16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Med Lone Byrner

21

Lørdag 9. februar

3. sal

Kl. 10.30-11.15

3-6 år.

30 kr.

Kun børn skal

have billet.

Vi får besøg af bevægelsespædagog Lone Byrner, som byder

op til løjer og sjove cirkussange. Arrangementet henvender sig

til de 3-6 årige legebørn og deres legevoksne. Der skal synges,

danses, hoppes, leges og forhåbentlig også klovnes en hel del.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!