<br />

Voldsramte kvinder kan få hjælp<br />

Kære Leif Hohn<br />

Når man læser dit indlæg og artiklerne i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, kan man få den fejlagtige<br />

opfattelse, at udenlandske kvinder, der udsættes for vold af deres<br />

ægtefælle, bare uden videre udvises af Danmark, hvis de forlader deres<br />

mand inden for de første syv år af deres ægteskab.<br />

Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Udlændinge, der er blevet<br />

familiesammenført med en ægtefælle i Danmark og udsættes for vold, kan<br />

efter den gældende praksis få opholdstilladelse efter et par år, hvis de kan<br />

dokumentere, at de har været udsat for vold i ægteskabet. Tal fra Udlændingeservice<br />

viser da også, at kun 16 ud af 117 voldsramte kvinder har<br />

fået afslag på at få forlænget deres opholdstilladelse de sidste tre år. Der<br />

findes altså ikke en såkaldt syvårsregel, der tvinger kvinder til at blive i et<br />

voldeligt ægteskab.<br />

Fra Integrationsministeriets side har vi i øvrigt gjort meget de senere<br />

år for at oplyse herboende udlændinge om, hvilke regler der gælder på<br />

området, og hvor man som voldsramt kan få professionel hjælp og støtte.<br />

Sammen med ligestillingsministeren har vi eksempelvis i 2010 gennemført<br />

kampagnen ’Stop volden mod kvinder – bryd tavsheden’.<br />

Som led i kampagnen er der blandt andet oprettet en telefonisk hotline,<br />

hvor voldsramte kvinder kan få hjælp og rådgivning. For at gøre opmærksom<br />

på tilbuddet har der blandt andet været afholdt informations- og dialogmøder<br />

med oplæg fra Landsorganisation af Kvindekrisecentre, og der<br />

er etableret en hjemmeside og trykt informationsmateriale på ni forskellige<br />

sprog.<br />

Udenlandske kvinder, der udsættes for vold i hjemmet, kan altså få<br />

hjælp og har mulighed for at skabe sig en tilværelse i Danmark på egen<br />

hånd, når de er kommet ud af deres voldelige ægteskab.<br />

Birthe Rønn Hornbech, integrationsminister (V)<br />

debatten fortsætter på www.husforbi.dk Tjek også debatten på <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookprofil.<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 17


Farvel<br />

til<br />

fattigdomsåret<br />

EU’s officielle fattigdomsår er netop afsluttet.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> bringer i den forbindelse de tre vinderbidrag fra skrivekonkurrencen<br />

om fattigdom og social udstødelse for 8. og 9. klasses elever.<br />

af Simon Ankjærgaard<br />

Med knaldet fra nytårsraketterne randt EU’s officielle<br />

fattigdomsår ud. Det er blevet markeret officielt med<br />

konferencer, debatmøder og udgivelse af diverse publikationer,<br />

samt med en skrivekonkurrence for landets 8.<br />

og 9. klasses elever.<br />

Overskriften for konkurrencen var ’Fattigdom og social<br />

udstødelse – hvad er det?’, og det kom der rigtig mange<br />

forskellige bud på. I sidste ende blev tre elever – tre piger<br />

– belønnet for deres bidrag.<br />

Dommerne belønnede Sofie Hougaard med tredjepladsen<br />

for hendes tegneserie om pigen, der fryses ud af<br />

fællesskabet, fordi hendes familie end ikke har råd til en<br />

julekalender. Andenpladsen gik til Nha Pham, der har<br />

sagt om fattigdomsåret 2010<br />

- Jeg er ikke i tvivl om, at der findes familier i Danmark, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.<br />

Derfor er det vigtigt at få skabt opmærksomhed om, hvordan vi hjælper de familier tilbage til fællesskabet, både<br />

når det gælder job og sociale fællesskaber. Hele pointen med fattigdomsåret er at få sat fokus på det og skabt<br />

debat.<br />

Karen Ellemann, indenrigs- og socialminister, i Kristeligt Dagblad 27. november 2009<br />

- Det, som den danske regering er kommet med i forbindelse med fattigdomsåret, er en lovprisning af de aktuelle<br />

sociale forhold i Danmark. Det virker mest som en konstatering af, at her har vi det godt. Hér er ingen fattige.<br />

Bjarne Lenau Henriksen, korshærschef i Kirkens Korshær, i Kristeligt Dagblad 4. januar 2010<br />

18 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

skrevet artiklen ’Børn skal ikke lide under forældrenes<br />

pengemangel’. Som i Sofie Hougaards tegneserie kredser<br />

den om problemet med fattige børn, der intet har<br />

og derfor har svært ved at blive en del af fællesskabet.<br />

Hun fortæller om Mathias, der ingen venner har, og som<br />

sjældent griner, fordi han ikke har de samme muligheder<br />

som klassekammeraterne.<br />

Amalie Paarup Krebs vandt stilekonkurrencen med artiklen<br />

’Er de fattige?’, hvor hun med udgangspunkt i sit<br />

møde med skæve eksistenser påpeger det uretfærdige i,<br />

at selvom alle mennesker i princippet burde være lige, så<br />

behandles de ikke ens.<br />

Læs alle bidragene på de følgende sider.


Må jeg være med til at lege?<br />

af Sofie Hougaard<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 19


Børn<br />

skal ikke lide under<br />

forældrenes pengemangel<br />

af Nha Pham<br />

Fattigdommen i Danmark handler ikke om<br />

mangel på noget så ordinært som mad, tøj og<br />

bolig, som i den fattige del af kloden, men<br />

om hvorvidt man er en del af det krævende<br />

samfund og har lige muligheder som alle andre.<br />

Her taler vi om, at forældrene kan sørge for, at<br />

deres børn kan gå til noget i fritiden, om de har<br />

råd til nyt tøj, fødselsdagsgaver/julegaver og så<br />

videre.<br />

Ifølge statistikken lever over 300.000 mennesker<br />

i Danmark i fattigdom. Det er et ufattelig<br />

højt tal, som jeg mener, at vi er nødt til at<br />

gøre noget ved, for at gøre Danmark til et ’ægte’<br />

i-land.<br />

Jeg sad og så TV2 Nyhederne forleden dag om<br />

to forældre, der fortalte, at de ikke havde råd til<br />

at betale deres søn Mathias en tur til Sønderborg<br />

med klassen. Mathias’ far er netop gået på<br />

pension på grund af en knæskade, som han fik i<br />

forbindelse med en bilulykke for seks år siden,<br />

og moren er arbejdsløs. 11-årige Mathias for-<br />

sagt om fattigdomsåret 2010<br />

- Der er sat ganske få midler af til fattigdomsåret, og regeringens initiativer er kommet alt for sent i gang.<br />

Det ser ud som om, regeringen ikke ønsker at gøre noget radikalt ved fattigdomsproblemet.<br />

Preben Brandt, formand for Projekt Udenfor, i Arbejderen 6. januar 2010<br />

- Hvis årets ‘julefattigdomsdebat’ er pejlemærke for den politiske varetagelse af fattigdomsåret, ser det sort ud.<br />

Hverken debatniveauet eller tonen har budt på noget, som blot en svag optimisme i forhold til bekæmpelse af fattigdom<br />

i Danmark kan bygge på.<br />

Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Information 20. januar 2010<br />

- Det er fint, hvis Det Europæiske Fattigdomsår kan være med til at sætte fokus på de få, som vitterligt lever fattigt,<br />

for eksempel på gaden. Men i forsøget på at hjælpe dem skal vi ikke glemme den store gruppe af mennesker,<br />

som reelt er ekskluderet fra arbejdsmarkedet og dermed udelukket fra at kunne forsørge sig selv. De mennesker<br />

møder vi på Kofoeds Skole. Mange lever i isolation og ensomhed.<br />

Jens Aage Bjørkøe, forstander på Kofoeds Skole, i Politiken 1. april 2010<br />

20 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang<br />

talte, at han meget sjældent deltager i klassearrangementer,<br />

fordi hans forældre ikke havde<br />

råd til det. Det er en af grundene til, at Mathias<br />

ikke fungerer socialt godt i skolen. Han har<br />

ingen venner. Når han får fri fra skole, går han<br />

hjem, spiser, laver lektier, ser tv, og derefter tilbringe<br />

han resten af tiden på sit værelse. Hver<br />

eneste dag er det samme for Mathias. Der sker<br />

ikke noget nyt, og han får aldrig grinet, som<br />

alle de andre i klassen. Mathias’ forældre tillader<br />

aldrig sig selv at se for langt ud i fremtiden.<br />

De ser deres fremtid som en udsigt til at blive<br />

endnu fattigere.<br />

Fattigdom er ud fra min betragtning, at man<br />

ikke kan forsørge sine børn eller sig selv. Der<br />

findes nogle, som mener, at fattigdom er folks<br />

egen skyld, fordi de er dovne. For dem er løsningen,<br />

at fattige bare skal tage sig sammen.<br />

Det mener jeg absolut ikke! Ingen vil være<br />

fattig, ingen vil leve ude på gaden, ingen vil<br />

være arbejdsløs, ingen vil skuffe deres børn<br />

med en jul uden gaver. Det skyldes måske deres<br />

baggrund, at de ikke kan tjene penge. Eller<br />

sygdom. Eller mangel på uddannelse. Kendsgerningen<br />

er, at der er mennesker, der har for<br />

få penge i Danmark, hvilket har konsekvenser<br />

for børnene.<br />

For at kunne bekæmpe fattigdommen i Danmark,<br />

synes jeg, at man skal sætte flere store<br />

byggeprojekter i gang, så man kan ansætte en<br />

masse mennesker og dermed give dem mulighed<br />

for at tjene flere penge. En anden ting, man<br />

kunne gøre, er at give børn med forældre, der<br />

har lav indkomst/enlige forældre adgang til<br />

gratis fritidsaktiviteter. Hvor der er vilje, er der<br />

altid en vej. Vi skal bekæmpe fattigdommen i<br />

Danmark, det kan tage tid, men det er vigtigst,<br />

at vi ikke giver op! Jeg håber virkelig, at dette<br />

store samfundsproblem bliver taget alvorligt,<br />

så fattige familier ikke længere skal lever med<br />

frygten om en elendig fremtid. |<br />

foto scanpix


- At det i år er EU's såkaldte fattigdomsår, er formentlig gået manges næser forbi. For den danske regering har i<br />

den grad syltet året, der ellers skulle fokusere på fattigdom, sociale problemer og social eksklusion i Europa. En opstarts-<br />

og en afslutningskonference, to pjecer og en hjemmeside er umiddelbart ikke nok til at få vore arme i vejret.<br />

Ikke desto mindre udgør netop dette regeringens ambitioner for fattigdomsåret - hverken mere eller mindre.<br />

Kim Mortensen, Europaordfører for Socialdemokraterne, og Anne-Marie Meldgaard,<br />

Socialdemokraternes formand for Folketingets Europaudvalg, i Jyllands-Posten 18. august 2010<br />

- Danmark placerer sig meget dårligt blandt de EU-lande, der har skullet løfte fattigdomsåret. Regeringen har stort<br />

set fralagt sig ansvaret for, at der fra officiel side sker noget.<br />

Per K. Larsen, landssekretær for European AntiPoverty Network i Danmark, i Kristeligt Dagblad 27. november 2010<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 21


sagt om fattigdomsåret 2010<br />

- Fattigdomsåret i Danmark er ikke blevet udnyttet til at sætte fokus på et problem, der er stigende i Danmark.<br />

Tværtimod kan man sige, at det nærmest er blevet holdt hemmeligt. Vi, der arbejder med fattigdom i Danmark, har<br />

ikke kunnet mærke nogen forandring. Men det hænger måske sammen med, at det er et politisk problem. Fattigdom<br />

i Danmark er nemlig politisk bestemt, og det er ikke sådan, at politikerne ikke kan gøre noget ved det. De to<br />

største årsager til den stigende fattigdom er kontanthjælpsloftet og starthjælpen. Man har bevidst skåret på nogle<br />

satser. Ikke af ond vilje, men for at tvinge folk i arbejde. Det er bare ikke lykkedes særlig godt.<br />

Lars Lydholm, presseofficer i Frelsens Hær, i Ekstra Bladet 30. november 2010<br />

- Jeg synes faktisk det er lykkedes at få sat fokus på fattigdom og socialt udstødte, der var formålet med EU's fattigdomsår.<br />

Der er blevet skrevet mere om problemerne i medierne. Og der har været en række lokale initiativer, der<br />

har skabt debat rundt om i landet.<br />

Benedikte Kiær, socialminister, i Ekstra Bladet 30. november 2010<br />

22 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang


foto polfoto<br />

Er de fattige?<br />

af Amalie Paarup Krebs<br />

Jeg går ned ad trappen, drejer og går ned ad<br />

den næste. Nede på Nørreport Station bevæger<br />

jeg mig frem, igennem mylderet, mod den<br />

anden ende af perronen. Men da jeg når halvvejs,<br />

stopper en kvinde mig. Hun står ludende<br />

med tykke sjaler draperet omkring sine magre<br />

skuldre. Kvinden kigger bedende op på mig og<br />

siger noget på et sprog, jeg ikke forstår. I hånden,<br />

hun holder frem imod mig, holder hun en<br />

gammel brugt kaffekop med nogle småpenge<br />

på bunden. Det er tydeligt, at hun ikke har<br />

mange penge.<br />

Men pungen i min taske er tom. Jeg har<br />

brugt pengene på julegaven til mor og en pose<br />

brændte mandler. Jeg ryster på hovedet og<br />

prøver med skyldbetyngede og bedrøvede øjne<br />

at få hende til at forstå.<br />

- Jeg har ikke noget, mumler jeg.<br />

Er hun fattig?<br />

En klump opstår i halsen på mig og gør det<br />

svært at synke. Hvor ville jeg dog ønske, at jeg<br />

kunne hjælpe.<br />

Mit tog kommer, og jeg går ind og sætter mig<br />

ned, men inden vi når Nordhavn, går døren<br />

til kupéen op. Jeg løfter hovedet fra den kolde<br />

rude og kigger op, er det konduktøren?<br />

- Er der nogen, der har nogle småpenge til en<br />

hjemløs?<br />

Jeg kigger ned, posen med de brændte<br />

mandler i min lomme bliver tungere og tungere.<br />

Skyldfølelsen vælder ind over mig, klumpen<br />

er tilbage!<br />

Er han fattig?<br />

Og hvad er fattigdom?<br />

Det er et meget omdiskuteret spørgsmål.<br />

Nogle mener, at det er, når man ikke har et sted<br />

med tag over hovedet at bo. Men bare fordi<br />

man bor i telt eller noget lignende, behøver<br />

man vel ikke at være fattig, vel? Nogle mennesker<br />

bor udendørs, fordi de får klaustrofobi<br />

indenfor. De skal vel ikke alle betragtes som<br />

fattige?<br />

Nogle mennesker har ikke råd til at holde<br />

jul. Så bliver de nødt til at søge julehjælp hos<br />

for eksempel Frelsens Hær. Tilsyneladende<br />

bliver flere og flere mennesker fattige. I år 2008<br />

fik Frelsens Hær 7.040 anmodninger om julehjælp,<br />

mens de sidste år fik hele 9.200 anmodninger.<br />

Det er altså mange!<br />

Fattigdom er svært at forestille sig for dem,<br />

som ikke har prøvet det. Jeg har ikke prøvet at<br />

være fattig. Alligevel bliver jeg fyldt med vemodighed,<br />

hver gang en hjemløs passerer mig.<br />

Hvis bare jeg kunne gøre noget. Selvom alle<br />

mennesker er lige meget værd, bliver vi ikke<br />

behandlet ens. Det er ikke fair! |<br />

- Når jeg kommer rundt i landet, så møder jeg i dag folk, der forholder sig til fattigdomsdebatten på en mere nuanceret<br />

måde end tidligere. Det vidner om, at det er lykkedes for os at højne vidensniveauet. Samtidig har de mange<br />

politiske debatter i løbet af året været vigtige i bestræbelserne på at træffe de rigtige beslutninger på socialområdet.<br />

Ellen Trane Nørby, socialordfører for Venstre, <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> 1. december 2010<br />

- Ét er debat, noget andet er virkelighed – fattigdomsår eller ej. For mens vi har prøvet hinanden af på ord og<br />

grænser, så har vi her i fattigdomsåret været vidner til kommunale besparelser og en meget lille satspulje og har<br />

fået dokumenteret, at aktiveringsindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate er uden effekt.<br />

Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, Kristeligt Dagblad 1. december 2010<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 23


FRA<br />

middelklassen<br />

TIL<br />

gaden<br />

New York. Byen med de mange drømme, modeller, filmstjerner og forretningsmænd<br />

New York er en af verdens rigeste byer i et af verdens rigeste samfund.<br />

Det er også byen, hvor lidt under halvdelen af befolkningen søger om fødevarehjælp<br />

24 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang


med mappen under armen på Wall Street.<br />

på grund af fattigdom.<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 25


Tekst og foto Sisse Stroyer<br />

- Kære Fader, Gud Vor Herre, vi beder dig om at<br />

velsigne den mad, vi nu skal dele ud, og vi beder<br />

dig om at lade os komme trygt og sikkert gennem<br />

trafikken både ud og hjem. Amen.<br />

Mantel Thomas, der har ansvaret for maduddelingen<br />

på gaderne, åbner øjnene, der ellers<br />

har været fast lukket under bønnen og griber<br />

automatisk ud for at finde et punkt at støtte sig<br />

til. Vognen sætter i gang med et ryk. To grønne<br />

mælkekasser gør det ud for passagersæderne forrest<br />

i den tungt læssede bil. Chaufføren synger og<br />

foretager et skarpt sving ud på vejen med en bølge<br />

tudende horn til følge. Mængder af brød, suppe,<br />

frugt og grønt tårner sig op omkring fem mænd,<br />

der sidder klemt sammen i bilens lastrum. Tre<br />

dage om ugen er de en del af The Bowery Missions<br />

team af tidligere hjemløse, der tager ud i parker og<br />

yderområder for at hjælpe med at dele mad ud til<br />

fattige borgere.<br />

Fra håbløshed til håb<br />

The Bowery Mission er et af de ældste herberger<br />

i New York. Siden 1879 har de dagligt forsøgt at<br />

komme fattige og hjemløse mennesker i møde med<br />

et måltid mad, en snak og hjælp til tøj og lægebesøg.<br />

Stedet drives af tidligere hjemløse og frivillige,<br />

der giver en hånd med i herbergets gadekøkken<br />

og til uddelingen af mad på gaden.<br />

James Macklin er en af de frivillige, der forsøger<br />

at hjælpe med at få folk på fode igen.<br />

- Jeg forsøger gennem samtaler at give folk<br />

troen på et bedre liv tilbage. Her hos os dømmer vi<br />

ikke. Vi ved udmærket godt, at livet ind imellem<br />

kan være barskt og sætte selv stærke mennesker<br />

i en situation, hvor alt synes håbløst. Når du har<br />

mistet hus og indtægt, og familien er i opløsning,<br />

må man finde tilbage til sig selv og række ud efter<br />

hjælp. Vi er af den overbevisning, at troen på Gud<br />

kan være med til at give håbet og troen på sig selv<br />

tilbage. Det er vigtigt at vide, at der trods alt er en,<br />

der altid elsker dig og passer på dig, selv når det<br />

ser allermest sort ud, smiler James Macklin.<br />

Haltende køkultur<br />

En lang kø af mennesker med indkøbsvogne i<br />

stærke farver har allerede taget opstilling langs<br />

kanten af fortovet, der støder op til Maria Hernandez<br />

Park i Brooklyn-området Knickerbocker. Her<br />

er beboerne primært latinamerikanske og kinesiske.<br />

Bedstemødre, børn, ægtepar og enlige i alle<br />

aldre. Torsdag efter torsdag året rundt indtager de<br />

deres positioner i en køkultur, der har det med at<br />

halte, når det gælder.<br />

Helvede bryder løs, da maduddelingen går i<br />

gang. Hr. Seda, en lille tæt spansktalende herre,<br />

har meldt sig frivilligt til at holde styr på tropperne.<br />

Med fægtende kropssprog og høj stemme kommanderer<br />

han udbryderne tilbage på deres pladser<br />

og sørger for, at der opretholdes ro og orden.<br />

- Mange af de mennesker, vi møder herude, er<br />

familier og ældre. Det er mennesker med et hjem,<br />

men med en dårlig økonomi. De såkaldte working<br />

poor. Med vores tilstedeværelse kan vi være med<br />

til at hjælpe dem med at få ordentlig og nærende<br />

26 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang


- Mange af de mennesker, vi møder herude, er familier og ældre. Det er<br />

mennesker med et hjem, men med en dårlig økonomi. De såkaldte working poor.<br />

Mantel Thomas<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 27


- Når du har mistet hus og indtægt, og familien er i opløsning,<br />

må man finde tilbage til sig selv og række ud efter hjælp.<br />

James Macklin<br />

28 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang


mad på bordet. Mad, som butikkerne normalt ville<br />

smide væk på grund af salgsdatoen, men som de<br />

donerer til os i stedet, fortæller Mantel Thomas.<br />

Nancy Taylor på 51 er en af de mange, Mantel<br />

taler om. Familien har næsten ingen penge og er<br />

dybt afhængige af hjælpen på gaden. Hun er mødt<br />

op sammen med sin datter og svigersøn og deres<br />

tre børn.<br />

- Tro det eller ej, men staten har pensioneret<br />

mig i en alder af 51. Jeg plejer at være skolelærer,<br />

men pludselig var der ikke brug for mig mere. Min<br />

datter og hendes mand har også mistet deres job.<br />

Det er en håbløs situation for os alle i øjeblikket,<br />

siger hun med en lille stemme.<br />

De nye fattige<br />

Overalt i USA taler konsekvenserne af finanskrise,<br />

manglende hussalg og arbejdsløshed sit eget tydelige<br />

sprog. Det er ikke nyt, at der findes fattige<br />

og hjemløse i ethvert samfund, uanset gode eller<br />

dårlige tider. Hvad der til gengæld er nyt, er, at<br />

den middelklasse, som altid har udgjort rygraden<br />

af det amerikanske samfund, pludselig er at finde<br />

i de endeløse rækker af madkøer. Mennesker, som<br />

hidtil har klaret sig selv og knoklet for at udleve<br />

den amerikanske drøm uden hjælp fra staten eller<br />

kirkernes gadekøkkener. Både kirker og herberger<br />

melder om stigning i antallet af folk, der efterspørger<br />

deres hjælp.<br />

Langt fra alle er hjemløse. Det er i stedet familier<br />

og enlige, der stadig har en bolig i behold, men<br />

som har mistet job og kun lige har økonomi til at<br />

betale huslejen, men ikke har penge til maden.<br />

Staten forsøger at komme borgerne til undsætning<br />

med månedlige madkuponer, men da beløbet<br />

på en madkupon er lavt, rækker denne hjælp<br />

sjældent mere end en uge eller to. Kirkernes og<br />

herbergernes maduddeling er derfor eneste udvej,<br />

hvis der skal mad på bordet. Alene i New York findes<br />

der 1.200 suppekøkkener, og alligevel meldes<br />

der om, at disse i perioder ikke kan klare presset<br />

og mætte alle.<br />

En bøn for bedre tider<br />

Ved Maria Hernandez Park slider folkene fra<br />

The Bowery Mission i det for at hjælpe de mange<br />

fremmødte. De bugnende indkøbsvogne vidner<br />

om en god dag. Stemningen er gået fra sitrende<br />

til munter. Mange får sig en snak og en bid brød,<br />

mens børnene leger med de tomme papkasser.<br />

Mad, tøj og børnebøger er over tre timer blevet<br />

delt ud langs parkens grønne hegn. Mængden af<br />

mad varierer fra uge til uge. Den er doneret af<br />

supermarkeder og butikker, der ikke kan nå at<br />

sælge varerne før salgsdatoen udløber. I stedet<br />

for at smide maden ud doneres det til kirker og<br />

herberger. Indimellem er der også legetøj, bøger og<br />

tøj blandt donationerne.<br />

Mantel Thomas kalder teamet af frivillige til sig.<br />

Det er tid til bøn.<br />

- Tak for jeres store indsats ved uddelingen i<br />

dag. Gud velsigner jer og jeres arbejde. På samme<br />

måde som I deler mad ud, sådan deler Gud sin kærlighed<br />

ud til jer. Amen. |<br />

HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 29


30 | HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang


HUS FORBI | nr. 1 januar 2011 | 15. årgang | 31


3 spørgsmål<br />

hvad går pengene til?<br />

- Mad, cigaretter, et buskort og to-tre øl på et værtshus<br />

om aftenen. Jeg drikker aldrig i løbet af dagen.<br />

Overskuddet sætter jeg ind på min datters konto, og<br />

mit ambitionsniveau stiger i kraft af den aftale, jeg har<br />

lavet med hende. Pengene skal gå til et indskud til en<br />

lejlighed til mig.<br />

hvor sælger du henne?<br />

- Alle steder og sjældent det samme sted flere dage i<br />

træk. Jeg tager bussen rundt omkring i København og<br />

finder nye steder.<br />

hvad fik du at spise i går aftes?<br />

- Ikke noget. Jeg spiste brunch i Hillerødgade og fik<br />

senere et par stykker smørrebrød til et sælgermøde på<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s redaktion.<br />

sælger nr. 4911<br />

<strong>John</strong> <strong>Hansen</strong><br />

| ny hus forbi-sælger |<br />

af Birgitte Ellemann Höegh<br />

foto Holger Erik Henriksen<br />

<strong>John</strong> <strong>Hansen</strong> har sovet på en madras på natvarmestuen i Hillerødgade i<br />

København i de seneste fem måneder. Hver aften møder han op klokken<br />

23.00, når de slår dørene op, og lægger sig ned på en blå madras med et<br />

lagen og et tæppe – altid det samme sted i hjørnet neden for et akvarium.<br />

- I langt de fleste tilfælde er her ro. Fjernsynet kører og folk snakker,<br />

men det tager mig kun tre minutter at falde i søvn. Indimellem er der ballade,<br />

og så ryger urostifterne ud, eller vagten får talt dem ned, siger han.<br />

For et halvt år siden havde han en lejlighed i Vejle, men som det er sket<br />

så mange gange før, spillede han huslejen op på spilleautomater og endte<br />

på gaden. For 53-årige <strong>John</strong> lider af ludomani. I perioder har han boet på<br />

forsorgshjem, hos venner og bekendte eller på gaden.<br />

Men denne her gang vil han gerne have, at det ender anderledes.<br />

- Jeg er begyndt at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, og overskuddet fra avissalget går<br />

til et indskud til en lejlighed. Pengene sætter jeg ind på en konto hos min<br />

datter, som jeg har lavet en aftale med. Jeg modtager ikke nogen penge<br />

fra det offentlige, for det her er mit projekt. Jeg har aldrig gennemført en<br />

bjælde i mit liv, så hvis det lykkes, så har jeg gjort en forskel.<br />

Bag ham står hans indkøbstrolley med en del af hans ting i – toiletartikler,<br />

billeder af datter og barnebarn og den slags. Hans tøj er i et fast skab på<br />

herberget. Han har en stor orange termodragt på, som hans datter sendte<br />

over til ham på hans fødselsdag i november.<br />

- Før gik jeg rundt og samlede flasker, og det var en stor overvindelse at<br />

starte med at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, for så skulle jeg til at fortælle folk, hvem jeg<br />

var. Det er jo min svaghed, der har fået mig i gang med at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>,<br />

men avisen vil også blive min styrke, der bringer mig videre. Den vilje, jeg<br />

udviser, når jeg stiller mig op og sælger aviser hver dag, fortæller mig, at jeg<br />

har en styrke, siger han.<br />

I starten købte <strong>John</strong> fem aviser ad gangen og stillede sig ved Frederiksberg<br />

Centeret. Han ville ikke vække for megen opsigt.<br />

- Det gik fint, og jeg har jo gået på handelsskole engang, så jeg kunne<br />

godt regne ud, at jeg formentlig kunne sælge flere om dagen. Jeg holder<br />

ikke de store salgstaler, for jeg hader selv at blive passet op af en sælger,<br />

der står og råber og skriger.<br />

Og det har vist sig at være en fin taktik og har kastet en masse gode<br />

oplevelser af sig.<br />

- Den varme, som folk udviser, er helt vild. Folk tilbyder mig en kop<br />

kaffe, en mandarin og er villige til at støtte. Og indimellem tænker jeg, at<br />

jeg skylder kunderne, at mit projekt lykkes, for jeg lever jo på andres nåde.<br />

<strong>John</strong> regner med, at det vil tage ham et lille år at få samlet pengene sammen.<br />

Men han vil ikke presse sig selv.<br />

- Det skal bare lykkes, og når jeg får en lejlighed, vil jeg søge arbejde<br />

igen. Jeg er faktisk stabil nok, når jeg arbejder. Jeg er uddannet revisor, har<br />

været i søværnet, på fabrik og har arbejdet som bartender og bygningsarbejder<br />

og alt muligt andet. |<br />

Hver måned spørger vi en nystartet sælger, hvad der<br />

fik ham/hende i gang med at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> har 500 sælgere spredt ud over hele Danmark.<br />

En tredjedel af dem sælger i Københavnsområdet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!