16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Thomas og Thilde har spist efter palæoprincipperne

siden 2009 og har kunnet

mærke store og positive forandringer. I

foredraget fortæller de om, hvilken kost

din krop i virkeligheden har brug for. De

afl iver en masse fordomme og myter, og

kommer med tips til, hvordan du også

kan starte på en livsstil med palæokost.

Arrangeres i samarbejde med Billunds

Boghandel.

Thomas Rode og

Thilde Jo Maarbjerg

TIRSDAG 12. MARTS

KL. 19.30

PANORAMA, FREDERICIA

75 kr.

Det er muligt

at købe bogen

“Stenalderkost” før

og efter foredraget

og eventuelt få den

signeret.

2 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!