16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11

EVENTYRET FORTSÆTTER

Eventyrernes klub er tilbage. I år klatrer vi op af Mont Blanc og tager jer med

på storvildtjagt, inden vi tager på udfl ugt med døden i Amazonas jungle.

Køber du billet til de tre foredrag samtidigt, får du dem til særlig fordelagtig

Wakadong-pris. 175 kr. for alle tre aftener.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!