16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

15

Forfatteren, journalisten og samfundsdebattøren Gretelise Holm fortæller

om sin families baggrund og om sin opvækst som nomadebarn i jyske

landsogne. Hun fortæller også om læretiden som 17-årig journalistelev

og de 4 år på Berlingske Tidende, om hendes personlige forhold til ungdomsoprøret

i 1968 og om den fornøjelige deltagelse i den seksuelle

revolution.

Arrangeres som en del af Litteratursidens Fagbogklub.

Torsdag 21. februar

Kl. 19.00

75 kr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!