16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7000 gode grunde til at være

Fucking Flink i Fredericia

Vi danskere er gentagne gange blevet kåret til verdens lykkeligste folk, og

alligevel er der ikke noget, som er så underskudsagtigt som en dansker i en

mandagskø i Netto.

Lars AP er manden bag Facebookfænomenet ”Fucking Flink”, og han leverer

et foredrag om, hvorfor vi danskere vælger at være så mugne, når vi med

enkle midler i stedet kunne blive verdens fl inkeste folk.

13

Onsdag 30. januar

kl. 19.00

Tøjhuset, Gothersgade 34

75 kr.

Arrangeres i samarbejde med

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!