16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

På toppen af Mont Blanc

Mont Blanc er med sine 4.807 meter det højeste bjerg i alperne. Bo

Belvedere Christensen fortæller om sine mange oplevelser som bjergbestiger

og om sit forhold til Mont Blanc.

Mandag d. 11. februar

Kl. 19.00

75 kr.

Storvildtjagt i USA

Per Kauffmann har været på mere end 80 jagtrejser i udlandet - på jagt

efter alt fra alligatorer til grizzlybjørne. Se billeder af hans mange imponerende

trofæer og hør om de mest spændende episoder.

Mandag d. 4. marts

Kl. 19.00

75 kr.

På udfl ugt med døden

Krishna Avatara Dasa fortæller med både billeder og originale lydoptagelser

om en mareridtsagtig tur ind i Amazon-junglen, hvor han og en ven i

30 dage levede af rødder fra skovbunden og blev forfulgt af indianere.

Mandag d. 22. april

Kl. 19.00

75 kr.

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!