16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Christine Feldthaus

Er vi danskere i grunden så specielle?

Tirsdag 28. maj

kl. 19.00

Fredericia Teater

Den lille teatersal

125 kr.

Hvorfor bruger mænd mere og

mere tid på toilettet, og hvorfor

fjerner de uønsket hårvækst

som aldrig før? Hvorfor bliver

kvinder mere og mere stressede

- og hvorfor bruger de aromaterapi,

fyldte chokolader og

selvhjælpsbøger? Hvem har

opfundet samtalekøkkenet? Og

hvad bruger vi det til?

Christine Feldthaus tager os på

en helikoptertur hen over os

danskere i et humoristisk og til

tider sarkastisk portræt af vores

holdninger, adfærd, forbrug og

livsstil anno 2013.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!