16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3

Torsdag 21. marts

kl. 19.30

Middelfartsalen, KulturØen

75 kr.

Litteratur

Litteratur over Bæltet er et

samarbejde med Middelfart

Bibliotek, hvor vi sætter fokus

på litteratur af høj kvalitet.

Mød Kim Leine der er aktuel

med den meget roste roman

”Profeterne i Evighedsfjorden”.

I samtale med Maria Guldager

Rasmussen der er cand.mag i

litteraturvidenskab og vild med

nyere dansk litteratur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!