16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mandag 11. februar

2. sal

kl. 10.00-12.00

Gratis adgang.

Tage Nissen kan lave både

drabelige sår, et blåt øje og afskyelige

ar. Han er kendt for at

skabe effektfulde synsbedrag

med sminke og voks. Mød op

og se med når Tage arbejder

– måske bliver du fristet til at få

din egen gyselige makeover.

Harry Potter trylleshow

Onsdag 13. februar

Annexsalen

kl. 10.30-11.15

5-12 år

30 kr.

Både børn og voksne skal

have billet.

med Ole Larsen

Kom og lad dig

tryllebinde af et sjovt og

fascinerende show tilsat

et pust af eventyr og

magi.

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!