16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

En uge med fokus på trolderier

– hjælp Madsby Trolden hjem

18.-25. maj

Biblioteket sætter en hel uge i maj

fokus på alt, hvad der har med trolde

at gøre.

Trolde er ikke altid lige nemme at

holde styr på. På biblioteket har de

forvildet sig lidt rundt, efter at de er

vågnet fra deres vinterhi først i april og

mangler nu din hjælp til at komme i

rette form igen.

Hjælp dem på vej ved at løse de

forskellige troldeopgaver, som vi har

gemt rundt omkring i Kultur & Oplevelse.

Du kan få troldeopgaverne på 2. sal

fra lørdag d. 18. maj til og med lørdag

d. 25. maj.

Når opgaverne er løst, kan du afl evere

dit ark i Madsby Parken lørdag den 25.

maj, hvor der kl. 15 trækkes lod om en

rigtig trolde picnic-kurv til en familie på

op til 6 personer. Alle børn, der afl everer,

får deres egen maletrold lige til

at dekorere i fl otte farver.

Picnickurven skal bruges inden udgangen

af august efter nærmere aftale

med Madsby Parken.

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!