16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Riddersalen - Jytte Abildstrøms Teater

Barnevognen

Lørdag 2. marts

Annexsalen

Kl. 10.30-11.05

1½-4 år

30 kr.

Både børn og voksne skal

have billet.

Vognen er stor, rød og blank, og så kan den

så meget mere end de fl este barnevogne.

Der kommer liv i barn og sovekanin – og der

sker mere mellem dyne og madras og mellem

himmel og jord, end man er vant til…

Kom og mød en glad og frodig mor, der for

alvor ruller pusletasken ud.

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!