16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Endnu en gang sætter vi fokus på Fredericias spændende

historie - denne gang med to hyggelige eftermiddage.

Først kan I møde Steen Jørgensen, som netop har udgivet

bogen om Fredericia Politis Historie 1650-2008.

Den spændende og gennemillustrerede bog indeholder,

udover politiets historie, en lang række små

anekdoter fra byens kriminalhistorie, og vi glæder os

til, at Steen Jørgensen vil komme og dele dem med os.

Dernæst bydes på et gensyn med Leif Jacobsen, som

denne gang vil fortælle om ungdommens færden i

og omkring Danmarksgade i perioden 1958-1968. Leif

Jacobsen har allerede to glimrende bøger om Fredericia

på samvittigheden, og nu er han klar til at

dele sidste del af sine erindringer med os.

Min ungdoms færden

Mandag 4. februar

Kl. 14.00

50 kr.

Fredericia Politis

Historie

Mandag 28. januar

Kl. 14.00

50 kr.

Arrangeres i samarbejde med Museerne i Fredericia 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!