16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mandag 18. februar

kl. 19.00

75 kr.

Flugtrute Østersøen er den dokumentariske fortælling om østtyskernes

dramatiske kamp for frihed ved at vælge fl ugten over Østersøen mellem

DDR og Danmark. Mere end 6.000 forsøgte, men chancen for at

slippe uset gennem den skarpt bevogtede kystlinje og over Østersøen

var minimal. Færre end 1000 havde heldet med sig. Bogen fortæller

om de ukendte dramaer, fra en tid der ikke ligger langt væk. Jesper

Clemmensen, forfatter til ”Flugtrute Østersøen”, fortæller om denne

dramatiske og oversete del af vores historie.

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!