16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Positiv psykologi i børnehøjde

1

Mandag 25. februar

kl. 19.00

Fredericia Idrætscenter

75 kr.

En aften med Louise Tidmand,

cand. pæd. psyk.

Med de rette værktøjer kan

vi lære vores børn “at være

lykkelige”, opnå et højt selvværd,

øge trivsel og blive

optimister.

Louise Tidmand deler ud

af sin viden til forældre og

pædagoger. Alle går fra

foredraget med nye idéer og

indsigt samt konkrete øvelser,

som er lige til at gå til. 10

minutter om dagen gør underværker.

Arrangeres i samarbejde

med områdelederne for

daginstitutioner og dagpleje.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!