16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Er musikken et soundtrack til Troldmanden fra Oz?

Er det lyden af fi re fl ippere på syre, eller er det et

produkt af et års hårdt arbejde?

Musiker Thomas Ulrik Larsen hylder et ikonisk band og

deres legendariske album i et foredrag fyldt med

anekdoter, billeder, fi lm og naturligvis musik.

Arrangeres i samarbejde med Det Bruunske Pakhus.

Dark Side of the Moon

En klassiker fylder 40

9

Søndag 17. marts

Kl. 14.30

Det Bruunske Pakhus

75 kr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!