16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ice for kids

– Is event for børn

En helt unik event for

børn mellem 6 og 12

år og deres forældre

venter, når billedhugger

Søren Cip Nielsen

kommer til Fredericia

Bibliotek med 3 store

isblokke. Du skal være

med til at lave dine helt

egne is skulpturer.

Der er 2 workshops. Vær

opmærsom på hvilken

workshop du tilmelder

dig.

Lørdag 16. marts

Foran biblioteket

Kl. 10.00 og

kl. 11.30

30 kr.

Kun børn skal have

billet.

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!