Februar 2012 - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

kas.dk

Februar 2012 - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

1 . F E B . 2 0 1 2

N U M M E R 1


2

N Y T F R A K . A . S .

Formandens

klumme

Året 2012 er gået i gang og der har som

sædvanligt været afholdt nytårstur med

besøg på Georg Stage og filmaften med hygge

og suppe i Jomsborg.

Det har ikke været nogen særligt hård vinter

indtil nu. Der har dog været et par storme

som har rusket godt i bådene uanset om de

har ligget i vandet eller på land. Bortset fra

nogle presenninger der er blæst af bådene på

land er der så vidt jeg ved ikke sket noget i

den forbindelse.

Vinteraktiviteterne i sejlerskolen går godt og

planlægningen af sommerens aktiviteter er så

småt gået i gang. Tilmeldingen til sommerens

sejl-hold på skolens både og på Oui-Oui

foregår på www.kas.dk. Så hvis du vil sejle på

et af holdene skal du udfylde tilmeldingsskemaet

på hjemmesiden.

I bestyrelsen forbereder vi generalforsamlingen

som i år er den 28. marts. Det indebærer

at kassereren, Nelly og revisoren er i gang

med at afslutte regnskabet, udvalgene og jeg

selv skriver på årsberetningerne og redaktionsudvalget

er i gang med at samle det hele

sammen med medlemsliste, fartøjsregister og

diverse andre oplysninger til den røde årbog

der som sædvanligt udsendes sammen med

næste nummer af BARKASSEN.

Strandbergsagen er der ikke meget nyt at

sige om. Der foregår stadig udveksling af

retslige dokumenter og der er ikke udsigt til

nogen hurtig afgørelse.

H Niels Erik Andersen

Erling Larsen Industrilakering ApS

Inventar · Døre · Stole · Vinduer · Skilte · Alu/Metal · Glasfiber

Alt i Sprøjtelakering

Laurentsvej 36 · 2880 Bagsværd · Tlf. 44 98 98 28 · www.erling-larsen.dk


F E S T - O G T U R S E J L E R U D VA L G E T

K.A.S. fejrer 121 år

Vær med til at fejre K.A.S. 121 års fødselsdag tirsdag den 13. marts fra kl. 17.00 i Jomsborg.

Vi starter kl. 17.00 hvor der vil være en lækker tapasbuffet. Rødvin, øl og vand kan købes til

rimelige klubpriser.

Dette arrangement er gratis, så mød op og nyd det så længe du vil.

OBS Tilmelding til fest@kas.dk senest den 8. marts.

3

H Hip Hip Hurra fra

Fest- og Tursejlerudvalget

Johan Piil-Henriksen

Pris pr. person

incl. 1/2 fl. vin

kr. 240,-


4

N Y T F R A K . A . S .

Velkommen

Morten Gjøller Hegelund

Jakob Lund

Carsten Breuning

Jens Fuglsang Edelholt

Troels Jensen

Claus V. Hansens Eftf.

Vordingborggade 98

2100 København Ø

Tlf. 35 55 75 20

Kenn William Michelsen

Troels Steen Andersen

Henrik Vejen Kristensen

Simon Simonsen

Niels Rasmussen

til

Trygve Juul Hammarlund

Pascal Schleuniger

H Redaktionen ønsker god vind!

Kontingenter

Der er igen indgået betalinger, som ikke

kan identificeres, og alle der ikke har

betalt (registreret betalt) pr. 1. januar er

blevet slettet. Er du i tvivl så ring til kontoret

tirsdag eller torsdag mellem kl. 12.00 og

14.00, så det kan blive tjekket.

H Hilsen Nelly

Medlem af:


F E S T - O G T U R S E J L E R U D VA L G E T

Klubaften

Onsdag den 22. februar kl. 19.30

Igen i år, vil vi gentage succesen fra sidste år.

Der er nu ikke længe til vi skal have bådene i vandet, derfor lidt inspiration til hvor tur kan gå

hen. Måske en uge eller mere.

Kom og hør Johan Piil-Henriksen og Jesper Simonsen.

Johan vil fortælle om sin tur fra England til... gennem Kielerkanalen.

Jesper vil fortælle om historier fra sommerture med det gode skib Bifrost.

Vi byder på kaffe og der er mulighed for at købe øl/vand. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses til en rigtig hyggelig billed- og fortælleaften!

H Fest- og Tursejlerudvalget

Jonna

Bifrost på sommertogt i Skærgården

5


6

Lær at sejle i K.A.S.!

Sejlerskolen/kapsejladsskolen tilbyder undervisning

for både begyndere og mere øvede

sejlere.

Hvis du ønsker at sejle på sejlerskolen/kapsejladsskolen

eller sejle kapsejlads med Oui

Oui i sommeren 2012 skal du tilmelde dig

inden 15. februar.

A-hold

Sejlerskolens ”begynderhold” og starten på

K.A.S. sejleruddannelse - deltagelse kræver

ingen forudsætninger ud over lysten til at

lære at sejle. Undervisning på A-hold gennemføres

i gaffelrigger og tilbydes alle dage

mandag til fredag.

Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du

går på Introduktionskurset!

B-hold

Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver

gennemgået A-hold og indstilling fra A-holdslæreren.

Hvis der er opnået tilstrækkelig rutine,

bliver eleverne på B-hold indstillet til

klubbens førerprøve, der afholdes sidst på

sæsonen. Undervisning på B-hold gennemføres

i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag

til fredag.

Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du

sejlede A-hold sidste sommer!

R-hold

R-hold er sejlerskolens “rutinehold” i gaffelrigger.

Deltagelse kræver at du har bestået

S K O L E U D VA L G E T

Sejlerskolen

Tilmelding til

kapsejladsskolen og

sejlads med Oui Oui

klubbens førerprøve. Indholdet i undervisningen

sigter på at give eleverne videregående

træning i praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere.

C-hold

Sejlerskolens ”rutinehold” i spækhugger.

Deltagelse kræver at du har bestået klubbens

førerprøve. Formålet med deltagelse på

C-hold er at lære at håndtere sejlklubbens

spækhuggere med henblik på tur-sejlads.

Undervisningen foregår i spækhugger om

tirsdagen. Holdet oprettes ikke hvert år, så

angiv eventuelt alternativt ønske.

Suppleanter

Ikke alle, der tilmelder sig sejlerskolens A-, B-,

R- og C-hold, er heldige at få en fast plads.

Da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i

løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal

suppleantpladser svarende til én suppleant

per hold. Som suppleant kan man ikke være

sikker på at deltage i undervisningen hver

aften, til gengæld deltager man til reduceret

pris. Suppleanter har fortrinsret til at overtage

ledige pladser ved afbud eller frafald.

KAPSEJLADSSKOLEN

Kap-1

Grundlæggende undervisning i kapsejlads i

spækhugger. Formålet med deltagelse er at

opnå et grundlæggende kendskab til trim af

båden og til kapsejladsbanen. Deltagelse

kræver som minimum at du har søfartsstyrelsens

duelighedsprøve og elever med klub-


ens førerbevis har fortrinsret. Undervisningen

ligger om mandagen.

Kap-2

Videregående undervisning i kapsejlads i

spækhugger. Undervisningen vil fokusere på

kapsejladstaktik, starter og trim. Undervisningen

kan betragtes som forberedende til

Kap-3. Tidligere deltagelse på Kap-1 eller

tilsvarende erfaring forventes. Undervisningen

ligger om torsdagen.

Kap-3

Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapsejlads.

Der er ikke egentlig undervisning på

sejlaftenerne, men eleverne deltager i onsdagskapsejladsfeltet,

hvor der er rig lejlighed

til at afprøve de teknikker, der er lært på

Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om

onsdagen.

KAPSEJLADS MED OUI OUI

Du kan tilmelde dig kapsejlads i Oui Oui onsdag

og torsdag. Om onsdagen deltager holdet

i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher

og om torsdagen i Kjøbenhavnske Træsejleres

kapsejladser. Deltagelse kræver som minimum

duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerfaring.

Det bliver forventet, at du deltager aktivt hele

sæsonen.

Gebyr

Deltagelse på A, B, C, D og R-hold: 1100 kr.

Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: 1300 kr.

Deltagelse på Kap-3: 1500 kr.

Kapsejlads med Oui Oui: 1300 kr.

En suppleantplads koster 660 kr. Hvis man

opnår en fast plads i løbet af den første

måned opkræves afgift for fast plads.

Det er ikke muligt at få refunderet gebyret

efter tilmeldingsfristen.

Undervisningen

Starter mandag den 30. april 2012 og der

undervises fra maj til oktober. I 4 uger i juli

er nogle af bådene på sommertur, og i disse

uger er der ikke normal undervisning.

S K O L E U D VA L G E T

7

Det kan anbefales at deltage i sommerturen!

Det giver gode oplevelser og vigtig rutine.

Holdenes funktion er meget afhængig af en

god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne

grund har skolen den regel, at man risikerer

at miste sin faste plads og gebyret, hvis man

udebliver fra undervisningen tre gange uden

forudgående afbud.

Informationsaften for A-hold

Tirsdag den 17. april er der informationsaften

for nye elever på sejlerskolens A-hold. Her

møder du dit hold og din lærer første gang,

og der orienteres om sejlerskolen.

Alle er også velkomne til at deltage ved

Forårsfesten den 14. april og ved standerhejsningen

den 29. april, hvor interesserede kan

få en tur i klubbens skolebåde.

Teoriaften for elever på kapsejladsskolen

Som en del af undervisningen på kapsejladsskolen

bliver alle elever på kapsejladsholdene

inviteret til en eller to teoriaftener i april.

Bådpladsarbejde

Alle elever der deltager på sommerskolens

kurser, skal også deltage i klargøring af skolebådene.

Arbejdet skal udføres i efteråret efter

sæsonen samt det følgende forår. For at få

plads på sejlerskolen skal du have deltaget i

klargøringsarbejdet for de sæsoner, du tidligere

har sejlet.

Tilmelding

Du tilmelder dig ovenstående på klubbens

hjemmeside www.kas.dk. Tilmeldingsfristen er

15. februar 2012.

Kort efter tilmeldingsfristen udarbejdes holdplanerne.

I tilfælde af overtegning er medlemsanciennitet

et vigtigt kriterium ved tildeling

af pladser. Efter tilmeldingsfristen tildeles

eventuelle ledige pladser efter først-til-mølleprincippet.

Senest den 1. april udsendes

besked om sejldag samt opkrævning af gebyr.

Husk at betale gebyret senest den dag, der er

angivet i brevet.


8

Hvis du fortryder din tilmelding er det vigtigt

at du melder fra, så pladsen kan blive givet

til en anden. Holdplanen bliver offentliggjort

ved Forårsfesten lørdag den 14. april.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til sejlerskolen/kapsejladsskolen

eller tilmeldingen, er du velkommen til

at sende en mail til mig på skole@kas.dk. Har

du spørgsmål vedrørende sejladsen med Oui

Oui kan du skrive til ouioui@kas.dk.

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

S K O L E U D VA L G E T

Sæt

r

Forårsfest lørdag den 14. april

H Uddeling af førerbeviser, årsnåle mv.

H Middag

H Fest

Nærmere info i næste udgave af Barkassen

H Skoleudvalget

Taja Jacobsen


D A N S K S E J L U N I O N

Bundmalingssag

i høring

Miljøministeren indstiller at forbuddet

mod brug af bundmalinger udskydes

indtil 1. januar 2015.

Udskydelsen begrundes med fravær af virksomme

alternativer til de nuværende bundmalinger.

Dansk Sejlunion bakker op om ministerens

indstilling.

I sit høringssvar skriver Dansk Sejlunion

blandt andet; at man intensivt har fulgt

udviklingen af alternativer og testet en række

af alternativerne, uden at der har været et

gennembrud. For sejlerne er denne udskydelse

af vital betydning for at sejlsporten

og fritidssejladsen fortsat kan eksistere på

acceptable og sikre vilkår, da et forbud pr. 1.

januar 2012 ville medføre meget store negative

konsekvenser.

Som organisation for lystsejlerne, der om nogen

værdsætter et rent havmiljø, skal Dansk

Sejlunion dog være de første til at beklage,

at det ikke er lykkedes at finde brugbare

alternativer til afløsning af de traditionelle

bundmalinger.

Tre års arbejde er ikke forgæves

På trods af de manglende resultater, når det

gælder udvikling af alternativer, har Dansk

Sejlunions arbejde på dette område ikke

været spildt. Vores testning har betydet at vi

forsat er den organisation der ved mest om

området. Vores seriøse arbejde i Miljøstyrelsens

følgegruppe giver respekt og betyder

at dialogen i dag er meget mere præget af

gensidig forståelse end tidligere.

Verdens skrappeste lovgivning

Danmark har i dag en af verdens skrappeste

9

lovgivninger på området. Det betyder, at

de traditionelle biocidholdige malinger, der

findes på markedet, er mere miljøvenlige men

også mindre effektive.

For sejlerne har det til gengæld medført problemer

med øget begroning. Dansk Sejlunion

anser derfor den nuværende regulering for et

godt kompromis mellem hensynet til miljøet

og hensynet til søsikkerheden.

Er tre år nok?

Dansk Sejlunion foreslår at udsættelsen ses i

sammenhæng med EU’s biociddirektiv, som er

under udarbejdelse. Direktivet er allerede nu

voldsomt forsinket, og det kan være svært at

forudsige, om det er færdigt i 2015.

Da direktivet bliver den fremtidige regulering,

foreslår Dansk Sejlunion, at man ikke sætter

tidsgrænse på, men afventer færdiggørelsen

af biociddirektivet.

Hvis udsættelsen gennemføres, kan vi ønske

hinanden tillykke med, at sejerne ikke er bragt

i en ulykkelig situation.

H Godt nytår

Dansk Sejlunion


10

Vi startede fra Svanemøllehavnen i højt

humør og opsat på at vi skulle have en

dejlig uge med masser af sejlads. God vind og

strålende sol, det var bare så fint. Vi sejlede

af sted i Freja, planen var at sejle hele natten

og nå Rügen næste morgen.

Henover Køge bugt var vi to der blev søsyge

og blev puttet i køjerne. Om aftenen blev det

et forfærdeligt uvejr med regn og torden. Det

var det skybrud, der oversvømmede kældrene

i København. Vi bjergede de fleste sejl og

uvejret ligesom cirkulerede omkring os. Lidt

over midnat havde vi kontakt med Sigyn, som

ville gå i havn i Klintholm.

Vi bestemte os for at følge efter og drejede

til styrbord efter Møns Klint. Her fik vi rigtig

god vind og ankom samtidig med Sigyn, som

havde roet det sidste stykke til Klintholm.

S K O L E U D VA L G E T

Sommertur

på Freja i uge 27

Søndag morgen fandt vi en tørretumbler og

tørrede alt vores våde sejlertøj, trøjer, sokker,

underbukser og hvad der ellers var vådt.

Ved middagstid sejlede vi videre mod Tyskland,

men nu havde vinden lagt sig. Der lå

Freja som en prop og gyngede på vandet, på

et tidspunkt blev vi overhalet af en vandmand

der skubbede sig af sted. Vi sejlede hele natten

og havde i mange timer et fyr og Sigyns

lanterne forude. Vi sov på skift, og da det

blev morgen, var det tæt tåge.

Men pludselig dukkede indsejlingsbøjen op,

og de der sov blev vækket. Det blæste lidt

op, tågen lettede og der var Sigyn lige foran

os. Vi krydsede ind i den snævre indsejling til

Vitte, hvor der også sejler færger. For ikke at

påsejle Sigyn kom vi lidt for langt ud til siden:

Vi var på grund. En af os svømmede over til


Sigyn med en fortøjning, og ud i vandet kom

en tysker i badebukser. Han lignede Schreck

lidt. Ho ho ho sagde han, vi skubbede og

skipper kom også i vandet. Men Freja var ikke

lige til at flytte. Først da skipper fik faldet ud

og trak i det, lykkedes det at få Freja fri. Vi var

i Vitte efter 20 timers sejlads.

Vi nød at være i land gik rundt og kiggede.

Vi lavede dejlig aftensmad sammen med Sigyn

og Odin og slappede af. Jan og Svend

på Odin havde sejlet hele turen til Vitte i et

stræk. Det var nu godt gået.

Tirsdag sejlede vi til Stralsund, der var ikke

meget vind så det tog hele dagen, selvom

vi satte mere end alle sejl til. Odin gik på

grund en del gange, men gav os også et lift.

I Stralsund skulle vi lige til at sejle rundt og

finde en plads, da en bro gik op, og en hel

arme af lystbåde kom sejlende for også at få

plads. Desuden var der en færge. Det var ret

stressende, men vi kom på plads.

Nogen gik på en lang indkøbstur og slæbte

alskens herligheder til senere brug ombord.

Om aftenen hyggede vi os med de gamle

drenge på Odin. Det var der månens forside

og bagside blev vendt et par gange.

Onsdag satte vi kurs mod Danmark igen efter

først at have været på bytur med både

kommercielt og kulturelt indhold. Vi troede

vi skulle sejle hele natten, men nej da vi kom

S K O L E U D VA L G E T

11

ud på Østersøen var vinden og strømmen virkelig

med os. Vi susede af sted, GPS’en viste

at topfarten havde været over 11 knob. Det

var rigtig sjovt, og vi nåede Falsters nordkyst

efter 8,5 times sejlads. Vi spiste aftensmad

sammen med Odin, det blev nærmest natmad.

Der var nogen af pigerne, der overvejede

at supplere introduktionskurset med,

hvordan man som kvinde tacklede det med

pøsen (”Piger på potten”). Stemningen var i

top.

Torsdag kiggede vi på de ret specielle huse

i Hesnæs, der ikke kun havde strå på tagene

men også på væggene. Nogen løb andre

gik en tur i det naturskønne område. Skipper

købte laks og helleflynder til middag om

aftenen. Så sejlede vi mod Stubbekøbing, der

var ikke meget vind, vi satte topsejl men fik

Freja er gået på grund ud for Vitte Janni i vandet for at redde Freja


12

alligevel et lift af Odin. På et tidspunkt kom vi

tæt på Sigyn som trak vandpistolerne.

Heldigvis havde Hans medbragt en mindre

vandkanon, så Sigyn opgav angrebet. På vej

til Stubbekøbing var der lidt langskibs-bluesstemning.

I Stubbekøbing lavede vi fælles middag, det

var her, at der gik lidt ild i Freja. Ilden blev

hurtigt slukket, man skulle tro at nogen havde

været på brandkursus, der er kun et lille svedent

område på cockpitkarmen. Senere sang

tre tenorer sømandssange på kajen, og bagefter

havde de aktive piger på båden arrangeret

konkurrencer pigerne mod drengene,

mens vi nød den flotte solnedgang.

Fredag sejlede vi til Vordingborg, hvor vi lavede

alle tiders mest fantastiske festmiddag. Vi

havde fået tilladelse til at bruge en fiskerestaurants

borde. De lyserøde piger på Freja

sørgede for at stemningen var i top. Nogle

lagde arm og andre dansede. En troubadour

på naboskibet sørgede for underholdning.

Festlig pandekagebagning

i Vordingborg

S K O L E U D VA L G E T

Fantastisk fest.

Lørdag blev vi vækket meget tidligt, fordi vi

skulle rydde op ved fiskerestauranten. De

spiser åbenbart fisk til morgenmad i Vordingborg.

Så baksede vi rundt og ryddede op, fik

gjort skibet klart til næste hold og futtede

hjem med toget.

Vi havde en skøn tur, vi fik sejlet 180 sømil,

grinet, spist vidunderlig mad og vi var alle i

samme båd.

H Janni Høeg


S K O L E U D VA L G E T

Sommertur 2012

Der er friske spirer i min kolonihave og dagens

længde er tiltaget med adskillige

minutter.

Sidste år lykkedes det at nå Rügen for første

gang i K.A.S.s historie. Det var en flot og

meget afvekslende tur. Vi startede 2. juli,

samme dag som skybruddet hærgede København.

Vi havde så fornøjelsen midt i Øresund.

Jeg har sejlet en del sommerture med gaffelriggerne,

men aldrig har jeg sejlet så mange

sømil som sidste år. Samtidigt bød turen på

spændende sejlads og nye havne.

Der er forskellige muligheder for turens mål,

afhængig af hvor mange uger vi kan sejle. Få

uger er lig med rundt om Sjælland og Fyn.

Flere uger giver muligheden for Tyskland,

Bornholm og Sydsverige, Skærgården eller

Limfjorden.

Hans Jørgen nyder

et grønlandsk rundstykke

13

Er du til sol og slørsejlads, gourmetmad og

vin, skarpe havnemanøvrer og skippere med

is i maven. Så skulle du reservere en af ugerne

og lokke dine sejlerkammerater med.

Jeg har tilmeldt mig uge 28!

H Jesper, Skipper på Freja

FAKTA

• Vi starter i uge 28 og sejler i 3 uger.

• Man tilmelder sig en uge ad gangen, som løber

fra lørdag kl. 12 til næste lørdag kl. 12.

• Vi opfordrer til, at du angiver så mange uger,

som du har mulighed for at sejle i, så vi kan lave

den bedste fordeling og få samme antal både af-

sted i alle ugerne.

• Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 30. juni.

• Koordineringsmøde for alle deltagere er tors-

dag d. 7. juni kl. 20.00 i Jomsborg.

• Skiftedag er normalt i en let tilgængelig havn.

• Pris: Deltagergebyr kr. 350 + havnepenge,

forplejning og div. (ca. kr. 1.000)

• Tilmelding på www.kas.dk


14

Festdress, ja tak!

S K O L E U D VA L G E T

Øresund og på

vej sydover

Simon rystede lige

en forret ud af ærmet


P Å T O G T I C A R I B I E N

En sang fra

de vARME lande

På en sommertur til den svenske skærgård

nord for Gøteborg faldt der en tanke

ned, ja måske fra himlen (det er der andet der

før har gjort).

Det var vådt, blæsende og koldt den sommer,

den værste sommer i mands minde blev der

sagt (igen igen). Der måtte være andre muligheder!

Det havde ellers været en begivenheds

rig tur. En voksen stewardesse fandt,

efter en dag, ud af at man kunne klare sig

uden makeup (for første gang siden hun var

fjorten) og at der kunne danses på dækket

af en K.A.S. gaffelrigger. Nogen blev forelsket

(det holdt nu ikke), andre blev ikke væk, selv

om de ikke vidste hvor de var, og gik heller

ikke på grund selv om båden stod fast på

bunden.

15

Der blev lavet gris og skaldyr til morgenmad

(æg og bacon). Altså, en helt normal sommertur

med K.A.S. Men tanken faldt altså:

Det må kunne lade sig gøre at sejle bidevind

i bar mave og ikke, som især i den sommer, i

fuld sejlermundering med lange underbukser.

Det var for pokker da sommer. Vi måtte nok

under andre himmelstrøg. Det medførte nogle

sommerture i Middelhavet i lejede både,

Kroatien, Grækenland, Tyrkiet, Sicilien.

Midt i alt dette var der en der nævnte Caribien........

ups den sad. Resultatet af dette er

beskrevet i denne lille omtale.

Altså afsted til Caribien. Og hvilket Paradis.

Vind, sol, bølger, regn, hav; men altid 26°

varmt og det gør en forskel. Altså 26° døgnet

Så er vi klar...


16

rundt. Det gør hele forskelen. Vi, en lille

gruppe K.A.S.ere på 7, der kender hinanden

godt fra sommerture, Middelhavsture, K.A.S.

fester og iøvrigt fra diverse aktiviteter i K.A.S.

Rejsen der over, rimelig begivenhedsløs. Fra

Kastrup over Heathrow til New York, en overnatning

en rolig Nytårsaften, ikke som Old

Years Night hos Foxy’s, ham hører vi lidt mere

til senere.

Næste morgen fly til St. Thomas. Vi gik en lille

tur i byen. Charlotte Amalie. Hovedstad i US

Virgin Islands- det gamle Dansk Vestindien.

Alle butikker var lukkede. Det var søndag men

nok mest 1. januar. Hovedgaden var en lang

handelsgade med lutter kendte navne. Cartier,

Gucci, LV - kendere ved hvad det er, og så

videre. Forretningerne så flotte ud. Der var

ingen vinduer og indgangene var store flotte

porte der var boltet godt til. Det var nogle

kede af og andre ligeglade (læs glade).

Nå, vi skulle videre, vi skulle til British Virgin

Islands BVI, hvor der ventede en 41’ Jeanneau

på os. Vi tog en Fast Ferry der med 30 knob

tog os til Tortola. Og så om bord. Det store

Første kryds

P Å T O G T I C A R I B I E N

øjeblik var oprundet. Vi var fremme. Caribien.

Båden var klar, stort set og næste morgen var

der afgang.

Et kryds mod øst. Et lidt famlende kryds.

Vi var ivrige, nu skulle der sejles i Caribien.

Bådens sejlegenskaber var ikke imponerende.

Det havde nok noget med at sejlene ikke blev

sat helt optimalt. Man er lidt rundt på gulvet

efter sådan en rejse og så tidsforskellen og de

pludselige 26°-29° og så var båden lidt underrigget.

Men det blev bedre, meget bedre.

Og hvilket sted at sejle. Altid varmt 26-29°

døgnet rundt, altid vind 6-10m/sek. døgnet

rundt, altid fra øst- døgnet rundt. En sejlers

Paradis, åhhhh ja og så en byge en gang i

mellem, mest om natten. Ja, det var måske

det mest overraskende. Det var ikke altid

skyfrit og så regnede det faktisk hver dag. Ja,

regnede og regnede. Det styrtede ned i 5-10

minutter typisk, så klarede det op igen. Et par

gange eller tre i døgnet. Det var aldrig noget

der generede. Det forklarede nok også de

fuldstændigt overgroede og grønne øer. Jo jo

et Paradis for sejlere.


Der var få og meget dyre marinaer, så der

blev ligget for bøje, mooring. Det er meget

betryggende, men der var rige muligheder for

at ligge for anker. De såkaldte langturssejlere

lå stort set kun for anker. Bøjerne koster at

bruge. Vi lå for anker en enkelt gang. Ved

siden af en sur tysker. Vi var for tæt på mente

han. Han havde lidt ret så vi flyttede os.... lidt.

Og ja, vi lå for anker. Vi skulle til fuldmåne

party på stranden. Fedest. Først middag på

The Last Resort, ja det hed den altså og så

på stranden. Bål, dans og No woman, No cry,

NO WOMAN, NO CRY reggae musik fra det

lokalt steel band. Pina Colada, Pain Killer,

Carib, den lokale øl med et stykke lemon

stukket i halsen, på flasken altså. Der fulgte

ikke drikkeglas med, heller ikke til pigerne.

Og det hele laid back, easy going. Dejligt, når

P Å T O G T I C A R I B I E N

Foxys Fuldmånefest

Johnnie tjekker mailen Spanish Town

17

man lige har vænnet sig til det! Serveringen

kommer ikke lige springende, den kommer

slentrende.

Så kan man også selv tage det easy. Efter festen,

der sluttede ALT for tidligt skulle vi ud til

Hull 944. Ja det hed den, båden. Det var noget

med at den ikke var navngivet endnu. Vi

lå yderst. Alle bøjerne var jo optaget af 100,

måske 200 både. Der var jo fest i byen, læs

på: stranden. Ja det er ikke helt nemt at finde

frem men det gik. 7 i båden så der skulle ikke

skrues for meget op for gassen for så blev

der våde numser. Sådan en gummibåd med

fast bund og 9,9hk, den kan sejle stærkt,

meget stærkt. Alene og med fuld gas, det

skulle jo prøves, så planer den. Det er nærmest

som at flyve. Ikke ind mellen bådene, selv

om det var der nogle der gjorde, midt om


18

natten. Det var fuldmåne men alligevel. De må

have bedre øjne end mig eller mindre fantasi

end mig uha!

Og hvad laver man så ellers i Caribien når

man sådan sejler rundt. Ja.... man sejler jo

begribeligvis og altid for sejl, så godt som.

Og man snorkler, hvis man er snorkel parat

og det var der nogle der var. Man kan dykke,

hvis man er til det og det var der nogle der

var. Og der er koraler, mange. Det er derfra

sandet på strandene kommer. Og der er

fisk. Mange og store og i flok. Havskilpadder

jo jo vi så flere 3-4 stykker. Blæksprutter,

rokker og vrag. Rhone der sank i 1867 i en

orkan. Dem er der også, orkaner men ikke

på denne årstid. Der er fugle. Pelikaner, de

sorte, mange. Fregatfugle mange. Pappegøjer.

Flamingoer, dem så vi nu ikke, men de var der.

K Ø S - S E J L S P O R T

Der var også leguaner i alle størrelser. Og

så de hyggelige restauranter. De findes også

i flere variationer. Dem med sand på gulvet

og en laid back servitrice. Dem med gulv og

superservice, vaske klud til at vaske hænderne

inden man spiser, og åh ja, der mødte vi jo,

ja se lige der. Det ligner sgu’ da. Er det ikke.

Det lyder også som ham. Jo jo, den var god

nok. Vi spurgte tjeneren da vi gik. Det var

Morgan Freeman. Han sad og sludrede med

et par damer, men han gik nu alene! Og så

var der Foxy’s. Jes, det er der de holder Last

Year Night men der var vi jo nok lidt sent

på den. Men de har Bob Marley på, ja ikke

den gammeldags gramofonen, men på den

computer baserede version. Jaaaa de er skam

med. Det er kun mentaliteten der er laid

back. Der er skam mobilos og internet alle

steder. No woman, No cry.......NO WOMAN

Anegada Anegada igen - der var SÅ smukt

Drengene ventede tålmådigt

mens pigerne shoppede Anegada og gummibåden


NO CRY. Ja maden var rigtig god. Masser af

fisk og salat. Jeg spiser nu mest steaks men

prøvede også lobster. Og med rødvin til, samme

leverandører som vi kender hjemmefra.

NO WOMAN, NO CRY. Ja efter vinen og et

par Pina Colada og Pain Killer var det op og

danse NO WOMAN, NO CRY. Åhhhh hvilken

stemning. Danse natten lang. Og da vi forlod

stedet havde efterladt vores mærke. K.A.S.s

stander vejrer hos Foxy’s på Jost Van Dykes

Island.

Vi var på Norman Island hvor vi spiste på Pirates

Bight. Normann Island som faktisk er

Skatteøen og der skulle være en skat begravet.

Man har faktisk fundet en stor skat, men

der skulle være mere.....det er ganske vist.

Vi fandt den nu ikke. Så nu må jeg satse på lotto !

Vi var på Virgin Gorda. Der lå vi i en marina.

Spanish Town. Vi skulle proviantere og have

vand. Og der var butikker, der kunne shoppes.

Det var der nogle der var glade for og

nogle der var ligeglade med.

Vi var på Anegada. Alle øer er høje med bjerge

undtagen Anegada. Den er helt flad kun et

par meter på det højeste punkt. Det var der

flamingoerne var, dem vi ikke så. Nå dem ser

vi næste gang!

Vi var IKKE på Peters Island. Der siges at være

dyrt. Det er en privat ø. Vi fik ikke at vide

hvad det kostede. Hvis man skal spørge om

prisen har man ikke råd. Man efterlader sit

K Ø S - S E J L S P O R T

19

credit card ved indgangen og får det igen ved

afgangen......hvis det da ikke er nedsmeltet i

mellemtiden! Nej det må vente til efter onsdags

lotto.

Hvis man skal summere en sådan tur, ja hvad

skal man så sige. Det er et fantastisk sted.

Vejret er perfekt, især for sejlere. Den evige

brise køler dejligt og giver vind i sejlene. Der

er massevis af bugter hvor man kan snorkle

og dykke. Masser af hvide strande at ligge på.

Masser af restauranter med god mad. Og vil

man shoppe er det told og skattefrit. Og så

er højsæsonen december, januar og februar

måske ikke den dårligste tid at være væk fra

Danmark på.

Jeg kan kun komme i tanke om en dårlig ting

ved Caribien. Man skal hjem igen. Og her er

vi så. Lettere overstadige og rundt på gulvet

og det er ikke kun jetlag. Der går nok lige et

par dage før man er helt nede på jorden igen

og alt er ved det gamle.....hvis man i det hele

taget bliver den samme igen.

H Om styrbord

Johnnie


20

K A P S E J L A D S


S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E

“Torskegilde”

I 2011

viste Søulkene K.A.S.-standeren på

Øresund hver onsdag formiddag i sejlsæsonen.

Vi sluttede året med en julefrokost, der med

ca. 50 deltagere vist blev rekord for dette

arrangement. Ved deltagernes fælles indsats

og bidrag og under kyndig vejledning af vores

kompromisløse køkkenteam, Steen, Torben

og Ole Riisgaard, var der stablet en overdådig

buffet på benene, som deltagerne hæmningsløst

angreb.

Under festlige indslag fortsatte frokosten til

ud på aftenen – for nogle!

Et par Søulke pusler med at komme på havet

for at ”hive torsk i land”. Under alle omstændigheder

uanset succesen på havet planlægges

en torskemiddag den 15. februar i Jomsborg.

Vi får så se, om det bliver fiskehandleren,

der scorer mest på arrangementet.

Det bliver en to-dages oplevelse, hvor havturen

finder sted om tirsdagen og middagen

– ved frokosttid – indtages om onsdagen.

Knud Erik Gleie

22334001

Ole Risgaard

39298979

21

S Ø U L K E

Sejlads med gaffelriggere

Ledsagere er naturligvis velkomne til at deltage

og i øvrigt holde Søulkene varme på

havet, samt deltage i middagen. Nærmere vil

tilgå via mail m.v.

Der arbejdes endvidere på arrangementer

den 21. marts og den 11. april, inden vi den

2. maj forhåbentlig kan tage hul på en ny

sejlsæson, hvor intet skal forhindre Søulkene

igen hver onsdag at vise standeren på Øresund.

Hans Henning Eriksen

39644442


22

F O R S I D E N

K.A.S. standeren hos Foxys på Joest Van Dyke

i Caribien.

Bagsiden: Hvor er stroget?

Sigyn på vej mod Varberg.

Foto: Jesper Simonsen

I N F O R M A T I O N S U D VA L G E T

Kristine Niss (formand) ...............60 30 23 54

Jon Bundesen (webmaster) ......... 21 47 58 86

Margit Arentoft (BARKASSEN) ..22 12 11 35

Søren Werk (internet) ..................40 25 26 63

Sidste frist for aflevering af materiale til

BARKASSEN 2 er den 10. februar på e-mail

til barkassen@kas.dk medmindre andet er

aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning

som muligt.

Tryk Baurs Offset ......................... 44 94 93 00

Internet I N T E R N E T

Hjemmeside .......................................www.kas.dk

E-mail ................................................. kas@kas.dk

Formand ...................................formand@kas.dk

Sejlerskole ......................................skole@kas.dk

BARKASSEN .........................barkassen@kas.dk

Webmaster .......................... webmaster@kas.dk

Teknisk webmaster .....................teknik@kas.dk

Fest-og Tursejlerudvalget ..............fest@kas.dk

Klubhusudvalget ........................lokaler@kas.dk

K . A . S .

A N N O N C E R I B A R K A S S E N

K L U B K O N T O R

Forretningsfører .............Nelly Lisby Brefelt

Klubkontorets åbningstider

Telefon tirsdag og torsdag kl. 12-14

Personlig onsdag

Vinter kl. 15-18

Sommer kl. 17-20 (sejlsæson)

Telefon ............................................39 20 71 72

Fax ....................................................39 20 71 79

Bank .......................................2113 3491339585

H AV N E K O N T O R

Havnefoged John Vestergaard

Åbningstider - alle dage

kl. 07.30-13.30

Lørdag og søndag LUKKET

Telefon ............................................ 39 20 22 21

E-mail ........................................info@smhavn.dk

www.smhavn.dk · Strandvænget 45

K Ø S - S E J L S P O R T

Formand Erik Müller .....................21 69 13 39

E-mail formand@kos-sejlsport.dk

Ungdomsleder (13-15 år)

Troels Arnved ..................................26 74 67 65

E-mail ungdom@kos-sejlsport.dk

Juniorleder (8-13 år)

Henrik Nielsen ......................................................

E-mail junior@kos-sejlsport.dk

www.kos-sejlsport.dk

Annoncesalg Margit Arentoft 22 12 11 35

K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2012. Oplag: 1100 stk. Format A 5.

Udgivelsesdatoer BARKASSEN udgives i 2012: 5. marts med Årbog, 5. april, 1. juni, 15.

august, 1. oktober og 1. december.

Priser 1/1 side kr. 1000,-, 1/2 side kr. 550,-, 1/4 side kr. 300,-

Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%.

Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale, som sendes til redaktionens e-mail-

adresse: barkassen@kas.dk

BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø


B E S T Y R E L S E

Formand

Niels Erik Andersen 35 43 44 18

Næstf., Margit Arentoft

Kasserer

22 12 11 35

Kirsten M. Christensen 40 11 89 85

Signe Foverskov 45 88 86 45

Lennart Hansen 22 15 98 92

Morten Ingerslev 45 87 50 88

Allan Jensen 20 30 50 88

Kristine Niss 60 30 23 54

Johan Piil-Henriksen 36 45 66 52

Udvalg U D VA L G

Kapsejladsudvalg

Charlotte Andersen

Klubhusudvalg

21 93 13 13

Margit Arentoft

Kasserer

22 12 11 35

Kirsten M. Christensen

Skoleudvalg

40 11 89 85

Signe Foverskov

Bådpladsudvalg

45 88 86 45

Lennart Hansen

Havneudvalg

22 15 98 92

Morten Ingerslev 45 87 50 88

Karsten Møller-Hansen

Fartøjsudvalg

45 85 86 68

Allan Jensen

Informationsudvalg

20 30 50 88

Kristine Niss

Kajakudvalg

60 30 23 54

Christopher Pethick 39 29 91 11

Fest-og Tursejlerudvalg

Johan Piil-Henriksen 36 45 66 52

K . A . S .

23

Februar F E B R U A R

1. BARKASSEN 1 udkommer

8. Bestyrelsesmøde

15. Sidste frist for tilmelding til

sejlerskolen

15. Søulkearrangement

med middag i Jomsborg

22. Billedaften kl. 19.30 i Jomsborg

Marts M A R T S

7. Regelkursus

7. Bestyrelsesmøde

13. K.A.S. 121 års fødselsdag

Reception i klubhuset

14. Regelkursus

21. Regelkursus

21. Søulkearrangement

26. Skriftlig navigationseksamen

28. Generalforsamling

31. Mundtlig navigationseksamen

April

A P R I L

11. Søulkearrangement

14. Forårsfest

17. Informationsaften for

sejlerskolens A-holdselever

29. Standerhejsning kl. 07.55

Morgenmad & Sejlads

30. 1. undervisningsaften på

sejlerskolen

Maj

M A J

2. Første Søulkesejlads

9. Bådejermøde


Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø

Sommertur

2009

Sigyn på vej mod Varberg

More magazines by this user
Similar magazines